no. m. Honderd en achlsle jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Uitbetaling. „Contant" betalen 190G. DINSDA& 3 JULI. UITBETALING Brieven uit Noorwegen. BIN N E N L A N D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents rJagaM TelefooMMMMHter 9; Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. OOST ELK ZOONVoordam O 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de der vergoedingen, toegekend ingevolge Art. 15bis der Landweerwet, zal geschieden ter Gemeente-Secretarie, en noodigen belang hebbende Landweerplichtigen uit, zich, ver gezeld van hunne Echtgenooten, ZOO SPOE DIG MOGELIJK daartoe aan te melden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., lo -Burg. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 2 Juli 1906. In een stukje in uwe courant van Zaterdagavond jl. 30 Juni, troffen mjj deze woorden i> Weet iemand beter dan winkeliers, dat het niét op tijd betalen van rekeningen vaak groote bezwaren oplevert Iets verder las 'k dit: Staat voor contante betaling een korting toe en maakt daarmede reclame en ge zult een veel gezonder toestand krijgefi dan thans, nu uw klanten vaak de usance hebben u ongepast lang op uw geld te laten wachten, e uien weg moet het uitkorting voor contante betaling. Doch vele winkeliers hebben zélf schuld aan het lang wachten op betaling. Hun wordt de rekening gevraagd. De vraag wordt enkele malen herhaald en de winkeliers laten wachten en zenden haar niet terstond op uw drin gend verzoek. Schuld aan de zjjde der koopers, maar evenzeer aan den kant van vele verkoopers Dr. Parker, de predikant van den City-Temple' te Londen verhaalt dat hij op een wandeling voor de ramen van een nieuwen winkel de aankondiging lassDeze winkel wordt eerstdaags geopend naar het nieuwe beginsel. Toen hjj vroeg wat met het tnieuwe beginsels werd bedoeld, vernam hjj dat het bestond in contante betaling van al het geleverde. Dus t boter bij de visch.s Dr. Parker doet hierna een eenvoudig middel aan de hand tegen de «vernedering, zwakheid en schande» van schulden hebben. Als ge iets niet kunt betalen, koop het dan niet. Gulden woordenVoortreffelijke raad l Dat allen ze behartigden. Koop geen opschik, geen hoed, geen kleeren, geen meubels, geen wijn, geen sigaren, geen boeken, geen lekkernijen, koop niets, als ge niet het geld ter betaling gereed hebt liggen. Dit blijve regel, al moet wel eens helaas een uitzon dering worden toegelatenook d' allerarmste moet eten hebben voor zich en zjjn gezin, maar vragen wil hij niet. O die stille armoe l Velen hebben overvloed. Innig droeve tegenstelling 't Zou een groote zegen wezen, als men zich en anderen dwong contant te betalen. Wat zou men minder behoeften hebben en hoeveel zou men kunnen missen Particuliere correspondentie.) Koninklijk bezoek aan de Tromp. Tbondhjhh 26 Jnni. Gisteren was het nog een ware feestdag voor Trondhjem. Des morgens bracht de koning een bezoek aan verschil lende in de roede liggende oorlogsschepen, ook aan ons pantserschip Tromp. De Nederlandsche gezant, baron C. de Heeckeren de Keil en mevrouw, benevens onze vice- consnl alhier, de heer Bachko, waren aan boord om Z.M, op Nederlandschen bodem welkom te heeten. Ook de drie hier vertoevende journalisten hadden zich eenigen tjjd te voren aan boord begeven. Men had ons de toegang niet geweigerd, doch wees ons als plaats de torpedorichttoren aan van waaruit men het gehaele achterdek kon oveizisn zonder zelf zichtbaar te zjjn. Er sobjjnen namelijk op grond van hetgeen vervat is of ontbreekt in de zeer strenge^ Beheersreglementen bezwaren te bestaan tegen de aanwezigheid van eiviel-personen bjj een dergeljjk officieel bezoek. Wel mogeljjk, maar 't is toch vreemd dat jour nalisten, die persoonljjk aan dan koning zjjn voorgesteld en die, door hnnne aanwezigheid bjj het bezoek, dat Z. M. aan een Nederlandsch oorlogs chip brengt, niting geven van de belangstelling van het Nederlandsche volk, bjj dit bezoek als kwajongens om een hoekje moeten staan kjjken. Maar we hebben er toch wat van gezien en er is ons wat van verteld dns kannen we onzen lezers verslag uitbrengen. In een grooten bocht voer de koninkljjke stoomsloop, met den standaard voorop naar de valreep. Toen jjj den boeg van het oorlogsschip passeerde, klonk reeds van alle op het dek in 't gelid staande matrozen op de maat van het fluitje van den bootsman driemaal hiep, hiep, hiep, hoera, met een langen uithaalgeheel anders dan het korte stootende geroep hier. We! teeke- nend., dat de verschillende volkeren zelfs in dergeljjke kleinigheden elk hunne eigenaardige eigenschappen bezitten. I t)pers en trommelslagers kondigden de aankomst van i koDiB8 aani de valreepgasten, in dit geval adelborsten (voor onze koningin zjjn het officieien en voor wat men nu „strikt noodig" heelt. Wat zou men zich beperken in zjjn genietingen Bovendienmedemenschen zouden niet slachtoffers zijn van veler kooplust, van koopen „op rekening." 't Is zoo gemakkelijk, maar tevens zoo gevaarlijk dat„tt moet 't maar opschrijven.11 De winkelier die zich houdt aan het stelsel „J con tantgaat uit van dit goed beginsel„t'fc wil niet slacht offer worden en mijn koopers niet maken tot de slachtoffers van hun begeerten „Wie zijn schulden betaalt, verarmt niet." Wie ze maakt, waant zich rijker dan hij is. Schuld is schuld. Dete te hebben is vernederend Dit zijn woorden welke iedere winkelier wel, in gouden letters gedrukt, aan den muur van zijn winkel mocht te lezen aanbieden en die iedere lichtzinnige kooper in zijn zakboekje moest opschrijven. Schuld beteekent in het Latijn „saesalienum", wat zeggen wil letterlijk „andermans geld." Wie schulden heeft welke hij niet betalen kan, heeft geleefd van geld dat aan een ander toebehoort. Wie schulden heeft die hij wel betalen kan, heeft geld van een ander onder zich. Maak nooit schulden als alleen bij harde noodzake lijkheid. Hoeveel menschen leenen geld en krijgen het nooit terug. Wie raakte nooit brieven, boeken, aanteekeningen kwijt door uitleenen Wie buiten onvermogen zijn schulden niet betaalt, is eigenlijk een dief. Er zijn treurige gevallen, waar tegenover alle theo rieën zwijgen. Maar hoevelen waarlijk niet onbemiddeldon laten hun slager, hun bakker, hun schoenmaker, enz., enz., maanden en jaren lang soms wachten op hun geld Men hoort soms ongeloovelijke dingen O, die onbetaalde rekeningenWekken zij niet bitter zelfverwijt Kunt g'er rustig onder blijven Dan schande over uDurft ge u zelf en anderen komen onder d' oogen Brandmorkt, winkeliers 1 uw schuldenaars. Waarschuwt voor hen En nog eens 1 zorgt zelf ook dat ge geen wanbetalers kweekt. Zegt niet, als men om de rekening vraagt of contant betalen wil, „o dat komt wel terecht". Houdt u niet grootEnkelo jarea geleden werd verhaald, dat in een gemeente de onderwijzers 3 maanden op hun salaris moesten wachten. Deskundigen bij de belastingen ondervonden eens iets dergelijks. Gaat het Rijk in langzame betaling voor, dan is het niet te verwonderen dat de gemeenten volgen en op hun benrt de particulieren. Wellicht dat zulke feiten tot het verleden behooren. Des te beter Schulden maken f Dat nooit?*, zegt menigeen. Ik zou m' er voor schamen, maar loopende rekeningen zijn immers geen schulden. Die betaal 'k als het zoo te pas komt.« En terwijl het altijd te pas komt, een opgeloopen saldo bü den bankier op solide wjjze te beleggen, kan de leve ranciers jaren desnoods wachten op het geld, waarvan hij zijn schuldeischers betalen moest. Mijnheer! Daar is 'n rekeninger wordt op gewacht Maar mijnheer is niet thuis hjj is jammer genoeg heel dikwijls tmiet thuist en mevrouw weet er niets van. Dat kan zoo treilen Welk 'n grove leugen dikwijls Menschen vragend het hen toekomende woreen »met 'n kluitje in 't riet gestuurd.» De leverancier helpe mee in deze zaak van betalen, door korting te geven bij contante vereffening gezanten en andere autoriteiten matrozen) stonden gereod. Kolonel Koster ging de valreep af om zjjo hoogen gast te ontvangen en even later trad de koning aan dek, torwjjl de mnziek het koningslied speelde. Daar werd Z. M. begroet door den gezant en diets eebtgenoote en vervolgens werd bjj door den kolonel langs de in 't gelid staande officieren geleid, welke alle aan hem werden voorgesteld en een handdruk ontvingen. Na een wandeling over het dek ging de koning in de kajuit, gevolgd door alle officieren. Daar beneden heeft Z. M. een sigaret gerookt, een glas champagne gedronken en met verschei dene persoren gesproken. Hg betuigdo zjjn hooge inge nomenheid met het feit dat oen Noderlandsch oorlogsschip de kroningsfeesten te Trondhjem is komen bjj wonen en vorklaardo daarvoor zeer gevoelig te zjjn. Ook sprak hjj de hoop nit dat ieder tevreden zal kannen zjjn o ver de ontvangst in Noorwegon. Da gezant van zjjn kant be tuigde zjjn harteljjken dank voor de ontvangst en ant woordde op een opmerking van Z. M. waaruit bleek, dat deze meende dat de Tromp ons eenigste oorlogsschip van dit type was, dat wjj meerdere dergeljjke schepen bezitten. Ook heeft de koning persoonljjk aan alle officieren de herinneringsmedaille nitgeieikt (men weet dat er geen ridderorden gegeven worden). Na korten tijd verliet Z.M. het schip weer terwjjl de mnziek speelde en de geb:ui- keljjko 21 saluutschoten weerklonken. Daar hebben gisteren nog twee feesten plaats gehad, beide dea avonds. In de eerste plaats do drawing room ten paleize waartoe een groot aantal gasten waren uit- genoodigd. Het spreekt vanzelf dat hier het geschitter van uniformen en toiletten zjjn hoogtepunt bereikte. Hst was de meest deftige feestelijkheid, maar daarom tevens de minst belangwekkende. Interessanter beloofde het feest te worden dat aan de matrozen en soldaten van de vreemde oorlogschepen en van de hier gelegen troepen op Ilewolden zon worden aangeboden. Dat was ieiteljjk op heden beraamd, maar aangezien vannacht of vandaag de meeste schepen vertrokken zjjn werd het een dag vervroegd. Jammer genoeg, dat dit noodzakelijk was, want terwjjl het weer aan 't opklaren is, stortregende het gisteren den ganschen avond. Toch was het groote plein stampvol, grootendeels üHjj moet minder geduldig wezen en de kwaal was gauw verholpen. leder moet leeren de storing te zetten na de nering.» «Belofte maakt schuld» en wie koopt, legt stilzwijgend de belofte af terstond het gekochte te zullen betalen. Voortaan zij het sboter bij de visch.n J. F. T. A. Ia. K. li. de Prins. Z. H. K. de Prins is voornemens a.s. Vrjjdag naar de residentie te komen en 's nam. te kwart na twee het concours-hipp'qus bij te wonen. Hoog Itezoek. Naar van officieele zijde vernomen wordt zal heden, Dinsdag, Z. K. H. do Prins der Nederlanden per trein te Tilburg arriveeren om naar Middelbeers te reizen, teneinde aldaar de werking van een stoomploeg te bezichtigen. Deze nieuwe stoomploeg is dezer dagen door de Heidemaatschappij uit Utrecht geleverd aan de Levens vorzekeringmij. Utrecht, ora de heidegronden te Mid delbeers c. a. van deze maatschappij te bewerken. (D. n. N.) II. n. de Koningin .Hoeder. Dezer dagen braoht dr. Pot uit Apeldoorn een bezoek ten Paleize Soestdjjk in verband met een lichte rhourna- tische aandoening van H. M. de Koningin-Moeder. H. M. de Koningin Moeder zal ter gelegenheid van de Rembrandtfeesten te Amsterdam bjjwonen de opening van de Rsmbrandt-tentoonetelling en 's avonds den kaustavond in den stadsschouwburg. Oud alilvtcr Crt-iucr. De oud-minister Cremer wordt deze week uit het Zuiden op zjjn buiten sDnin en Kuidberg», te Sandpoort terug verwacht. Roode Kruis. Het Vrouwen-Comité van het Roode Krnis te 's Gra- venhage ontving van Z. K, H. den Prins der Neder landen eene gift van f 60. Uit Celebes. Luitenant W. L. Einthoven vermeesterde den 27en Jani een hardnekkig verdedigde borgstelling, die Rokol Batoe bjj Baroepoo (Toradjalandnn) beheerschte. De vjjand liet 7 dooden achter; onzerzjjds 3 gesneuvelden en 26 gewonden allen beneden den rang van officier. De troep hondt de stelling bezet en sluit zoo den eenigen uitgang van Bokol Batoe af. Ue bopoltnn Een officieel Indisch regeenugstelegram d.d. 1 Juli', luidt: «do werking van den Sopoltan houdt aan; de asch- regens zjjn onbeteekenend. Tweo Negoryen zjjn ontoodig ve laten. Het bestuur kalmeert do bevolking. (Reeds in een gedeelte van ons vorig nummer vermeld.) Prov. Staten van Woord-Holland. In de zomeizitting die heden aanvangt, komen nog de volgende onderwerpen in behandeling: le. Ged. Staten stellen voor wjjziging te brengen in de schaal der geldleeningen, zooals die is vastgesteld en met intrekking der besluiten van 15 Nov. 1904, tot het aangaan eener geldleenitg van f 40,000 en van 13 Juli 1905, tot het aangaan eener geldleening van f 112,000, met paraplniedragende nieuwsgierigen of muziekliefheb bers met daartussohen hier en daar een groepje matrozen of militairen. Een Noorsch infanteriemnziekcorps speelde in de muziek tent en de groote RussisoBe Matrozenkapol was opgesteld ia de koninkljjke tribune en voerde daar een bewonde- riugswaardig programma nit. Om voor het hemelwater besehut te zjju trad ik den beschutten uitbouw van de tribune-muziektent binnen. Daar zaten drie kapelmeesters, een Noor, een Rus en een Dnitschor met een lid van het kroningscomité en een inspecteur van politie samen h el gezellig in oen hoekje champagne te drinken eu broodjes te eten. Mon inviteerde mjj in het gezelschap. Even later ging de Daitscher weg. Eu toen kon ik zien hoe de Rus en de Noor hun Dnitscheu collega tot afscheid elk drie kussen gaven. Hoe die gewoonte in dit inter nationale gezelschap was ingeslopen, is me een raadsel, maar in ieder geval was het een zeer onverwacht epectake). Daar werd mjj dien avond nog een zeer pjjnljjko vraag gedaan: «Waarom er in 't geheel geen Hol'andsche matroien aanwezig waren, men had ze toch nitgenoodigd. De lezer» zullen het treurige antwoord op deze vraag, dat ik toen echter niet geven mooht, omdat de gebeur tenis in Trondhjem nog niet bekend was, reeds uit tele grammen weten. Er had aan boord van de Tromp een ernstig ongeluk plaats gehad, waarvan hier de bjjzonder- heden volgen. Door het voortdurend haea en weer varen vsn voiste- ljjke personen moeten de hier geetationneerde oorlogs schepen ie er orgsnblik saluutschoten lossen en daartoe staan dan ook voortdnrend kanonnen gereod. In den loop van die kanonnen is tot dat doel een metalen voering aangebracht omdat snders het kanon te veel zon ljjden. Natuurljjk moeien ook deze loopen voor het schieten worden schoongemaakt en daartoe wordt o.a. een zware houten stok, een soort spaan gebruikt om de voering er nit te nemen. Terwjjl na door de officieren last was gegeven de voorste kanonnen schooa te maken stond achter een kanon voor salueeren gereed. Een der ma trozen echter, die dit niet wist en plotseling bedacht, dat er ieder oogenblik gesalueerd kon moeten worden wilde in overtolligen jjver ook dit kanon in orde brengen in bet beslnit van 14 Jnli 1904, tot het aangaan eener geldleening van f 392,000, eenige wjjzigingen aan te brengen ten opzichte der bestemming van de gelden dier leening. De staat van schulden der provincie wjjst op 1 Jsd. 1907 eon bedrsg aan van f 2,120,000, met eeu aflossing in totaal van f 136,000 in dat jaar. 3». De rekeniug van «Meerenberg* over 1905 heeft in eindcjjfera: ontvangst f 506,937.61}, uitgaaf f 522,612.02, zoodat er een nadeelig slot is van f 15,674.40}. De eerste snppl. begrooting dienst 1906, heeft een eindojjfer van f 53,755.01. De begrooting voor 1997 heeft in ontvangst een bedrag van t 678,506, in nitgaaf f 711,506, aldn» een nadeelig saldo van f 33,000. 4e. Bjj zjju arrest van 28 Mei 1905jwerd door den Hoogen Raad aangenomen, dat, voor zooveel de provinoie Noord- Holland betreft, de penr moest worden beschouwd als een ongeoorloofd viechtnig. Ged. Staten stellen voor, teneinde alle misvatting te voorkomen, hengel en penr niet meer als afzonderlijk visehtnig te vermelden, maar als visohtnigen van geljjke bet eekenis. 5e. Gad. Staten stellen voor de heffing van leges ter griffie, ingevoerd voor bet jaar 1906 te bestendigen en aan de drie boden ter griffie een schadeloosstelling te verleenen van f 50 elk jaar. 6e. Daar de provincie Noord-Holland nog steeds het zelfde wapen voert als Zuid-Holland, stellen Ged. Staten voor een eigen en zelfitandig wai en aan le nemen, n.L rechts het wapen van Holland en links het West-Frieeche. 7e. Ged. Staten stellen voor verschillende sabaidiBa te verleenen, o. a. f 3000 voor de school van knnstnjjverheid te Haarlem, f 3350 aan de proefzuivelboerderjj te Hoorn, f 10000 aan de gemeente Enkhnizen voor reatanratie van den Znidertoren. Verzoek oh neer spoorwegmateriaal. Aan de directiën der H. IJ. S. M. en S. S. is door de Handelsreizigersvereeniging «Noord-Holland'' het ver- verzoek gericht, sedurende de zomermaanden, dat er door genoemde maatschappijen goedkoops nitstapjes en vaoantie- kaarten verkrjjgbaar zjjn gesteld, «de treinen uit meer materiaal samen te stellen. Het anders zoo onaangename benauwd caamgepakte reizen zon dan eenigszins voor komen worden." Israëlitisch Verbond. Te Maastricht vergaderden Zondag de Nederlandsche afdeelingen vsn het Algemeen Isrsëlitiich Verbond. Da voorzitter der afdeeling Limburg, de heer A. von Geldern, opende de vergadering en gaf vervolgens het woord aan den waaruemenden voorzitter, mr. Polak Daniels, die een woord van lof wjjdde aan de nagedachtenis van den oprichter van do Alliance, den heer Zidok Cohen. Daarna sprak hjj over het ljjden der Israëlieten in Rusland even als de hser L. Wagenaar, die na ham 't woord verkreeg en wees op de toekomst, die eens het verlichte menscb- dom wacht. Hierna nam de hn:shondeljjke vergadering een aanvang met de voorstellen le. van de afd. 's-Hage: Het Ned. Comité, optredend als het gedaan heeft in zake de inzameling ten behoeve van de Russische Joden, nitslnitend weerhouden is door het ontbreken van behoorljjke leiding van wege het Comité Central te Parjjs 2e. het Ned. Comité te verzoeken het csntraal comité van de Alliance Israelite nniverselle nit te noodigen, de redenen, die het er toe geleid hebbsn om de nitnoodiging af te wjjzen tot bjj woning van de in Februari 1906 en begon daarmede, zonder het aan iemand te vragen of te zeggen. Terwjjl bjj den stok in den loop had, zag een korporaal dit en riep«kerel wat doe je, zet direct dat ding bniten boord.» De matroos, nog steeds denkende dat het kanon ongeladen was, deed na eerst het slait- stnk toe en trok af, de gewone manier om van een on geladen kanon de slagpinveer te ontspannen. Maar op dat oogenblik was het kanon jnist gericht op een troepje matrozen dat niots kwaads vermoedend stond te praten. Het ecbot ging af et de zware bonten spaan verwondde den matroos le klasse L. v. Bommel zoodanig, dat de man 'zonder eerst weer bjj bewnstzjjn te komen binnen anderhalf nor stierf. Er werden nog meer personen gewond doch alle betrekkol jjlc licht. De kwartiermeester A. J. van Schaften (stamboeknnmmer 2964) werd aan het oog gekwetst, zoodanig dat men hem in het hospitaal hier ter stede hoeft gebracht en onder behandeling van den stedeljjkon oogarts gesteld De cmstabel Hildemu (Stb. 23721) en de matroos C. H. Ris (S b. 30131) wer den beide zeer licht gewond, zoo weinig dat zjj don volgenden dag weer geheel op de been waren. Er was giatetmiddag jnist een déjeuner tan boord, door de état major_ aan eenige gasten aangeboden. Toon het sohot afging 'snelden de commandant, een artillerie officier en een der andere officieren naar boven, begrjj- pende dat er een ongeluk gebeurde. Even later werd de dokter geroepen. Maar wat er eigenljjk gaande was werden de gasten niet gewaar, alleen de Hollanders hoorden eenige, natuurljjk zeer overdreven verhalen van de bedienende mariniers. De vreemde gasten, waarbjj de Japanschs gezant, bemerkten er echter niets van, het leest ging door al was bet dan ook onder een gedrakte stemming. Zooals men weet is de Tromp heden middag direot naar Holland vertrokken om het Ijjk dat gekist en in een sloop geborgen is daar te doen begraven. Men wilde de feestelijkheden hier piet door znik een droevige begrafenis laten volgen an zoo is ons stoomschip, dat hier eerst zoo'n schitterend figuur maakt», stil en droevig vertrokken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1