A A A I»A^?10IK(J^\ «I UUR HOTEL WIJNKAMP, Halt Fietsrijders! Café „OOIEVAAR", In iii onmin nabijM ran inn flout. Hotel-Restaurant PROÖT, PLAT DU JOÖfl f0.60, DINERS af IS Pilsner urquell Café Dutnvermaak" Café „Nieuwpoort". M A G A Z IJ N. Speciaal aires voor POBCELEII, 1 ai pl MRDWEK „De Onderneming", ,,De Ooievaar". VLIEGENVANGERS ALBADA VOORAAN. De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij, Alkmaar. REUSACHTIG LAG£ PRIJZEN, „De Nachtegaal". Table d' Hóte 5 uur, MELKSALON 51uii Bad-Hótel „WELGELEGEN" UITSPANNING Ml Aanbevelenswaardige adressen van Hotels en Pensions. Ch. DIRKEN, Goede consumptie. Ruime stalling. het weder GEHEEL NIEUW OPGEBOUWDE (Lancashire Yorkshire Railway). Jb. HALFF, bij de Prot. Kerk. NIEROP SLOTHOUBER Langestraat 83, Alkmaar. fabriek va» gas-, petroleum-, benzine- en zuiggas-motoren. BEGïKTT de Ziet de Rtalages. Ziet de Et 1 Gedurende den Uitverkoop worden geen goederen op zicht medegegeven en alles uitsluitend a contant verkocht. BXelksalon LANGESTRAAT 53, LANGESTRAAT 73. fraaie tüin- 93 J DE JR.OOS. GOOLE £3I1 TCjêLJME ^3E3Cir»ï=»IJXrC3^. Uitspanning. HEILÖO, J. RUITER Hotel en Stalhouderij Zomersproetenzalf NIEROP SLOTHOUBER J Technikum Mittweida D MERK OP, dat trots toenemende concur- I rentie de omzet van ALBADA steeds toeneemt. Ter vervanging van NATUURBOTER, om te koken, om te braden, om te stoven staat Prijs 40 Cent per '/2 kilo. lederen avond van 5 tot 6 nar gesloten. Café-Restaurant Plat du Jour 122 uur. DINERS van 5 —7 uur. Nabij het station der H. IJ. S. M. H. y. d. Nleesen PAARDENMARKT 6. zonder verpl. van wijn. Penslonprys f3.0» per dag. Wed. SCHWANER-ZIJLSTRA. Ritsevoort, Alkmaar. liezoekt d© by de Groote Kerk, ALKMAAR. Abonnement voor Diners. op 't WOUI>. De wandeling der toekomst. Groote Speeltuin. 39 Gelegenheid voor Pension tegen matigen prijs. M. DEK.K.ER, Flink Terras en direct aan Zee gelegen E. J. van Selutik. te Egmond aan Zee. In het klein GED. NIEUWESLOOT B 32, in het groot LOMBARDSTEEG 8. Geregelde wekelijksche afvaarten van Londen (via Southampton) en van Southampton (direct). Geregelde stoomvaarttusschen Amsterdam en Hull-Goole, De beste gelegenheid voor UITSPANNING, te EGMOND AAN ZEE is bu HOTEL-RESTAURANT, PENSION, Gunstig gelegen aan uitstekend vischwater. H. ZONJEIEÏ. Verkrijgbaar by Verkrijgbaar by Aan de Alkmaarsche IJzer- en MetattlgieteryAlkmattr. Bij dezen bericht ik l dat ik over de door Uwe fabriek op 15 November 1905 geleverde zuiggas-motor van 20 effectieve paardekracht en complete drievoudige maalinrichting, ten volle tevreden ben. De motor werkt zeer regelmatig en gebruikt in een werkdag van 10 uren 70 K.G. anthraciet en maalt met de nieuwe systeem maalin richting, ruim 300 mud rogge in 10 uren. By zeer scherpe steenen heb ik 45 mud goed fijngemalen per uur. Ik kan daaiom dan ook, iedere molenaar een dergelijke inrichting met warmte aanbevelen. Aan belangstellenden stel ik mijne inrichting ter bezichtiging. Beverwijk14 Juni 1906. Hoogachtend, U.Ed. Dw. Dienaar (w. g.) S. N. SMIT. «j 'Ak 0 V St 0 V Vi w Q1 VI h t€ n R n: sc R h< ki V( lu ei 01 in m de oo h( op pl be 1 -■ ,v GROOTE UITVERKOOP A L H ffi .1 A R. UOI1I8 HOTI L A. JB. W. H. Aanbevelend, R Bonds-Hotel A. W. W. B. Logies met degelijk ontbyt f 1.V5. Beleefd aanbevelend, BKlttfiBÜ. en. op 2 minuten afstand van het Trams'atios, met heerlyk Boschgezicht en gelegenheid tot baitenzitten is beslist hot meest aan te bevelen. Voor het vertrek der Tram wordt gewaarschuwd. Aanbevelend, II. SCHOUTKN. I" Hulme stalling voor Rijtuigen en Rijwielen. Wordt gewaarschuwd voor het vertrek der Stoomtram. Beleefd aanbevelend, Jb. ROL. Kieuw gtbonwde Xaal voor aparte IMners en Vergaderingen. ll.vt<zIt» Halverwege den weg van BERGEN naar EGMOND. Heerlijke speeltuin niet zitjes op het duin. Gemakkeljjk te bereikeD met de langs beide uiteinden gaande Stoomtram van Alkmaar. Aacbevslend, M. SWAAKT Hi. in de onmiddellijke omgeving vsn Duin en de bekende beuken hoornen. Prlasa consumptie. Rillyke pryzen. Aanbevelend, C. BRUIN. '~n' n i II I UW—BI li Ml II ^•'^anmixsxs.^isfnsti s* ««BOSH AAW ZHH. z Hotel De Burg Café Restaurant. Ingang Lingestraat over de Pastoorstepg. Hoofdingang Hif Pla< dn Jonr van 12 tot 2 urn. Za«l voor diners apurt 5 7. Restaurant gedurende den geheelen dag. Aanbevelend, Telefoon Intercommunaal No. 119, Schoon gelegen aan de Kleuwpoortslassn 94, in de onmiddellijke nabijheid van het Helloërbosch, ge heel naar de eischen des tjjds ingericht Café KI Hard, met flinken Speeltuin, Priëeleu en Waranda's, wordt het pnbliek ven Alkmaar en Omstreken beleefd aanbevolen. HH1LOO. Café, Restaurant, (Jltspanolng. L'gt het schoonst, rustig en direct, pan ZEE. Prachtig TERRAS, moo'e WARANDA's, met riant uitzicht over STRAND en ZEE. Speciale inrichting voor te geven Zeeiaden, en enorme voorraad bek!eed« en onbekleeds Strandstoelen. Goede CONSUMPTIE. Beste KEUKEN Nette BEDIENING. Matige PENSION PRIJZEN Aanbevelend, P. de «RAAFF. Heropend Beleefd aanbevelend, Naar Zuid-Afrika per Union-Castle Lijn. Expeditie voa goederen en Passagiers bjj de Agenten te Amsterdam, DE VRIES Co., De Ruyterkade 100. y°0'' Passage ook door HOIJMAN SCHUURMAN's Scheepsagentuur, Reguliersbreestraat 1. «net snelvarende stoomschepen, In verbinding met geheel Rngeland. Uitmuntende gelegenheid voor het vervoer van groenten, vruchten, vleesch en dergeiyke artikelen. Van AR8TF1BDAH s lederen DINSDAG- en ZATERDAGAVOND. Adres hu dn AGP'.NTTT'.NrGebroeders Sf!TTF!TTTdR Ruime frlssche Stalling, Afgesloten terrein voor Rytiiigen. Croot lokaal voor school - feestpartyen enz. Aanbevelend, Jb. HALFF. UITGHESÜ met gezelligen, naar de eischen des tjjds iugerichten theetuin en gelegenheid tot Bonds hotel A. N. W. B. iJJSF* Ruime berging voor Automobielen en Fietsen. Aanbevelend, AL k n A A H, Directeur: Prof. A. Holzt. f* Koninkrijk Saksen. 1 Hoogere technische School v. Electro- en Machinetechniek. Aparte afdeelingen v. ingenieurs, technici en werkmeesters. I Laboratoria v.Electr. en Machinebouw. Werkplaatsen v. prakt.Onderr. I 36e Studiejaar: 3610 Studenten. Programma's enz kosteloos d. h. Secretariaat. |l Attest Druk N.V. voorh. Herms. Coster Zn., Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 8