.No. 152. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ZATEEDA 30 JUNI, BINN E N L AND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoon*? -».$«<?} 3; Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|Y. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Uit de Pers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. Tweede Haaer. Na de intorpellatie-Verhey was gisteren aaa de orde het wetsontwerp tot nadere wijziging der wet san 18 April 1874 tot vaststelling nan het tarief van gerechts kosten in strafzaken. De heer De S a v o r n i n Lohman (Chr. Histkwam er tegen op dat bg deze regeling vergoeding wordt ge geven aan de griffieis voor bet derven der emolumenten wegens het maken van af-chr fter. Da Minister van Justitie (de heer Van Raaite) verdedigde de voorgestelde regeling. Er is hier geoD qnaeatie vsn vergoeding wegens gemis san emolumenten IDaar oen bodaalden post j erne vergoeding voor bet ver vullen van een redelijke verwachting. Na repliek -n werd het ontwerp zonder hoofdeljjke Rtomroi.ip aanfrenomen. Aan de orde was daarna do tweede lezing van eu de eindstemming over het ontwerp van wet Aibsidscnnt'aot. Zooals wjj gisteren reeds meidden, stemden tegen de socialisten en de heer Van Idsinga. De minister van Justitie en de heer Drucker werden van slle zjjden gelukgewensoht. Behandeld werd daarna de motie vau der. heer Troelstra betreffende wjjziging in het Wetboek vau Koophandel en van Strafrecht, tot het tegengaan vae knoeierijen door middel van Naamlooza Vennootschappen enz. De heer Troelstra (soc. deou.) waas op de toene ming van bet aantaal Na»ml. Ven», ia de laatste jaren en op de achteloosheid en roekeloosheid waarop met bat geld van het klein bezittend deel der Noderlandsche b-volkirig wordt omgesprongtn. Er is totaal gemis aan toezioht. Er zgu dtkwglg commissjrissen die geen tijd, lust of k*nnis hebben om na te gaan hetgeen zg op zich hebben genomen. Een ander bezwaar is de familie-Regeering, het nepotisme. Niet de belangen van het publiek geven den doorslag, maar aUerlei consideraties. Nog een bezwaar is de vermenging van belangen, die een bron is van de grootste zwendelarg- En de grootste misaiap is de moreele in zinking op financieel gebied die ook op de rechterlijke macht zjjn invloed doet gevoelen. Zelfs hier in deze Kamer heeft men van die zwende laars aanwezig gezien De Voorzitter kon spr. niet toestaan zich op die manier over zjjne medeleden uit te laten. De heer Troelstra zeide dat hg 8 jaren geleden een der medeleden van deze Kamer heeft geprest op de spreekplaats te komen om zich te verantwoorden (in de Mindrineti-zaak. De man is na de verkiezing hier teruggekeerd en loopt hier thans nog rond als een geacht medelid, zonder gezuiverd te zgn van do feiten van zwendelarg, waaraan hg schuldig is verklaard. De Voorzitter riep spreker nogmaals tot de orde. De heer Troelstra vervolgende, wees er op dat er tal van mgnbouwmaatsohappgen zgn die nog nooit een cent dividend hebbes uitgekeerd. Spr. noemt achter eenvolgens da Fransch-Holl. Maatg. tot expl. van Alge- ignscha Zinkmgnen; de Gcyana Goud Placer, de expl. inaatjj. Pagarat, de Tjenako steenkolen maaijj., de mjja- bouwmaatg. Bandesbarg; de maatschappij Bevool: de Nederlandsch-Siberische goudvelden-maatschappij; Mtnoes sink; de Nederl. West-Indische Exploitatie- en Mgobouw- maatechappg; de Noord-Oelebss Mgnbouw maatsohappy de maatechappg Gran-placer de maatg. Mindrineti (die zulk een leerzaam voorbeeld is geweest van hetgeen hier te lande gezwendeld kan worden). Uit een es ander bljjkt dat wjj niet aan uUzouderingeo, maar aan regel te denken hebben bjj het. euvel ten aanzien vae mijn- bonw-maatschsppjj. Ook een aantal petroleum cultuur en tabak maatechappg en zou spr. da revue kunnen laten passes) eü, om dan t.e komeu tot biuueolandscbe maat sehrppg-c als: da Maaaland, de vau der Scbnyi cffaiie, de ceutralo B*uk voor Land en Nijverheid, de Henkes Pulp en Jamfabriek, de Nationale Soc ëtsifc voor Handel en Industrie, allen een samenraapsel van slecht biheer waaraan mannen van naam en positlo hau naau gaven. De Pasaroean-stoomtrammaatsehappg ge ft een prachtig staaltje waartoe samenvoeging van belangen leiden kan. De heer Verloop verkocht daarbjj aan zichzelf voor een veel te hoogen prjjs. Uit een en ander ziet men dat de toestand der Naaml. Venn, roept om voorziening. Hg is rot. Waren een aantal door spreker genoemde feiten reeds voldoende om de urgentie eener regeling der N. V. dui delijk te doen uitkomen, hel feit der Holl. Hypth. Bank heeft daartoe nog een steentje bjjgedragen. Hetinstiiuut der hypotheekbanken mits goed ingericht en gecontroleerd achtte spreker evenwel een zeer goede geldbelegging. Terugkomende tot jfe Holl. Hyp. Bank en de Manisch, tot Zekerheidsstelling, wees spr. op de roekelooze misdadige wjjie waarop commissarissen hun plioht verzuimd hebben. Mannen van naam en positie hadden daarin zitting als commissaris, o. a. de grootmeester der VrgmetselaarsO' de, Kamerleden, een oud minister, een burgemeester, een lid van Gsd. Staten, twee hoofden vat bolangrjjke finascieele ondernemingen en loden van booge reohtscollegiëu. En ondanks dat toezicht is de ouderneming in elkaar gestort als een kaartenhuis. Dat de directeuren betrokken w&ren in allerlei louche zaken wist iedereen, behalve commissarissen, aan wier schuld het te wjjten is, dat zulke enorme sommen verloren konden gaan. Onomstoo teljjk is bewezen, dat het knoeien mei do pandbrieven reeds begonnen is in 1900. Het toezicht op de financiën was opgedrageu aan een ouden heer van 76 jaar, die niet meer kon zien of de brandkast open of dicht was, En nu zal de vraag zgn wat commissarissen verder zullen doen, om een ander deel van bun plicht na te komen. Personen, die de houding van commissarissen zoowel voor als na de catastrophe, Btrensr afkeuren hebban groot gcljjk. Ook dit bewyst weer, dat de ver antwoordelijkheid Tan commissarissen ten spoedigste dient gor wodea geregeld. Spreker gaf vervolgens een paar voorbe lden van het misbruik, dat gemaakt wordt van het sohieten van geld op onderpand en wees o. m. op het geval-Graafland. Al hetgeen spreker bier heeft medegedeeld omtrent verschillende bankou en instellingen is zoo waar als een muts met zeven keelbanden. (Gelach.) Nog eenige voor beelden werden door spr. aangehaald om aan te toonen, dat enorme bedragen gegeven worden op onderpanden, die dit lang niet waard zgn. Nogma Is terugkomende op de Holl. Hypotheekbank, wees spr. "r op, dat de tantièmes van commissarissen ongeveer 7000 gulden per jaar bedroegen. Daarvoor kon den zjj too'a wei wat doeu. Hulde bracht spr. aan zgn medelid, den beor Ferf, dis zgn tantièmes teruggaf. Spr. gaf toe, dat de zaak niet, gsmakkelgk is te regelen, maar in het buitenland is men ons reeds ver voor. Terecht wordt het weinigs toezicht, voorgeschreven aan de vele cimmiesariaten, die men dikwjjla in een persoon veree- nigl vindt. Omtrend de Kamerleden die een bstrekkmg van com missaris vervullen vindt spr. er 4 die l, 7 die 2, 6 die 3, 3 die 4, 3 die 5, 1 die 6, 2 die 7 2 die 8, 1 die 9 en 1 die 12 commissariaten vervult. Hoe kou de heer De Beaufort, die 7 en de heer Ferf, die 8 oomafssariaten vervult, plus nog tal van andere maatschappelijke betrek kingen goed toezicht houden op een financieels instelling als de Holl. Hypotheekbank? Dat is immers een onmo gelijkheid. Spr. drong dus nogmaals aaa op spoedige wettetjjke regeling, al verwacht hg daarvan geen alge- heele g«vezi»g. Het geld verschaffjn aan uasmlooze venaootscbappen moet- gescb'fdno order toezicht -an den Staat. Ook moot bij «en wettelgke regeling gezorgd worden, dat de econo mische ontwikkeling door de naamlooze vennootsohap aan banden wordt gelegd. De Minister van J UBtitie zeide dat de Rogee- ricg volkomen doordroegen is van de noodzakelijkheid eener regeling. B nnen weinige weken zal een outwerp het departemeat vorla'en cn bjj hoopt, dat het voor het einde van hst maatschappelijk jaar de Kamer zal be reiken. Een stimulans heeft de Regeering niet aoodig, doch het is haar aangenaam, dat zjj op de medewerking der Kamer zal kannen rekenen. De motie werd goedgeksur.'. Hierna werden goedgekeurdConclusie vau het ver slag der commissie omtrent dv inlichtingen op een adres van het bestuur der buitessociëteit „De Harmonie" te Sneek, houdende klacht, dat geen gevolg is gegeven aan zgn verzoek om zgne vereeniging door goedkeuring der statuten te erkennen, en het wetsontwerp wgziging der bepalingen betreffende het begraven van lijken van mili tairen beneden den rang van officier voor rekening van den Staat. Naar aanleiding van den uitgesproken wenfoa om na den terugkeer van eene militaire begrafenis geen muziek te maken, antwoordde de minister van Oorlog, dat bij daaraan geen gevolg kan geven. Wel heeft de minister gelast, dat met de muziek gewacht moet worden tot de treureede nabestaanden weg zjju en dat geen straat- of operadeunen geblazen mogen worden. Door den minister werd een redactiewgziging overge nomen, voorgesteld door den heer Vanjdsings, waardoor bepaald wordt, dat op verlangen van nabestaanden de begrafenis aan hen kan worden overgelaten met vergoed.ng van een deel der begrafeniskosten desverlangd. Nog werden goediekeurd de conclusie van het verslag der commissie omtrent de inlichtingen op een adres van H. Keubben, huisvronw van A. W. Slangen te Amby, over het haar niet toektnneu van vergoeding volgens art. 183bis der Militiewat 1901. Heden om 10 uur vergadering. C. O. Croae. -f- Te Nauheim waar hij om gezondheidsredenen ver toefde is op 62-jarigen leeftijd overleden de heer C. G. Cione, sinds 1901 lid der Prov. Staten van Noord-Holland. Ue Nederl. Juristen-vereeniging. Nadat gisteren de beide praedviseurs inzake wettelijke regeling ?an het aibeidscontraot de heoren mr. Paul Scholten (Amsterdam) en mr. A. A. H. Struycket ('s GraTenhage) het woord hadden gevoerd, ging de vergadering tot stemming over. De eerste vraag luidde: Zjjc genoegzame gegevens aanwezig, om de vraag te beantwoorden of eenige wettelgke regelieg van de afbetaliugscontracton hier te lande noodig is? Dit vraagpunt, in stemming gebracht, werd met 38 stemmen bevestigend, met 31 stemmen ontkennend beantwoord. Volgde vraagpunt 1 (van mr. Levy Sr.) of de wet he. afbetulicgscontraot behoort te verbieden). Met bjjna algemeene stemmen ontkennend beantwoord. Alsnu werden ia stemming gebracht de volgende vraagpunten Ibis. Is wettelijke regeling van het aibetalingscontrac. wenscheljjk: a. als een zaak van dringenden aard: Antwoord ontkennend, met bjjna algemeene stemmen b, of alleen als onderdeel van een algemeene herziening van het verbintenissenrecht? Antwoord bevestigend, m*t algemeene stemmen. Op voorstel van mr. Wttewaal wordt besloten de stemming ove^ verdere vraagpunten niet te houieu. Hierna werd de vergadering gesloten tot heden. (Men zie order laatste berichten.) Verpleging ven weezee la het hulsgexln. Het Amsterdamsche Gemeenteblad bevat een voorstel van de gemeenteraadsleden Harmsen, Blankenberg, Van den Bergh, Sterck en Wormser, inzake de verpleging van weezen in het huisgezin. Genoemde heeren zgn van meening dat er gestreefd moet worden naar net be langrijk verminderen van het aantal weezen, in ne gesticht, verpleegd en naar het toekennen van een voor name plaats aan de gezinsverpleging. Bovendien zal men, aldus zeggen zij, een eersten stap behooren te doen voor eene geljjke behandeling der verschillende godsdienstige gezindten, en wel door in de commissie van het Burgerlijk Ambestuur leden op te nemen, behoorende tot verschillende godsdienstige gezindten onzer Gemeente. Deze stap, hoe bescheiden ook, zal tot het beoogde doel toch geleidelijk voeren. Kan de Raad zich met deze conclusie vereenigen, dan stellen wij voor het volgende besluit te nemen: De Gemeenteraad van Amsterdam, zich vereenigende met de conclusie der voorstellers, noodigt het Burgerlijk Armbestuur uit, den Raad een plan over te leggen, vergezeld van begrooting van kosten, waarnaar aan die conclusie uitvoering zal worden gegeven.» Poiltarfevew. Naar aanleiding van de zonderlinge posttarieven in Duitschland wij wezen er eenige dagen geleden op waar in plaatselijk verkeer het zenden vau druk werken duurder is dan van brieven, schrijft ons een lezer„Tout comme chez nous In Amsterdam kost een brief van 160-200 gram 6 cent; drukwerk van 150-200 gram 7'/j cent!" Hdbl Postzegelboekjes. Eerlang zullen postzegelboekjoB worden uitgegeven, waarin zgn opgenomen 6 frankeerzegels van 1 cent, 6 van 2'/»i 6 van 3 en 12 van 5. Da prijs van die boekjes Indraagt f 1 per stuk. Met da nitsifte daarvan wordt op de kanteren echter eerst aangevangen, nadat de daar aanwez'ge voorraad postzegel boekjes met zegels van 1, 3 en 5 csnt is uitverkocht. Volksbond. De Volksbond, Vereeniging tegen drankmisbruik, houdt zijn 33e alg. vergadering te Deventer op 29 en 30 Augustus e. k. Aan de orde komende benoeming van een 3-tal leden van het hoofdbestuur ten gevolge van het aftre den volgens rooster der heeren dr. W. P. Rujjscb, mr. F. W. J. G. Snijder v. "Wissenkerke en A. van der Voort Az., het rapport der commissie in zake de vraag, op welke wijze de Volksbond zich het best kan ver zekeren van de medewerking der onderwijzers in zake de drankbestrijding, een motie der afd. Zutphen over de houding van den Volksbond ten opzichte van de geheelonthouding. Daarna een aantal voorstelleno. a. een om bij de regeering aan te dringen op verbod van verkoop van saccharine anders dan tot medisch gebruik en tot verlaging van den suikeraccijnseen inzake de aan stelling van een omgaand leeraar over 't alcoholvraag stuk een tot bevordering van de samenstelling van een handleiding b. h. onderwijs in het alcoholvraagstuk aan militairen enz. Dan zullen in bespreking komen het denkbeeld, door den heer G. de Wal in het orgaan „De Volksbond" geopperd tot stichting van een tehuis voor gep. mili tairen van het N.-I. leger beneden den rang van officiervoorts de bevordering van goede uitvoering der drankwethet optreden in eigen kring tot herstel van drankzuchtigen. Tuberculophoblne. Naar men verneemt luidt de conclusie van het rap port, dat een hoofdambtenaar van het Staatstoezicht op de volksgezondheid omtrent bovenstaand middel heeft uitgebracht, als volgt „Tuberculophobine van dr. P. is mij gebleken iden- tisch te zijn met een 10-percentig afkooksel van Ramalina fraxinea (korstmos die zeer menigvuldig en bij voorkeur in bosschen op de schors van eikenboomen groeit) dat bruin gekleurd is mot '/a pCt. koffiestroop en waaraan, in de eerst onderzochte flesschen niet in de laatst onderzochte flesch wèl 10 pCt. sterke spiritus is toegevoegd." Vrijzinnigen ln de Herv. Kerk. Naar de Hervormingverneemt, zal de Protestanten bond, bij gelegenheid van zijn alg. vergadering te Groningen in October a. b., de beschikking over de Martinikerk aldaar hebben voor de godsdienstoefening, die hij daarbij pleegt te houden. Kerkvoogden gaven de toestemming daartoe, met goedkeuring van de ethisch-orthodoxen, die er zitting in hebben. Zoolang de modernen, moeten zij volgens de „Herv." verklaard hebben, door de Synode in de kerk geduld worden, behooren wij hun ook de kerkgebouwen te openen. iluitisgsuur van winkel* en maganijaea. Aan den gemeenteraad van Amsterdam is een adres gezonden, voorzien van 1536 bandteekeningan, uitslui tend van winkeliers, waarin don raad verzocht v. ordt de concept-verordeningen op hot sluitingsuur van winkels en magazijnen spoedig in behandeling te nemen, opdat zij nog met het aanstaande stille seizoen in werking kunnen treden, en het sluitingsuur voor alle werkdagen op 9 uur te bepalen, uitgezonderd des Zaterdags. Be opealnR der Nachtwscli(zaal Tot de genoodigden bjj de officieele opening der Nachtwachtzaal zal op 16 Juli a.s. behooren o. m. het college van Burgemeester en Wethouders en de 45 Amsterdamsche raadsleden. Op de reeds verzonden invitaties staat o. m., dat het H. M. de Koningin behaagd heeft, zoo mogelijk de nieuwe Nachtwachtzaal te openen. Vrjjz. tten Boud. Tot propagandist van den Vrijz. Dem. Bond is met ingang van 1 September a.s. benoemd de heer H.Groe- newout te Assen. Hjj zal dan tevens het secretariaat overnemen van den heer mr. Wilde, die als secretaris heeft bedankt. Ue Hond van Vr||c Liberalen. Hst anti-revolutionaire dagblad De Rotterdammer ba- spreekt in esn driestar de «zelfstandige organisatie» der vrge liberalen in de volgende bewoordingen Eindelgk hebben dan na de vrge liberalen het be- sluit genomen over te gaan tot het in het leven roepen van een zelfstandige organisatie. Tot dusver beweerden ze wel, dat zg waarljjk niet van plan waren zioh door de radicalen en socialisten op sleeptouw te laten nemen, doch de »anti-olerioale» hartstocht dresf hen praotisch bjj de stembns, en wat meer zegt ook na de stembns, zeer vaak den radioalen kant uit. Dit schjjnt hun to hebben verdroten. Thans is opg3riobt de «Bond van Vrge Liberalen». Daze mannen willen allerminst zgn >kerkelgk» en evenmin sociaal-democratisch. Maar voorts zgn ze van oordeel, dat de vrgz-nnigen zich moeten splitsen in twee richtingende radicale en de meer behondende. Deze splitsing achten zjj zeer noodzakeljjk. Waarom Hun voorzitter betoogde ter vergadering Op ons rust de pl'oht voor onze beginsolen een huis te bouwen, opiat onze geeatve wanten noch bjj de kerkeljjken een ouderdak behoeven te zoeken noch afglijden moeten naar de radicalen. Eigenaardig is hier de tegenstelling tnssohea dit behoeven» en «moeten.» Bg de «kerkelgkon» een «onderdak» te vinden, daar van zjjn de »?rjje« liberalen wel huiverig, maar het kon vroeger toch gebenren dat zg dit behoefden. Doch zonder zelfstandig» organisatie »moeten« ze, als zg bg de »kerkelgken« geen onderdak believen, »afgljjden naar de radicalen.» Met rende woorden wordt het erkend. Hoe dit zg, ze zullen nu een eigen organisatie vor men, die zonder kerkelgk onderdak, en zonder liefde voor de socialisten en radicalen thans een eigen koers zal kiezen. Het zal ons beaienwen, of er van de zelfstandigheid der vrge liberalen veel zal terecht komen. Groen's tegenstelling was als altoos Evangelie en Revolutie. En de Revolutie is in haar karakter oonsequent. De behondende elementen worden steeds door de meer radicaal gestemde overheerscht.» Naar het N. v. h. N. verneemt, zal het justieel onder zoek naar de beweerde mishandeling van de boeren knechten Maring en De Haan te Uithuizen, welke mis handeling gepleegd zou zjjn door de marechaussees aldaar, met het doel om hun een bekentenis af te dwingen, niet leiden tot een vervolging, aangezien van een mis handeling niets is gebleken. Knak Le Vérre de Xontlgay-De «eer. De Rechtbank te Amsterdam heeft gister de boven genoemde strafzaak verwezen naar de openbare terecht zitting. (W. v. d. D.) Ue onwillige laadweerpllcbllge. Het Hoog Militair gerechtshof heeft het vonnis van den krijgsraad te Haarlem, waarbjj de onwillige land- weerplichtige Kriller werd veroordeeld tot 1 maand militaire detentie, geapprobeerd. Het vonnis is gisteren den man beteekend. Baai aten. Men schrjjft ons De »Algemeene Nederlandsche Dambond,» opgericht 18 Maart 1906 en goedgekeurd bjj Kon. Besluit van 14 Mei d.a.v. heeft het plan opgevat dezen zomer een Nederlandschen zeskamp te organiseeren, waaraan uit sluitend de beste Hollandsche speelkrachten deelnemen. Deze interessante kampwedstrjjd, de eerste hier te lande, zal gehouden worden als volgt22 Juli te Zaandam (le gedeelte) 5 Augustus te Edam (2e gedeelte) en 19 Augustus te Amsterdam (sluiting). Uitgeloofd zal worden een gouden medaille, welwillend aangeboden door een eminent amateur (lid van den Bond) een groot zilveren en een klein zilveren medaille, benevens de daarbjj behoorende fraaie afgewerkte diploma's. Uitsluitend persoonlijke introductiekaarten zjjn bjj tjjd.ge aanvrage kosteloos te bekomen bjj de heeren D. Kikke, Edam, K. C. de Jonge, Van Woustraat 112 A isterdam, W. van Daalen, Duvenvoordestraat 77 Haar lem, J. Adams, Stationstraat Zaandam en bjj den redacteur van de Damrubriek, Damrak 59 Amsterdam, die gaarne bereid zijn nadere inlichtingen te verstrekken. Ken osderwRxer die niet solliciteert. De lel. vertelt van een onderwjjzer, werkzaam aan een school te Amsterdam, welke eerstdaags gesloten zal worden, die weigerde te solliciteeren naar andere betrekkingen. De wethouder zeide tegen hemu weet toch, dat de school gesloten wordt en u zonder betrekking komt." oZeker weet ik dat», was het bescheid, smaar u weet ook, dat ik zooveel dienstjaren heb, dat mjjn wachtgeld 90 pet. van mjjn salaris is. Treed ik dus voor een andere klasse op, dan krgg ik wel mjjn volle salaris, maar bjj eventueele pension- neering ontvang ik er geen 90 pet. van.» Onze klasse-onderwjjzer, die de nieuwe schoolwet zeer goed kende, wist met de opheffing van de schoof zjjn voordeel te doen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1