Ziet <le Etalage en de prezen V. S. OHMSTEDE J. Czn., H ooibou w W erktuigen m Examens Posterijen en Telegrafie 1907. Gouden-, Zilveren- en Diamantwerken. - Houten Paaröeii-Hooiscliniïers. KOSTER k VAN BATENBURG, TELEFOON Het Pfiotografisch Atelier van De meesl pvraaafle merlen Goeclkoope Drogisterij o i n Landbouworediet, PAYGLOP 18, Dijk. ALKMAAR. Dijk. (LR ASM A AI-M ACHINES. MOW» Bobys Hooischudders, Mient 18. D. J. LEVERT. Alkmaar. Ontvangen eene rijke keuze in de nieuwste modellen in gewaarborgd Silver. W Grasperkscheerders. Tuingereedschap enz. Waterdichte Dekkleeden Borschkleeden Scheeps- en Molenzeilen Brandspuitslangen en verdere benoodigdheden. Alkmaar, Voordam C 13, Nieuwe BERICHT. LEONARD VLAANDEREN, LEO BIJLOOSCoiffeur. Grebr, S IJVJI O 3\T te Wiesbaden. Xiaubenheimer, Miersteiner, Hochheimer, Zeltioger, Brauneberger, Wed A Zuurbierde Wit, Langestraat 83, Nier op Slothouber, ft ■'it Succesvolle opleiding voor SURNUMERAIR en KLERK der Posterijen en Telegrafie, op het Instituut EGGINK te Amsterdam. Gunstige regeling der lesuren voor hen die buiten Amsterdam wonen. Spreekuren Dinsdags en Zaterdags 1—3 uur, 3e Helmersstraat 20. Inlichtingen ook schriftelijk. M, A, Gr A SS M van Specialiteit in Amerikaansche en Zwitsersche Horlogiën. Telephoon-Intercom. Letter f A. Paardenhooiliarken vanaf f70. Ransome's Paarden Hooiharken. Groote IJzeren Hand-Hooiharken. Prima kwaliteit. Laagste Prjjzen. VRAAGT in uw belang vooral PRIJSOPGAAF en INLICHTINGEN. Zeilmakerij. Zaadmarkt O 65, Alkmaar. aansluiting. 164 CONIJN G., Wilhelminalaan. heeft een ruime keuze in Dames- en Kinderondergoederengoede kwaliteit en afwerking. Ook de krimpvrije ondergoedereu van „la Comète", zonder waschvoor- schrift en onder garantie. OUDEGRACHT, 201 ALKMAAR, v a ar zijn verkrijgbaar bij .A 1 k in a a r. zjjn verkrijgbaar Vliegenpoeder en Spuiten. Zacherlin. N a p li t a 1 i n e Blokken en ballen. Creolin. Carbol. Vliegenlijm Alkmaar. „DE GUNST", is eiken WOENSDAG, DONDERDAG en ZONDAG disponibel voor Pleiziervaarten. Plaatsruimte voor minstens 200 personen. Groote Halfj aar liiks ch e 9 - - r% in het Manufacluren-Magazijn „DE TIJDGEEST" SCHAPEHSTEEG B 9, B10, B it I &Êgr* Let s.v.p. op het eenig adres. SCHAPENSTEEG jpiTf Hofleverancier van H. M. de Koningin. IWlïïiliÉtOllOliSD voor Kaas fabrieken en ftorschmachines. In alle grootten cn soorten. leveren tegen concarrecrende ptijzen Opgericht A°, 1848, HDOKDHOLliAKDiCH Hoorn, 's Uravenhage, Helft, Kaasmarkt 16. Molenstraat 45. Koornmarkt 99, Leiden, Koit Rapoubnrg heek Breestraat. kapitaalTwee allllocn Unldcc, waarvan geheel geplaatst on volgestort f 1.000.000. De VENNOOTSCHAP verleent Credleten, neemt iel den ln deposito, belast zich met den aan- en verkoop van effecten en coupons, sluit belee- nlngen en prolongation en verricht verder alle w e r k z a a m h o d e n tot het Kassieravak behoorende. Staat op 31 Maart 1906. Loopende Credieten f 3.8ï3.308.04i Deposito's1.064.138.14 Reserve162.343.11 Jhr. Mr. P. VAN FOREEST, J. F. M O E N S, Vice-President-Commi88aris. Directeur. Aunonces jvoor de nieuwe Telefoongids kunnen oog tot niterljjk 5 Juli a.s. worden aangenomen. Mej. M. SCHRIEKE, is, tot nadere aankondiging des Maandags gesloten. Er worden bjj bestelling van 1 dozjjn Visites, mat- druk, ét f2, vooraf 2 proeven (2 poses) geleverd. Spuiten. Passend op iedere fieschof flacon, denzelfden dienst doende als een Vaporisateurzijn verkrijgbaar bjj per fl. f 0.80. per II. f 0.90. per fl. f Ï.IO. per fl. f 0.9(1. per 11. f 1. en verder alle ontsnsettlsigs-nslddelen. OndernemerP. HAM, Uitgeest. waard is een blanke, zachte huid, een Jeugdig frlsscherose teintzonder zomersproeten, puistjes, vetworaspfes enz. U krjjgt dat door het gebruik van „ItokpaardJes-JLellënmelkzeep" van BERGMANN Co., R a d e b e n 1fabrieksmerk «Stok paardjes", per St. 30 Ct. bg Ia K O BIJLOOS, Coiffeur, Laifeitraat,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4