No. m. Honderd en achlste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ZATERDAG 23 JUNI. BINNENLAND. Amsterdamsche Brieven. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefooanem&ar S. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ALKMAARSCHE COURANT 5® Z||, die zich met 1 Juli op ons blad abonneeren, ontvangen de tot die datum verschijnende nummers gratis. H. H. de Kontngln-floeder. H. M. do Koninsrin-Mooder zal heden (Ztferdug) een kort bezoek op het Loo brengen. H. M. gaat des morgens been en zal des avonds naar Soestdgk te>agkeeren. Tweede Kamer. Da interpellatie van den heer Van Wjjnb*rgen naar aanleiding van het Kon. Besluit van 8 Mei 1906 (Stbl. no. 107) tot vaststelling van voorschriften voor het ver- leenen eoner Rijksbijdrage aan gemeentelijke en bjjzondere kweekscholenheeft tot vrjj wat discussie aanleiding gegeven. De heer Van Wjjnbergen (R.-K.) constateerde, dat bovengenoemd bealmt de noodige beweging in den lande heeft teweeg gebracht, dat het de oprichting van nieuwe kweeksoholen in den weg staat «n het voortbe staan van reeds geVGstigden bemoeilijkt. Spr. nam vol gaarne aan, dat er bjj den minister daartoe geen opzet heeft bestaan en hg de gevolgen van dat besluit niet heeft overzien. Daarom zon er in spr.'s beschouwingen niets onwelwillends zjjn en zal bjj zich bepalen tot feiten. Tot nu toe kregen de bjjz. kweekscholen de Rjjksbjjdrage wanneer zjj die vroegen en de scholen aan de geste.de eisohen voldeden. Zoo is het gegaan sins 1889 en nu vroeg spr. wat heeft aanleiding gegeven tot het Kon. Besluit van 8 Mei 1906. Een van de grootste bezwaren is, dat de nu voorge stelde regeling feiteijjk alles afharkelijk maakt van de beslissing van den districtsschoolopziener van wiens be slissing het eohoolbestuur geen appel heeft. Vervolgens zette spr. uiteen, dat de minister de schjjnverhooging der subsidie voor de bestaande kweekscholen geiust kan terugnemen. Er zjjn 7 Rijkskweekscholen en 40 bjjzondere en er zjjn slechts twee klassen op al die scholen, die aan de gestelde eischen voldoen. Ook de eisch dat de scholen geen gemeenschap mot eeno woning mogen hebben bin nensbuis. acht spr. ongemotiveerd. De Rijkskweekscholen te Eaarlem, Groningen en Maastricht, hebben alle zulk eene gemeenschap. Nog tal van eischen werden door spr. aan het licht gesteld, die spr. allen ongemotiveerd achtte, o.a. dat een van de onderwijzers met den titel van direc teur moet worden belast, terwjjl er tal van directeuren zjjn, die, hoewel geen onderwjjzer zjjnde, meer geschikt heid hebben, om da leiding te voeren. Da eisoh van 20 lesuren per vak, wordt ook niet op de Rijkskweekscholen in acht genomen. Ook is ongemotiveerd de eisch, dat vóór 9 uren geen les mag gegeven worden. Waar de acte voor gymnastiek zoo weinig gehaald wordt is de eisch voor het hebben dier acte een groote belemmering, eveneens de msxiinnm-leeftjjd van 17 jaar voor toelating als kweekeling. En sis er iets is waar omtrent zeker geen beslissing had mogen worden genomen dan is het omtrent do leerschool voor de practische op leiding der kweekelingen, waar omtrent groot verschil van gevoelen bestaat. Spr. adviseerde het rapport der ioeenschakelings-commissie af te wachten en de voor gestelde regeling terng te nemen en vroeg aan de Regeering XXX, Hen brief over bskkersaaagelegenheden. Een felicitatie en een compliment aan het adres van den Brcod-, Koek- en Banketbakkersbond. Een felicitatie met het vijf- en twintig jarig bestaan der vereeniging, een compliment voor de wijze waarop zjj haar feest viert. Zjj doet dit door het houden eener internationale ten toonstelling van het bakkersbedrijf in het Paleis voor Volksvlijt, dat dezer dagen dus weer aan het doel, waarmee het gesticht werd, beantwoordt. Voor zoover een leek het beoo doelen kan, mag deze tentoonstelling voor 't oogenblik welgeslaagd heeten. Nu het tentoonstellingscomité moest wel zorgen voor iets goeds, waar mannen als Jhr. Mr. Tets van Goudriaan, Minister van Buitenl. Zaken, Mr. Veegens, Min. van Landbouw, Njjverheid en Handel, Mr. v. Tien hoven, Commissaris der Koningin in N. Holland en Mr. v. Leeuwen, Burgemeester van Amsterdam, bereidwillig het eere voorzitterschap wilden aanvaarden en mannen als Generaal-Majoor Thomese, Baron Sweerts de Landas Wyborg, Schout bjj Nacht, Mr. Van Nierop, lid der Eerste Kamer, Scholten, idem, Goeman Borgesius, lid der Tweede Kamer enz. zich het lidmaatschap van het eere-comité lieten welgevallen. De Paleiszalen leveren dezer dagen dan ook een schit terenden aanblik op, al kon de ruimte, waarover de niet minder dan 284 stands verdeeld zjjn, wel wat grooter wezen. Inderdaad komt de bezoeker, vooral bij avond, van tjjd tot tijd wel eens in 't gedrang, 't Gaat er evenwel gezellig en gemoedeljjk toe en voor zoover ik uit ondervinding kan spreken, werd de goede geest onder het uiterst talrjjke publiek geen oogenblik ver stoord, zelfs al botsten de bezoekers nu en dan eens meer ot minder krachtig tegen elkaar op. 't Paleis is echter nu eenmaal niet grooter. Mogeljjk wordt Am sterdam nog eens een tentoonstellingsgebouw rjjk, dat zjjner waardig is. Ik meen zelfs, dat de architect Berlage er bjj zjjn grootsch ontwerp tot uitbreiding der hoofdstad reeds rekening mee heeft gehouden, zoodat onze kinderen want wjj zelf zullen vermoedeljjk de uitvoering van 't ontwerp wel niet beleven is ruimer en vooral in luchtiger omgeving zullen kunnen genieten van wat voortvarende tentoonstellings-comité's hun te aanschou wen zullen geven, w;lke aanleiding er was om een zoo bezwarende regeling op dit oogenblik toi stand te brengen en of de Minister alsnoz bereH was dia regeling in te trekken of te wgzigen opdat de oprichting van nieuwe en het voortbestaan van bestaande kweekscholen niet worde belemtrnrd. De Minister van Binnen 1. zaken, (de heer Rink) ging allereeist de opportuniteit dar regeling na en vervolgens den vorm en inhoud. De regeling berust, op de bepalingen der wet op het Lager Onderwijs. Men is uitgegaan van het beginsel dat do opleiding van kwee kelingen eene voortreffelijke moest zjjr. en heeft daarvan de Rjjksbjjdrage afhankelijk gemaakt. Daartoe zijn in 1890 gesteld versohillendr eischen welke echter zoo een voudig mogeljjk waren. Sedert is het aantal kweek scholen zeer toegenomen en is men de behoefte gsan gevoelen aan een meer gedetailleerde Regeering op egalen grondslag. De Rijksbijdrage begonnen met f 50.000 is gestegen en in 1906 geklommen tot f 863.000. Bovendien was het stelsel van subsidieering in de practjjk gebleken fundamenteel fouten te bevatten terwjjl het begrip kweek scholen niet zuiver was omljjnd. Een betere, zuiverder definitie was dus noodig terwjjl bovendien herhaaldelijk klachten van de inspecteurs inkwamen dat de zich noe mende kweekscholen niet aan zelfs billjjk te stellen eischen voldedeu. Soms ontbrak zelfs elk toezicht op de naleving der eenvou lige eischen die aan een kweekschool gesteld mogen worden om aanspraak le maken op de Rjjksbjjdrage. Had men nu eene regeling bjj de wet moeten maken De vorige Regeering meende zulks Ware het rapport der sub-oommissie van de ineen- schakelingscommissie spoedig te waohten geweest, de minister zou wellicht met de hier voorgestelde regeling hebben, maar dat rapport is niet spoedig te en zoo was de Regeering wel genoodzaakt eene voor te stellen bjj algemeenen maatregel van welke de minister bjj zjjn optreden reeds in vergevorderden staat van voorbereiding vond. Hetgeen in de nu voorgestelde regeling voorkomt, komt overeen met het unaniem adres vau bet Rjjksschooltoe- z'cht, en stemt overeen met het advies der inspecteurs van bet lager onderwjjs. De Regeering verkeert voor het oogenblik nog in het onzekere omtrent de cjjfers van het subsidie eu de toekomst zal leeren of het te hoog of te laag is. Het doel is een goede kweekschoolopleiding en andere zaken moeten daaraan ondergeschikt gemaakt worden. De minister ia op dit oogenblik niet overtuigd, dat de eischen te zwaar rijn, Eenige vgandelgkheid tegenover het bjjz. onderwjjs is den minister vreemd en het bewjjs daarvoor is reeds hierin te vinden, dat die eischen behalve die der localiteit overeenkomen met oorspron kelijk wetsontwerp. De eischen strekken om een be- hoorljjke contróle te waarborgen. Om 12 uur 50 werd het debat geschorst. Omstreeks 2 uur 30 ging de Minister voort. Bjj de begrootingsstukken voor 1906 heeft hg er op gewezen, dat bjj met de regeling bezig was en dat die bjj algemeenen maatregel zou worden ingevoerd. Niemand heeft dat voornemen bestreden of eenig advies gegevon of gevraagd. Ds minister wenscht dit uitdrnkkeljjk te constateeren. De minister behandelde daarna de details. Dat een te groote macht aan de inspecteurs wordt toegekend, betwistte bjj, verdedigde de eischen, dat een kweekschool 4 lokalen moet hebben, ieder ruimte biedende voor 24 leerlingen en dat er geen gemeenschap mag zjjn tusschen de schoollokalen en de woning. De laatste eisch gewacht wachten regeling bestaar, Doch niet afgedwaald. Wanneer ge 't nog niet wist, kunt ge thans in 't Paleis tot de wetenschap komen, dat brood- en koekbakken tegenwoordig tot de kunsten moet worden gerekend l Ik stel voor, het voorloopig maar onder de beeldende kunsten te rangschikken. Wat bakkershanden in onzen tjjd al niet te voorschijn kunnen tooveren! Waarljjk men is bjj het beschouwen van de hon derden bevallige vormen, waarin u het brood wordt aangeboden, geneigd te meenen, dat geen bakker zjjn vak waardig en naar behooren kan uitoefenen, zoo hjj niet is een man van gratie en fijnen smaakIk heb brooden en broodjes gezien, zoo êel van vorm, zoo gratieus van uiterljjk, dat men het niet wagen zou, zich tot eten te zetten, dan na zorgvuldig zjjn toilet te hebben ge naakt; ja, dat men in de verleiding zou komen, de handen in fijn glacé te steken, alvorens de creaties onzer bakkers aan te roeren De internationale tentoonstelling van het bakkersbedrijf is in hooge mate leerzaam. «Misgun geen Bakker winst, gij goede en quade liên, »Sjj arbeyden het broot met lichaam, voet en knièn,« zoo luidde tameljjk onsmakelijk het versje op een uithangbord op de "Lindengracht. De huidige tentoon stelling spot met het veisje! Ze overtuigt ons, dat we niet afkeerig behoeven te zjjn van het brood, dat ons dageljjks wordt opgedischt. Ik-zag er b.v. kneedmachines, waarin ontzaglijke kneedjjzers rusteloos bezig zijn, de ingrediënten, die het brood samenstellen, om te roeren tot een homogene massa, waaraan geen menschenhand behoeft te raken. Ja de zindelijkheidsvraag heeft den laatsten tjjd al heel wat pennen in beweging gebracht. Het heeft maanden geleden in sommige Amsterdamsche bladen ingezonden stukken geregend over de onvoldoende aan dacht, door de Amsterdamsche bakkers gewijd aan de kwestie hoe ze op de zindelijkste, dus meest hygiënische wijze hun brjod aan de woningen hunner klanten zouden bezorgen. En de bakkers zochten 't moet tot hun eer gezegd vljjtig en dienstvaardig naar een behoorlijke oplossing der vraag. De een schafte broodtangen aan, waarvan zich hun knechts moesten bedienen, om de brooden uit de karren te haleneen ander stelde wit linnen handschoenen te hunner beschikking', een derde moet gehandhaafd worden met het oog op besmettelijke ziekte. In bjjzondere gerall-n zal van den eisch der afscbei ing afstand kunnen gedaan worden. Wat don oisch aangaande den directeur betreft, daarmee heeft men alleen op het oog den persoon die de leiding van het onderwjjs heeft. Hg moet een onderwijzer zjjn. Bjj de Rijkskweekscholen en de normaallessen geldt even eens de bepaling, dat een der onderwijzers als directeur optreedt. Hjj moet het onderwjjs met zjjn mode-onder wijzers leiden en aanwezig zjjn gedurende de schooluren. Het is niet verboden naast hem een directeur aan te stellen die met de leiding van het huishouden belast is. De minister wilde overwegen of alsnoe verandering ge bracht kan worden in de lesuren. De eisch van acte gymnastiek en handwerken moet gehandhaafd worden. De eisch omtrent den leeftjjd is gestempeld na ampel en breed ingewonnen advies van bevoegde zjjde. Het is paedagogisch verkeerd kinderen «n volwassenen in één klasse te plaatseu. Blijkt de regeling te dien aanzien niet goed hetgeen de minister a priori niet aanneemt, dan kan verandering worden aangebracht. Hat is vol strekt de bedoeling niet, dat een leerschool zal worden aangewezen. Er kunnen contracten ook met andere scholen gesloten worden om de kweekelingen te oefenen, maar het leerplan van deze scholen moet goedgekeurd worden door den directeur der kweekschool. Ten slotte wenschts de minister aan te toonen dat hg het tegenwoordige stelsel van snbsidieeron niet kón hand haven. De tegenwoordige subsidies werden toegekend ge heel onafhankelijk van dn resultaten. De tegenwoordige subsidieering is een subsidieering op den voet der normaallessen. Is de inrichting zoo onbedui dend, dat in de laatste vjjf jaren gemiddeld vjjf acten per jaar worden afgeleverd, dan vervalt de bjjdrag.-* per les-nur. Hiermede worden ougeweneohte misbruiken gekeerd. Da ondsrvinding zal uitspraak mosten doen of de regeling aan de verwachtmg beantwoordt De Minister is overtuigd, dat voorshands de bjjdragen niet schriel zjjn. Iemand, die de kweekscholen kent, beeft hem zelfs gezegd, dat hg veeleer te veel dan te weinig gaf. De Minister heeft gemeend, dat hjj gedaan heeft, wat hjj heeft moeten doen en de vraag, of zjj op den maat regel zal terugkomen, moet hjj dan ook ontkennend be antwoorden. De heer De Waal Malefjjt (Ant-rev.) nam aan, dat niet de bedoeling is geweest het bjjzonder onderwjjs te schaden, doch dit zal een onafwjjsbaar gevolg zjjn van den bestuursmaatregel. Conform de reeds door den interpellant aangevoerde grieven bestreed ook spreker de verdere eirchen die ook hem te zwaar of te ongemotiveerd voorkomen. Spr. zou van den minister eens gaarne vernemen waarin de mis bruiken bestonden, hjj heeft er nooit van gehoord. Da heer Talma (Auti-rev.) vroeg den minister eene wjjiiging van de artikelen 6 tot en mst 10 van het kon. basluit en voorts te bepalen dat het besluit in working zal treden niet met den dag der afkondiging maar met 1 Mei 1907. Met genosgen heoft spreker gezien dat deze minister sedert zjjn optreden als minister zooveel eerbied heeft gekregen voor het werk van dr. Knyper op onder- wjjsvebied, dat hjj zelfs dien3 ontwerp met de fouten beeft overgenomen. De heer Nolens (R.-Katfa.) constateerde mede, dat de voorgestelde regeling veel ontstemming heeft tewoog- gebracht. Veel beter ware bet, geweest, wanneer deze zaak in overleg met de Staten-Generaal ware tot stand gebracht. Dat gewacht had moeten worden op het rapport wilde de brooden wel in papier gewikkeld verzenden, zoo de klanten geneigd waren, een kleinigheid meer te betalen. De meeste bakkers lieten evenwel de zaak bjj 't oude en geen hunner kwam op 't denkbeeld een eenvoudige waschinrichting aan de karren te bevestigen, ten einde de knechts in de gelegenheid te stellen, van tjjd tot tjjd de handen te reinigen. Wellicht is er iets vóór te zeggen. Broodtangen zijn meen ik on handig in 't gebruik gebleken wit linnen handschoenen schijnen mij niet aanbevelenswaardig toe, wanneer ze niet zeer vaak tegen schoone verwisseld worden. Intusschen we moesten dit maar aan de vakmannen overlaten. Het glanspunt der tentoonstelling is de inzending der Nederlandsche gist- en spiritusfabriek te Delft, die aan- schouwelijk maakt de ontzettende hoeveelheden gist, die zij dagelijks levert en een duidelijk beeld geeft, van de stjjgiug der door haar geproduceerde hoeveelheden ge durende de jaren van haar bestaan. Ze heeft in 't Paleis een reusachtigen toren laten bouwen, ontworpen door niemand minder dan Leon Cacheteen toren, die tot aan het glazen dak reikt en met haar duizenden gloei lampjes 'savonds een tooverachtig effect teweegbrengt. Mijn bestek laat natuurlijk niet toe en wellicht zou het mjjn lezers ook niet bjjster interesseereneen volledig overzicht te geven van wat ons thans in 't Paleis geboden wordt. Ik zou haast zeggenKomt, ziet en oordeeltGaarne echter verwjjl ik nog een enkel oogenblik met u in 't historisch gedeelte der expositie. Hier vindt ge heei wat, dat betrekking heeft op de oude bakkersgilden en liefhebbers van cultuur-historie kunnen hier het hart ophalen. Ook de welbekende horens, waarmee de bakkers hun klanten eertijds het versche brood aankondigden, ontbreken hier niet. Ja dat was vroeger een andere tijd voor de bakkers l Ik herinner mjj b.v. nog onlangs gelezen te hebben, dat de Amsterdamsche bakkers, om in het gilde te worden opgenomen, hun meesterproef hadden af te leggen in het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en daarbjj f 10,hadden te voldoen ten bate van het gesticht. De tjjden veranderen. Vroeger meestal kleine en onaanzienlijke winkeltjes, met wat brooden uitgestald in de kast, thans vaak paleisjes, elegant van binnen en van buiten met kost bare étalage-inrichtingen en nuffige juffertjes achter de der sub-oom missie kon spreker niet inzien, want dat rapport kan nog lang op zich laten waohten. De heer Borgesius (Unie-lib.) vroeg of de heer Talma nu nog niet zooveel ervaring heeft dat hg voelt 'dat bjj zjjn eigen zaak bederft met deftisheld en groote woorden. Wat reden had hg daarvoor? Hjj gevoelde waarsohjjnljjk, dat deze interpellatie te kalm af zou 10 pan, waar dezen minister geen grief vemaakt kan worden, waar deze regeling bjjna letterljjk geljjk Is aan bet ontwerp-Knyper on dat mocht tooh niet. In anti-rev. kringen moest men althans zien dat er één huneer was opgestaan. VereohUIende bepal-ngen, die de minister van den minister Knyper heeft overgenomen, noemde de heer Talma belachaljjk, ridicuul, gek en nu zal men toch men toch niet van dr. Kuyper willen zeggen dat hg het bg- zonder onderwjjs heeft willen benadeslen. Dat het besluit na vjjf jaren toepasselijk zal zjjn op alle bestaande kweek scholen vond ook spr. niet goed, ook heeft het hem verheugd, dat do minister reeds op enkele punten dis pensatie heeft toegezegd en hjj hoopt dat de minister zoover zal gaan als mogeljjk is. Ds bedoeling is natuurljjk dat als do school overigens goed is ingericht, dat voor betrekkelijk kleine zaken de bjjdraga niet geweigerd zal worden, Op welke punten dispensatie zal worden verleend is natuurljjk niet vooruit te zeggen en op hoofdpunten zal de Regeering natuutljjk niet toegeven. De heer Talma, die uit alles venijn zuigt, maakte 's ministers verklaring omtrent die dispensatie belachelijk. Waarom In zjjn systeem is de minister het ontwerp-Kayper vooruit. Spr. hoopte dat het debat Woensdag in kalm tompo gevoerd en beëindigd zal worden. Woensdag 11 uur voortzetting. Na de schorsing en heropening was gesproken over de regeling der werkzaamheden. De V.o o r z i 11 e r meends, dat Zaterdag 30 Juni a.s. de aangewezen dag is voor de eindstemming o?er het Arbeidscontract en doet daartoe het voorstel. De heer Savornin Lohman (Chr.-hist.) had daartegen bezwaar. Hg achtte het beter de stemming te bepalen op Vijjdag 29 Juni. De heer Drucker (V.-D.) wees er op, dat voor de eindstemming nog verschillende studiën en oonferentiBn met den minister noodig zjjn. De oommissie zal zich echter begveren om de stemming nog op Vrjjdag den 29 Juni mogeljjk te maken. De heer Nolens vestigt er de aandacht op, dat ook de leden in tweede lezing het ontwerp hebben te overwegen. Besloten werd voorshands de eindstemming op Zaterdag 30 Juni te l'/i u. te bepalen. Voorts werd besloten nog een aantal kleine webont werpen aan de agenda toe te voegen en de eerstvolgende openbare vergadering te houden Woensdag aanstaande 11 uren. Arbeid» contract. Da Eerste Kamer moet niet het voornemen hebben, da thans door de Tweede Kamer voltooide regeling der arbeidsovereenkomst nog dezen zomer af te doen. Voorstel-GoeMan Borgesius e. s. (ot wijziging van het Reglement van Orde der Kamer. Ia bet antwoord op het Voorloopig Verslag betreffende bovengenoemd voorstel deeien de voorstellers mede te vertrouwen dat de leden bg de behandeling der staats- toonbank. Vroeger een guitig uithangbord met aardige rijmen, b.v. Hier verkoopt men Rogge en Weytebrood, Dat voedzaam is in hongersnood, En niêe heel goed is voor de dood. Want die het gebruikt, die moet zeggen, Dat hier is liet puik van Bollen en Weggen. Thans gouden letters op de spiegelruiten of een wapen boven de deur, er op wjjzende, dat de eigenaar der zaak leverancier is van ik weet niet welk gekroond hoofd. En zoo zouden we kunnen doorgaan, indien we thans historie moesten schrijven. Voor heden is dit echter ons doel niet, want nog voor een ander feit hebben we dezen keer uw aandacht te vrageneen feit dat wel in nauw verband staat met de huidige tentoon stelling. We bedoelen de deze week alhier gehouden meeting tegen den nachtarbeid der bakkers. Reeds jaren lang strijden verschillende bakkersgezellen-vereenigingen den strjid tegen nachtwerk en m.i. terecht. En aanga- naam deed het aan. te vernemen, dat tal van mannen in den lande, mannen met klinkende namen, niet ge aarzeld hadden, hun sympathie-betuigingen te zenden aan de gezellen, die jongstleden Dinsdag vergaderden. Woorden die insloegen, sprak Mgr. Konings, die zjjn verwondering uitsprak over het feit, dat, waar tegen woordig tal van hygiënische maatregelen worden ge nomen bij 't bereiden onzer spjjzen, men nog maar niet inziet, dat het een maatregel zou zjjn van 't hóógste hygiënisch belang, zijn brood te laten bakken door gezonde en frissche mannenniet door menschen, die met een ziekeljjk lichaam rondloopen, tengevolge van arbeid in een tjjd, die door de natuur bestemd is, den mensch te laten rusten van zijn werk. Billijk dunkt mjj dan ook, dat, waar de Bakker ij-ten toonstelling ons leert, welke zorgen besteed worden aan goed brood en dus aan de brood-consumenten, spoedig ook de vraag onder 't oog zal worden gezien, wat er te doen is in het belang der brood-producenten. Dat af schaffing van den nachtarbeid daarbjj als eerste punt op 't programma zal moeten staan, schjjnt wel zeker te zjjndat echter het publiek hier krachtig zal moeten medewerken en minder zal moeten hechten aan versche cadetjes bij 't ontbjjt, dan aan betere levensvoorwaarden van hen die hun medemenschen 't dageljjksch brood bereiden, staat eveneens vast.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1