No. 153. Honderd en achlste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. 1906. "bYn nenl aTnd. Prijs der gewone advertesitiön MAANDAG 2 JULI. Brieven uit Noorwegen. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rtfk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoon» vuimsr 3; Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEJRMs. COSTER ZOON, Yoordam O 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALK MAAR brengen tor algemeene kennis, dat in het Ge meenteblad van Alkmaar, No. 202, ie opgenomen het boslait van den raad dier gemeente van 30 Mei 1.1. No. 18, goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten dezer provincie, den SOen Juni d. a. v., waarbij ia vastgesteld eene Veierdeutng, tot regeling der bcloonlngen van het onderwijzend en bedienend per soneel aan de Burgeravondschool. Welke verordening, heden afgekondigd, géduronde drie maanden voor een ieder ter gemeente-secretarie ter lezing is nedergelegd en aldaar tegen betaling van f 0.07' in afdruk is verkrjjgbaar gesteld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT, Voorz. (lo. Burg.) DONATH, Secretarie. Alkmaar, 30 Juni 1906. Tweede Kamer. De Kamer is Zaterdag op recès gegaan. Het laatst was aan de orde de conclusie der commissie op het adres van schutterij-officieren om toekenning van vergoeding voor het financieel nadeel door afschaffing der schutterij geleden. De Minister van Binnenlandsche Zaken zeide, niet te kunnen voldoen aan de conclusie der commissie, om alsnog een vergoedingsontwerp in te dienen, omdat de schutterij grootendeels gemeentezaak is en de ver goeding das enkel gemeenteplioht zou zijn, te meer omdat de gemeente door de schutterij-opheffing be zuinigt. De heer V e r h e y (unie-lib.) zette echter uiteen, dat bij de schutterij ook een*' rijksbelang betrokken is en bepleit op dien grond toekenning van vergoeding, welke echter door den heer Van Doorn (U.L.) werd bestreden, o a. omdat de adressanten reeds vijf jaar geiedeD wisten, dat de schutterij zou worden opgeheven De heer Thomson (U.-L.) beval aan de kosten der vergoeding over rijk en gemeente te verdoelen. Besloten werd daarna het debat tot nader te ver dagen. Nieuw wapen voor Noordholland. Voorgesteld wordt voor do provincie Noordholland het {Particuliere correspondentie.) Hoe het Noorsche volk feest viert. Tbondhjem, 25 Juni. Nauweljjks was de eigenlijke kroningsdag voorbjj of het weer, dat hier voortdurend hinderlijke warmte en ijzige kou met elkander doet afwisselen, sloeg om en werd prachtig mooi. Op den twee en twintigaten regen en konde, zoodat iedere weerspiegeling der plechtigheden in het volksleven toen onmogelijk was, daarna warmte en zonnescbjjn, je feestweer bjj uitnemendheid. En juist op die dagen, welke na den kroningsdag volgden, waren de meeste openbare feesten vastgesteld, die leesten die het volk viert en die daarom, voor ons buitenlanders de meest belangrijke zjjn. Alle officieele plechtigheden die door bnitenlandsche vorsten, gezanten en den aanhang van dien worden bijgewoond, hebben nit den aard der zaak znlk een ^internationaal karakter dat ze eenvoudig als een copie, in vele opzichten als een miniatnnr copie, van dergelijke gebenrtenissen in andere landen te beschouwen zjjn. Zelfs de cour, die Zaterdagmorgen ten paleize gehouden werd, droeg datzelfde karakter. Een half uur voor den aan vang begonnen de benedenzalen van het paleis zich met ontbodenen te vollen, meest alle militairen en andere gettniformde waardigheidsbekleders. Er waren slechts enkele heeren in civiel, gemeentelijke autoriteiten, die er^ hier te lande geen ambtscostnnm op na houden en drie Nederlandscfee journalisten, welke echter niet qnali- tate qua aanwezig waren, want de pers was niet uitge- noodigd evenmin als Vrjjdag bp het dicer ten have, toon. omdat er geen plaats was. Men zon in een land als Noorwegen, waai bjjna iedereen den eenvoud aanbidt en waar men zelfs van «nationaliteiten eenvoud'' spreekt, weinig weelde en zwier in de costnmes der dames ver wachten. Het tegendeel is echter waar. Op dezen cour, evenals trouwens bjj andere festiviteiten en ook op straat, kon men den goeden smaak, waarmede vele toiletten, meest alle van teere kleuren met veel kant omwolkt, gekozen waren en de bjjna Fransche gratie, waarmede vele dames ze droegen, bewonderen. Slechts een enkele uitzondering viel op te merken, een wasrscbjjnljjk zeer rationeele reiormdamedie te midden der ellenlange sleepen met een voetvrjjen rok versoheer. Veel meer interessant was Zaterdagavond het volksfeest op Uevolden. Op het groote plein waren drie tribunes in n-vorm geplaatst. Te midden daarvan was een kleine dansvloer aangebracht en verder op verschillende plaatsen tentjes, voor den verkoop van drinkwaren, met banken en tafels er om heen. Zoolang de vorsteljjke personen, voor wie de middelste tribune gereserveerd was, nog niet waren aangekomen, bleef die helft van het terrein waarop de tribunes stonden geheel open, afgezet door de politie. Een groot aantal vereenigingcn met hnnne banieren stond reeds vroeg in een breede frontrjj, recht tegenover de koningstribnne. Nanweljjks waren de koning en de koningin met hnnne vorBtelgke gasten onder luid hoera, hoera roepen van de menigte aangekomen of de breede rjj banierdragers, waarachtor de leden der vereenigingen, waartoe de banieren behoorden, en achter hen de golvende volksmenigte, trok met vrjj snellen pas vooruit, tot san den dansvloer, op korten afstand der tribune. Daar bogen wapen te bepalen als volgt: Op een gedeelte schild, gedekt door eene kroon van goud, galjjk aan die boven het bestaande wapearechts het wapen der vroegere provin cie Holland, links het wapen tot 1795 gevoerd door gecommiteerde raden der Staten van Holland en West- Friesland en het noorderkwartier. Da aanleiding tot do wijziging is, dat Noord-en Zuid- Holland ook na 1840 hetzelfde wapen voeren, wat bjj gebruikmaking van het provinciaal zegel of bjj andere aanduiding der provinoie door haar wapen geen onder scheid doet zien. Het nieuwe wapen zal zjjn een samen- voeging van het wapen der vroegere provincie Holland en dat wat eeuwenlang werd gevoerd door gecommit teerden voor Westfriesland en het Noorderkwartier. De vereeniging zal plaats hebben door, in heraldischen zin, rechts te plaatsen het wapsn voor Holland en links het Westfriesohe wapen. N. R. Ct. Nederl. Juristen Vereeniging. Als vervolg van het telegram in ons nummer van Zaterdag diene het volgende: Na de pauzs werden de beslissingen genomen. De vraag, of in de wet bjjzondere maatregelen moeten worden gegeven voor de personen, die op de grens zich bevinden, van krankzinnigheid en geesteljjke gezondheid, werd mot 68 tegen 5 stemmen bevestigeud beantwoord. De tweede vraag, ot niet on toereken baren steeds moeten worden gestraft, word ontkennend beantwoord. De dorde vraag, welke de maatregel behoort te zjjn, wer i ten aanzien van bestraffing, ten aanzien van dwang verpleging, ten aanzien van detentie, en ten aanzien van toezicht bevestigend beantwoord. Da beslissing, of ean overtreder der strafwet tot de grensgevallen behoort, werd aan den rechter opgedragen. De vraag, of, wanneer de rechter dwangverpleging of detentie noodig acht, bjj daartoe den veroordeelde stellen moet ter beschikking der tegeering, werd met 33 vóór en 32 legen bevestigend beantwoord. Acht leden onthiel den zich van stemming. Da vraag: moet ten aanzien van de dwangverpleging en de detentie de beslissing omtrent voor waardel jjke in- vrjjheidssielling en definitief ontslag worden opgedragen aan den rechter, óf aan een gemengd college van magi straten en psychiaters, werd ten gunste van het laatste beslist. Voorts besliste de vergadering, dat voor dwangver pleging inrichtingen tot genezing van drankzuchtigen, gestichten voor epileptici, werkhuizen, on voor detentie versterkte afdeelingen van inrichtingen voor dwingver- alle vaandels neer. De muziek speelde na het Noorsche koningslied, d. i. de bekende wjjze «God save the Queen,* waarop bljjkbaar in alle landen vaderlandsehe liederen zjjn gedicht. Hier vangt het aan «Gud sign vor Konge god Giv ham i Tare mod Giv bam Din Fred Giv Dn ham vise Raad S'yrk ham i al hans Daad Slyrt Srig og Oadsab Kaad I stfWet lied.* Wat in het Nederlandsch vertaald luidt: God zegene onze goede koning. Geef hem moed in het gevaar. Geef hem Uwen vrede. Geef hem wjjzen raad. Sterk hem in al zjjn daden. Stort snood en slecht verraad Iu het stof terneer. Maar men is in hst algemeen niet erg met dit konings lied ingenomen ea beweert dat er spoedig een ander komen zal. Revenons a nos moutons. Nadat de muziek geëindigd was, stond de koning op en hield een korte toespraak tot het volk. Dat was werkeljjk een aangrjjpend moment, die vorst mot zjjn flinke hooge gestalte daar in de open lucht, sprekende tot die reusachtige volksmenigte, van alle rangen en standen, die doodstil naar zjjn woorden luisterde. 't Was maar een heel kort speecbje, waarin do koning bedankte voor alles wat ter zjjner eere gedaan was, er op wees hoe de gebaurtenirsen van het vorige jaar het volk tot éénheid hebban gemaakt en van hoe groot belang voortdurende eendracht voor het laad ii. De koning eindigde met driemaal drie hoera's voor het welzjjn van het vaderland. Die weinige woorden verwekten zooals te begrjjpen is een donderend applaus, immers, ook zjj die ze niet verstaan klappen en juichen mee en aardig was het vooral den koning het hoera, hoera, hoera, zelf te hooren inzetten. Thans begon de uitvoering. Volkszangdatssen, door een groep dames en heeren in nationaal costuum uitge voerd, hadden als altjjd een enorm succes. Men zou zeggen, zoo iets moet voor de toeschouwers althans, langzamerhand vervelend warden. Maar neon, alles wat hier een nationaal cachet geeft, valt altjjd en overal in den smaak. Vandaar ook dat deze dansen, die inderdaad alle aandacht verdienen, juist in dezen tijd weer hnnne populariteit herwinnen. Op de dansen volgde gymnastiek. Een kleine troep turners voerde een vrjj groot aantal vrjje- en toestetoefeningen uit onberispelijk. Ik wil onze Nedeilandsohe gymnasten ni6t te na komen, maar I zulk werk ziet men bp ons toch zelden en dan nog altjjd van enkelen, nooit van een geheele groep. Ijzingwekkend bjjna was het Bpringenop een paard, dat zoo hoog mogeljjk gesteld was, ging een man rechtop zitten en daarover heen sprongen al zjjn collega's, sommige zelfs met de beenen tusschen r e handen door. Tenslotte gaf een zangkoor een paar liederen ten beste en daarop vertrokken de vorstelijke personen benovens de ministers, alle hartstochteljjk toegejuicht. Doch hiermede was het feest nog niot geëindigd. De muziek bleef tot laat in den nacht spelen en zoolang die speelde vormden zich telkens te midden van het voort- pleging of krankzinnigengestichten in aanmerking komen* Voorts werd de noodzakelijkheid van breed,psychiatriech toezicht erk'ud, en omtrent den duur der maatregelen (relat'ef onbepaald voor de dwangverpleging, en absoluut onbepaald voor de detentie) beslist. Daarmee was het werkprogram dezor bjjeeskomst van de ve-eeniging onzer Nederlandsche juristen afgewerkt. In do plaats der aftredende, en niet-berkiesbare bs- stuursleden, mrs. D. Josephus Jitta, W. C. Boeman en A. P. Th. Eyssell, werden gekozen do heeren mrs J.do Sitter, jhr. D. O Engelen en prof. Simons. Voor de plaats der volgende algemeene vergadering zal het bestuur moeten kiezen tu'sohen Groningen en Dordrecht. durende menschengewoel op het plein, groepjes dansenden. Hossen en springen en schreeuwen, daar doet men hior niet aan ais de muziek een dans speelt, dan danst men dien dans, regelmatig, zooals het behoort. En vorder praat men samen en lacht en is vrooljjk en ziet vol trots naar de vele wapperende vlaggen. En nu moge deze wjjze van feestvieren voor hem die uit zuidelpker streken komt koud ljjken, zo is oneindig veel dogelpker das het gejoel elders. Het is hier een volksfeest, alsof ieder er aich voortdurend rekenschap van geeft, waarom dit feest wordt gevierd, waarom hjj en Rnderen thans bigde zjjn en om die reden centraliseert zich alles bjj de Noren. Er hebben Zaterdag en Zondig zeer veel feesteljjk- heden plaats gehad en het gaat natuurljjk niet die alle uitvoerig te beschrjjven. Daar was een regatta op de Fjord, met zeer weinig deelname echter en te ver van de stad om veel de aan dacht te kunnen trekken. Daar waren verecheidone con certen en sohouwburgvoor8tellingen. Daar was Zondag morgen een kinder-vl ggenoptoeht. Honderden kinderen, meisjes en jongens, alle met de Noorsche vlag in de hand, trokken in lange breede ge lederen de straten door naar het koninkljjk paleis. Noorsche vlaggen, Noorsche vlagden in eindelooze, dichte gelederen, vrooljjk wapperende Noorsche vlaggen, anders zag men niet boven de nieuwe jurkjes en pakjes. Er werd door de kinderen een lied gezongen en door hun leider een speech gehouden, waarop de koning kort ant woordde, maar dat alles zeide niets, vergeleken bjj de ontzagwekkende boteekenis van al die honderden vlaggen, in de handen d >r kinderen zelfs. Het is als wil men met deze geweldige overdaad van felsprektnde nationale kleuren den eigen gekozen koning zeggen, wij willen u dienen en steunen en helpen, doch alleen zoolang gjj handelt in bet belang der natie, overeenkomstig de op' vattingen die gepersonifieerd zien in onze vlag. Hun hoogtepunt hebben de feestelijkheden die Trondhjem geeft ter eere der kroning, bereikt in het communale banket van gisteravond. Dat wi s inderdaad een schit terend feest, evengoed als of beter tian men het in de grootste steden van Europa verwachten kan. Er zaten, naar schatting, niet minder dan achthonderd personen aan, de dames alle gedecolleteerd en voor het grootBte gedeelte ia fraaie, schitterende, smaakvolle toiletten. By na uitsluitend zachte, tesre kleuren zag men hieronder wolken van kanten borduursels in'jjke kleurenschittering. Daarin volgt men bljjkbaar de koningin, wier toiletten altjjd zoo onbegrijpeljjk zacht getint zjjn dat zjj, die haar zagen, altjjd naderhand besprekingen moeten houden, welke kleur de japon eigenlijk had die ze nu weer droeg. De heeren waren natuurljjk in gala, maar men zag hier geen overmacht van uniformen. Integendeel, de rokken en witte dassen hadden verreweg de overhand en ik zag ze zelfs door bisschoppon dragen, die bij den conr in ambtsgewaad verschenen. Wie ooit een groot gala-diner heeft bjjgewoond kan zich wel vooistellan hoe het hier toeging. Alle gasten staande bjj hunne stoelen, drak pratende, vier, vjjf talen dooreen, zoodat de zaal met een levendig, drnk stemmen gegons is gevuld. Dan, plotseling klopt de ceremonie meester in de handen en allen zwjj.en of zetten fluisterend hun gesprek voort zoodat het is als vaagde een heftige rukwind plotseling de wolk van geluiden weg die boven de hoofden trilde. De Collecten-wet. De Vereeniging van Armbesturen te Amsterdam, be staande uithet burgerljjk armbestuur de diaconie der Evangelisch Luthersche gemeente de diaconie der her steld Evangelisch Luthersche gemeente de diaconie der remonstrantsch gereformeerde gemeentede diaconie der vereenigde doopsgezinde gemeentehet roomsch- katholieke oude Armenkantoorhet Nederlandsch Israë- lietisch armbestuurhet Portugeesch Israëlitisch arm bestuur de diaconie der Waalsch hervormde gemeente het genootschap liefdadigheid naar vermogenen het parochiaal armbestuur van de H. 11. Nicolaas en Barbara, htbben aan den minister van binnenlandsche zaken medegedeeld, dat als resultaat van de bespreking in haar algemeene vergaderingen van het ontwerp van wet op de openbare inzamelingen (Collectenwet), aan welke bespreking mede is deelgenomen door afgevaardigden van de diaconie der Nederl. Hervormde gemeenten en die der gereformeerde kerk, de volgende conclusiën zjjn aangenomen lo. De vergadering spreekt haar ingenomenheid uit met het ontwerp in het algemeen, zoo wat strekking als inhoud betrett. Evenwel de wenscheljjkheid te kennen gevende 2o. dat aan het slot van art.lal.l worden toegevoegd de woordensop den openbaren weg of aan de huizen vier ingezetenen 3o. dat het ontwerp ook zal omvatten de inzamelingen door middel van advertentiën 4o. dat het ontwerp worde aangevuld met bepalingen omtrent algeheele stuiting van inzamelingen, ingeval de toestemming is verleend op grond van valsche gegevens 5o. dat strafbepalingen worden opgenomen voor het geval een inzameling wordt gehouden, zonder vooraf gegane kennisgeving 6o. dat in gevallen, waarin stuiting der collecte plaats heeft ten aanzien van een der collectanten, de ingeza melde gelden niet verbeurd worden, tenzjj bljjke dat het bestuur der instelling of de persoon ten behoeve van .wien de inzameling plaats had, mede aan de over treding schuldig is; lo. dat het voorschrift der publicatie van het loon der collectanten, als zjjnde gemakkeljjk te ontduiken en lichtelj|k leidende tot opdrjjving van dit loon, uit de wet worde gelicht 8o. dat duideljjk worde aangegeven ten behoeve van wie ingezamelde gelden eventueel verbeurd zjjn. De stemming over de conclusiën is uitsluitend door de leden geschied, doch vooraf zjjn de genoodigden in de gelegenheid gesteld hnn adviseerende stem uit te brengen. In de meeste gevallen was het advies gelijk luidend met de opinie van de meerlederheid der leden. (Vad.) Watersnood tn Zeeland. Voor hst door da Vereanigiag Handelsbelang 6a Mid delburg opgerichte kredietfouds ten bate van de door den watersnood in hnn bedrjjf benadeelde handelaars en winkeliers iu Zeeland werd op aandeelen ingeschreven tot een bedrag van f 26,735 en aan giften ter bestrpding der kosten van oprichting enz. ontvangen f 852.47. Door den raad van toezicht werden voorschotten toe- geslaan ten bedrage van rnim f 12,690daarvan is f 10,050 opgenomen. Van de f 12,690 toegestane voorschotten is slechts f 4750 verstrekt zonder borgstellingvoor de rest is persoonljjke cf zskelpke borgtocht geëischt. Op dit oogonblik zjjn nog onderscheidene aanvragen om voorschot in handen van den raad van toszicht ter afdoening, samen bedragende f 4000 ongeveer. De voorschotten werden vorstrekt aan bewoners van Vlissingen, Ond-Vossemeer en Honteniss'. Kontaklijke Militaire Acadeasle. Uils ag van het officier^examen Infanterie b. t, I.: T. W. N. de Bronwer, H. W. E. Cramer, A. T. Dolour, F. J. Gaillard, R. C. van der Garden, R. O. van Gennep, E. P. H. Haan, W. Ridder van Rappard, J. H. C. van Reenen, J. C. O. Njjland, L. J. Schmidt, J. Visser. Infanterie Oost-Indië: E. J. Beekman, W. A. Bor, J. K. Btninis, F. H. Cheriex, J. H. Cox, V. Dersjant, J. D. A. van Gunster, C. E. W. de Haan, R. H. Hofman, F, Masthoff, G. W. J. Moorrees, D. G. van Niel, S. O. De vorsten komen. Vriendeljjk knikkend naar alle kanten, af en toe iemand de hand drnkkend gaan koning en koningin tusschen de lange tafels, war alle gasten bjj bon nadeting een eer biedige bniging maken, naar bon plaats. Achter hen de prins van Wales, prins Heinrich van Pruisen, volle neefs, doch sprekend op elkaar geljjkend, als waren het twee- lingsbroers. Dan de Deensche prinsen, broeders des konings. De muziek speelt den koningszang. Nanw zjjn de vorsten gezeten of het bedienen vangt aan, ving en geregeld, een voorbeeld voor alle groote tafels. Men moest hier af en toe een oogenblik wachten, ja, maar altjjd sleohts kort eu men kreeg alles wat op het mrnu stond en men kreeg van alles genoeg. Het mena was zeer eenvoudig. Zalm (welke maaltjjd zon in Noorwegen zonder zalm zjjn) ham met groente, kip, jjs en dessert. Daarbjj vele en goede wjjnen. Te midden van het diner stond de woordvoerder van 't gemeentebestuur, dezelfde die deatjjdg de koning in de stad verwelkomde, op en stelde een heildronk in op koning, koningin en kroonprins. En even later tikte de koning aan zjjn glas en weer stonden alle gasten op. Koning Haakon betuigde zjjn dank niet alleen aan hen, die hem hier op dit leest znlk een uitmuntende ontvangst hadden bereid, maar ook aan de werklieden die voor hom en zjjn vrouw (hjj spreekt nooit van de koningin maar altjjd van «mjjn vrouw*) zoo'n gezellig en mooi tehu s hadden in orde gomaakt. Ten slotte toostte bp na een historische tirade op het oode Nidaros, op den bloei en welvaart der kroningsstad. De glazen gingen omhoog, alle gasten dronken en direct daarna klonk weer een krachtig hoera en applaus. Alleen jammer, dat Z. M, de speech van een papiertje las, dat nam wel iets van den indruk weg. Kort va deze speeches was jhet diner geëindigd en ging de vorstelpke familie beneden koffie drinken, in een ufzocderljjk' zaal, terwjjl de overige gasten in andere benedenzalen, op de corridors en in de vestibule een goed heenkomen zochten, om hun kopje koffin met likeur te gebruiken. Dn feestzalen moesten nameljjk voor het bal worden ontruimd En dat bal was zeker een van de fraaiste die ooit georganiseerd zjjn. Het was inderdaad een bal, want men is hier veel te practisch om iemand tot dansen nit te noodigen en er hem de gelegenheid niet toe to geven. Het geheels balprogramma werd ge regeld afgewerkt, er waren voldoende antichambres en corridors om de nietdansendrn gelegenheid te geven de zaal vip te laten. En in die zaal draaiden de paren rond, wiegend en golvend in haastig tempo bjj de snelle walsen of s erljjk loopond on buigend bjj de quadrilles. Iedereen kon dansen, want elke dans duurde zoo lang dat de eersten reeds geruimen tjjd een rustig zitplaatsje hadden opgezocht als weer anderen zieh in het draaiend geschitter begaven. Het was in het kort een volslagen reuzenbal vol bekoring. De vorsten bleven geruimen tjjd bjj het bal tegenwoordig en die reeks van schitterende costumes onder den troonhemel gaf aan het feest een cachet zooals men het slechts zelden ziet. En toen wa 's nachts om drie aar naar huis gingen en vre zagen de opkomende zon die de geheele stad in een heerlpk helviolet schijnsel baden deed, toen hadden we den indruk, Noorwegen heeft veel, heel veel moois en kan ook veel goeds geven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1