No. 148 Honderd en achtsle jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. DINSDAG 26 JUNI, Bevolking. BINNENLAND. Brieven uit Noorwegen. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents TelefoOMBsmmer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. die zich met 1 Juli op ons blad abonnccren, ontvangen de tot dleu datum verschonende nummers gratis. Onderstaande persoon wordt verzocht z'ch ten spoedigste ter Seoretarie dezer gemeente aan te melden (afdeeling Bevolking)MARIJTJE DEKKER, gekomen uit de ge meente Velsen. Hofberichten. Het Koninklijk Echtpaar bezocht Zondagmorgen met gevolg en genoodigden de godsdienstoefening onder leiding van Dr. O. J. van der Flier in de Hofkapel op het Loo. H. M. de Koningin-Moeder woonde Zondag de godsdienstoefening bij in de Ned. Herv. Kerk te Soest, onder het gehoor van Ds. D. P. Brons. Ook bracht H. M. een bezoek aan H. M. de Koningin, 's Namiddags keerde Zij weder terug naar Soestdijk. ■luister Kraus zal vermoedelyk in de eerste dagen van Jali terugkeeren. Hg vertrok met het stoomschip »Orepeia" van de Pacific Steam Navigation Cy., dat 29 Mei te Valparaiso het anker lichtte en 29 Juni te La Pallioe zon aankomen. Begreoting. In buitenge wone vergadering heeft de Raad van Indië onder voorzitterschap van den Gouverneur-Gene raal, met den raad van directeuren de begrooting door 1907 onderzocht. Naar het Bat, Nwtbl. verneemt sluit de begrooting met een beduidend lager nadeelig saldo dan die voor het loopende dienstjaarmen spreekt van 8 millioen. Celebes. De correspondent van de N. R. Ct. te Batavia seinde gisteren In den namiddag van 22 dezer ving majoor Lanzing met 150 bajonetten zjjn meerdaagschen tocht naar Mad jene aan. Vooraf was het strandbivak van twee zijden aange vallen, waarbij twee inlandsche soldaten gewond werden. De vSiboga® nam deel aan de beschieting van de bende, die het bivak aanviel. Het blad teekent by dit telegram aan: Den 11e dezer ward by het departement van koloniën een telegram van den gouverneur-generaal Ned. Indië ontvangen, meldende o. m. dat Madjene, de hoofdplaats van het gelyknamige Mandharsche landschap, was aan gevallen. De woningen van den controleur en van aan zienlijke inlanders werden verbrand. De controleur ont kwam. Troepen werden derwaarts gezonden. Den 18e dezer seinde onze correspondent te Batavia over het verzet in Mandhar en meldde tevens, dat de »Siboga« met troepen onder majoor Lanzing naar Mandhar onderweg was. Het bovenstaande telegram is dus een vervolg op het telegr im van 18 dezer. Wy lezen er uit, dat de majoor Lanzing 150 man onder zyne bevelen heeft, die colonne heeft doen ontschepen, en aanvankelijk een strandbivak heeft betrokken', waarschynlyk om eerst de noodige voorraden aan land te brengen en om door de noodige verkenningen zich voorat volledig op de hoogte van den toestand te stellen. Dit bivak is door een bende, waarschijnlijk dezelfde die Madjene aanviel, geattaqueerd en wel van twee zyden. De offensieve geest zit er by onze tegenstanders daar dus nog in. In dat brutale optreden van den vijand zal de majoor Lanzing aanleiding hebben gevonden on middellijk op te rukken, ttn einde die bende te kunnen achtervolgen. Een kennismaking met onze repeteerge weren valt doorgaans zoo weinig in den smaak van den inlandschen vyand, dat daarna offensief optreden zijner zijds achterwege blyft. De »Siboga«, een flottieljevaartuig, voert 10 stukken Particuliere correepondentie.) De ontvangst van deu Prins van Wales. Thondhjem, 20 Juni De feestthermometer stjjgt hier langzaam, maar voort durend. Het feestelijk aanzien der stad, dat, dank zy het verrukkelijk weder voortdurend helle zonnescbjjn, die de kleuren doet sohitteren en een frissche wind die de ontelbare vlaggen doet wapperen ten volle tot zijn recht komt draagt daar zeker niet weinig toe bjj. En evenzoo verhoogt het voortdurend gerij van rjjtuigen met heeren in galacostuum de feeststemming. Voortdurend zjju massa's volk op de straten, de oafé's en couditori's zjjn stamp vol en waar maar even kans is de voisten te zien, staau drommen menschen te wachten. Eigenaardig is, dat bjj deze duidelijk uitgesproken overgroote belangstelling in en tevredenheid met het vorstenpaar die kleine min ot meer buitensporige uit:ngen van enthousiasme, die in andere landen bjj dergelijke feesten onvermjjdeljjk zjjn, hier vrijwel uitblgren. De Noren blgven ondanks alles zich zelf geljjk. Een cocarde gaan dragen kemt alleen in het brein van cenige jongelui op. De winkels mogen er vol mee liggen, jongens ze op straat voortdurend en overal te koop aanbieder, voor vrjjwel alle Noren is er nog heel wat meer opwinding noodig eer ze tot zoo iets overgaan. Voor de meeste hunner is het slechts hoofdzaak al dit nieuwe te zien. En er is nieuws genoeg voor de goede Frondhjummers. Oude menschen hebben mg verzekerd dat niemand zich hier herinnerd ooit een vierspan in de stad te hebben gezien. Niet dat ze er nu zooveel te zien krjjgeB, de geschut, zoodat de hulp van die zjjde door het onder vuur nemen der aanvallers zeer werkdadig kan zijn geweest. Ned. Ud. kunsttentoonstelling te Hrefeld. Men deelt aan het Hbl. mede De Nederl.-Indische kunsttentoonstelling die einde September van dit jaar in de nieuwe zalen van hot Kaiser Wilhelm-museum te Krefeld zal geopend worden, beloofd hoogst belangrjjk te worden. Zeer veel toezeg gingen tot inzending werden gedaan, terwgl reeds ver schillende voorwerpen aan den heer E. A. von Sober, directeur van het Museum van Kunstnijverheid te Haar lem, die voor de doorzending zorg zal dragen ten bohoeve van genoemde tentoonstelling, werden toegezonden. De inzendingen worden tegen brand- en transportsohade verzekerd, terwgl de directie van het museum te Krefeld eveneens alle kosten van vervoer etc. zal dragen, alsmede voor eene behoorlijke verpakking zal zorgen. De catalogus die wordt samengesteld, belooft zeer belangrjjk te worden. Meerdere autoriteiten hebben hunne medewerking voor de inleiding van verschillende afdeelingen der kunstam bachten toegezegd, terwgl aan mej. M. Tonnet de alee meene samenstelling er van werd opgedragen. Het Nederlaudsche comité vleit zich dat het op de algemeens medewerking zal mogen rekenen, zoodat de Nederlandach- Indische kunst op schitterende wjjze op deze tento in stelling zal vertegenwoordigd zjjn. Het Nederlaudsche comité is samengesteld als volgt: mr. G. A. Abendanon, voorzitter, oud-inspecteur van onderwjjs, nijverheid en eeredienst in Ned. Indië te Arn hem mr. O. Th. van Deventer, onder-voorzitter, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Den HaagE. A. von Siher, directeur Museum van Kunstnijverheid Haarlem, seoratarisprof. D. A. W. Nieuwenhuis, Lriden G: de Meester, letterkundige, Rotterdam. Bezuinigingen. Zooals men weet zjjn door den minister van oorlog verschillende oommissies benoemd, belast met het onder zoek naar verschillende legertoestanden en met de bedoe ling om zooveel mogeljjk te bezuigingen. De Tel, verneemt thans, dat de Geneeskundige Com missie den minster heeft voorgesteld alle militaire hospi talen te doen vervallen, behalve die te 's-Gravenhage, Utrecht en Amsterdam. De commissie stelt voor in gar nizoenen, waar genoemde hospitalen zonden worden op geheven, in de kazerne zelve ziekenkamers in te richten, of anders de militairen te doen verplegen in particuliere ziekeninrichtingen. De commissie, belast met de kleedingvereenvoudiging, stelt voor, bjj wjjze van bezuiniging, aan alle miliciens bjj alle wapens klein en groot tenue-tuniek te verstrekken met kleine wjjzigingen voor bereden wapens. Wordt dit voorstel aangenomen, dan zullen de korte jassen en attilla's vervallen en wordt ook op dit punt heel wat bezuinigd. Staatscommissie van enquête omtrent het tramwegpersoneel De bovengenoemde Staatscommissie, bg Kon besluit van 29 Mei jl. belast met het instellen van een onderzoek omtrent de dienstvoorwaarden van het personeel, werk zaam in het interoommucaal trumwegbedrjjf, het vereen voudigd locaalspoorwegbedrjjf daaronder begrepen, maakt in de Staatscourant bekend, dat een ieder, die aan de commissie eenige mededeeling heeft te doen, die voor het onderzoek der commissie van belang kan zjjn, zich schrif- teljjk tot de commissie kan wenden. Het bureau der Staatscommissie is gevestigd aan ds Zeestraat, no. 88 te 's-Gravenhage, ten huize van den secretaris, den heer mr. J. H. Boudewjjnse. Nederlandsche Industrie te Suen. Het «Nieuwsblad van het Noorden" schrjjft Zooals indertjjd door ons werd medegsdeeld, is het uitdiepen van het Suezkanaal toegewezen aan de firma Volker en Bos. Naar wjj vernemen, zjjn thans de voor bereidingen voor dit werk in vollen gang. Te Sliedrecht, koning acht twee paarden voor zjja gewone rjjtoeren ruim voldoende, doch in ieder geval hebben ze er een bjj den intocht gezien en zullen ze er een zien misschien zelfs een 6span bjj de kroning. De meeste bedrijvigheid hcerscht vandaag en zal ook morgen wel heerschen aan de kade, meer speciaal daar waar de sloepen en barkassen bezoekers van en naar de oorlogsschepen, waarvan reeds enkele aanwezig zjjn en de andere vandaag of morgen komen moeten, brengen. Ieder oogenblik klinken de doffe kanonschoten als weer eoa of ander voornaam personage aan boord van een der oorlogs schepen komt of zulk een bodem verlaat. Den geheelen dag stonden nieuwsgierigen aan den overdekten steiger, want men wist dat de prins en de prinses van Wales verwacht werden. Men wist echter niet hoe laat ze ver wacht werden, doch die d.t wisten, hadden er ook niet veel aan, want ze kwamen veel iater. Tegen half tien 's morgens was de komst verwacht en eerst om 5 uur 's middags stoomde de Victoria and Albert voor de Btad. Men had van een der forten, welke aan den Fjord gelegen zjjn vooraf teleionisch bericht van de aankomst ontvan gen en dan ook korten tijd van te voren de landings plaats en den weg van daar naar het paleis door politie doen afzetten. Even later kwamen de koning en de ko ningin met den kroonprins per rjjtuig aan, luide toegejuicht door de menigte, wier kelen thans schenen los te komen nu ze hunne oogen voldoende hebban gebruikt. De vorBteljjke personen stapten in een kleine Moom- barkas om naar het EngeBche koninkljjke jacht te varen Nauw zaten ze er in of eoa troep fotografen snelde plotseling, door geen politie meer te keeren, deu steiger op om haastig wat kiekjes te nemen. Vanaf den wal kon men de koninkljjke stoomBloep met de Victoria and Krimpen en Amsterdam zjjn de verschillende materialen in aanbouw, die van Rotterdam uit over zee saar Egypte zullen worden vervoerd, onopgetnigd, om bjj aankomst aldaar onmiddelljjk in elkaar te worden gezet. Er gaan twee baggermachines, twaalf bakken en visr stoombooten mee, waarvan één, welke thans reeds in de vaart is onder den naam van «Kolonel", in «Ismstla'' de plaats, waar de kantoren der firma worden gevestigd wordt herdoopt, verder nog een drijvende reparatie-inrichting, waarvoor door do firma een Engelsohe zeeboot is aange kocht. Wordt de Nederl. industrie met het vervaardigen der materialen begunstigd, ook het werkvolk wordt zoo veel mogeljjk uit Nederlanders gereoruteerd. Er gaan voorloopig 80 man mee. Het werk, dat ongeveer vjji jaren duren zal, kan worden verlengd. Gewerkt zal worden 6 maal 24 uren per week, terwgl de 7e dag voor reparatie aan de materialen zal worden vrjjgehouden. Hen ontslag quaestle. De heer Th. Klejj, gepensionneerd majoor-magazijn meester bjj de militaire administratie van het Ned.-lnd. leger, heeft een adres aan de Tweede Kamer gericht, naar aanleiding van het feit, dat hjj gestraft is met ontslag uit den dienst wegens het feit, dat hjj den 21sten Maart 1905, als administrateur der magazjjnen van kleeding en van nachtleger bjj het Koloniaal Werf- depót, heeft geweigerd een hem door zjjn toenmaligen chef, den luitenant-kolonel C. F. van den Hoff gegeven order uit te voeren, op grond dat die order in strjjd was met een voorschrift van den minister van oorlog. Voorstellen van de Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stellen voor de volgende subsidies te verleenen f 500 aan het Botereonti diestation in Zuid-Holland voor 1907. f 1250 (in plaats van f 1000) aan de St. Jozefsgezel- lenvereeniging te Amsterdam voor 1907—1909. f 1100 aan Patrimonium te Amsterdam voor 19071909. Afwjjzend wordt beschikt op de aanvraag van «St. Aloysiusrereeniging» Lte Oader-Amstel voor haar teeken- school. Voor een Pontveer over het Noord-Hollandsch Kanaal nabjj de Kooy stellen Ged. St. voor ten hoogste f 4000 beschikbaar te stellen. Voor de verbetering van de Ewjjcksluis stellen Ged. St voor ten hoogste f 4000 besohikbaar te stellen. Ged. Staten stellen voor f 500 beschikbaar te stellen voor het uitsturen van twee deaknndigen naar Duitschland om een onderzoek in te stellen naar de wjjze waarop daar de hier geteelde groenten worden verhandeld. Voorgesteld wordt om de verordening op de tram banen zoo te wjjzigeu dat het gebruik van vaouumrem- men geoorloofd is. Voorgesteld wordt om de verordening op het in standhouden der duinen en duingronden zoo te wjjzigen dat het mogeljjk wordt schapen en geiten op de onbe- heinde vlakten te laten grazen, hetgeen thans niet ge oorloofd is. Ds Provinciale Staten besloten in 1902 een renteloos voorschot van f 110,000 toe te staan voor d^n aanleg van een spoorweg tassohen Blokker en Groote Broek. Gedep. St. stellen voor daarop terug te komen en thans een renteloos voorschot te verleenen van f 105,000 en voor t 127,000 deel te nemen in het maatschappelijk kapitaal. Ds voorwaarde in 1902 gesteld, dat belanghebbenden oen renteloos voorschot van f 88,000 verleenen en voor f 284,000 deel nemen in het maatsohappelgk kapitaal, hebben deze niet kannen nakomen, hen ontbreekt nog f 61,250. Ged. Staten stellen thans voor bjj te springen wjjl het belang van de streek dit eisoht. Ged. Slaten stellen voor af te wjjzen het verzoek van de gemeente Huizen om voor '/s deel te nemen aan de kosten voor de verbetering van de zeehaven aangezien de haven steeds achteruitgaat, Albert met bet oog volgen, doch het kanongebulder en het hjj8chen van den Noorschen koninkljjken standard naast de Engelsche vlag, toonde voldoende wanneer de vorsten aan boord kwamen en ca een vrjj lang bezoek weer terug kwamen. Toen ze die tweede maal langs de kade voeren, volgde een troep menschen de boot, al hollende hoera roepende. Eenige hoogwaardigheidsbe kleders, die zich blijkbaar totnogtoe voor de kou hadden willen vrjj waren, trokken haastig de jasseu uit om hun galakleedjj zichtbaar te doen worden. Een politie-agent moest za even vasthouden, wat aan het vclk, dat door dien politieagent tegengehouden moest worden, gelegen heid gaf even vooruit te dringen. Een journalist, van hongerige natuur blijkbaar, stond chocolade te kauwen Aan den wal gekomen, bleven do koning en da koningin daar een tjjdlang staau om op de Engelsche bezoekers te wachten. Da kleine kroonprins, die natuurljjk een anderen kant uit wilde, dan zjjn moeder, werd door deu koninkljjken adjudant, kapitein Kray, bij de hand vast gehouden. Da koning stond in druk gesprek met eenige autoriteiten. Inmiddels was een troep soldaten aangmukt en had zich na eenige vruchtelooze pogingen links ter rechter zijde van den weg naar het paleis opgesteld, tot wanhoop van do kinematografen, weer sterk vertegenwoordigd, die bg iedere gewjjzigde opstelling van den troep weer een ander plaatsje moesten opzoeken. Een paar kleine meisjes met boaquetten rozen ia de hand om aan de koningin en de prinses van Wales te geven, liepen nog gauw even naar mama toe om zich nog eens even heel preoies te laten zeggen, hoe zo nu doen moesten en keerden daarna met gezichtjes, glooiend van opwinding, en verlegen lachend naar hun plaats bjj Vrjje liberalen. Reeds met een enkel woord hebben we gisteren melding gemaakt van de vergadering der vrjje liberalen, Zater dagmiddag te Utrecht gehouden, onder voorzittereohap van Mr. M. Tydeman Jr. In zjjn openingsrode herinnerde de voorzitter aan het tot stand komen van het Liberale Manifest van 18 Februari 1905 en de instelling van de commissie van advies. Aan het meest nabjjliggende doel, invloed te oefenen op de verkiezingen van 1905, heeft deze daad ten volle beantwoord. De Kamergroep der vrjje liberalen keerde versterkt in de Tweede Kamer terug. Verrassend waren de bljjken van instemming en samenwerking, terwgl ook onder de jongeren in Nederland een groote aanhang bleek to bestaan. Het manifest bevatte tevens een belofte voor de toe komst, n. 1. dat ook na de verkiezingen de commissie van advies een vereenigingspunt zou blgven. Thans was, naar het oordeel der commissie van advies het oogenblik gekomen om daaraan gevolg te geven en den tweeden stap naar organisatie te doen. Wat de wenscheljjkheid daarvan in hst algemeen be treft, er zjjn er, die aarzelen een bevestigend antwoord te geven. Hun ljjkt een samenwerking van alle vrij zinnigen, een concentratie, nog bet beste program. Nauwere aaneensluiting der vrjje liberalen beschouwen zjj als een daad van agressie. Bovendien is organisatie geboden, opdat het mogeljjk worde, als zelfstandig complex overleg te plegen met andere groepen. Op bet gebied der partgtaotick wilde spr. zich thans niet begeven. Eéa ding rtond z. i. echter vast: dat op den duur in Nederland voor zoover het in de politiek niet kerkeljjk of sociaal-democratisch, dus vrjjzinnig is, bestaan moeten twee groepen, met duideljjke politieke tegenstelling: een droite en een gauche. Is dat zoo, dan is de noodzakelijkheid eener organisatie eerst juist aange toond. Want al wil men aanvoeren dat er feiteljjk drie groepen zjjo, het valt niet te ontkennen dat de middel ste dier groepen (de Liberale Unie) zeer heterogene elementen bevat, zelfs een zeer beleidvolle tactiek vermag dat niet verborgen te honden. Daarom rust op ons de plicht, voor onze beginselen een huis te bouwen, opdat onze gei stverwanten noch bjj de kerkelgken een onderdak behoeven te zoeken, noch afgljjden moeten naar de radicalen. Voorgesteld wordt dus do stiohting van een Bond in den eenvoudigsten vorm, waarvan ieder lid kan worden die het met de beginselen der Vrjje Liberalen eens is. Na mededeeling van de talrjjke ingekomen bewjjzen van instemming, werd onmiddelljjk zonder discussie of stemming tot oprichting van den Bond besloten. Ver volgens werden na eenige gedachten wisseling, de statuten vastgesteld. Deze luiden als volgt Art. 1: De Bond van vrge liberalen WH ten doel de samenwerking te bevorderen van hen, die instemmen met de vrjj-ltberale beginselen, den invloed daarvan op bet staatsbeleid te vei sterken en bjj verkiezingen van alge- meeno politieke betoekenis de kiezers voor te liofaten. Het program van begins*lea wordt vastgesteld door de algemeens vergadering van den Bond. Art. 2. Lsden van don Bond zjjn alle meerderjarige Nederlandersdie onder sohrifteljjke verklaring van in stemming met zjjne beginselen, zich bjj don Bind aan sluiten. Art. 3. Aan het hoofd van den Bond staat een commissie van advies van ten micste zeven leden. Da commissie wjjst uit baar midden san een voorzitter, een secretaris en eon penningmeester. De beide laatste be trekkingen kannen in één persoon vereenigd worden. Art. 4. De leden van de comuissie van advies wor den voor drie jaren door de algemeene vergadering ge kozen. leder jaar treedt een derde der leden af, volgens rooster van aftreding, door de commissie vast te stellen en aan de algemeene vergadering mede te deelen. Art. 5. Jaarljjks tóót 1 Juni wordt eene algemeene vergadoring van den Bond gehouden. De te behandelen onderwerpen worden door de commissie van advies vast gesteld en bjj den oproepingsbrief aan de leden mede gedeeld. De commissie van advies brengt verslag uit van den den steiger terug. Een m litair muziekkorps staat gereed, alle muzikanten het instrument aan den mond. Eindeljjk kwam ook de Engelsohe barkas aan, beg:oet met luide hoera's. Dat die zoo luid klonken is gemak- keljjk te verklaren, men begint hoe langer zoo meer in de stemming te komen. Maar ik hoorde reeds eenige Engehche journalisten met veel emphase en voldoening constateereu dat er helen veel meer enthousiasme heerschte dan gisteren. Nadat da Koning zjjn bezoekers aan de op den s'eiger staande autoriteiten had voorgesteld ging bjj met den prins van Wales langs de wachtende troepen. Toen kon h6t volk beide heeren van nabjj en op zjjn gemak zien en aan bet hoerageroep kwam ook schier geen einde, het overstemde het Engelsche volkslied, dat gespeeld werd. In het voorbijgaan drukte de koning nog even ganw den kapitein van de troep de hand. Intus^chen hadden de meisjes met een allerliefste reverence en gloeiend roode gezichtjes do vorstinnen hare bouquetjes aangeboden. De Koningin en de prins kwamen bjj de dames terug, een reeks rjjtuigen reed voor en weldra snelden guBtheer en bezoekers langs de opgepropt-volle, jubelende straten, waardoor even later koetsen vol goudcostumes in ver schillende richtingen draafden. In de stad bleef het natnurljjk den geheelen avond weer druk, muziek in de oafé's en een stjjgende stemming. Laat maar veel kanonschoten bulderen, veel fanfare's en volksliedereu klinken, veel goudborduur seis sohitteren, veel rj)tuigen rollen, dan zal bet hier per slot vau reke ning nog eon echt enthousiast kroningsfeest worden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1