Verkoopt ug; MANUFACTUREN, Openbare Verkooping böelhus TC MERE T. CR0K, 4 n ING te t ut Fa. Joh. Vermeer, Firma J. Schouten Co. Drogisterij „Gekroonde Twee" Bloemenmagazijn. PENSION „DUINOORD", Nuts-Spaarbank jnzaadkoeken, Eigen geraspte b AD VER TE NT I EN. Amsterdamscho Brieven. te Oudcarspel, te ALKMAAR. WESSANEN LAAN LIJNÏAADKOEKEN Onderwijzeres Zuivere Murwe J. H. ELFRING. 3 SPECIAAL ADRES voor a M m nGOUUUOlO moguI voor alle vakken. E. W. VET, op V r ij d a g 6 Juli 190B fijnste 3 Cents SIGAAR. D. OLTJ Cz., Bekwame by J. PATER Co., KOOLTUIN 8. Apotheek „De Bever", MARSTBEEIOHTËN De belangrijke partij Eigendom van den heer Jb. STAMMES. in het lokaal „DIL18 E N TIA", W o r m e r v e e r. fl cö MARKT- STAL- MAGAZIJN- KANTOOR- FABRIEK- COIFFEURS- HUISKN ECHTS- SLAGERS- KRUIDENIERS- COMESTIBLES- MACHINIST- Koks- en Banketbakkersbuizen, G ymnastbroeken, Wasch-echte Drilbroeken, Blauwkeper Broeken, enz. enz. enz. bn 1 9 f bfl O 2 a O A r T e P» m a i O Éi't. d O f des morgens te 11 uur, op het HOF aldaar, Langestraat B 94. Verdroukenoord achter de Vischmarkt. Huigbrouwersteeg, Alkmaar. Doet s.v.p. uwe bestellingen voor bet a s. Bloemencorso aan boven staand adres. Billijke prijzen. üok zonden de grenzen alleen voor alaobtve kunnen worden opengesteld. Hiertoe zal Prnieen echter niet spoedig besluiten, Invoer van versch geslacht vee werpt den fisons veel grootero voordeelen in den schoot. Er is echter nog één reden die ons doet verlangen dat de Dnitsche grenzen voor het Nederlandsoh ven opengesteld mogen worden. Deze reden is een meer moreele. Onze veestapel wordt ten onrechte als gevaar ljjk gebrandmerkt. Er was een tfld dat dszo bewering steek hield, thans is zg echter onverdiend. En bet is grievend voor ons nationaliteitsgevoel dat wjj, op grond van valsohe beweringen, achter gesteld worden bg atdere natiën, waaronder ook kleine zooals Denemarken «n Zwitserland. Men laat hier nog de raeoning gelden dat in Nederland de besmettelijke longziekte of wel het mond- en klauwz er, of zelfs beiden voorkomen. Want dat de tuberculose ds zoogenaamde parelziekte ook een rol medespeelt wil er bjj ons heelemastl niet in. Geen enkele veestapel is hiervan vrjj. Men kan ons *ee onder de zelfde conditie toelaten als het Dseracbe, waarbg naar den aanwezigheid van tuberculose eerst een onderzoek vat 10 dagen wordt ingesteld. En thans het mond- en klauwzeer. In Nederland zjjo bekend ««worden in 1895 3102 in 1896 11542, in 1897 646258. in 1898 11023, in 1899 114255 in 1900 55153, in 1901 13113, in 1902 726 gevallen in 1903 één, in 1904 één en in 1905 geen enkel geval. En in Prnisen P In dezelfde jaren 18951904 achtereenvolgens 85465, 409353, 275012, 232917, 1190260, 26'305, 37497, 9611, 5345, 42288 on in 1905 eveneens een saozienljjk aantal gevallen. Met de longziekte is het beeld al even ganstig voor onzen veestapel. Sedert 20 jaren (October 1885—September 1905) heeft Nederland geen longziekte meer gekend, nadat het gedurende een halvo eeuw (1833—188F) door deze gevaarlijke rundvesziekte groots verliezen had geleden Dat weet men in Duitsehland heel goed, kan men tenminste weton, want toen in het jaar 1895 op het 6de inter notion aal Veeartsenjjknrdig Congres te Bern, de rapporteur-gereraH over het vraagstuk van de beBtrjjding der longziekte verklaarde, das in Holland die ziekte aan het ophouden was (im ÉrJösch6n begrifTm) nam de vertegenwoordiger van Nederland, Dr. Wirtz, het woord om deze verkeerde meenisg tegen te sprekfn. Bepaaldeljjfc san het adres van Dmtsohiand verklaarde hjjAlso wfihrend 10 jahren st die LuogeisBsuche im ganzen Lande erlotchen. Also niet „im erlöschen begriffen, soDdern vr&brend 10 jahren erleschea. Thans zou men voor bet ejjfer 10 een 20 kunnen schrjjvoB. En hoe was het nu in die 20 jaren met de longziekte in Pruisen gesteld? Doeh neer, nemen we alleen de 10 laatste jaren. 1 usechen 18951903 kwamen hier respectievelijk ziekte gevallen voor bg 816, 1505, 786, 664, 587, 468, 282, 84, 12 runderen on in 1904 bg 1 rund. Ook in dit opzicht beeft Nederland meer gevaar van Prnisen te duchten dan omgekeerd. Het openen van de Duitscbe grenzen voor het Neder landsche vee is geen levenskwestie, ook thans heelt gemiddeld genomen de Nederlandeoho veehouder geen bepaalde reden tot klagen. Het Nederlandsche volk he' 1' dit echter wel, wanneer het zich verongelijkt gevoelt es bjj andere eveneens met Duitscbland bovriende naties te moeten achterstaan. Het laatste argument mag onze Oostelgke naburen toch niet geheel onverschillig zjjn. Alkmaar, 26 Juni. Aangevoerd 317 stapels, wegende 1808&0 kilogrammen. Kleine kaas f 30.—, commissie f 28.50, Middelbare f 30. Alkmaar, 29 Juni. Aangev. 31 mudden. Tarwe f 7,— a 7,60, gerst f 4,50. bruine boonen f 12, citroen dito 1 16, grauwe erwten f 10. amstkrsam, 28 Jun:. De prgzeu der aardappelen waren heden als Tolgt Friescfce muizeu f 2.- a 2.40, id. kl. muizen f 1.80 a 190, Malta's spring a et, per k.g. Andjjker muizen f 2.50 b 3 20, k sine muizen 1.40 a 2.C0, Wost- landscte z-jod f 2.00 a 3.—, Westlandsche kl. zand f 1.( 0 a 1.50. Aanvoer 8 ladingen. Medemblik, 29 Juni. Heden worden besteed voor: Meirapen 1 0.—, a 0. por 1C0 stuks, wortelen f 0.—, a 0.bieten 0.a 0.Aardappelen Opp rdoeser groote rondo f 1 60 a 1.50, kleine ronde f 0.—, 0 groote muizen f 1.60 a 1.70, kleine muizen 10.60 a 0.75 blauwe f 0.— a 0.—. Aanvoer 416 manden. Afslagvereeniging Pübmeeend, Beemster an omstreken Op de afslagmarkt werd den 29 verhandeld Peulen f 4.90 a 6.00 p. 100 pond, tninboones 55a 75ct. p zaV. sla f 0.25 a f 0,60 per 100 krop, peterselie l^ct p bos. selderie lj et. per boe, bloemkool 5i a 7j et. per stuk, aardappelen f 1.30 a 1.80 per mand' prei J a 1 p. bos. doperwten f4 a 5. per 100 pond. Handel vlug. Bint-Pankras 20 Juni. Heden werden besteed voor: Aardappelsngladbl. 0.75a 1.15, id. graafjes f 0.aO. id. rorde f 0.65 a 0.95 id. muizen 0.50 a 0.75, id. kleine, f 0.15 s 0.20, wortelon f 140 a 2.40. bloemkool le soort f 6.50 a 900 p. 100. XXXI. De Rembrandi-feeslen naderen snel. Hoe zal Amsterdam feestvieren Veel valt er nog niet van te zeggen. De Baad onzer gemeente laat de zaak voornamelijk over aan de burger (jen meent met eene tegemoetkoming van f 5000 ik sprak er al over in oen vorigen brief seine schuldigkeit in dezen te hebben gedaan. Van gemeentewege krijgen we duseen vuurwerk op den Amstel (subsidiair een sciopticon-voorstel ling) verlichting van het Rembrandt-plantsoen, illuminatie van het Rembrandthuis op de Joden-Bieestraat. Een overvloedige feestmaaltijd is dat zeker niet en wjj Amsterdammers zullen er zeker geen indigestie aan eten. Vrage: wat zal er van particuliere zijde worden ge daan En wat zal de breede schare van het volk er van te genieten krjjgen Want noch de plechtige ont hulling van den wit-marineren gedenksteen inde Wes- terkerk, waar Rembrandt's stoffelijk overschot rust noch de officieële opening van de nieuw gebouwde Rembrandtzaal, waar voortaan «de Nachtwacht» in nieuwe pracht en heerlijken glans zal stralennoch de schitterende voorstelling in den Stads-schouwburg, waar Rembrandt's nagedachtenis zal worden geëerd door het optreden en de samenwerking van Nederlandsche kunstenaars en kunstenaressen, is uit den aard der zaak voor wat men noemt: het volk toegankeljjk. Veel hangt in dezen af van de meer of minder ge lukkige denkbeelden van verschillende buurtvereenigingen en vooral van de meer of minder ruime bijdragen onzer stadgenooten. We hopen er natuurlijk het beste van. Wij, Nederlanders, worden door openbare feesten inderdaad niet verwend en een mooi feest is dus waarlijk geen overdaad. Maar het zal de vraag zjjn, of de groote massa wel gemakkelijk in beweging te brengen is door de herinnering aan een harer landgenooten, zjj het dan ook een harer grootsten zjj het dan ook een, die toren hoog boven hen uitstak zjj het dan ook Rembrandt. De Hollander loopt nu eenmaal niet zoo spoedig warm, vooral niet, waar het kunst geldt. De geschiedenis der oprichting van het Rem brandt-beeld op het Rembrandt plein is daar, om deze stellig te bewjjzen zoo zjj nog bewjjs behoefde en het moest den Raad onzer gemeente wel duideljjk worden voorgerekend, dat ze geen kat J op maandag .lull 1906, 's morenes ÏO aar, ten huize van den beer G. ENGLANDER, aan de Ach terstraat te Alkmaar, van FOURNITUREN, VITRAGE'SVLOER- en TAFEL- KLEEDEN en ZEILEN celite Happen Kanten HÜLLENKANTJESHULLEN' en KAPMUTSEN WOLLEN en KATOENEN GEBREIDE GOEDEREN BEDDEN, WOLLEN en WATTEN DEKENS, Confectie Moederen enz enz. enz. Te bezichtigen op Zaterdag 30 Juni en Zondag 1 Joli van af 's morgens 10 uur. AMOUREUS, Denrw. op U11M8DAG 3 .111,1 1906, des avonds ten 6 ure, in het lokas: van den heer SLOTEMAKER aldaar, van voor enkele jaren" nieuw gebouwd,) ingericht voor Twee Woningen en waarin steeds met gosd sucoes oen Ossen- en Varkeneslagerjj en een Kruideniersaffaire wordt uit geoefend, roet Slachtplaats en Schuur en rnim E f, staande en liggende te Oudcakspbl, kad. seotie D. no. 710, groot 2 Aren, 58 Centiaren. Inmiddels uit de hand te koop." U. VHïBIKfi Notaris to ZIJPE. op maandag 9 Juli 1906, des voormiddag* 19 uur, ten overstaan van den Notaris P. J. C. VAN TOOR- NENBURGH aldaar, van den zeer goed onderhouden IMTBOE1DE1Lnagelaten door den heer D. J. MUN TENDAM te Alkmaar, waarbg mahoniehouten- en andere meubelen, kleeden, karpetten, spiegels, kanapé, secretaire, ledikanten en matrassen, tuinmeubelen enz. Een prachtig mahoniehouten Fransch Meraphlne- orgel, 21/, spel, 11 registers, zonder gebreken en ge schikt voor eon kleine kerk. Eene groote part jj glas- en aardewerk, als borden, schalen, serviezen, karaffen, koppen en schotels, lampeglazen, fiets nu verder alle overige winkelgoederon, bnboorende tot den boedel van wijl n den heer B. D. VAN DAM, te Alkmaa*-. Wjjders nog Huisraad en Inboedel, nagei ten door Mej. de Wed. E. STROOKER, geboren D. Koemak, alhier, waatbjizilveren oorijzer, 2 couden zjjnaa'dea, 1 dito voornnald2 dito spelden, voeren bedden met toebehooren, muziekdoos, koper*, blik- en ijzerwerk, enz. Alles bleeder bg billetten omschreven en te bezichtigen Zondag 8 Juli 1906, in «Diligentia", van 124 uur. Vooraf 9 uur precies verkooping op de Breedstraat op de Gedempte Nieuwe- sloot vangref glas- en aardewerk, hout, mander, rommel enz. Opgericht 1765. Koninklijke Fabrieken. Voedert uw Vee met de nulvere nurwe met k „Sier" en W. Ij. aitmunttnde door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. HHRH-UIPLOMA Pargs 1900. fiOFDM HH»AILLlil8.; MMCWBMRS den zak kocht, eer zjjn ieden hun fiat konden verleenen aan het voorstel, dat hen indertjjd vanwege Burgemeester en Wethouders bereikte, om over te gaan tot aankoop van Rembrandt's oude woning. Laat het ons niet Al te zeer verwonderen Amsterdam is de hoofdstad van een land, in welks parlement eenmaal Thorbecke's woorden: «Kunst is geen regeeringszaak» met instemming werden vernomen Intusschen zou het bedroevend zjjn, zoo de Rembrandt- feesten te Amster 'om niet gevierd werden met iets van den luister, die een herdenking van Rembrandt's geboorte met rech4 mag doen verwachten. Mogen de Van Djjk- feesten, in België gevierd met al den gloed en de kunst liefde onzer Zuidelijke broederen, tot voorbeeld strekken aan hen, die de leiding van onze feesten op zich hebben genomen. Een goed denkbeeld deden reeds een aantal aanzienlijke Amstordamsche dames aan de hand een bloemencorso in «Amsterdamsrijk begroeide park» reen bloemencorso, waar fraaie rjjtuigen, typische boerensjeezenzware vrachtwagens en lichte rjjwielen, allen versierd en beladen door Flora zelve, mededingen naar prjjzen en medailles voor schoonheid, smaak of eigenaardigheid.» «Groote sommen» met instemming nemen wij deze woorden over, gericht tot alle Amsterdammers, «die zich van een rjjtuig, of van een rjj wiel tot eigen ge noegen bedienenof hun wagens voor hunnen handel en njjverheid gebruiken «groote sommen zijn zeer terecht besteed voer den aankoop van Rembrandt's woonhuis^ voor een schoone uitgave van zjjn etsen en voor inwijding van de zaal voor Rembrandt's Nachtwacht. «Maar het komt aan onderget ekenden voor, dat er ook, met inspanning van krachten, iets gedaan moet worden, om Amsterdam in Juli 1906 op het schoonst te tooien, om aan oud en jong, arm en rjjk, heerlijke dagen te bezorgen, ter eere tan hem, op wien het Neder landsche volk trotsch is. «Want hoe kan men den gr oten schilder beter eeren, dan door algemeene feestvreugde van het.'geheele volk Zoo is het en nog eenige zulke denkbeelden, natuur lijk leidende tot daden en we komen al een heel eind op weg tot een algemeene fees viering. Evenwel de a.s. feesten mogen slagen of niet: op één aangenaam gevolg mogen we in ieder geval ten opzichte der Rembrandt-herdenking wjjzen n.l. dat 's meesters kunst nader en veel nader tot het volk is gebracht. Ik spieek niet van de kostbare en luxueuze uitgaven, die gedurende den laatsten tjjd het lichtebbea BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran HEILOO. roepeu sollicitanten op naar de vacceerende betrekking van aan de eerste Hraicentesrtiool en naar de betrekkingen van Onderwijzer en Onderwy ■eres aan de vermoedelijk In September a.s. te openen Tweede «emeentesehool. Do aanvangsjaarwedde vcor elk dezer betrekkingen bedraagt f 550, welke na 5, 10 en 15 dienstjaren telkens met f 50 kan worden verhoogd. Het bezit of het ver krijgen der hoofdakte geeft aasspraak op eene verhooging met f 100. 8 S ukken franco in te zendon aan den Burgemeester vóór 9 Juli a.s. Heiloo, 26 Juni 1906. Burgemeester en Wethouders voornoemd, N. VAN FOREEST, Burgem. M. BUTTER, Wethr. Fabrieksmerk gedeponeerd van Verkoopers en gebruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot rajjne stoomfabriek »de Wachter", om zich van de zniverbeid te overtuigen. Ondergeteekende belast zich meti - het inrichten van vennootschaps koopmans- en particuliere administraties vol gens elke metbodehet periodiek bjjhonden en controleeren daarvan, desverlangd volgens contracthet omzetten van bestaande stelsels In dubbele methode, b.v. by vervorming van eenige bestaande zaak tot Naamlooze Ven nootschap 5 bet onderrichten van vast perso neel tot waarborging van een correcte'toe passing 5 de samenstelling van balans en winst rekening, het opmaken van rapporten by overdracht of overname van bestaande zaken en bij oprichting van Vennootschappen, enz. Advies gratis en tot niets verbindend. Referenties van bekende handelaars en lndustrleelen hier ter stede worden gaarne verstrekt. nifilllT 9. -S3 P O O ui H 3) tt -e 88 •pH <U h V Cf 0 U 5 fn V s. p 2 UI O MD o O fH a f-4 3 "Hi tm N Aaabeveler-d, &AIGU8TBAAT 91, ALKHAAB. gezien, maar wjjs met dankbaarheid op de goedkoope en vaak zeer goede reproducties, door ondernemende uit gevers aan de markt gebracht. Reeds vestigde ik Uw aandacht op de Rembrandtjuitgave der Wereld-Bibliotheek-, maar waar zou ik eindigen, zoo ik alles moest noemen, wat er in kort verschenen is en een beeld kan geven van 'e meesters mysterieuze kunst In onze boekwinkels hangen zelfs gravures te koop en in geen kinderachtig formaat 1 reproducties van de «Staalmeesters», de «Nachtwacht»; het «Joodsche Bruidje enz., voor den prjjs van... 10 cents I En naar verschillende boekhandelaars mjj meedeelden, gaan ze goed van de hand. Ook ontving ik dezer dagen het veel bespioken, veel gesmade en tegelijk veel verheerljjkte «Rembrandt-aibum, uitgegeven voor het Nederlandsche volk ter gelegenheid van het Rembrandt-jubileum.« Het bevat de gekleurde reproducties van zes bekende schilderijen van Rembrandt. Ge kent de geschiedenis dezer uitgave. Het «Handels blad», dal ze van het Comité van de Nationale Rem- brandthulde ter recensie ontving, was er slecht over te spreken. «Wat?» zei de secretaris van het Comité, de heer J. W. Gerhard, «je vindt ze niet mooi Stuur ze dan eens aan kenners aan Israels aan Veth en aan onze andere groote mannen op het gebied der schilderkunst!» En het «Handelsblad» schreef zooveel als«Dat klinkt als een uitdaging. We nemen haar aan.,.» En ze deed wat de secretaris verzocht had. Och arme ze kwamen er slecht af, de zes repro ducties Israels en Veth en hun kunstbroeders vonden ze, om zoo te zeggen, het oprapen niet waard. Hoe de smaken kunnen verschillen Professor üake, de voorzitter van het Comité, waarlijk ook niet de premier venu op het gebied der beeldende kunsten, vond ze voor het doel zeer aanbevelenswaardig en last not least Walter Crane, de beroemde En- gelsche sierkunstenaar, was er vol bewondering over Waar de meesters in de kunst het onderling zoo oneens zjjn, zal het zeker den leek niet euvel te duiden zjjn, zoo hjj het waagt, een zelfstandig oordeel te vellen. En het leekenoordeel is, naar ik van zeer veel kanten vernam, beslist gunstig voor het zestal, zoodat het niet te verwonderen zal zjjn, wanneer weldra in vele bur gergezinnen, heel wat slechte en smakelooze gravures vervangen zjjn door de reproducties, die het Comité tegen inderdaad zeer lagen prjjs verzendt en waarvoor een bekende Amsterdamsche firma tegen een bespottelijk ea niet zooals reeds is geannonceerd des middags te 12 unr, van nienwe dorschkieeden waaronder een van 100 MJ, zuiver zwaar linnen, Zeilen, zeer geschiktvoor doiscbzeileo, Punt-, Spriet- en Gaffelzeilen in diverse grootte, nieuwe en gebruikte Rekkleeden, eene groote partjj beste Hangmatten, zeer geschikt voor koe- en kaasdekken, nienwe en gebruikte blokken en blokjes, nieuw en gebruikt touw, wa-ronder zeer gesohikt- voor steigertouw, eenige stukken kettingien eene party pakmanden. Alles op den dag des verkoops te zien. „El Merito" VERKRIJGBAAR BIJ HU12EU8TKAAT 27. TrMtm-Soilïr. r. te Groet, gelegen in de mooie duinstreek der Gem, Schoorl (20 min. van het Noordzeestrand). Billijke condities. W. POT. vergoedt 3 procent rente over 11 e Inlagen van af een gulden. De rente van nienwe inlagen gaat in den 18don dor zelfde, respectievelgk den lsten der volgende maand. ZKiPAUElV r Haandag van 1011 uur voormiddags. Woensdag 67 namiddags. Zaterdag 7—8 billjjk bedrag zeer mooie ljjsten verkrjjgbaar stelt. Wat ons de wijzen als waarheid verkonden, Straks komt een wjjzer die 't wegredeneert. De geschiedenis van het Rembrandt-album bewjjst het en een nieuw bewijs levert ons een pennestrjjd tusschen een bekend Arcsterdamsch architect, den heer Walenkamp, en den bekenden om niet te zeggen, be roemden architect, den heer Louis Springer. In het Z.O. gedeelte onzer stad bezitten we een tameljjk groot park, u waarschjjnljjk bekend, het Oosterpark, grenzende aan de voormalige Ooster-be- graafplaats. De tijd nadert, dat de gemesnte de be schikking zal krijgen over de daar liggende graven en haar plan zal uitvoeren, om park en begraafplaats aaneen te voegen tot een lusttuin voor Amsterdams ingezetenen. Nu is de oude begraafplaats een buiten gewoon mooi plekje met zjjn prachtig geboomte en zjjn reerljjke lanen; en menigeen ziet met schrik den dag tegemoet, waarop ons gemeentebestuur aan het werk zal tijgen om de samenvoeging tot stand te brengen. Een door den heer Springer reeds in 1891 ingediend plan brengt ons een angstvisioen voor den geest, van houthakkers, die de mooie rechte lanen der begraafplaats zullen omscheppen in kronkelende paden en wegen, zooals ons Vondelpark ze te zien geeft en we zien reeds in verbeelding vele der reuzen vallen, die thans nog den vrede-akker beschaduwen. Het was dan ook naar het hart van een groot deel der burgerjj, dat de heer Walen kamp zjjn waarschuwende stem deed hooren en met aandrang betoogde, dat het gemeentebestuur ten opzichte dezer kwestie eens wat meer eerbied dan gewoonlijk behoort te toonen voor het oude mooi. Maar zie, daar komt de «wjjzer, die 't wegredeneert» in den persoon van den heer Springer. Rechte lanen Fi done! Eentonige verlichting. Geen mooie afsluiting... Neen, kronkelende paden en de heer Walenkamp deed beter te zwjjgen over een zaak, waarover hjj niet oor- deelen kan. En zoo staan hier weer twee mannen, van wie ieder afzonderlijk we zouden zeggen, dat hun oordeel niet weinig te beteekenen heeft, lgnrecht tegenover elkander. Wie heeft geljjk? De een of de ander Of geen van beiden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 6