buitenlanTx STAD S N7 UW S. Gemeenteraad van Alkmaar. BURftERL U K eTtaTiT" 'g INGEZONDEN STUKKEN. t Algemeen Orerzieht. Uit Heer-HugowMrd. Toen de landbouwer P. Kieft gistermorgen zeven nor met zjjn rjjtnig naar de kerk ging, schrikte het paard voor een hond n wagen rn sprong met ijjtnig en al pardoes in bet, waterde vjjf inzittenden redden zioh door de gebroken kap van den wagen en kwamen doornat en met grooten schrik op den wal, wat voor de onde moeder reeds erg genoeg kan zgn. De wagen was zeer gehavend, met het paard ia het goed afgekomen. Uit Hchegcn. De levering van 100000 steenen ten behoeve van het ambacht van West-Friesland genoemd Behagen en Niedorper koggen werd togen den prijs van f 16 25 per 1000 stuks gegund aan den heer P. Metzelaar te Alkmaar. Aan de firma Stoel te Alkmaar werd de levering van het benoodigde grint gegund tegen f 2.65 per M\ De heer A. C. Mul te Winkel zal voor f 815 de paardenpr.den vernieuwen en voor aanleggen. voor zoover noo Een Provinciale Bond van Zangvereenlglngea Het bestnnr der gemengde zangvereeniging „Harmonie'1 te Beemster, heeft het initiatief genomen tot het oprich ten van een Provincialen Bond van Gemengde Zangver- eenigingen, die ten doel heeft om telken jare of om de 2 jaren een zangersfeest te organiseeren zooals bet vorige jaar te Beemster werd gehouden. Gaarne ontving het bestnnr aan het adres van den 1 en secretaris der vereenigingden heer P. A. Vis, vóór 1 Aopu tus a.s. de mededeeling, welke vereenigingen in beginsel hare instemming betuigen met het plan. Indien deze mededeelingen in genoegzamen getale inkomen, zullen er afgevaardigden worden opgeroepen tot eene vergadering, waar meer d. finitief de zask besproken kan worden. Huisviytteatoonslelllsg. Voor de op 6, 7 en 8 Juli a.s. te Doetinchem te houden huisvlijttentoonstellirg heeft H. M. de Koaingin een prachtige zilveren medaille beschikbaar gesteld. Berouw f Te Ambt-Almeloo werd Donderdagmiddag gearresteeid J. S., verdacht van diefstal van een zak meel ten nadeele van Gebrp. Rossmark. Op het politiebureau bracht de verdachte zich met een mes een snede in den hals toe, zoodat bjj naar het ziekenhuis moest worden overgebracht en men voor zgn leven vreest. Een lange reis. Dezer dagen ontving eet ingezetene van Dokknm een briefkaartdie 17 Nov. 19U2 verzonden was nit Wassenaar. Da kaart had alleen den stempel «Wassenaar* ze heifv dus niet de wereld rond gereisd. Vermoedelgk heeft ze bjjna 4 jaar ergens een instig plekje gehad. Tegen Leiden' Een rare wethouder. den wethouder der gemeente Koudekerk bjj en heer Ph. Qnalm, is op last van den burge meester dier gemeente proces-verbaal opgemaakt wegens het binnen den tjjd van één jaar tweemaal overtreden der verordening op het bouwen en sloopen, mede door hem ontworpen en vastgesteld. Ongelukken. Gisteren heeft op den Wagenweg te Haarlem eene gasontploffing plaats gehad bij het ontsteken van een kooktoestel. De dienstbodq is, danig gebrand aan hoofd en hals, naar het Diaconessenhuis gebracht. Een 23-jarig wielrijder is aan de Groentemarkt te Amsterdam in een der haventjes gereden en levenloos opgehaald. In een bierbrouwerij is een werkman door een liftkoker gevallen. Hg was onmiddellijk dood. De I9jarige machinist leerling Pieter Los, wien op het terrein van het Spoorwegdok te Dordrecht door eene locomotief de rechtervoet geheel verbrijzeld werd is nog denzelfden avond aan de gevolgen overleden. Woensdag is de 72jarige J. H. Wagelaar, Lonneker, die bij 't opladen van hooi van een voer hooi kwam te vallen, aan de gevolgen overleden. Bg het dekken van goed op de stoomboot Concor dia, varende van Arnhem op 's Hertogenbosch, had gis termiddag de 25jarige matroos G. A. v. d. B. onder Druten het ongeluk bij Tiel in de Waal te vallen de man verdronk. Hjj was pas gehuwd. Zjjn lijk is nog niet gevonden. fabriek dus aan de gemeente schuldig zgn een bedrag van f 102750. B. en W. stellen voor te bepalen dat door de gasfabriek voor de geleende gelden eene rente aan de gemeente zal worden vergoed van i ten honderd in het jaar dat het bedrag der leening door de genoemde fabriek, in verband met de verplichtingen, welke de gemeente ter zake heeft op zich genomen, zal worden afgelost als volgt: j^fn "1907—1918 telkens f8000; in het jaar 1919 f bOOO en in het jaar 1920 t 750. A. B. Alkataarsche Bad- en Zweminrichting, Aan de Bad- en Zweminrichtirg alhier zjjn van den den 29 Juni genomen 518 baden door heeren, 1 en 165 door onvermogenden. Temp. van 72" op 27 Jan', laagste temp. 66 28 Juni tot door dames het water, op 29 Joni van deze week komen eenige aardige van de Lustrumfeesten te Utrechteen Een nieuw Vrijheidsbeeld. Naar vei luidt zal het Vrijheidsbeeld op den Dam bfzwgken voor de sinds jaren er tegen gevoerde oppositie, in den laafBten tgd gesteund door kennrljjke ouderdoms- ge reken. De Masgd zal door een bronzen s'atnette worden vervangen. Wat zal een volgend geslacht daar nu weer van zeggen De heer P. J. Glasz, predikant bg de Doopsgezinde gemeente alhier is benoemd tot adjunct-gemeeteaichi varis in de vacature, ontstaan door het aan den heer Dr. H. E. van Gelde*, wegens diens benoeming tot archivaris der gemeente 's Gravenhage, verleend eervol ontslag. KulteriJ. Uit Rotterdam en Omstreken kwam een gedeelte land weer troepen ter oefening op 't fort Rjjnouwen. 't Koste heel wat moeite om het vi jj bandeloos troepje weer onder tucht te brengen. Den eersten dag weigerde een der lieden, nog in bur- gerkleeding, orders van den commandant op te volgen. Hg drorg nog geen uniform, dnsTen bewgze, dat hg zioh vergiste werd de man in de doos gestopt. De anderen maaklt* aanstalten om de gehoorzaamheid te weigeren zoolang hnn makker niet in vrijheid was gesteld. De commandant trad hier natnurlgk nietin,dooh wist het gezag te handhaven. En liet daarna pas de deuren van het arrestlokaal openen. Stakers en nlctslakers. Stakende stokers en tremmers van de Rotterdam.' che Lloijd zjjn onderkruipers" te lijf gegaan. Vooral een neger had het hard te verduren. Woedend geworden, trok hij zijn zakmes en braeht een stakenden Duitschen stoker daarmee een wonde van 9 centimeter in de linkerslaap toe. Dit is de lezing der stakers. De neger ontkende evenwel gestoken te hebben en hij werd na in gehoor te zijn genomen voorloopig weer op vrije voeten gelaten. Men verzoekt ons de aandacht te vestigen op een advertentie, voorkomende in dit nnmmer, waarin belang stellenden in de feestelijkheden van «Alomaria*, Vereen iging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer worden nitgenoodigd bjjeen te komen op Maandag Juli in Restauratie «Proot*. Vooral jongelui, die aan hot bloemencorso, kermesse d'ó'é of ketmess6 d'hiver willen deelnemen, zullen zeer welkom zgn. Schakea. In den wedstrijd onderling gehouden door de leden der Alkmaaische Schaakclub werd in de eerste aideeling den prijs gewonnen door den heer H. Ibink Meienbrink en in de tweede afdeeling door den heer O. Bramer. Rockefeller niet In Frascall. Omtient 't bezoek »an Rockefeller fantaseert de Tel. In zjjn 240-paardekrachtsauto vloog bij den Achter burgwal op, zoo u;t Oomp ègne. Verscbrikkeljjk on deininp. Nanweljjks stond het roodgelakte voertuig stil, of hem werd namens Amsterdams bloCiecdea tabak, handel ten bocqaet kunstbloemen aangeboden, vervaardigd uit lapjes van f 100. Een eerelooper werd gevormd door de twaalf ijjkste tabakieten, die saman in één jaar prec.es evenveel verdienen als Rockefeller in een halve minuut, en de millitrdair schreed over hun raggen naar binnen. Onderwjjl tong de eerelooper het beroimde: Heb js geld dan doe je wonderenGezeten in zgn loge, te zgner eere met aandeelen der Deli-maatsch&ppjj beplakt, volgde de groote man met verwondering den eendaagsohen veld- slug, die hier «tabaksveiling» heet. Het eenige woord, dat hg zeid», was«lools». Een onzer verslaggevers had een onderhoud met hem, dat precieB 17 Beconden duuide. De chéqie, die hem werd aangeboden, ligt in onze brandkast ter inzage voor den goedgrioovjgen lezer. Wat hg 't moo si; in Amsterdam vond De roode karretjes met Standard Oil er in. Toen stapte bjj weer in ijjo auto en reed Ren brandt-Medaille. Bjj den heer J. Lutterot is een medaille verkrggbaar, ter herinneiing aan de Rembrandtfeesten. Zij is van brons of van lood en aan den eenen kant staat Rem brandt, aan den anderen kant een vrouwenfiguur. Deze medaille ziet er niet onaardig uit. Voorts heeft de heer Lutterot in verkoop een gedenkpenning, waarop Rem brandt aan de eene zijde afgebeeld is en op de keerzijde staat: »1606 Leiden 15 Juli 4 October 1669Amsterdam 1906.« Deze penning is eenvoudig en goedkoop. Centraal Genootschap voor Hlnderliersteillngs- en Yacantlekolonles. De voor eenigen tijd alhier pgerichte afdeeling van bovengenoemd genootschap telt thans ongeveer 70 leden en een vijftal donateurs. Zooals verwacht werd, is dus niet vergeefs de hulp ingeroepen voor het arme zwakke kind. Het voorloopig bestuur is dan ook erkentelijk voor de tot dusver on dervonden en nog toegezegde medewerking, waardoor het in staat is dezen zomer te zorgen voer de uitzending van een vier- of vijftal kinderen. Het eerste tweetal, de meisjes Anna Smiers en Mina Kuiper zjjn heden voor vier weken naar het koloniehuis te Ëgmond aan Zee vertrokken. De overigen volgen in de maand Augustus. Mogen zij onder de goede zorgen van de dames-ver pleegsters daar buiten gezondheid en kracht weervinden en de resultaten van deze eerste uitzending, die later worden vermeld, nog zeer velen opwekken, als afdeeling deze goede zaak te steunen I zullen lid der wag. Oplichter)). Te Amsteidam is etn man bezig goedgeloovige liedoo op te lichte». Hg biedt aau portretten te vergrooten en verdwijnt dan met medeneming van bet portret en eenig voorschot en laat niet meer van zich booren. Onweder en storm. In verschillende streken van ons land heeft het de laatste dagen geonweerd. Te Eindhoven werd een 18 jarig meisje, te Ulft een jarig jongetje, te Swalmen een 50 jarige man door den bliksem doodeljjk getroffen. Te Dodewaard werd een koe in de weide doodgeslagen. Te Varek veroorzaakte de bliksem brand in een huis, te "Wadenoyen in een koffiehuis, te lugen in een hofstede. Hier en daar ging het onweder gepaard met een ge weldigen hagelslag, zoodat bjjv. een vleeschhouwer te Culemborg zgn ijskast met de groote stukken hagel vulde. De storm heeft ook ongelukken veroorzaakt. Onder Breskens zgn door den storm twee visschers verdronken. Hun vaartuig is tegen den kant geslagen. In Scheveningen heeft de storm een Engelsch pleizier- jacht dat aan de Pier zou gemeerd worden, danig gehavend; het verloor zeilen en kluithoofd. Tegen 8 uur moesten maatregelen genomen worden om het strandmaterieel van de badplaats in veiligheid te brengen. Het baden in zee was onmogelgk. Evenwel bewogen zich tal van nieuwsgierigen op den strand boulevard en op den wandelpier om de woeste hooge zeeën te aan schouwen. ifouir- ei wonlngverordcnfng. De oommissie voor hot, ontworpen ?an verordeningen tegen welk.r oveitreding straf is bedreigd hebben bg den Raad ingediend een voordracht tot wjjz ging van de Bouw- en Woningrerordening. Wjj zullen al de wjjzigingsu niet opnemen, doch alleen de belangrijkste en dan in het verband mei de artikels waarop ij worden voorgesteld, vermelden. Allereerst woiden eenige begripp» n nader omschievon. Zoo zal als de oomoaiesie voornoemd, beslaand» uit de heeren G. Ripping (Voorzi: te/ G. Bosman, Glinderman, Cohen Stuart, baar zin krjjgt eon rooilijn voortaan zjjn Da Ijjn die bg hst bouwen of bij het maken van afscheidingen naar de zjj !e der sf-aat niet mag worden overschreden (het gecursiveerde is nieuw); rooïog: de aanwijzing van het voor ieder gebouw of iedere afschei ding op zichzelf in aanmerking komende gedeelte van de rooiljjn een bouwwerk o.m.elk voltooid of in uit voering zjjnd gebouw, kunst-, grond waterwei k en der gelijke, zoomede de onderdeelen daarvan; onder eon woon vertrek worden mede begrepen ruimten, waar in den regel een of meer personen dag- of nachtverbljjf houden en keukens. Zonder schriftelgke vergunning van B. en W. zal het o.m. verboden zijn inrichtingen voor afvoer van h ëcaliër, huis-, hemel- en bedrgfswate*, alsmede inrichtingen tot het verschaffen van drinkwater aan te brengen, te ver nieuwen, te veranderen of uit te breiden. Da verzoekschriften en kennisgevingen, bedoeld bg art, 5, la der Woningwet moet o. m. vergezeld gaan van een teekening aangevende de samer stelling der fundeering met de maten vcor den aanleg daarvan het hoogtepeil van den v'osr der benedenvertrekken en van beneden-ruimten ten opzichte van de openbare straat. Wanneer aan de aanvraag eene nadere omichryving der onderdeelen is toegevoegd, moet die in duplo itorden over gelegd. Wordt vervolgd.) In de Prins kiekjes voor v tweetal van de arena, waar de Romeinsche wagenrennen plaats hadden het harnas van Germanicus, ïgk versierd met figuren en beelden uit den Romeinschen tgdj^de veldteekens, uit den tijd van Keizer Augustusde sie raadsbeker, uitgeloofd door Germanicus voor den over winnaar der wagenrennen in het Circus Maximus en de herinneringsmedaille in oud-brons, uitgereikt op de receptie van Germanicus Donderdagmiddag, 't Zijn goed geslaagde, duideljjke afbeeldingen. Rreds liet Arbeidscontract. nu ontvingen wg van den heer B. D. K. Busé to Hardinxveld een boekje «Het Aibeidsoontraot», in het kort verklaard voor werkgever en arbeider. In den titel ligt reed» de strekking van het boekje, dat zoo spoedig na de aanneming der wet verscheen. op Woensdag, 41 «lull IttUH, des namiddags te een uur. Punten van behandeling 1. Mededeelingen. Ingekomen s'nkken. Lezing en vast stelling der notulen van de vorige vergadering. 2, Voorsiel van de Commissie voor de strafverordeningen tot wijziging van de Bouw en Woningverordenins', (Bjjlsge No. 42.) 8. Als voren van de 0 >mmissie voor de belastingzaken enz. tot goedkeuring van de rekening van het Burger weeshuis over 1905, (Bjjlage No. 43.) 4. Als voren, tot goedkeuring vau de rekening van de gem.-gasfabriek over 1905, (Bjjlage No, 44 5. Als voren, tot goedkeuring der rekening van de d.d, Sobuiterg over 1905. (Bjjlage No. 45.) 6. Als voren, tot bepaling van .et bedrag am de Ge zondheids-commissie voor het jaar 1907. (Bjjlage No.46.) 7. Voorstel van burgemeester en wethouders, naar aan leiding van een reclame tegen een aanslag in het vergunningsrecht. (Bjjlage No. 48 8 Als voren tot het oninbiar vorklaren en„vei haalbaar stellen van belasting over vorige diensten. (By 1. No. 48 9. Als voren, naar aanleiding van een verzoek om ver plaatsing van de eierenmarkt. (Bjjlage No. 49.) 10. Als vore", betreffende toepassing van art. 31 der Bouw en Woningverordening. (Bjjlage No. 50.) 11. AIb voren, met betrekking tot de voorgenomen reor ganisatie van het onderwjjs ain de Burgersohool en de Meisjesschool. (Bjjiage No. 51.) 12.;Ala voren, tot vaststelling eensr verordening op het bestuur van het Burgerweeshuis (Bjjlage No. 52.) 13. Benoem ng van een lid der Commissie tot wering van Echoolveiiuim. (Bijlage No. 52.) 14. Voorstel van burgemeester eo wethouders inzrke de financieels verhouding tusschen de gemeente en hare gasfabriek. (Bjjlage No. 54.) Waarom zal, vraag ik verder, aan de stellers der wissels worden medegedeeld, dat het uitstellen van be ulingen niets te maken heeft met «soliditeit", doch alleen met «solidariteit"? Zullen de leveranciers dit gelooven gelooven de winkeliers dit zelf? en is het juist gezien van de vereeniging, bestaande misbruiken te bestendigen Weet iemand beter dan winkeliers, dat het niet op tjjd betalen van rekeningen vaak groote bezwaren oplevert. Waarvoor dan collectief (indien zjj daartoe gemakke- ljjker toe zgn te bewegei geen regeling getroffen met hun klanten omtrent het betalen hunner vorderingen? Staat voor oontante betaling een krrting toe en maakt daarmede rrclsme an ge zult een veel gezonder toestand krijgen dan thans nu uw klanten vaak de «usanoe* hebben U ongepast lang op uw geld te laten wachten. Zonder crediet is het niet mogeljjk zaken te doen, doch het is een «risico*, het geven van crediet en hoe langer crediet boe grooter het risico. Daarom Alkmaarsche Winkeliersvereeeiging vra3g ik U met alle bescheidenheid hebt ge een besluit genomen op Uw vergadering in goede richting of is het oogen- sohgalgk «oordeel, betalingen uit te stellen, te ver leidelijk geweest? Al Uwe gevaarljjke mededingers, warenhuizen en bazaars en verbruiksvereeu. werken a contant. Ligt daarin niet een oorzaak van Lun succes? Gaarne houdt ik mjj aanbevolen ter gelegener tgd, voor een antwoord op mjjn vragen. Hoogachtend Uwdwdn. R. [Het spreekt wel haast van zelf dat wg gaarne onze kolommen willen openstellen voor een bespreking van deze belangrjjke kwestie. Wg hopen dan ook, dat zjj niet zal uitbljjven.] BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen ter algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar, No. 202, is opgenomen het besluit van den raad dier gemeente van 30 Mei 1.1. No. 18, goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten dezer provincie, den 30en Juni d.v., waatbjj is vastgesteld eene Veierdeulng, tot regeling der belooningei vnn het onder w(jzend en bedienend per soneel aan de Burgeravondschool, Welke verordening, heden afgekondigd, gedurende drie maanden voor een ioder ter gemeente-seoreta'ie ter lezing is nediïgelegd en aldaar tegen betaling van f 0.07s in afdruk is verkrggbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornosml, JAN DE WIT, Voorz. (lo. B/rc.) DON AT H, Saoretari*. Alkmaar, 30 Juni 1906. ONDERTROUWD: 29 Joni Arie Hart, wedn. van Elisabeth Houtkooper, te Ko«djjk en Miria Johanna Margaretha de Vries, te Koe.ijjk, onlangs alhier. Johannes Balder, alhier en Maartje Bok te Broek op Langendjjk. Jan de Waard, alhier en Neelije Walcb te De Rjjp. de Te Weesp is vei pleeg ster, als barak waar zjj ontilager. Pokken. gisteren de pokkenpat ënt, alsook ha;e geheel genezen van hare ziekte uit de 14 dagen in quarantaine is geweest, Regeling flnancleele verhouding tusschen gemeente en hare gasfabriek. B. en VV. deelen mede, dat 's raadsbesluit van 30 Mei 11. No. 15, tot het aangaan van eene geldleening, groot f 1 /7000, door de Gedeputeerde Staten van Noordhol land, bg hun besluit van 20 Juni II. No. 51 is goedge keurd. In de bedoelde leening is een bedrag van f 100000 opgenomen, 't welk aan de gemeentelijke gasfabriek is verstrekt wegens uitbreiding van die fabriek. Daar ;de leening is toegewezen tegen 97± pet., zal de Het besluit van de Alksnastrsche Win keilers vereeniging. Alkmaar, £8 Juni 1906. Aan den Redacteur der Alkmaarsche Courant, Alkmaar. Mijnheer de Redacteur, Ia uw blad dat gisterenavond verscheeD, was opgenomen het verslag van een vergadering van de Alkmaarsche Winkeliersvereniging. Mjjn belaegstelling werd levendig bjj het lezen van het genomou besluit, op vermelde vsr- gadering, om voortaan oen z'ohttjjd van drie weken vaat te stellen vcor betalingen, die door middel van kassiers- kantoren moeten plaats hebban. «Worden kwitanties door do post aangeboden ook voortaan 3 wrken uitgesteld was bjj het lezen van vermeld besluit mjjn eerste vraag en bjj verder nadenken over deze zaak kw^man bjj mij nog meer vragen op. Indien U Uw geacht blad voor deze vragen en voor de eventneele antwoorden zoudt willen open stellen zult a mg zeer verplichten, ongetwijfeld zal belangstelling voor dit onderworp in handelskringen mogen verwacht worden, hatgeen een publicatie in Uw blad, naar ik hoop, zal kannen rechtvaardigen. Mjja tweede viaag is: «welke zich tgd wordt er vast gesteld voor contante trarsacties Ten derde: «waarop baseert de A. W. V. haar recht om een z:chttjjd vast te stellen Wanneer ik koop en ik accepteer da conditie dat één of drie maanden na levering de betal ng door mjj zal geschieden, heb ik dan het recht deze betaling na zeven of na vjjftien weken eerst te doen plaats hebben Zal men mjj, zonder voor mjj nadeelige gevolgen, voor do rechtbank kannen dagen, omdat ik aanspraak maak op een ziohttjjd. Is het vol doende dit aitstellen van betalen te noemen «Usanoi" om het tot een wotteljjke bepaling te maken? Iu de wet is deze bepaling toch niet op ;onomen, anders was er voor het besluit van de Alkm. Winkeliers Vereeniging geen reden geweest. Gisteren ontleenden wjj aan de Bert. Lok. Ann, het bericht, dat het zoo zeer gohate Russische mini sterie Goremykin zou aftreden en vervangen zou worden door een ministerie, samengesteld uit leden van de Doema door den president van dat collega Moeromzew. Heden meldt het Duitsche blad dat de heer Moeromzew zich niet in staat achtte esn ministerie samen te stellen, zoo hg daartoe oen opdracht ontving. Do hoofdfraotie, de kadetien, (oonstitutioneel-democraten) hebben slechts 150 zetels en vormen dus geen meerderheid. Ern com promis aan te gaan met de linksohe of reohteche partjjen was voor hem onmogelgk. De Matin meldt evenweldat niet aan Moeromzew de Tsaar het minister-presidentschap zou hebben aange boden maar aan graaf H/yden het hot fd der conser vatieve partjj. Dat klinkt waarscbjjnljjker want graal Htyden is een der weinige invloedrjjke Doema leden, die bjj het Hof en de bureaucratie vertrouwen geniet. Wel vernam de Nowoje Wremja eergisteren uit betrouwbare bron, dat de positie van het tegenwoordige kabinet vol komen veilig was en dat elke combinatie voor het samenstellen van een gemengd kabinet onmogelgk geaoht werd, maar gisteren sprak de Slowo dit bericht tegen. Met zgn laatste voordracht in de Doema aldns het laatstgenoemde Russische blad, heeft Goremjjkin fiasco gemaakt. In Peterhof eikent mon, dat aan de Rjjksdoema de functie van de hoogste staatsinstelling toekomt en dat da ministers verplicht zgn elke interpellatie der Doema te beantwoorden. Deze zou bevoegd zgn elke kwestie ik bespreking te brengen. Da heer Goremykin moet dan oon reeds weten, dat een ontbinding der Doema onder geen enkele omstandigheid zou plaats hebban. Zoo bljjft het onzeker wat er gebeuren zal. Gemeld wordt dat het rapport van de commissie be last met het onderzoek naar den moord te Biolostock de politie beschuldigt boosdoeners als brandweermannen vermomd, te hebben aangenomen om Joden te ver moorden. Verscheidene Joi'en zjjn zelfs op de politie posten vermoord. Kodarenosky, het hoofd van de politie heeft gedoogd dat in zjjn tegenwoordigheid door zjjn manschappen schandalen werden bedreven. Officieren worden ook be schuldigd en gezegd wordt dat overal waar de soldaten hun plicht deden, de wanordeljjkheden onmiddelljjk op hielden. Er ontbreekt zoo het een en ander aan het Duit sche koloniale bestuur. Men kent het geval-r. Putt- kamer. Deze gouverneur van Kameroen had o. m. op zgn geweten dat bjj een Berljjnsohe jonge dame, welker kwaliteit wjj zeker niet nader behoeven aan te duiden, naar zgn kolonie meegenomen, uitgegeven voor zgn niohtje, later ran edelsbrieven en van een valsche pas voorzien had. Hij moest den dienst verlaten, doch dit heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Ea dezer dagen las men dat deze maa gepensionneerd zou worden I Een storm van verontwaardiging stak op en dit zaakje is nog niet afgeloopen. Dit is esn staaltje. In den Rijksdag heeft de centrums-afge«aardigde Erz- berger een reeks van onthullingen over veel te hcoge verzekeringscontracten voor oorlogsmateriaalsinecures enz. gedaan. De Norddeutsche tracht een verklaring te geven van die feitenmaar betwist ze niet. Erzbsrger deelde verder mededat de officieren van het koloniale bureau pleizierreisjes maken en huizen doen bouwen voor hun maitressen op kosten van den Staat. De soldaten en onderofficieren in Zuid-Afrika verkoopen hun wapenen, uniformen en tasschen wat zjj maar hebbentegen brlacheljjk lage prjjzon, en er wordt in deze voorwerpen een levendige handel g dreven. De toestand der troepen in Zuid-Afrika is allertreu rigst. De oomtabiliteit ontbreekt volgens don spr. geheel. Kaapeche kooplieden zgn miliooair geworden van Duitsch geld. De Hottentotten stelen de levensmiddelen der Duilsohe troepen en verkoopen die aan de Engehchen. De oorlog zal tenminste 100,000,000 M. kosten. Erzbeiger beloofde, een parlementa'r onderzoek in de koloniale zaken te zullen vragen en eredieten voor kolo niale ordernemingen te zullen bestrjjden. Natnurlgk zal er ook onder zgn beweringen wel overdrjjving schuilen. Maar hat Berliner Tagebl. merkt niet onaardig p, dat het officieele loocheningsapparaat het in do eerstvolgende dagen dtuk zal hebben. En het blad voegt er bjj «Men kan slechts wensohen dat in alle andere getallen het vervallen van deze weinig verkwikkeljjke taak beter gelukt dan bjj de eorste punten der aanklaoht." Het nat ionaal- llb-rale orgaan Dortm Ztg. komt in- tusschen met nieuws onthullingen en vertelt o.m. dat de directeur van de koloniale afdeeling, erfprins van Hohenlohe boven zgn gewoon salaris een jaarlpksche toelage van 24.000 mark en bovendien 20.000 mark voor huishuur kreeg. Dit geld werd genomen van een fonds ter onder steuning van weduwen en weezen van officieren E«n offio'cële tegenspraak zal ook voor dit ougelooiljjk klinkende geval wel niet uitblg7en. Volgens bat Tageblatt kan elk uur het bericht komen dat de Oostenrjjk-Hongaarsche minister- presiden t geen minister meer is. De heer Golnohowski heeft meer dan tien jaren met kalmto en ernst de min'stericële portelen lie in banden gehad. Hg was een trouw vriend van het Drievoudig Verbond, hjj sloot met Rasland eeu overeenkomst, tot handhaving v„n den status quo cp d:n B lkc.n en een ander met Italië betreffende Alben Het gelukte hem de Balkanstaaijes een beetje te be teugelen en aan de ergste schar dalen in Maoedonië een eind te maken. Veel succes behaalde hjj met zgn bemid delingsvoorstel op de Marokko-oonferentie te Algeoiras.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2