Kom en Zie. AA™ï,r«28 j«'i9c6- Wijnhandel W. M. H. Pels, Bakkersknecht of (linke Leerling t o K HT PROGRAMMA: DOORN VONK, Breedslraat 44, ALKMAAR. BAKKERSLEERLING Jb. LUTTEROT Bijoutier, Dl BfflCiGBlB REMBRANDT-MEDAILLE, EEMBRA.NDT- UI. Meijer In Feestelijkheden „Alcmaria". - en o Dames- en Kindermantels, ij D PRIMA STOFFEN. - SPOTPRIJZEN. G. W. SCÏÏLICI1TING. n M O lU TSTEJBER1CH TBN._ jongmensch ADVERTENT IB N. Koorstraat 25. Alkmaar. UIT DE HAND TE ROOP, te geven door het Alkmaarsche Strijkorchestonder directie van den Heer Th» GROEN Jr., TELEFOON 222. KOEKJES, A. BURGER, Banketbakker. steeds in grooten voorraad bfl: Willem van Vuure, MI ENT 4. Vanaf heden zullen alle voorhanden zijnde G« ver beneden inkoopprijzen worden UITVERKOCHT, q MARKTBERICHTEN. Heden Beursvacantie- Om in te maken Fransche Brandewijn, Barcelona Brandewijn, Inlandsche Inmaak-Brandewijn op DINSDAG 3 JULI a.s. Aanvang 's avonds ZEVEN UUR. 2. Carmen Sylva, Walzer 3. Lustspiel, Ouverture 4- Mon Rève, Romance. 5. Quadrille de Concert 6. Nationale Schuttersmarsch 7. Gartefest, Ouverture 8. Aus dem Reiche der Töne 9. Encluma, Polka 10. Musikalisehe Tauschungen I. IVANOVICT. KELER BéLA. IH REULAND. WILLIAMS. p. J. SCHWEINSBERG. M. CARL. WalzerC. FAUST. A. PARLOW. PotpourriA. SCHREINER. De tegen Zondag 1 Juli uitgeschreven Matinèe, zal vanwege het minder gunstige weèr, niet plants hebben. Verstrekken de meest uitvoerige inlichtingen zoowel voor geldbelegging als speculatie. Thans speciaal ingelicht omtrent Olie- en Tabakswaarden enz., enz. Telefoon 207. Gevraagd een ALKMAAR - KRAANBUURT A 15, in BRONS f3.60, in LOOD f 0.60, GEDENK PENNING met BEELD f0.20. LICHT EJ3NT FIJN, per ons 14 cent, REMBRANDT-tabletten 40 cent. Kermeese d'ête enz., op 18 en 19 Juli as. FNIDSEN 55 - 56. FNIDSEN 55 - 56. M ALSMB33B FNIDSEN 55 - 56. FNIDSEN 55 - 56. Niet over da bnitenlandBohe politiek, maar over de mono Igke binnen landsahe politieke kwesties is doze minister gevallen. Hg gevoelde zich meer minister vat bet keizerlijke huis dan gemeenschappelijk minister van Cbs- tonrjjk en Hongarjje. Men zal korte metten maken met den president van Venezuela. Als president Castro den 6den Juli weer het bewind aanvaardt, zal hij gesteld worden voor de vraag der Vereenigde Staten om een beslissing te geven ten opzichte der Amerikaansche eischen tegen Venezuela, zonder dat er acht wordt geslagen op de beslissingen der Venezolaansche rechtbanken. In diplomatieke kringen beschouwt men dit besluit der Amerikaansche regeering om haar eischen door te zetten als een zaak van buitengewone beteekenis. Tweede Hamer. 's-GRAVENHAGE, 30 Juni. Da conclusie op het adres van den gopensionneerden sergeant dar mariniers Peachke, w.a>bjj de commissie den minister uitnoodigt te voldoen aan het Kamervotum van 1904, om adretsants verzoek om pensioenverhooging in te willigen, werd aan genomen met 38 tegen 26 stemmen, na een uitvoerig debat waaibjj de heeren Terlaan, Van Idsiuga, Limburg, Van Twist, Roodboyzeu en Lieftinck de conclusie ver dedigden, tegenover staatsrrchtelgke bezwaren vaa de heeren Tydeman, Ven Doorn, Van Alphen, Sohokk'ng Lot ff en den Minister. Goedgekeurd werd het ontwerp voor de grensregeling Koedgk Ondkarspel. wil den rechter de beslissing laten en niet den phychiater. De derde drong aan op uitschrijving van een prijsvraag voor maatregelen ter voorkoming van ziekten. De vierde verklaarde zich voor bijzondere procedure voor minder waardigen en duidelijke omschrijving van de categorie der betrokken personen, drong verder aan in t algemeen op preciseering. De heer de Jongh achtte de litteratuur over minderwaardigen sterk overdreven, wees er op dat het te maken stelsel in hoofdzaak rekening houden moet met imbecilen en moreeldefecten, dfe eersten moet men een ambacht leeren, de tweeden uit de maatschappij verwijderen. De heer De Roos drong aan op vereenigingen voor psychiatrisch onderzoek. De heer Van Geuns constateerde met genoegen het",toenemend streven om meer en meer deskundige hulp in te roepen en sprak sympathie uit met denkbeeld de Roos. (De vergadering duurt voort.) Bg JANSEN en SMIT kan nog een geplaatst worden. GrossierdergSt. Aonastraat. Heeren Wieltgdirv, onze SUCCES WELCOME en WARTBURG zjjn weer te verkrijgen, bjj A. HILDU- HI7VO, Hekelstraat 13, Alknaaar. Men koopt bij mg een priceht van een rijwiel voor 65 guldoa, met alles één jaar gegarandeerd voor een ieder berjjder, tot tik gewicht, alle rgwielen zjjn van dit jaar bg mg met klokkenlager, ziet en overtnigt U. Reparatie inrichting. ATederlandsche Juristen-Vereenlglng. ARNHEM, o0 Jnni In de hedenmorgen voortgezette vergadering van de Nederlandsche Juristen Vereeniging kwam aan de orde het verslag van de commiisie voor het nazien van de rekening over 1905. Deze rekening werd ongowjjzigd goedgekeurd. Vervolgens werden de beraadslagingen geopend over het onderwerp Zjjn in de wetgeving bjjzotidere maat regelen te verordenen ten aanzien van personen, die straibare feiten begaaa en zich bevinden op de grens van krankzinnigheid ea gersteijjke gezondheid (z g.n. grens gevallen, minderwaardigen, m:nder toerekenbaren) Over dit onderwerp zjjn praeadviezen uitgebracht door de heeren dr. J. W. Deknatel, mrs. H. Verkonteren en G. A. van Hamel. Eerstgenoemde komt tot de volgende conclusies le. De gestelde vraag, of in de wetgeving voor be doelde personen bijzondere maatregelen zjjn te verorderen, moet bevestigend beantwoord worden 2e. Dezerzjjds wordt do vraag, of de ei kenning dei- verminderde toerekenbaarheid noodzakeljjk is om tot verbetering te geraken, dan wel of den rechter de be voegdheid moet worden gegeven op grotd van het bestaan van ziekeljjke afwgkingen of gebrekkige ontwikkeling der geestvermogens afzonderlijke bepalingen toe te passen, in het midden gelaten 3e. De vraag, of vóór de dezeizjjds beoogde maat regelen een gewote dan wel eene gemitigeerde straf naar dnur en aard moet worden opgelegd, wordt in dien zin beantwoord, dat den rechter de volle vrghoid moet worden gelaten, zoo noodig, uit meerdere middelen, berisping, boete, gevangenisstraf te kiezen met inachtneming van het gewone strafminimnm en van de voorwaardelijke veroordeeling, doch aeylen van gemengd karakter voor ons land niet wenscheljjk geacht worden 4e. De speciale maatregelen, welke dezerzjjds gewenscht worden, kan men verdeelen in drie groepen a. maatregelen van toezicht b. maatregelen van dwangverpleging c. maatregelen van detentie; waarvan de toepassing uftaankeljjk is van den aarden den graad der ziekelgke afwgkingen en van het gevaar daaraan vet bondon, overeenkomstig de beginselen in dit praeadvies ontwikkeld. De tweede praeadviseur, de heer Verkonteien, heeft zgn betoog ten slotte samengevat in een 33fal stellingen en besluit deze met een proeve van wetgeving, dooh de ruimte laat ons niet toe deze over te nemen. Mr. van Hamel ten slotte, komt tot de volgende con olusies le. De verordening van bedoelde maatregelen is wen scheljjk. 2e. Deze categorie ware legislati' f het best aan te duiden door invoeging in het W. v. S. van een bepaling ia den geest van het in dit praeadviez voorgestelde artikel 37bis; (dit luidt t »Bg strafrechtelgke vervolging van e«n persoon, wiens geesteljjke vermogens, of wiens geest vermogens, gebrekkig ontwikkeld of ziokeljjk gestoord zgn, wegens een feit onder den invloed van die gebrek kige ontwikkeling of ziekelgke storing begaao, geld-n, indien hot eerste lid van art. 37 nist toepasselgk is, de volgende bepalingen* (hier volgt dan de opsomming dor maatregelen). »Op minderjarigen, die tjjdeas de uitspraak van het vonnis in eersten aanleg dea leeftgd van 18 jaar nog niet bereikt hebben, is deze bebaling niet van toepassing"). 3e. Ptychiati'ische voorlichting moet worden bevorderd en voor sommige groepen van gevallen wetteljjk gelast (psychiatrisch» anntxen aan de strafinrichtingenpsyeh- atrisohe leiding of overwioht aan de inrichtingen van genezing of langdurige detentie); 4e. de behardeling van jeugdige personen (Kinder wetten) kan het prototype zgn voor de behandeling van minderwaardigen 5e. een groote verscheidenheid van repressiemaatregelen moet den rechter en het administratief gezag ter kenze s»aan 6e. ondersoheiden worden lichtere, zwaardere en zeer zware gevallen, naar den aard der minderwaardigheid en der gevaarlijkheid 7e. roor de l'chtere gevallen is herhaling te vjo: komen door maatregelen van bestraffing (berisping, geldboe e, voorwaardelijke of onvoorwaardelijke varoordeeling tot zachtere en scherpere v> jjheidstrnffsn e. a. m.) 8s. voor de zwaardere gevallen zijn aan te bevelen maatregelen van genezing, berustend op een ter beschik king stellen van de Regeering mot gebruik door dsze van de medewerking van paitionlieru krachten; ver scheidenheid van verplegings- en werkinrichtingen's hier aangewezende duur zjj relatief onbepaaldperiodiek wederkeerende opzettelyko ovei weging, met de moge'jjk- heid van voor waardel gk ontslag, is noodig 9e. ook voor de zeer zware gevallen worde aange vangen met een ter beschikking stellen van de Regeenng op den voet sub 8 bedoeld; bg mislukking is vigheids- beneming voor absoluut onbepaalden tjjd ter onschade- ljjkmaking or venmjdeljjkover dien overgang bosiisse de rechter 10e. to» zicht op de personen (ambteljjk touzich1cura- teele) mag ia een goad stelsel niet worden gemist 11e. Gelijksoortige maatregelen ten aanzien van min derwaardiger, dio, zonder nog een strafbaar feit te hebben begaan, voor de rrchtsorde gevaarljjk dreigen te worden, znllen van zelf volgen, als ons vraagstuk s opgelost; 12e. stelselmatige voorkoming van degeneratie, be paaldelijk bg bet nsgeslacht, n oet ernstig worden te- hartig d speciale daartoe strekkende wetteljjke maatregelen moeten worden overwogen. Als debaters traden op Mrs. B. Feith, J. Kruseman, Abendanon, J. A. Levy, G. F. J. de Jongb, Jr. de Roos, S. J. M. v. Geuns. De eerste debater verklaarde zich voor betere regeling voor ontoerekenbaren, doch achtte maatregelen voor minderwaardigen niet zoo noodig. De tweede is voor maatregelen voor minderwaardigen, Alkmaar, 30 Jnni. 7 Paarden f 100 a 200, 20 Koeien en Ossen f 120 a 250, Vette Kalvoren a 0—, per p. a 0 ot„ 38 Nuchtere Kalveren f 12 a 24 2 Magire Schapen f 12 a 16,vette varkens 0. gld., 41 Magere id. f 15 a 20, 186 Biggen f 10.— a 13. 3 bokken en geiten f 3 a 5, boterf 0.6^ o5. en 0 50 aanv. 5878 kop, eieren f 3.25 a 3 75 en 10.— 77 lammeren f 10 a 18,— 5 bokjes f 1 25 a 1.50, grasboter f 0.00. Hoorn, 30 Juni. Tarwe f 8.— a 8 50, rogge f0.— 0-, gerst f 4.75 a 5.25, haver f 4.50 a 4.75, witte erwten f a groene dito f 12.— a grauwe f a vale f a bruins boonen f 12.a 18.karweizaad f 13.a mosterzd. f 22 a 11 paarden f 80 a 300, 61 koeien f 90 a 2C0, 3 schapen t 18 a 0 lammeren f a 5 kalveren 1 19 a 20, 0— varkens f 0 a ,0 zengen f 0.— 0,—a 108 biggen f9.— a 13.—kipeieren f 3.25 a f3 50,3800 kop boter 55 a 60 ot. per kop. Aangevoerd vette schapen f Af per stuk. Handel stug. Station Noohdscharwoudb. 29 Juni. Aangey. 802 zak aardappelen» Groote muilen f 1.25 a 1.60, kleine f 0 50 a 0.75 per 35 Kg. Zeer ten gerieve der handelaar en stellig ook in tiet belang der markt, zgn door do H, S. M. maatregelen getroffen, welke het vervoer op den dag der markt rno- geljjk makan Getrouwd: CHRIST1AAN HABICH en P. J. MARIA SUYVER, die, mede namens wederzjjdeche familie, I nnnen hartelg ken dank betuigen voor de vele bljjken van belangstelling, bg hun huweljjk ondervonden. Mevrouw de Wed. J. B LONT en Dochters a. b. s. s. „Oranje". p p. c. 30 Joni 1906. per fl. f 1 per 11. Ï-IO. gevraagd, zoo spoedig mogeljjk, bjj A. J. SOHOLTEN, Nieuwen Enk, Apeldoorn. Op zeer aannemelijke voorwaarden of ge deeltelijke afbetaling, een HAAK mot vergunning BlerbottelarlJ, JHlneraalwaterfabrlek enz, z er getchikt voor jonge lieden, die over een klein kapitaaltje kannen beiohikken vakkennis onnoodig. Adre» met fr. br. lott. T 14, borean van dit blad. .Knrhans", Egmond aan Zee. Tivnli Marscli R- LUDWIG- Iivon, marsen T tv iwnvif! 1. *98 qr joozV eizavx* y.ibne: lig Cijj id'h t. >1 eb lantel-fflugazp per Uter f 0.80, per ft I/. f3,Tft. P.G. bg J. DE JONG, Brood-, Koek- en Banketbakker, Akersloot. Is verkrijgbaar lev?; fieglo «bn< .ia ne Zij die inlichtingen wenschen omtrent deelname aan de te houden wordeD uitgenoodigd tot een bijeenkomst op MAANDAG 2 JULI a.s., des avonds 8 uur precies in Restauratie „PllOOT," alwaar door de feestcommissie aan belangstellenden mededeelingen zullen worden verstrekt. Voor het Lidmaatschap van „Alcaiarla" kaa «en zich tot lft J a 11 laten Inschrijven b(J den beer A. U K V li IE ft In ,de Toelast," nadien wordea (plens de feestweek geen nieuwe leden Ingeschreven. UITVERKOOP. g Costumes, Stof- en Regenmantels, A A ft B E VUkHfi»,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3