No. 145. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR AT.OTAAR EN OMSTREKEN. VRIJDAG 22 JUNI. Bi¥NMLAN D. Brieven uit Noorwegen. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents TelefooMMRwater 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEEMs. COSTEE ZOON, Voordam O 9. Lyst van Kiesgerechtigden voor Leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. ALKMAAR HljMp* Z(j, die zich met 1 Juli op ons blad abonneeren, ontvangen de tot dleu datum verschonende nummers gratis. Do BURGEMEESTER ran ALKMAAR Gelet op het Koninkljjk Besluit ran 4 Mei 1896 (Staatsblad no. 76) tot vaststelling van een Algemeen Reglement voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken Noodigt hen, die niet op de in het jaar 1904 vast gestelde Kiezerslijst voorkomen, maar aanspraak kannen maken om op de Kiezerslijst te worc'en geplaatst, uit, daarvan vóór i Juli a.s. ter gemeente-secretarie aangifte te doen volgens het daarvoor vastgestelde for mulier, waarvan aldaar exemplaren kosteloos verkrjjg- baar zjjn. Art. 6 van het Reglement bepaalt, dat men om kiezer van leden eener Kamer te zjj», moet voldoen aan de beide volgende voorwaarden A. Kiezer zjjn van leden van den Raad der gemeente waar de Kamer is gevestigd B. Aldaar bestuurder of mede-bestuurder zjju en ge durende twaalf achtereenvolgende maanden zjjn geweest, van een bedrjjf ran handel ofangverheid. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, 1 Juni 1906. J. DE WIT Dz. 1°. Burg. Kerste Iiamer. In de gisteren gehouden vergadering, aangevangen om 3 uur werden achtereenvolgens behandeld de volgende wetsontwerpen tot naturalisatie van L. F. O. Braekel en negen anderen. Aangenomen zonder stemming wijziging en aanvulling van de begrooting der uit gaven van het pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren voor het jaar 1906. Idem wijziging en aanvulling van de begrooting der uit gaven van het pensioenfonds voor weduwen en weezen van burgerlijke ambtenaren voor het jaar 1906. Idem; goedkeuring van het verdrag betreffende de polders Duffelt en Querdamm bij Wijier, den Kapitteldijk, den Querdamm bij Calcar en de Groote Waterleiding of het Meer met toobehooren. Idem; het in beheer en onderhoud nemen van den Neder- landschen Duffeltdijk, den Kapitteldijk en het Neder- landsch gedeelte van den Querdamm bij Wijier. Idem; houdende verklaring van het algemeen nut der ont eigening ten behoeve van een spoorweg van Neede naar Hellendoorn. Idem. De voorzitter deelde mede, dat hij voornemens is de Kamer weer bijeen te roepen, Dinsdag 3 Juli 's av. 8'/j uur. Hierna werd de vergadering tot dien datum gesloten. Tweede Hamer. Nadat, zoo is in het telegram van gisteren reeds medegedeeld art. 874a was goedgekeurd, deelde de Minister mede dat alsnog bij eene wijziging dor ongevallenwet de quaestie van artikel 1638a; geregeld zal worden. Deoverige artikelen v a n h e t o n t w e r p werden goedgekeurd. De eindstemming werd tot eene volgende vergadering uitgesteld. De wijzigingen zullen zoo spoedig mogelijk worden aangebracht, waarna een voorstel zal gedaan worden, omtrent de eindzitting. De Kamer gaat daarna in comité-generaal tot aan stelling der huishoudelijke raming over 1907. Om halfvijf was het comité-generaal afgeloopen en werd de vergadering heropend om te worden verdaagd tot heden 11 uur. Alsdan is aan de orde do interpel latie-Van Wijnbergen over subsidiën aan gemeentelijke en bijzonder kweekscholen. Tuchtschool te Velsen. In de afdaelingen werd naar aanleiding van de voor genomen ruil van grond met den heer Van Tnyll van Serooskerken te Vel ren met het oog op den bonw van een tuchtschool, o. a. gevraagd of het niet gosdkooper uitkwam, wanneer men voor dergeijjke doeleinden geen grond van particulieren gebruikte die voor dezen groote waarde heeftverderof er geen bedenking bestond tegen het afstaan van een stuk grond, grenzende aan het Noordioekanaal, met het oog op een mogcljjke in de toekomst bestaande behoefte aan dat terrein. Zal zoo werd ook niet zonder bezorgdheid gevraagd in verband met hetgeen men meende te weten zal er voldoende drinkwater zjjn voor de tuchteohool Frcdesconventle. Het wetsontwerp, waarbjj de regeering zich het recht voorbehoudt overeenkomsten tot toetreding bjj de in 1899 gesloten conventie te sluiten met staten, die niet op de daaraan voorafgegane vredesconferentie vertegenwoordigd waren, gaf in de afdeelingen aanleiding tot oenige formeel juridische bedenkingen. Zoo werd betwjjfeld, of de regeering wel de hier ge vraagde autorisatie van de Staten-Generaal noodig had. De gansche bjj de opmaking van dit wetsontwerp ge volgde handelwjjze werd in strjjd geacht met de bjj deze regeering b'itaande opvatting, dat een geratificeerd ver drag van wet heeft. Edoch, deze meeningen werden ook in de afdeelingen bestreden. Voorts werd nog de hoop uitgesproken, dat niet alleen nan Rusland zal worden overgelaten, welke landen tot deelnemicg aan de conferentiezullen worden uitgenoodigd. Krijgsverrichtingen ln Indlë. Bjj het Departement van Koloniën is gisteren 21 J uni ontvangen het volgende telegram van den gouverneur generaal van Nederl.-Indiëzich aansluitende bjj het bericht in de Staatscourant van 12 Juni j.l. »De vijand is nit de stelling Girsang nabjj het Toba meer verdreven. Onzerzjjds geen verliezen. Alle weder- spannige hoofden zjju onderworpen." Verder bljjkt nit beriebten van den gewesteljjken mili- bairen commandant te Makasser, dat op 1 Juni j.l., bjj eene poging tot vermeestering van de borgstelling Bonto tesoe in de Toradjalanden, 1 inlandsch militair is ge sneuveld en 7 Europeesche en 18 inlandsche militairen Aneden des rang van officier zjjn gewond. Ilr. Kuyper. Uit Schiedam meldt men aan de N. R. Ct. Naar aanleiding van het gerucht, dat dr. Brants zjjn Kamerzetel zou inruimen,! om dr. Kuyper gelegenheid te geven weder in de Kamer te komen, wordt ons van vertrouwbare zjjde medegedeeld, dat daarvan bjj den persoon, die dit het allereerst zou moeten weten, niets jekend its. Het Centrum deelt nog mede, dat dr. Kuyper zich eerlang naar Karlsbad zal begeven, waaruit dus ook zou volgen, dat het bericht van De Tijd zoo al niet onjuist, dan toch minstens voorbarig zou wezen: {Particuliere correspondentie.) Tbondhjem 16 Juni. De voorbereiding der Kroningsfeesten. Nog twee, zeg drie dagen, eer de nieuwe Noorsche Koning met vrouw en kind en kleinen hofstoet het oude Nidaros binnentrekt en eerst sinds gisteren van het stadium van brieven sohrjjven, plannen maken en huizen nienw-verven, in dat van werkeljjk versieren der stad getreden. Dat nieuw opverven der huizen heeft hier in de laatste dagen overal plaats gehad. Men wilde blik baar de geheele itad een nieuw, frisch aanzien geven, Eu 't is een practische versiering ookhet daarvoor be stede geld is niet weggegooid, zoo'n vervorjj moet toch zoo af en toe eens plaats hebben dat behoort tot de onderhoudskosten van een huis. Eergisteren waren er nog zoo goed als geen Ijj zonder heden omtrent de feesten bekend. De secretaris van het communale Kroningscomitó liet me, vol bereidwilligheid om een buitenlandsoh oorrespondent ter wille te zjjn, in zjjn bureau roepentoen ik daar voorbjjkuierde. Hjj stond geheel en al te mjjner dispositie, indien hjj me op de een of andere wjjze van dienst kon zjjn of in liohtingen kon verschaffenmoest ik het maar zeggen. Goed, ik haalde mjjn reporterboekje te voorsohjjn en begon oen reeks der meest voor de hand liggende vragen testellen. Dooh de man moest mjj (het maakte hem bjjna wan hopig) steeds door antwoorden»ik weet het niet,,'' »ik weet het nog niet", »dat is nog niet bekend," »dat is nog niet vastgesteld," »dat is nog niet gereed." Gisteren echter is een groot deel der hofhouding gear riveerd. Alle bijzonderheden die de daar aan het hoofd staande koninkljjke adjudant mg echter kon modedeelen zjjn samen te vatten in deze eene verklaring »er zgn geen bgzonderheden, alles gaat heel gewoon." En dat is op zioh zelf zeer merkwaardig. De koning en de koningin zullen rjjden in een gewoon galargtuig met vier paarden bespannen (de geheele koninkljjke stal hier, telt tot nog toe, naar men mjj verzekerde, slechts 10 paarden) en van buitengewone eerewaohten of iets dergelijks is geen sprake. Alleen zullen 50 man cavalerie het koninklijk rgtuig escorteeren. Bjj de kroning zullen d.e koning en koningin beide in hermeljjnen mantel gehuld zgn. Het koninkljjk paleis, Stiftsgaarden genoemd, een groot dccb voor een paleis merkwaardig klein gebouw, geheel van doodgewoon geverfd hout opgetrokken, maakt oen buitengewoon vreemden indruk, vooral wanneer men bet inwendig beziet. Houten trappen, witgevorfde muren, met leeuwtjes en kroontjes, die door middel van schabionen er op zgn geteekend, gewoon houten vloeren, hier en daar geverfd alsof ze waren ingelegd, dat alles maakt zoo'n tentoonstellingaohtigen, zoo'n weinig koninkljjken indrnk. Dat neemt niet weg dat de verschillende zalen nitertst fraai, meest nieuw zjjn gemeubileerd en de wan den prachtig behangen, de vloeien meest met kunstige oude tapjjten bedekt. Maar toch, zulke ameublementen vindt men in onze groote heerenhuizen ook. Wie het interesseert moge dienen dat het gebouw dat twee verdiepingen telt, als volgt is ingericht. Benoden in het midden een groote vestibule, die nu met het tjjdeljjk in den tuin gezette gebouw, een feestzaal vormt. Wel eigenaardig dat dan de vestibule tevens als danszaal dienst zal doen. Links en rechts der vestibule een drietal fraai gemeubileerde kamers, elk in afzonderljjken stjjl. Boven in het midden een salon »waar de koning en do koningin voor het venster komen om het volk te groeten," zei mjjn begeleider. Links daarvan oourzaal met antichambres, rechts de studeerkamer van den koning, het kabinet der koningin, de gemeenschap- peljjke slaapkamer van beiden en hnnne kleedkamers, alles en suite. In de vleugels rechts boven de kamers van den kroonprins, benevens garderobes en badkamers, overigens de kamers ten dienste van het gevolg en het personeel. Het gevolg is zeer klein. Het bestaat uit een hofmaarschalk met zjjn vrouw, twee hofdames, onder wie eene uit een oud Trondkjemsoh geslacht afstamt, en drie kamerheerenonder wie lord Knollyavroeger kamerheer van Koningin Victoria van Engeland.Opper- ceremoniemeester is de Noorsche gezant te Berljjn en Weenes, von Ditten. De versiering der stad van overheidswege beperkt zich tot een paviljoen aan de haven, waar de koning door het gemeentebestuur verwelkomd zal worden, een eerepoort op den weg van de haven, naar het paleis, een paviljoen voor de kerk, waar de koning zal worden ontvangen en een reeks vlaggestokken, langs alle straten waar hjj passeert. Ook met de versiering der particuliere huizen is thans op verschillende plaatsen der stad voornameljjk echter daar, waar de vorsten langs zullen ryden, een begin gemaakt. Het is echter merkwaardig zoo een voudig en naief deze versiering is. Smalle groene slinger tjes, met wat gemaakte rozen cr tusschen of lintjes er omheen, kleine vlaggetjes en wapenschildjes, voila tont Het is zoo iets als bjj een gouden bruiloft op een dorp Een dergeijjke kinderljjka versiering vindt men niet alleen aan de particuliere huizen, ook grooterhotel», waar verscheiden buitenlandsohe gezanten vertoevea en die door deze kroning schatten geld verdienen, leggen de versiering op denzelfden bescheiden voet aan. Zelfs in het paviljoen waar de koning bjj zgn aankomst ontvangen zal worden, zag ik groene papieren slingertjes met pa pieren roosjes, dezelfde als in ieder »winkeltje in voor drachten en feestartikelen» voor de glazen hangen. Overigens is bjj den bouw van dit paviljoen groote degeljjkheid bot; acht evenals van de tribunes die er omheen staan en die ook op Ilevolden voor de volks feesten en bjj de kerk opgeslagen. Zulke door en door stevige tribunes, netjes afgewerkt, met mime zitplaatsen zgn wel een zeldzaamheid. Dat da primitiviteit der versieringen geensiins voort hun wenseh, dat zjj in de verschillende besturen ver tegenwoordigd worden en ten slotte een eigen predikant verkrjjgen. Dientengevolge heeft het bestuur van de plaatseljjke vereeniging van Vrjjzinnig-Nederlandsch-Hervornaden thans ook besloten om bjj de volgende kerkelijke ver kiezingen candidaten te doen stellen. Ned. Vegctarli'rsbond. Het bestunr van den Nederlandschen Vegetariërsbond heeft het plan opgevat een prjjsvraag uit te sohrjjven voor een reclameplaat, beantwoordende aan het streven van den bond voor vegetarisohe leefwjjze inden rnimsten zin. Het heeft daartoe in een oirculaire aan de Nederland- sohe kunstschilders verzocht aan deze prjjsvraag mede te willen werken door het inzenden van een ontwerp ge schikt ter reproductie. Aan de prijsvraag zjjn twee prjjzen verbonden. Voor het meeat geschikte ontwerp wordt f 100 toegekend, ter- wjjl het tweede in eaumerking komende ontwerp f 50 verwerft. De bekroonde ontwerpen bljjven bet eigendom van deD bond, terwjjl niet bekroonden worden teruggezonden óf voor een overeen te komen bedrag worden aangekocht. Ontwerpen Vredespaleis. In tegenstelling met de angstvalligheid, waarmede op de expositie der ontworpen voor het Vredespaleis te 's Graveuhage er tegen gewaakt wordt, dat van die ont werpen door de bezoekers sohetsen of reproducties ge maakt worden, is wel het feit, dat in het Engelsoh „The British Competition" de reproducties voorkomen van alle Engel8ohe inzendingen, zelfs die van den speoiaal tot mededinging uitgenoodigden Engelschen Hare. Voorwaardelijk vrygesteld. Bjj beschikking van den Minister van Justitie is aan A. Weltevreden, vroeger evangelist te Zierikzee, wegens brandstichting in zgn evangelisatielokaal veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, die zou eindigen in Augustus 1907, voorwaardeljjke invrjjheidsstelling verleend. Vrjjz. Hervormden. Onder de leden van de Nederd. Hervormden te 's-Gra- venhage .dringt in toenemende mate de overtuiging door, dat de vrijzinnigen niet billjjk behandeld worden, nu van hen wel vervulling van plichten geëischt, maar aan hen geen voldoening van behoeften geschonken wordt. Daarom bestaat er voor de vrijzinnigen thans meer dan vroeger uitzicht op meewerking tot vervulling van spruit uit gebrek aan belangstelling bjj de bevolking bljjkt wel het beste daaruit, dat verschillende kooplieden hier gekomen voor hun gewone zaken steen en been klagen dat zjj nergens gehoor vinden. Men heeft er alleen ooren en oogen voor de kroning,* zoo zeggen ze, »en inkoopen doen, daar denkt niemand aan.« Een hunner verklaarde dat verschjjnsel tegelgk met dat der kinderljjke decoratie op de volgende wjjze>De Noren zgn net als kinderen, die een nieuw stuk speelgoed hebben gekregen en daar erg big mee zjjn, maar er nog niet al te best mee overweg kunnen.* De opvatting van een buitenlandsoh diplomaat, dat het land te arm is om zich eon gloeiend feest te ver oorloven, scbjjnt echter meer juist te zjjn en voorzeker komt daarbjj dat de volksvertegenwoordiging te eenvoudig on te democratisch is om voor dergeijjke feesten veol geld te willen toestaan. Een guustigen indruk op het buitenland zal deze primitieve feestviering echter waar- sohjjnljjk niat maken. De aanslag op dea koning van Spanje haeft hier een, misschien niet geheel ongegronde vrees voor de anar chisten doen post vatten en de politie neemt buitengewoon strenge maatregelen. Zjj doet zich opgave verstrekken van alle vreemdelingen die in da stad vertoeven, wat be- trekkeljjk gemakkeljjk is, omdat men Trondhjem slechts op een paar manieren kan bereiken en omdat de logies- bureaux opgave hebben van alle kamers, die gedurende de kroningsdagen te huur zgn. Van de buitenlandsohe journalisten wordt, zelfs wanneer za hun toegangskaart van het officieele peiBbureanx toonen en daardoor be- wjjzen dat zjj van het staats- en van het communale kroningscomité alle toegangskaarten zullen krjjgen een deugdelijke legitimatie vereischt alvorens hun het onmis bare politiepassepartout wordt verstrekt. Zelfs werd het verzoek geweigard vaa den hier wonenden en bjj de politie zeer goed bekenden correspondent van het Deecscha blad Politiken, die zulk een passepartout vroeg «oor den redacteur van genoemd blad, die eerst gedurende de fessten hier aankomt. Langs den weg dien de Koning volgt, wanneer hjj van de haven naar zgn paleis rgit, is door de politie huls aan huis navra-;g gedaan, welko kamers aan vreem delingen zjju verhuurd. In de Munkegaden, de breede straat, waardoor de Koning van zgn paleis naar de kerk rjjdon zal, staat slechts ééa gebouw vau mrer dan twee etages, een nieuw steenen huis, dat vjjf verdiepingen telt. Om zgn hoogte acht de politie dit het eenige van waaruit een bom geworpen zou kunnen worden (in Madrid had immers de aanslag ook van een vjjfde verdieping plaats) en daarom wordt dit huis voortdurend door doteotieven bewaakt. Er zgn hier Deensche, Russische en naar ik meen, ook Engel8che deteotieven aangekomen. De Russische zgn, evenals de L'eonen, uit Kopenhagen. Daar is nameljjk in den tjjd, dat de Tsaar er zoa vaak vertoefde, een bareau van de Russisohe geheime politie gevestigd. De Voor de Zeeuwen. In do Woensdagavond gehouden (laatste vergadering van het Amsterdamsoh comité voor de Zeeuwen,die door den watersnood schade hebben geleden, bleek, dat voor Zeeland is bjjeengebrachtIngeschreven op de ljjsten f 10,770, strookjes «u giften f 6438, opbrengst matinée waarbjj H. M. de Koningin tegenwoordig was, f 1947, collecte gemeente Beilen f 192, straafcollecte f 11,688, kegelwedstrjjden f 1744, totaal f 32,783, waarvan reeds f31,233 aan hot comité te Middelburg is overgemaakt. Ursiklieitrtjdligseoaires. In de tweede helft van 1907 zal het tweede Nederlandsoh Katholiek Congres tot bestrjjding van het alcoholisme gehouden worden. Moord-tfederl, Bond van deu Hnndeldrjjvenden middenstand. Gisteren werd te Heerenveen een algemeene vergade ring gehouden van den Noord-Nederl. bond van den handeldrijvenden en industriëelen middenstand. Het voorstel van het hoofdbestuur om te traohten provinciale abonnementskaarten op de spoorwegen te krjjgen gaf tot heel wat disoussie aanleiding. Besloten werd het verzoek zoo mogeljjk mondeling bjj den direoteur- generaal der Mjj. tot exploitatie van Staatsspoorwegen toe te lichten. Het voorstel van hot bostuur, om teneinde meer actie te kunnen ontwikkelen, vanwege den N.-Nederl. Bond, te bepalen dat iedere vereoniging aangesloten bjj den Nationalen Bond en zetel hebbende in de drie noordeljjke deteotieven hebben in versohillende hotels informatiën ingewonnen. Gisteren werd reeds gefluisterd, dat twee anarchisten waren gearresteerd. Dit verhaal bleek echter geheel uit de lacht gegrepen. Wel waar is het echter, dat in een der Europeescbe hoofdsteden een paar bekende anarchisten, wier gangen voortdurend werden nagegaan, plotseling aan het oog der politie ontsnapt zgn. Men vreest nu, dat zjj hierheen zgn gereisd en heeft hun por tretten en signalementen hierheen gezonden. Totnogtoe is echter van hunne aankomst niets gebleken. De groote vrees die voor het publiek hier trouwens verborgen wordt gehouden (geen der dagbladen rept er een woord van) schjjnt overigens wel wat ongegrond. Noorwegen is een te democratisch land, zgn koning nog te weinig monarch om zulk een aanslag te dachten. De ontvangst van de vertegenwoordigers der buiten landsohe pers is, na al wat de buitenlandsohe bladen met de Standard aan het hoofd er van verteld hebben, per slot van rekening nog zoo slecht niet. Wjj hebben in het persbureau dat thans geheel gereed is (de ohef, de heer Wallem is van morgen uit Christiania aangekomen) een ruime zaal waar ieder zgn eigen schrijftafel heeft, benevens een conversatiezaal waar de Chef van het bu reau aanwezig is tot he geven van inlichtingen en waar een ontzagljjk uitgebreide internationale leestafel te onzer dispositie staat. Ook kunnen we van hieruit telegrafeeren, telefoneeren en brieven verzenden, ook met de extra- treinen, die gedurende dezen tjjd loopen. Aan alk onzer wordt oen boekje terhand gesteld mat een dnideljjken plattegrond en een groot aantal inlichtingen omtrent het verzenden van brieven en berichten. Teleurstellend voor een Nederlander is het om te zien hoe met versohillende landen een overeenkomst bestaat waardoor perstelegram men tegen een aantnerkeljjk verlaagd tarief kannen worden verzonden, terwjjl een telegram naar Hollend met den gewonen prjjs moet worden betaald. Een aangename verrass ng daarentegen ligt in het feit dat copie verzonden" kan worden a 5 8;e, dat is 8,3 ct. per 50 gram, terwjjl gewone brieven 20 öre per 15 gram kostsn. Het plan om voor onze plaa s in het persbureau en voor een couvert aan het communale banket te doen betalen, twee maatregelen die, hoeveel grond er ook voor was, Noorwegen zeer bespottelijk hadden kannen maken, is gelukkig niet doorgegaan. Wjj krjjgen ailen entrés- kaarten en invitaties gratis. Waatsobjjnljjk hebben de aanmerkingen van de Standaard en anderen daar wel veel invloed op g*had. De eenige aanmerking die bljjft bestaan is, dat alles zóó laat komt, dat vele bn tenland- sche verslaggevers het bericht, dat zjj alle entréekaarten kannen krijgen, misschien te laat zullen ontvangen. Enfin, «alles zal rech kom* zullen wjj maar denken en Dinsdag vaten wjj het koninkljjk jacht tegemoet om het, onder de saluutschoten der vreemde oorlogsbodems, waarbjj onzen M, H. Trompnaar den tasten wal te begeleiden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1