No. U7. Honderd en achtste jaargang. 1900 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. M A A IV D AC 25 JUNI. BINNENLAND. Brieven uit Noorwegen. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk 1 I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefooaiNMMAr 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracteu rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. ALKMAAR OURANT. J» I||, die zich met 1 Juli op ona bind nbonneeren, ontvangen de tot dien datum verschonende nummers gratis. Hofberichten Naar [uit Apeldoorn gemeld wordt zjjn H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prin* voornrmeus in Juli enige dagen by H. M. de Koi ingin-Moeder op Sieetdjjk door te brengen. Zaterdag bozocht Z. K. H. Prins Hendrik de ma rinewerf te Amsterdam. H. M. de Koningin-Moeder zal Woensdag Utrecht bezoeken. Om twee uur komt zjj daar aan on gaat dan naar het terrein voor de wagenrennen. Vrye-llberalen. De vergadering van vrjje-liberalen, door de liberale oommissie van advies bjjeen geroepen, is Zaterdagmiddag te Utrecht gehouden onder voorzitterschap van mr. M. Tjdeman Jr. Krachtens beslnit dezer vergadering is een Bond van vrjje liberalen opgericht en zjjn de statnten van dien bond vastgesteld. Hoede berichte». Do Qaagsche oorrespondent van de N. Gron. Ct. ver neemt dat de voorbereiding der regeling van 't vakon derwijs en de herziening der armenwet in een vergevorderd stadinm verkeeren. En bjj dat alles zjjn de begrootingen voor 1907 gereed te maken. Reeds nn verluidt dat er speciaal op de oorlogg en vesting-begrootingen, belangrjjko bezuinigingen zjjn aangebracht In het algemeen is er bjj de Regeerirg een streven naar ernstige bezuiniging. Hem is zelfs verzekerd dat men zoowel van den Minister van KoloniBn als van die van financiën, Fluitende Indische en Staats'oegrootic- gen heeft te wachten. Ver|ordls| van Inkomsten door opheffing der schutterden. De desbetreffende commissie noodigt dn regeering uit, om een wetsontwerp in te dienen, waai bjj een bil lijke regeling wordt getroffen [voor het personeel der schutterij, dat door de opheffing daarvan zijn vaste inkomen als zoodanig moet missen. Officieren der Hchuttery. Vrjjdag werd te Amsterdam de laatste algemeene vergadering gehouden van de Vereenigingjvan officieron der Sohntterjj in Noderland. Na afloop van de vergadering werd een rfttuie gehou den, waarop zeer vele officieren en oud-, fficioren aan wezig waren, o. a. kolonel jhr. W. V. R. K. Bind uit 's-Gravenbage. Kolonel'Boellaard^heette de reünisten welkom, noemde deze laatBte bijeenkomst een aangename herinnering en wees op den bjjval van het Koninklijk Huis en de Re- geerisg. Nadat de eere-wgn was aangeboden, wrd eoe b»zoek gebraoht aan de schutterij-afdeeling in het,Stede- ljjk museum en bad een diner Amerioau Hotel plaats. Na afloop van dezen la3tBtenj»schnUersmaaltgd« woon den de feestvierende offioieron en oud-officieren een con ceit in Artis bjj, waar de schatterjjmnziek o.m. den nieuwen [afscheidsmarseh van den luitenant-kapelnn-estei M. Wolters deed hooren. Koloiel Boellaaid aan wien de marseh is opgedragen maakte den heer Wolters onder laid applnas zjjn complimenr. Te Laren werden^Zatsrdag schietwedstrijden gehouden. Er werden wedstrijden gehouden voor leden en niet-leden, ond-officieren en actief dienende officioren der Bchntterjj Particuliere correspondentie.) Trondhjbm 16 Jnui. I»e Intocht der Konlnkiyke familie. Gisteren en heden zjjn reeds honderden Treemdelingen hier aangekomen en met hen heeft de feeststemming haar intrede in de stad gedaan.*) Merkwaardig is zooalB de stijve Trondbjemmers (zoo worden de ingezetenen dezer eerwaardige veste door de overigo bewoners van Noorwegen genoemd) zich aan het intercom manaal en internationaal karakter dat hun st.d thans draagt weten aan te passen. Zjj zijn daar gisteren plotseling mee be gonnen. Als ware er een wachtwoord gegeven, zoo zjjn tegeijjkertjjd alle menechen hier vriendelijker, voorkomen der en prettiger gestemd geworden dan verleden week. Men beeft er in den beginne abeolnnt niet begrepen hoe gasten en journalisten ontvangen moesten worden, toen, na wat wrjjving van gedachten, is men het gasn inzien en nn men de vreemdelingen ziet, de buitengewone drnkte waarneemt, het dooreen praten van allerlei talen hoort, nn is de prikkel er om ook ineens feestv erend gastheer te worden, in den besten zin van het woord. Aan de verschillende versieringen is gisteren van nacht, van morgeu en zelfs nog van middag hard gewerkt. Zjj zjjn nog altjjd eren naief, want aan bot eene hnis mogen de guirlandes wat minder jji, de vlaggen wat breeder zjjr dan aan hot andere, een eolatante decoratie ziet men n rgens. Maar de versierirg ie nn meer algemeen ge worden. Hnis aan hnis is met groen en 'loggen getooid, van vele zjjn de ook en de koppen der ramen om zoo te zeggen gepavoisBioineerd met een ontelbare menigte kleine vlaggetjesmeest Noorecbe, doch ook van alle andere nationaliteiten, uitgezonderd Deemche. Men siet Er zjjn in 't geheel 3 Nederlandsohe journalisten, een van de Nieuwe Courant en van de Telegraaf en schrjj- ver dests. eu vrjje baan wsds.rjjrlen. Geschoten wo;d m*t rjjksgewonr M. 95 rjjks-mnnitie, de lengte de- banen belraagt 150 M. Bovendien was er eeu personeels wedst.rjjd voor leden en een vrjjo baan wedstrjjd voor alle deelnemers toegankrljjk met model- of olfioieis revolver, eu rjjks- mnnitie, op 85 M. Z. K. H. Pries Hendrik der Nederlanden woonde de wedstrjjden bjj. De Prins bezocht de banen per rjjtnig. Om 12 nar werd gedejeuneerd op het restaurant Orailoo, waar in een der bjjzalen een afzonderljjko tafel was aangericht, gedekt voor 12 gasten on smaakvol met bloomen versierd, en waar de Prins aanzat met de bestnnrs- en regelings- oommissie-leden. Gedurende het dojenner liet de schntterjj- kapel zioh hooren. Na de lnnch vei trok de Prins naar Amsterdam. 's Avonds zat Z. K. H. mede aan aan het offic'eel diner, dat in den Hnize Couturier te Amsterdam gegeven werd, hier worden de prjjzen nitgereikt. Z. K.H. Prins Hendrik overhandigde porsoonljjk de eer» prjjzen door do leden van het Koninkljjk Hnis beschikbaar gesteld, n. 1. door H. M. de Koningin, door H. M. do Koningin-Moeder en Z. K. H. den Prins der Nederlandenvoorts behoorde tot de nere-prjjzen oen zilveren bekor,door de vereeniging uitgeloofd. Het gebeurde te Zeist. Heden werden dv> beide mannon, die in het kamp van Zeist door den bliksem doodelgk getroffen zjjn, op de Katholieke eu Protestantsehe begraafplaatsen te Zeist ter aarde besteld. De weduwe van den omgekomen landwoermil'oien ki jjgt voor zioh en de kinderen f 110 pensioen 's jaars maar vermoedelijk bezorgt het legerbostnar haar een dienst betrekking hovend,on. Vereeniging tot sfnehsfflog van alcoholische dranken. De Ned Vereeniging Ut afschaffing van alcoholhou dende dranken zal hare 73ste algemoeno vergadering houdon op Maandag 6 Augustus te Hoerenveen. Behandeld znllon o. a. worden de volgende onder worpen Zooveel mogelijk afschaffing van nachtarbeid en uit breiding van kinderarbeidactie voor verbod van absinth-produotie, invoer en gebruik bevordering van contróle op zoogenaamd aleoholvrjje dranken gedwon gen verpleging van drankzuchtigenonderzoek over de voedendo en versterkende waarde van biermeer bevordering van bet oprichten van jongeliedon-geheel- onthouderBvereenigingen vli gschrift, om de noodzake lijkheid aan te toonen. om zich altijd, doeh vooral tijdens een Btaking, van het gebruik van alcohol te onthoudenaandringen op gebruik van alooholvrije dranken bij godsdienstige plechtighedenverbod aan spoorwegambtenaren van alle gebruik van alcoholische dranken gedurende den dienst. Het jaarvorslag over 1905 van de Veroeniging geeft het volgende lijstje van hot aantal leden der verschil lende drankbestrijdersorganisaties op 1 Januari, verge leken met dat van de beide voorgaande jaren Volksbond, vereeniging tegen drankmisbruik 17,700 (17,35015,850)Sobriëtas (geen opgave ontvangen); Nationale Christen Gehoel-onthoudersvereoniging 7600 (7500—7000)Leger des Heils 5440 (5200—5025) Nederlandsohe Vereeniging tot Afschaffing van Alcohoih. Dranken pi. m. 5300 (49504023)Algem. Nederl. Geheel-Onthouders Bond 1661 (1550)Ned. Christen Geheelonthouders Bond (geen opgave ontvangen); Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding 1180 (1000-900); Ned. Onderwijzers Propaganda Club 792 (782—807); Nederl. Vrouwenbond voor Geheelonthou- ook allerlei vreemdsoortige étalages, ter eere van het Koningspaar. Bustes van Koning en Koninginvan ohocoladu of reuzel gegotenlevensgroots portretten wapens en vlaggen van allerlui eetwaren gelegd en zelfs staat in een uitstalkast de heele koninkljjke familie me' lakeien, kamerheeron inclns, levensgroot tentoon. Ook aan de regeeringsgebonwen is de laatste hand gelegd; hef) paviljoen bij de haven met wat groen ver- Bierd, een paar openbare gebouwen eenigszinB gedtcoreerd en voor het paleis schildwach'.bnisjes geplaatst waarbjj de schildwach'en juist een paar nar voor de aankomst des koning? zjjn geposteerd. Het meest interessante van de geheele versiering'-is echter de rol die de Noorecbe vlag bier speelt. Bjj ieder nationaal feeBt in ieder land bebeertchon de vlaggeklenren de geheele decoratie, maar zooals bier ziet men het zeker nergens. Niet alleen zjjn de gevols der huizen met ge drapeerde vlaggen bedekt (vele zoo dat het preoiei de Nederlandsche vlag ljjkt) terwjjl er een ontelbaar aantal kleine vlsggeijss wapperen en een groote vlag is Uitge stoken, maar ook de versiering der straten waardoor de stoet trekt bestaat eonvondig nit een paar rjjen Nooraobe vlaggen, zoodat de geheele straal met wapperend blauw cn wit on rood is gevnld. Rood, do grondtoon van de vlag, heeft verreweg de overhand en zoo spreekt nit het décor fel en brant het heftig nationaal enthousiasme dat hier gloeit. De opwinding en bedrjjrigheid die aan de aankomst van een voiBt voorafgaat <s overal dezelfde. Wie ooit een koninkljjk bezoek heeft bjjgewoond zal zioh met een weinig lantasie kunnen voorstellen, hoe het hier is toege gaan. Deze ontvangst onderscheidde zien door bet buiten gewoon mooie weer, wat aati de veelkleurige coitnnms en décors een glans en vrooljjkbeid verleende, die met geen menschenmsoht is te bereiken. Op de kade, bjj he* paviljoen waar de Heimdabl, die do vorsteljjke personen meebrergt, zon aanleggen, bevond zich Jang van te voren een langzaam aangroeiend gezelschap van boeren, meest alle in galaklredjj, met overdaad van goad en belle klcaren of eenvoudig in rok. Hier was het goheele, tsGnnstuoia ding 89 (90 135); Vrouwen Christen Geheelonthouder8 Unie 108 (112 —106); Ned. Orde van Qoede Tempe lieren (geen opgave ontvangen); Geneeskundige ge heelonthouders vereeniging 30 (25—32); Predikanten Gohoelonthoudersvoroeniging 145 (133) thans pl.m. 250. Hagianns schijjft in de Leeuw. Ct, het volgende over minister Voogfus: „Voor Waterstaat tweemaal bellon l« De aardigheid, Hollandsch nuchter en (ooh nieton-lenk, gedebiteerd met 't droog-komiekste gezioht van de wereld dat op 't oogenblik alleen aen 't Kamerlid Kolkman rcoht geeft met een geestigen uitval naar voren te komen, draagt als gobaorte-datam den dag, waarop de leider der Katholieke Staatsparty 't noodig vond de regeering oens op te porren omtrent 't bekende verlof Krans. Op dat oogenblik had minister Veegens donkeljjk wel heel weinig vermcoden, dat er aan zjjn departement zoo spoedig i-twee-maal* gebeld zon worden voor een zoo dringend bolang nit den Zsenwschon Watersnood. Wie had 't knenen denken. En niet steeds op goeden grond maakte men er zieh van onkole zjjden vrooljjk over dat de jurist Veegens nn geroepen werd een ernstig zaakje op te knappen voor den ingenieur Krans. Hoe 't ook zjj en wat er naar aanleiding van deze scheevo en scbotsehe verhouding ook moge gezegd cn geschreven zjjn, de overwinning deze week door minister Veegens met hot bedjjkingsontwerp voor den Bath-polder behaald is wel van dien aard, dat alle bedenkingen er door zjjn te niot gedaan. Zelden znllon de gelnkwenschen welke hem na de eindstemming van vele zjjden ten doel vielen, door een minister met zooveel voldoening zjjn aanvaard als door minister Veegens. En 't was geen sneoes dat verkregen werd door do mcé-sleepende kracht van een schitterend betoog, maar onkel als vrnebt van deagdeljjko, onomstooteljjke argumentatie waarmede bjj de tegenstanders te ljjf ging. Joist daardoor slaagde bjj er in aan zjj o vidediging zooveel krscht en beteekenis te geven, dat bjj een groot deel der oppositie wist te bezworen. Eigenaardige verschoning naar 't aiterljjk, dezo minis ter, wiens naam herinneringen wakker roept naar de oude dagen, toon 't hier in de onde danszaal der oranje's nog zoo vol zat van decorum en deftigheid. Ondere Hagenaars heiiuueren 't zoh nog wel dat de vader van dezen mini ter als griffier gezeton was naast den Kan er- president. Maar 't leukste gebeurde wel op den dag, dat men de plaats van den onden heer zag ingenomen d or iemand wel van jonger bloed, maar die in 't aiterljjk dezelfde gelgkeniB vertoonde. Dezelfde langwerpige kop met iets van een vogel-skelet, met langen, naar voren uitstekenden neus, de haren naar achteren gekamd. De hsbitaé's gewaagden vau een ga- Ijjkenis als »van twee droppels water.* De onde heer Veegens had in dit milieu een groote repn'.atie achter gelaten en van den jongen beer Veegent was al zoo iets vooruitgegaan, dat zjjo positie heel wat rnror beteekenis gat dan van een paf-a inkomend griffier. Want de jonge Veegens bad zieh al veel bewogen op oen terrein, waur h0 medestanders als Pekelharing, Borgesins en Kordjjk als zjjn «tienden moeht noemen. En men wise 't wel dat hjj we! spoedig van den griffiers zetel zon atdaler, om zjja plaats te nemen daar tu so'nen de andere afgevaatdigden. Zoo is dan ook gebeard. Giou;ngen vaardigde bem af naar 't Binnenhol. Toch zon niemand ooit gedacht hebben dat zjjn rol.tieke carrière nog verder zon gaan, dan een Kamerzetel. Want een leider zat er niet iu deze hoekige figuur die zioh op niet 't minste redenaarstalent mag beroemen en wiens eenige kraoht bestaat in 't wel- resideerende corps diplomatique aanwezig, das er was keur van kleedjj. De Engelsche eu Dnitsche gezant, stikkende in het goad, de Ras in eenvoadig blauw coBtnum, hooge rjjlasrzen cn een pelsmnteje, als stond bjj gereed om aan het hoofd van een troep kozakken het veld in te trekken. Daartnssehen Noorseho autoriteiten, zeer eenvoudig. Esn troepje dames, die de Koningin straks een bonqnot zullen aanbieden, gaan wat zitten op een hoekje van de trap van bet paviljoen. Wat verder loopen rond of staan aan groepjes te praten de talrjjke journalisten, bjjaa allen met potlood en reporterboekjes, gereed om alles wat ze maar te weten kannen komen, aan te teekenen. E-n teekenaar van do Graphic maakt haastig schetsen en laat die even later aan den EngelBohen gnunt zien. Aan de zonzjjde van het paviljoen een eindeloos aantal fotografen en kine matografen. En om deze soaare vau bevoorrechten, die zich vry bewegen kunnen, been, eon paar tribunes, opgo- piopt met mensehen die stil w.chtun totdat de plecb- tigoeid zal aanvangen en voor bnnne oogen plaats hebben. Lang, lang duurt bet wucbtoD. Maar eicdljjk beginnen de saluutschoten, rommelend weerkaatst door de booge bergen rond den fjord, te knalion, in de stad gaan de kokkon luiden, en korten tjjd daarna kooit do witte Heimdahl in het gezicht. Op dat oogenblik begint b9t Noorecbe hoerageroep, maar flinw nog, niet algemeen. Het volk was bljjkbaar meer tot stil toeschouwen geneigd. Wat bad bet veel hoera te roepen voor een koning dien het niet kende I Het was nienwFgierig, bet wilde hem zien en eerst daarna kon het aan jniohen denken. Oedn- rendn het vaslmesren van de boot heersebte dan ook een betiekkelgke stilte. De konirg stond met een binocle naar den wal te kjjken. Nanw was de loopplank gelegd of 6 hoeren, n.l. de adjudant deg koninge, kap. Kray, de bisschop Weehsolsen, de gouverneur Grondt, generaal Kroan, de burgemeester Lanck en de woordvoerder v*n het gemeentsbcstnnr, Tnunlow, begaven zich op het scalp. Nadat zg den koning begroet hadden kwam doze aan den wal, tbaos met de krachtige driemaal drie boera's ovorwoseno en goed-beelndeerde van zjja betoogen. I*mand die steeds wl-beslagen* ten jjs komt, en wiens vuelzjjdige kennis bovendien niot on-aardig gesteand wordt door een goods dosis jaristnnhindigheid. Daarom liet men 't Kamerlid Veegens ook nooit voor vstoelen en bauken* oreeroo, luisterde men nnar zjjn betoogen, waaraan bjj kracht meent te knunrn bjjzetten met gobaren, die haast zonden doen denken a n iemand, die 't spreken in 't publiek niet gewoon is. Zelfs de droge, pohorre klutk van zjja stem is weinig geschikt om oenige aantrekkeljjkheid aan zjjn redevoeringen te gaven. Maar overigens een politieke figuur van ren veelzijdigheid en algemeene zakenkennis, zooals men to vergoefs een tweede in dit kabinet zal zoeken. Es met heel wut parlementaire ervaring! Wa'oik iets betmkent. 't Bordje »twoe-maal bellen" voor Waterstaathangt er goed I" Ook Rudolf in de Amh. Ct. heeft het over dezen minister en zegt sDat de hoer Veegens een zeer kundig man is, wisten wjj sinds lang, maar zijn verdediging van de Zeeuwsche herdjjkingswet heeft zjjn slagvaardigheid in het helderste licht gesteld. Ditmaal is de bewering van sommigen dat het openbaar debat teitelyk maar franje is, want dat do stemmen eigenljjk vooraf al bepaald zjjn, zeker beschaamd. De vorige week heette 't dat de Minister stellig de neer laag ljjden zou, dat hjj zelf dit ook besefte en daarom reeds gezege had er in te zullen berusten, met de bjj- voeging dat de Kamer dan maar de verantwoordelijkheid dragen moest (is dit laatste niet een kleine constitutio neels ketterjj maar deze voorspelling, die ook gister morgen nog herhaald werd, heeft gefaald. En dat dit aan 's Ministers wakkerheidinzonderheid tegen den welgewapenden oud-minister Lely, te danken is, erkent men van alle zjjden. Hjj heeft een aantal leden, die tot tegenstemmen overhelden, medegesleept, door zjjn talent hoeft hjj de hachelijke kansen bezworen. De Zuid-Beve landers mogen hem wel dankbaar zjjn en de Zeeuwsche Gedeputeerden eveneens, wat met de wet in de hand stond de tegenpartij zeer sterk en in Lely, v. Foreest e. a. had zjj goede woordvoerders ook, die zich krachtig wisten te weren. Toch won de bewindsman het. Als eerlang de Minister Kraus terug is, zal hjj een welbe- heerd departement overnemen en kan de heer Veegens zich weder geheel aan zjjn eigen omvangrjjko taak geven Met alle waardeering van laatstgenoemde dunkt mjj toch in zjjn overwinning iets bedenkelijk. Al was 'teen zeer gemengde stemming, zooals bjj een dergeljjko zaak van practisch nut ook past, toch verraden de zeer talrjjke tegenstemmers van links, dat 't wel een zeer losse band is die de linkerzjjde vereenigt. Les extremes se touchent, oud-liberalen en sociaal-democraten stemden broederljjk tegen, het zjj zoo I Maar wel vermoed ik, dat het feit hem pjjnljjk getroffen heeft, dat zjj die den Minister het naast staan, hem nu in den steek lieten. Verceweg de meeste vrjjzinnig-democraten en 7 Unie-mannen brachten zjjn voordracht in groot gevaar, die door opval lend kracht ge hulp van rechts voor schipbreuk werd behoed. Men houdt zjjn hart voor den komenden herfst vast, als de beide militaire Vlinisters het geduchte kruis vuur zullen moeten trotseeren. Een reddende rechterzijde, waar het gelijk gisteren geen beginselkwestie raakt, d la bonne henre, maar in 't tegengestelde geval liever niet l« Dn correspondent van do Nieuwe Groninger Courant deelt het volgende mede „Het was een oogenblik vau begrjjpeljjke verademing toen gisteren in de Tweede Kamer de considerans van 't ontworp-arbeideconlract was goedgekeurd en het lang durige en vermoeiende werk en zoover was ten einde gebrackt dat, vermoedelijk over enkele dagen, de eind stemming zal kannen volgen, ltain. 3} maand is de Kamer met dat werk bezig geweest en wel verre van ontvangen, die nog naklonken in bet gejnich der menigte, die verderop stond. De koning, in admiraalsnniiorm, koningin Mand in eon wit costnum en de kroonprins op den arm van een hofmaarschalk, traden nn in het paviljoen, drnkten alle daar wachtende autoriteiten de hand en werden daarna door den besr Obr. Tbanlow toegesproken met de volgende korte, kraobtige redevoering. Onze koning I onze koningin 1 Ik heb de eer, als vertegenwoordiger der stad, de koninklijks familie harteljjk welkom te heetoa inTrondbjem in de stad van Olaf. Nt een groot da-1 van ons land doorreisd ts hebben landen onze koning, onze koningin en onze kroonprins hedon voor de eerste maal op den h stor Fcbon b de n ran Trondbjatn, waa de eerste koning Haakon voor bjjna duizend jaren, in het jaar 935, de kon'nkljjke waaidighoid aanvaardde en door het volk gehnldigd werd en waar in later tjjden zoo vele Noorsche koningen gehnldigd zjja. Wanneer nwe mijrste.ten beden voor de errste maal kennis maken met* de burgers van Trondbjem, zal de hulde van het volk do koainklgkc famil e tsgenklinken en zal onze wolkomstgroet zjja Eeu ltng en geinkkig leven voor den koning, voor de koningin en voor den kroonprins I 1 1 Helder klonken de negen hoora's weer, men zag een adjudant wegsnellen om 'Ie rgtu g n te doen voorkom u en even later waren de stedeljjke autoriteiten vooruit gereden, de 78 cavaleristen in hun groene met roodo uniformen glanzend als fraaio kevers, hadden z:cb gereed gesteld eu de vorBtelgke familie stapte in het ijjtaig. Het w&s ees eigenaardig gezicht hoe op dat oogenblik de fotografen, door geen enkele afsperrinj belemmerden volstrekt, niet op een afstand gehonden om het rjjtnig en het pavilloen hoen sprongen om maar snel zooveel mogelgk opnamen ti krggen. Daar was dan ook maar heel weinig tgd voor, want spoedig rolde bet rjjtnig hoen, gevolgd, eerst (loor 75 cavaleristen, dan door een file andere rijtuigen, die al de autoriteiten, ivelke tjj de ont vangst waren tegenwoordig geweest, wfgvoeider. Zoo deed koning Uaakon zjjn intrede in Trondbjeiu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1