No. 149. Honderd en achtste jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. WOENSDAG 27 juni. Nationale Militie. BINNENLAND. Brieven uit Noorwegen. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents TelefooasMMWflr 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOONVoordam C 9. Oproeping voor herhalingsoefeningen. Uit de Per8. Rechtzaken. Arrondlssementa-Rechtbank te AlksMsr. ALKMAARSCHE COURANT BURGEMEESTER eu WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat in het gemeenteblad van Alkmaar No 201, is opgenomen het besluit van den Raad dier gemeente van 30 Mei 1906, goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten dezer provincie bjj hun besluit van 13 Juni d.a.v. No. 27, waarbij is vastgesteld eene Wjfziging der verordening I >2 regeling van de Jaarwedden der onderwijzers aam de openbare lagere scholen in de gemeente Alkmaar, welke wijziging, heden afgekondigd, gedurende drie maanden ter gemeente-secretarie ter lezing is nedergelegd en aldaar tegen betaling van f 0.05 in afdruk is ver krijgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders 'voornoemd, Alkmaar, JAN DE WIT Dz,, Voorz. 1°. B. 26 Juni 1906. DONATH, Secretaris. BEV0LKING Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoe digste ter gemeente-secretarie aan te melden (afdeeling bevolking) Dorothea Petroaella Knuppel gekomen uit de gemeente Amsterdam. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande ver lofgangers, om zioh ter bijwoning der herhalings oefeningen, 's namiddags vóór 4 me, by hun korps te vervoegen 4e Regiment Vesting-artillerie, lichting 1903, garnizoen Helder 9 Juli 1906, JOHAN CORNELIS KONINGSTEIN. 5e Regiment Infanterie, lichting 1899: 23 Juli 1906WILLEM FREDERIK SMITS* De opgeroepenen hebben zoo noodig recht op vrij transport naar hun korps en daggeld, dat ter gemeente-secretarie der woonplaats tjjdig kan worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester van Alkmaar, 25 Juni 1906. JAN DE WIT Dz., lo.Burg. Douverueur-generanl Van Heutsz, Zaterdagavond 19 Mei maakte de Arnhemsehe Courant melding van de loopende geruchten omtrent het aftreden van gouverneur-generaal Van Heutsz, welk aftreden in onmiddelljjk verband zou staan met >een betreurens waardig voorval*. Aanstonds reeds ontmoetten deze gerrchten destijds tegenspraak, geheel afdoende wat het feit der aftreding betrof. Aan die tegenspraak kan het Vad. thans na ontvangst van volkomen betrouwbare inlichtingen, de meest stellige verzekering toevoegen, dat de geruchten over het be treurenswaardig voorval* volstrekt onwaar zjjn. (Particuliere correspondentie.) De kroning van koning Haakon VII en koningin Hand. Trondhjem, 22 Juni. Ruw, dreigend weer, met af en toe een klein regen vlaagje, voorspelde in den vroegen morgen weinig goeds voor den komenden kroningsdag. Gelukkig werd het 's morgens omsireeks halftien tenminste droog en zoo bleef het gedurende eenige uren. De drukte op straat was toen reeds begonnen, In alle mogoljjke verhikels reden de gelukkigen die eea kaart voor de kerk hadden gekregen daarheen langs de rechte Munkegaden, die van het pale s tot de kerk door eene gedeelteljjk dubbele rjj infanteristen was afgezet. Er was in de geheele stad geen enkel rjjtuig u.eer beschikbaar. Achter de rjjen soldaten verdrong zich een groote volksmenigte, die althans iets van de naar de kerk rjjdende vorsten wilde zien en daartusschos zag men hier en daar menschen in politiek aan wie door politie en militairen overal doorgang werd verleend. Zjj liepen al maar rond en lieten hunne oogen weiden over de volksmenigte op straat, op de tribunes en voor de vensters der huizen. Dat waren detectives, die daar met bet oog op mogeljjke kwaadwilligen waren geposteerd. Zg hebben evenwel geen werk gehad, want alles is zonder eenig incident afgeloopen. In de kerk was al vroeg veel volk aanwezig, vooral de mindere goden voor wie deze plechtigheid misschien de plechtigheid van hun leven was en die dus alles, Alles ervan wilden zien. Maar ook de diplomaten, gezanten met hunne mede-legatieleden en attaofcés bleven niet lang uit en weldra stond op het breedc middenpad een groep heeren in goudglanzende ambtekleedjj met dames, in schitterende toiletten van ruischende zjjde, wolkig wui vende kant met edelsteenen en goud, ritselend en schit terend. Een vreemde red blik, al die vertegenwoordigers der moderne Europeesche potitiek hier hunne voimeljjke buigingen te zien maken, handkussen te zien geven on woorden te hooren wisselen onder dezelfde machtige gothische gewelven, die door hunne historische waarde waren aangewozen om de kerkelijke wjjding te zien geven aan den man dien het Noorsche volk zich gekozen heeft, om als zelfstandig geheel in die politiek te kannen treden! Kort vóór het oogenblik dat de plechtigheid aanvangen zou, traden de vorstelgke gasten, voor wie zetels nabjj de beide tronen waren geplaatst door den koninkljjken ingang de kerk binnen, door elle aanwezigen staande ontvangen, hoewel het twjjfelaohtig scheen of dit een De Tweede Vredesconferentie. Naar aanleiding van de vragen gesteld in hat Verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp betref' fende de toetreding van Mogendheden, die niet op de eerste Vredesooalerentie waren vertegenwoordigd, tot het tractaat nopens de vreedzame beslechting *an internatio s ale geschillen deelt da minister van Buiteulandecbe Zaken in een nota aan de Kamer o. a. hot volgende mede: Het ligt in de bedoeling, dat de Tweede Vtedes conferentie, evenals dit b.v. bij de Eerste in 1899 of bjj de Marobkaanscbe Conferentie van Algeciras het geval was, zal eindigen met de onderteekening van ouder scheiden tracten, ook van dat tot herziening van het tractaat tot vreedzame besleohting van internationale geschillen (1900 Stbl. 163), terwjjl niet gevolgd zal worden da wijze van handelen, b.v. bjj de Conferenties van internationaal privaatrecht gevolgd, die eindigen met een protocol-final, terwjjl bet onderteekenen der tractaten, die uitvloeisel der Conferentie zjjn, eerst later volgt. Alle voor de tweede Conferentie uitgenoodigde Mogend heden zullen het nieuwe urbitiage-traotaat aanstonds knnnen medoteekenen. Naar aanleiding van de vraag, welke Mogendheden een uitnoodiging ontvingen voor de aanstaande Conferentie, verwjjst de minister naar de Ijjst, die ter vertronwrljjke kennisneming van de leden op de griffie der Tweede Kamer is nedergelegd, waarop die Mogendheden zjjn vermeld. Over alles wat de voorbereiding der Conferentie saubelangt. wordt tnstchen de Kabinetten van St. Peters burg en 's Gravenhage overleg gepleegd. Postwet- In de Memorie van Antwoord op het afdeelingsver- slag nopens de post wet wijziging zegt minister Veegens o.a., dat het niet mogeljjk is, de bestellingkringen van de postkantoren in overeenstemming te brengen met de staatkundige grenzen der gemeenten, daar regel moet bljjven, dat het verlaagd tarief alleen wordt toegepast op die stukken, die geen verzending ondergaan, d.i., die besteld worden binnen denzelfden kring waarin zjj zijn ter post bezorgd. Van de wenscheljjkheid om ook voor brieven boven 200 gram in locaal verkeer postverlaging in te voeren, is de minister ganscheljjk niet overtuigd. De quaestie omtrent circulaires van buitenlandsche loterjjen wordt nog met den minister van Justitie be sproken; omtrent pornografische stukken wordt over wogen of op welke wjjze hieraan iets te doen is zonder aan de postadministratie te groote macht toe te kennen. De in het voorloopig verslag gestelde vraag, of het niet wenscheljjk ware, de bepaling, dat twee aan elkaar grenzende postkringen eventueel als één kunnen worden beschouwd (voor het lccaal tarief) uit te breiden tot »twee of meer« kringen, wordt door de Memorie ont kennend beantwoord met het oog op de al te ver strek kende gevolgen van deze uitbreiding. Vluggere uitbetaling door het U(|b. De Minister van Justitie heeft, in overleg met zjjn ambtgenooten, wgziging gebracht in de uitbetaling van de rekeningen ten laste van het Rjjk, nadat deze door de Algemeene Rekenkamer zjjn geverifieerd. huldebetuiging dan wel een uiting vannieuwsgierig heid was. Het hoofddoel van dezen brief is een schets te geven van het verloop der kroningsplechtigheid. Vooral zjj echter opgemerkt ter verontschuldiging van onvolledigheden en helaas tot schande van kroningscomité en persbureau alhier, dat we van alle woorden door de priesters gesproken of door het koor en het publiek gezongen, alleen de preek en de liederen, de eerste na afloop der plechtigheid, de laatste onmiddellijk daarvoor, in de Noorsche kerk, in het Nooisc'n gedrukt, zonder ééa vertaling er bjj, hebben ontvangen, zoodat het goed begrijpen der ceremonies voor een buitenlander ontzagljjk moeilijk was. Maar wjj zagen ze in ieder geval, dank zjj de uitmnntende plaateen die voor ons waren gereserveerd, van a tot z, en konden den indruk, dien ze op de menigte maakten, waarnemen. Om 11 uur trokken de 90 priesters in hunne witte gewaden, voorafgegaan door de bisschoppen van Chris- fiania, Bergen en Trondhjem, in goudgeborduurd opper kleed, langzaam met afgemeten pas, drie aan drie loopende, naar den westeljjken, den konings-iogang. Daar hadden zich onder het geheel roode paviljoen reeds zes fuuction- narissen opgesteld om vorst en vorstin te ontvangen. Het waren do minister-president Michelsen, de ministers Loviand, van buitenlandsche zaken, Arctander, van handel, Oldsön, van oorlog, de opperrechter Löohen en de presi dent van het Storting Thorne, aan wien deze functie was opgedragen omdat de andere president Barter (beide wisselen elkaar maandeljjks af) destgds den koning te Kopenhagen heeft afgehaald. Door de priesters voorafgegaan, begeleid door boven genoemde heeren en gevolgd door dan standaarddrager kwamen kort daarop de koning en koningin binnen, beiden in een hermeljjnen mantel gehuld, en namen plaats op hunne troonzetels, terwjjl de muziek (van het Nati- onaaltheater nit Christiania) de kroningsmatsoh speelde. Nadat deze geëindigd was, zongen de aanwezigen een psalm en hoorden staande het gebed aan van den priester, die bjj het ahaar stond, waarop nog een psalm werd gezongen. De bisechop, dr. Bang, dio inmiddels het pieekgestoelte had bestegen, sprak nn een kort gebed uit, gevolgd door een lange rede. Deze rede moet, voor wie ze verstaan kon, buitengewoon interessant geweest zjjn. Ze was niet slechts een kerheljjke ceremonie, die bjj de plechtigheid behoorde. Ze was een patriottische betcoging van den eersten rang, de schakel tusschen het iep religiense en krachtig poliiieke leven van het Noorsche volk, gedemon streerd aan de band der historie. Nog een beurtzang tusschen een priester, die voor het altaar stond en het koor en daarop werd de cantate, Tot dusverre werden deze rekeningen, declaratiën enz. door de Provinciale Besturen uitgereikt. Thans is be paald, dat de uitreiking rechtstreeks zal plaats hebben door de posterjjen, een ministerieele bepaling die ten gevolge zal hebben, dat een veel spoediger uitbetaling dan vroeger zal worden verkregen. De Bathpolder. Het Volk vernoemt bjj geruchte, dat in het koopcon tract, waarbjj de Eerste Bathpolder op Zuid-Beveland door de Zeeuwsche combinatie is aangekocht, »de geheime bepaling moet voorkomen, dat, indien de subsidie door de bride Kamors wordt toegestaan, de Engelscben, boven den reeds overeengekomen koopprijs, nog f 75.000 zouden ontvangen." Het blad voegt aan deze mededesling toe, dat het zich niet verantwoord acht, dit gerucht achterwege te houden. De tweede Bathpolder. De Hoefijzer-correspondent van het Hbl. verneemt, dat bjj het afdeelingsonderzoek in de Eerste Kamer ern stige tegenstand tegen het Bathpolder-ontwerp is geble ken. In twee secties was men er vrjj algemeen tegen, terwijl in de andere secties de meeningen verdeeld waren, doch eer ten ongunste dan ten gunste van het ontwerp neigend. De tuchtschool te Velgen. Naar aanleiding van het Verslag nopens de voorgestelde ruiling van grond met baron Van Tuyll van Seroos- kerken, deelen de minister van Justitie en van Financiën mede, dat over die ruiling het departement van Water staat, Handel en Njjverheid is geraadpleegd. Verder wordt medegedeeld, dat geen bezwaren tegen het wetsontwerp behoeven te bestaan uit een oogpunt van waardevermindering van het overblijvende rjjks- terrein en dat geen grond tot bezorgdheid behoeft te bestaan voor gebrek aan drinkwater op het terrein der tuchtschool. Redres. Wjj hebben een driestar opgenomen van De Standaard over het Bathpolder-ontwerp. In antwoord daarop schrjjft De Nederlander, het orgaan van mr. De Savornin Lohman «Onze Zeeuwen zullen wel geschrokken zjjn. Het is vooral de vorm, die schrik aanjaagt. Twjjfel aan de juistheid der uitspraak schjjnt uitgesloten. Zóó duideljjk en klaar schjjnt de kwestie, dat toe lichting of argumentatie onnoodig geacht wordt. Zóó dom schjjnt de door de Tweede Kamer genomen beslissing, dat een kind in het Nederlandsch staats recht natuurljjk vermag in te zien, waarin de »bévue« bestaat. En zóo kortzichtig schjjnt zij te zjjn geweest, dat niemand, zelfs niet de christeljjk-historische Kamer leden, zoomin die van de eene als die van de andere groep, bespeurd hebben, dat met het bedoelde ontwerp de «historische beginselen van ons Nederlandsch staats recht gemoeid zjjn.« De Nederlander moet tot hare beschaming erkennen, niet wel te bevroeden, waarop deze zoo stellige uit- gedicht door Sigbald Skallan mot muziak van Joh. Hal- lorsen door het koor gezongen. Nauw was het gezang geëindigd of de koning stond op van zjjn zetel en lohreed, voorafgegaan door den opper- eeremoniemeester, terwjjl 5 militairen den sleep van den hermeljjnen mantel droegen, naar het altaar en knielde. Hem werd door den bisschop de mantel eu de gouden halsketen afgenomen, vervolgens dezelfde voorwerpen, de koninklijke, die op het altaar gereed lagen, omgehangen Nu de zalving en daarna werd hem door minister Miohelsen en den bisschop de kroon op het hoofd gezet. Andere ministers gaven hem daarop, met den priester, den koningsstaf, den rjjksappel en het zwaard in de hand, en bjj elk dezer handelingen sprak de priester een toe passelijk formulier uit. Met de kroon op het hoofd, de rjjksattributen in de handen, terwjjl het zwaard hem werd nagedragen, schreed de vorst, thans erfeljjk koning van Noorwegen, gewjjd volgens de traditiën van het land, welks volk hem koos, naar zjjn troon terug. Buiten donderden de kanonnen van de saluutpost en van alle op de reede liggende oorlogsschepen, In de kerk begon intus8chen de muziek te spelen en zoug het koor dea koning een lied toe. De kroning der koningin had op volkomen dezelfde wjjze plaats, alleen werd haar geen zwaard gegeven. Eigenaardig was het verschil in houding tusschen koning en koning in bjj het ondergaan van dezelfde cere mon ëo. Koning Haakon, een reasacbtige, slanke, doch eenigszins stjjve gestalte ging naar het altaar toe, kaars recht, met kalme vaste schreden en een bedaard vast beraden gezicht. Toen hjj met da kroon op het hoofd terugkeerde was van zjjn gelaat elk spoor van een blos verdwenen en stond het strak, volkomen onbeweegljjk, terwjjl de oogen vooruitstaarden, als zag hjj ver in dc toekomst van plichten, door hem thans volgens da tradities van het verleden aanvaard. De koningin daarentegen -ad meer wisselende gelaatsuitdrukking, keek bjj het gaan naar het altaar een paar malen om, wjjl haar mantel bljjkbaar niet goed hing, en liep bjj het teruggaan achjjn- baar iets minder kalm dan daarvoor. Zoowel koning als koningin zagen zioh genoodzaakt, voor ze van hun knie lende houding voor het altaar opstonden, de hun opge zette kroon even te verzetten en de koningin drukte ze, terwjjl ze naar haar troon terugkeerde, nog even vaster op het hoofd. Ook der Koningin werd een lied toegezongen. Dan trad een hofmaarschalk voor het altaar en riep met luider stemmeGud beware Kongec. Gud beware Dronningwelke kreten door het publiek werden her haald. Dit moment en de oogenblikken, waarop aan koning en koningin na hunne kroning een lied werd spraak in het driestarretje steunt. Het blad is van oordeel, dat oud-minister Lely ten onrechte dit geheele exceptioneele geval als een wettig antecedent voor volgende gevallen wilde doen doorgaan, Het blad besluit »Natuurljjk kan men het regeeringsbeleid in deze afkeurenmen kan den stillen tegenstand van Gede puteerden van Zeeland veroordeelen, of meenen, dat het beter was er een stormpje aan te wagen, dan een paar ton. Maar hoe het bedoelde wetsontwerp in beginsel ons historisch-vaderlandsche staatsrecht aantast, het gaat onze bevatting te boven.* Drie plagerige woorden. Het anti-ravolutlonnaire blad, De Rotterdammer, bevat de navolgende driestar Nog altoos bljjft bestaan de belacbeljjke bepaling in de wet op de Kamers van Arbeid, dat het stembureau moet zjjn seAmgesteld uit leden van den Gemeenteraad. Art. 16 tooh zegt: De leden van het stembureau en hunne plaatsvervangers worden door den Gameen- teraad uit zjjn midden benoemd.* Die drie woordjes >nit zjjn midden* hebben al wat gepruttel veroorzaakt. Meu kan het zich indenken, als men bjjv. leest wat thans weer uit Warmond aan de N. R. Ct. werd bericht »Te Warmond had Dinsdag plaats de verkiezing voor 1 lid-patroon voor de Kamer van Arbeid (afd. bloembollenteelt te Sissenheim). Het stembureau, be staande uit drie leden, hield zitting van 8—S uur. Er kwam op 1 kiezer 1* Van acht tot drie zaten daar dus drie Gemeente raadsleden om één kiezer te bedienen. Van aoht tot drie zitten overal in ons vaderland herhaaldeljjk drie Raadsleden om enkele kiezers te helpen en intusschon den tjjd tevordrjjven door onder ling gesprek. Alsof ze niets anders in de wereld te doen hebben. Laat toch die drie plagerige woordjes eens nit de wet verdreven worden. Dan kunnen, buiten de Raadsleden die zioh beschik baar stellen, ook klerken der secretarie, renteniers en menschen met veel vrjjen tjjd znlk een poBtje in het stembureau zeer genoegeljjk vervullen. Het dwingende bevel der wet, dat beslist enkel Raadsleden lid van het stembureau mogen zjjn, is bespotteljjk. Voor de Tweede Kamer, voor de Provinciale Staten, voor den Gemeenteraad behoeft het niet. Wel voor de Kamers van Arbeid 111 Zitting van Dinsdag 26 Juni. Wedsrspznnigheid. Cornelia V volgens zjjn opgaaf 21 jaar, werkman en te Alkmaar woonachtig, s'ond heden als eerste beklaagde terecht. Hjj was beklaagd zich te hebben verzet tegen de agenten van politie Hendrik Scbumer en Petrus Fellinga alhier op Woensdagavond 25 April. Het geval toegezongen waren het messt indrukwekkend van de geheele plechtigheid. Daarna werd nog door het publiek een psalm en ten slotte door het koor een lied gezongen. En dan keerden koning en koningin .terug naar bun paleis, weldra gevolgd door de andere vorsten. Het publiek heeft van de geheele kroningsplechtigheid slechts zeer woinig gezien. In kalmen draf, maar in draf toch, reed het gesloten koninkljjk galarjjtuig, evenals bjj den intocht bespannen met vier paarden, voorafgegaan en gevolgd door 75 ruiters, den horten weg van het Paleis naar de Domkerk heen en terug. Op de groote tribunes, die bjj de kerk waren opgeslagen, konden zjj, die daar plaatsen hadden gehuurd, het aankomen en ver trekken van het koninkljjk rjjtuig en van de rjjtuigen met vorsteljjke bezoekers en vreemde gezanten met hunne dames en gevolg zie». Maar 't waren alle gesloten rjj tuigen en ze re-en onder het roode paviljoen, waar de inzittenden aan den anderen kant, dan dien waar de tribnne stond, uitstapten. Sleohts enkelen, die toevallig een heel gnustig plekje hadden, konden dns iets van dit uitstappen zien. Alleen bjj het wegrjjden toen een groot aantal vorsteljjke bezoekersgezanten en andere groot- waardigheidsbeklesders onder het paviljoen op hunne rjjtuigen stonden te wachten, kon men daar bniten iets van de pracht die- b nnen geheeracht had, zien. G-lukkig was het gedurende de plechtigheid droog gebleven. Nu verkeerden althans de tribunebszoekers niet in een al te ongelukkigs positie en konden zjj, die daaraan dachten eens naar den ijord gaan kjjken. Toen daar alle oorlogs schepen tegeljjk hncne kanonnon begonnen af te vuren en zoo de geheels vloot langzamerhand in kruitdamp hulden, moet dat een zeer eigenaardig Echoowspei hebben opgeleverd. Van de hoogwaariligheidsbekleeders werden de meesten met een plxhtmatig applaus, baron M chelsen echter, als altjjd, met een donderend gejuich door de volksme nigte begroet. Kort nadat de koning en de koningin en de vorsteljjke bezoekers in het paleis waren teruggekeerd begon de regen neer te vallen, eerst zaoht, daarna bjj stroomen. Hierdoor werd het volk van de straten, die anders na deze gebeurtenissen zulk een heerljjken aanblik hadden kannen opleveren, weggejaagd in de huizen en café'8 en keerde de stad in haar gewone positie van over- vnld zjjn met vreemdelingen, doch geen feest te kannen vieren, terng. Thans is het weer droog, misschien dns, dat tegen den avond neg bljjdschap kan worden getoond. De verschillende festiviteiten doren tot Woensdag a s., well cht krjjgt Noorwegen nog gelegenheid de kroning van zjjn vorstenpaar, de plechtigheid waarmede het zjjn intrede in de onafbankeljjke staten heeft gesanctionneerd, te vieren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1