No. 155. Honderd en achlsle jaargang. 1906, DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Uitbetaling. WOENSDAG 4 JU LI. BINNENLAND. Brieven uit Noorwegen. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Ryk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents, TeIefooBRn*«ier 3, Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOONVoordam O 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de UITBETALING der vergoedingentoegekend ingevolge Art löbis der Landweerwet. zal geschieden ter Gemeente-Secretarie, en noodigen belang hebbende Landweerplichtigen uit, zich, ver gezeld van hunne Echtgenooten, ZOO SPOE DIG MOGELIJK daartoe aan te melden. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., lo -Burg. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 2 Juli 1906. KUNST EN LETTEREN. Rechtzaken. ALKMAARSC OURANT. BEVOLKING. Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente aan te melden (Afdeeling Bevolking): CORNELIS KWAST, gekomen nit de gemeeite Heiloo. derate Maner. Vergadering van Dinsdag 3 Juli, 's avonds 9 uur. Voorzitterde heer J. E. N. baron Sehimmel- penninok van der Oye. Mededeeling werd gedaan van ingekomen besoheiden. De heer Van Weideren Rengers vroog verlof, op nader te bepalen dag, tot den minister van Oorlog de volgende vragen te mogen richten lo. Zjjn de berichten dezer dagen in de dagbladen voorkomende omtrent een buitengewone desertie onder de manschappen van het garnizoen te Venlo juist 2o. Zoo ja, is de aanleiding tot die desertie bekend 3o. Worden maatregelen toegepast, of zjjn deze in voorbereiding om aan deze treurige plichtsverzaking een einde te maken? Het gevraagde verlof werd verleend. De Voorzitter deelde mede, dat de Centrale Sectie besloten heeft heden in de afdeelingen alsnog verschillende wetsontwerpen ta onderzoeken die van de Tweede Kamer zjjn ingekomen. Besloten werd Donderdagnamiddag, te twee cur, in openbare vergadering te bahandeleo ver- sohilljnde zaken welke voor afdoening gereed zjjn en daarna t» behandelen de interpellatie waarvoor den heer Van Weldereu Rengers verlof is verleend en voorts om Vrjjdag 11 uur in openbare behandeling te nemen de verhooging van Hoofdstuk IX (Bathpolder). De vergadering werd gesloten. Provinciale Staten van Noord-Holland. Gisteren werd de zomervergadering der Provinciale Staten door den Commissaris der Koningin, mr. G van T enhoven op de gebruikeljjke wjjze met gebed geopend. De voorzitter deelde mede, dat was ingekomen een mededeeling betredende het overlijden van den heer C. G. Uroue, lid van de Provinciale Staten. (Particuliere correspondentie.) Het einde der Kroningsfeesten. Trondhjem, 27 Juni. De stad is nog in vollen feestdosch. Do uitdrukkings volle vlaggentooi en de eigenaardige dunne slingers van sparrengroen met blaadjes door wever, magerder nog nu ze verdord zjjn, hangen overal evenals verleden week. Maar het feest is dood, zoo dood als een pier, want van nafuiven sebjjnt men hier niet te weten. Alleen heeft de koning vandaag een boottocht gemaakt langs den Fjord naar Stenkjaer eu daarop is hem een pleizierboot gevolgd. 'tLigt voor de hand dat Z. M. nog wel meer dergeljjke pleiziertochtjes zal doen want de omstreken van Trondbjem sjju prachtig mooi, de koning heeft rog zeer weinig van zjjn eigen land gezien en bljjft hier tot na 8 Juli, den dag waarop de Duitsche keizer hem komt bezoeken. Dat bezoek van keizer Wilhelm, zoo kort na de kroningsfeesten, is ook alweer zeer eigenaardig. Som migen zeggen dat het slechls te beschouwen is als een collegiale visite, voortvloeiend uit het feit dat de keizer toch vaak des zomers met zjjn jacht aan de Noorsche kusten het natourschoon geniet. Maar andaren beweren, ook in verband met het aanstaande bezoek van een deel der Duitsche vloot, dat hier gekrenkte eerzucht in het spel is. Prins Heimich is weliswaar zeer goed ontvangen, maai de prins van Wales en de Deensohe prirseu traden toch, als nadere bloedverwanten van koningin en koning en misschien wel gedeeltelik tengevolge van de aanwezig heid van een zeer groot aantal Engelschen, meer op den voorgrond. Dien indruk zou nu, door een keizerljjk en een vlootbezoek moeten worden weggevaagd, 't Is mogeljjk en klinkt voor Nederlanders, die dikwjjla over 's keizers reclamezin hebjjen gelezen ook wel waarscbjjnlj)k. Maar teneinde met te veel waarde aan deze opvatting te hechten bedenke men dat ze slechts stamt uit café of sooiëteit, waar de menschen, hier evenals overal elders, hesl graag praten over heel veel Gingen waar ze heel weinig van weten. De voorzitter wijdde een woord aan de nagedachtenis van den overledene, van wiens workzaamheid en zooveel nut stichtond leven getuigenis werd a'gelegd gisteren aan de geopende groeve. Hierop had de loting plaats voor de samenstelling der afdeelingen. De vetsohillende voorstellen werden gesteld in handen van commiss:ën, door den voorzitter aangawezen De volgende vergadering zal gehouden worden op Donderdag 12 dezer ts 101 uur. Hoog Hullen. Onder leiding van dr. W. P. Ruysch vergaderden Maandagmiddag, te 's Gravenhage leden der Vereeniging tot Bevordering van herstel van drankzuchtigen. Uit het verslag bleek o. m. dat het aantal leden ultimo December 1905 785 bedroegdat het aantal patiënten minder was dan andere jaren dat wederom de ervaring was opgedaan, dat vele patiënten te vroeg het sanatorium verlaten en daardoor weer in hun oude kwaad vervallen. De geheelonthouding wordt in Hoog Hullen streng doorgevoerd. Besloten werd deel te nemen aan het congres voor psychiatrie en lid te worden van den Aleohol-Verein te Berljjn, welke Verein gegevens enz. verzamelt, betrekking hebbende op het alcoholgebruik. Het voorstel der afdeeling Utrecht om aan Hoog Hullen het leeren van ambachten te verbinden, werd commissoriaal gemaakt. Spoedig zal worden overgegaan tot de aanbesteding van den aanbouw van badkamers, daar de bestaande badkamer niet meer voldoet aan redelijk te stellen eisohen. Tevens zal eene Zuivelinrichting gebouwd worden. Zondagsrust. Daar meer en meer de wen sob wordt geuit van een wekeljjkschen rustdag, werden in verschillende steden van Nederland reeds oomité's ter verkrijging daarvan opgericht, en daar de Zondag de door de meerderheid aangewezen weg is, besloot bet centiaal bestuur van den Nederlandsohen Bond van Confectie-bedienden alle bekende vakbonden uit te noodigen zich met haar in verbinding te stellen en afgevaardigden te benoemen, teneinde op een gecombi neerde vergadering in een nader te bepalen stad, b.v. Utrecht, de middelen te bespreken om te komen tot de oprichting van een landelijk comité, ter verkrjjging eener wettelijke Zondagsrust, benevens wetteljjke regeling van den arbeidsduur van winkel- en magazjjnpersoneel. Teutoonstclllng Slagersbedrl|f. Gisterenmorgen is in Musis Sacrum te Arnhem ge opend de internationale tentoonstelling van hulpmiddelen en benoodigdheden van het slagersbedrijf, die ter gelegenheid van de 15e jaarlijksche vergadering van den Nederlandschen Slagershond wordt gehouden. De Voorzitter van het tentoonstellingscomilé, de heer J. Geist, herinnerde aan de sympathie die de tentoon- stellirg vond, blijkende uit het feit dat binnen drie dagen een waarborgfonds bijeen was, voldoende om de werkzaamheden te beginnen. Waar de tijd te kort was om een volledige tentoonstelling tot stand te brengen, verwachtte spr. daarvan toch veel nut. Nadat de heer van Sauteu, voorzitter van den Ned. Slagershond de tentoonstelling had geopend, werd een rondgang gemaakt en de vele interessante inzendingen bezichtigd. Overigecs is bet publiek hier voldoende tot degeljjkheid geneigd. Dat bleek wel het beste daaiuit dat staats minister Michelsen gisteren, toen de feesten nauweljjks geëindigd waren een stampvoll» zaal kon trekken met., een politieke redevoering. Dat was nu net of bjj zeggen wildeziezoo mecschen jelui hebt nu een poosje feestge vierd, dat is heel aardig en heel goed, maar nu weer ernstig worden boorEr zjjn verkiezingen voor het Storting aanstaande en ar wordt gesproken over een nieuwe partijformeeriog daar moet jelui nu eens aan gaan denken. De geheele redevoering was een pleidooi voor hot regeeringsprogramma op historische gronden de geheele afscheidingsgeechiedenis kwam op de proppen, wat her- haaldeljjk daverend applaus veroorzaakte en op alle andere gronden die een politiek ,iedenaar aanvoert. Ietwat vreemd klonk daarbjj de sterk gesouliguecrde verklaring, dat stemmen voor het regeerinpsprogram volstrekt niet beteekent stemmen voor de regeeringspersoneD. En dat, terwjjl die regeeringspersonsn om de afscheiding van Zweden zoo bemind zjjn, dat man ze alleen om des programswille zou kunnen laten vallen. Misfcbion zou deze redevoering,die summa summaram vr jj dor wae, niet door zoovelen met zooveel graagte zfn aan gehoord, ware ze niet door minister Michelsen gehouden. Maar minister Michelsen is in geheel Noorwegen onge- locfljjk bemind. Iedereen, tot kleine kinderen toe, kent hem. Als bjj zieh te Christiania bevindt, groet iedereen op Btraat hem met eerbied en bewondering. Toen hg hier verleden week was aangekomen, stond des avonds laat een jubelende volksmenigte voor het hols van zjjn gastheer. Men wilde niet heengaan. Maar toen trad de de minister zelf even naar buiten zeide dat hjj moe was en wilde slapen en dat het voor de menschen, die aaar stonden, ook beter was naar huis te gaan en oogen- blikkeljjk voldeden allen aan zjjn verzoek. Den geheelen tjjd door is bjj hier overal waar bjj kwam met gejuich ontvangen, bjjna evonals de koning en als buitenlander had men dan al gd kans door een Noor bjj den mouw gepakt te worden met de woorden»ziet u, dat is nu staats-minister Michelsen.'' Ware Noorwegen een republiek geworden, dan zat Michelsen zonder eenigen twjjfel op Godsdienst op de vloot. Door den minister van Marine zjjn, naar het Centrum meldt, de bestuurderea der verschillende kerkgenoot schappen uitgenoodigd vooral met de schepelingen veel in aanraking te komen. De minister verwacht van dezen maatregel vele en goede vruchten. Een geestaljjke of godsdienstleeraar, die een schepeling van zjjue jeugd ge kend heeft, hem in de kinder- en jongelingsjaren onder richt heeft, zal ongetwjjfeld veel invloed op zoo iemand hebben. Verschil'ende gunstige bepalingen zjjn, om het doel te bereiken, genomen o.a. is de schepeling vrjj van dienst, kan met den geesteljjke of godsdienstleeraar gaan wande len of verbljjven in een der kamers van het wachtlokaal. Desvetkiezende word, den geesteljjke of godsdienstleeraar restitutie gedaan van de gemaakte reis- en verbljjf- kos'en. Be Reasbrandt-feesten. Bjj de algemeene Remfarandt-Commissic, te Amsterdam, is bericht ingekomen van H. M. de Koningin, dat Zjj, op advies van Haren geneesheer, geen gevolg zal geren aan de uitnoodiging der commissie om de gala-voorstelling in den Stadsschouwburg op Maandag 16 Juli bjj te wonen. Wel worden H. M. de Koningin-moeder en Z. K. H. Prins Hendrik verwacht. Wereld-Bibliotheek en Kederlandsclie Bibliotheek. »Is onze bibliotheek niet te hoog voor een volksbiblio theek?* zoo vraagt de redactie der Wereld-bibliotheek. De meecing hierover is verdeeldvoor sommigen was de ernstige lectuur nog niet moeiljjk en ernstig genoeg Anderen begeeren weer meer «ontspanningslectuur*. Het komende jaar zal de Wereld-bibliotheek de serie tevens wgzigen en uitbreiden. Onder den naam «Neder- landsche Bibliotheek* gaat men een verzameling uitgeven van uitsluitend Nederlandeche werken. De «Nederlandsohe Bibliotheek* brengt vele werken, die tot dusver nimmer het lioht zagen of ten on rechte vergeten waren. Ook voor de «Wereld-Bibliotheek* heeft men weer allorlei goede voornemens, die men in de loop van het komende seizoen hoopt te ver wezenljjken. «De «Wereld-Bibliotheek* zal den naam, dien zjj zich gedurende haar ééa-jarig bestaan reeds heeft verworven niet alleen handhaven, maar ongetwjjfeld zal zjj haren lezerskring uitbreiden, nu zjj zoozeer het «elck wat wils* huldigt. TmI- en Letterkondl| Congres. Van 20 tot 30 Augustus zal te Brussol het 20ste taal- en letterkundig congres worden gehouden, dat in de volgende afdeelingen is ge-plitst: lo. Ned. Taal- en Letterkunde2o, Nïderlandsche geschiedenis, Oudheid kunde, FolkloreSo. Ned. Boekhandel, Bibliographie, Tooneel, Beeldende Kunst, Toonkunst; 4o. Onderwjja, Opvoeding 5o. Ned. Stambalangen. Aan de 3e aldeeling is een onderaldeeling toegerold, aan de Vlaamsche t oneeimantechappjjeu gewjjd. Ren persconflict. Volgsns de Residentiebode zjjn de katholieken, die zich ts Haarlem inspannen om er ééa katholiek blad te krjjgen, geslaagd en wordt de heer Lammers de hoofdredacteur van dat blad. Naar de correspondent van de N. R. Ct. te Haarlem meldt, heeft de heer W. Klippers, uitgever van de Nieuwe den presidentszetel. Er wordt wel bewesrd dat dit oor- spronkeljjk de wensoh van de meeste menschen was, doch dat de regeericg, onder EugeRchen invloed hande lend, de keuze van een vorst, meer speciaal van dezen vorstheeft gepousseerd, Hoe het zjj, ze zjjn nu wét grootscb met hun koning en men moet het zoo'n echto Noor met smaak hooren zegg n«Wat de Zweden nu nog het minst van al kunnen velen, dat is, dat onze koning aan de voornaamste vorstenhuizen van Europa is geparenteerd, terwjjl de hunne per slot van rekening de afstammeling is van een avonturier." Weer een staaltje van den feilen haat tussohen Noren en Zwedsn. Daar zjjn, voor en gedurende de Trondbjemsche kronings feesten zeer vele op- en aanmeikingen gemaakt ap de ontvangst der buitenlandsche journalisten. Uit alles bljjkt, dat zjj, die met de voorbereiding der lestiviteiten belast waren, do beteekenis vau dit onderdeel huaner taak verre hebben onderschat. Totnogtoe hadden alleeu toeristen oog vooi Noorwegen, overigens bestond het land als het ware niet, niemand lette er op. Zie maar eens het Boitenlandsch Nieuws in couranten vau vóór 7 Juni 1905 «Zweden en Noor wegen» of .Scandinavië» heette het kopje, en men las alleen van Zweden. Maar thans heeft Noorwegen plotse ling zjjn intrede gedaan in da rjj der zelfstandige s'aten, dat heeft de belangstelling gaande gemaakt en daze kroning was voor de pars da aangewezen aanleiding om aan die belangstelling te voldoen. Wat is nu logischer, dan dat de indruk, die de hier saamgekomen verslag gevers van bladen uit alle deelen der wereld waarbjj 'nvloedrjjke organen ais men in Frankrjjk en Engeland heeft van Noorwegen krjjgen, de geheele publieke opinie o*er het nieuwe land beheerschen I Dat hsaft men hiér niet begrepen. Anders hadden de bnitenlandsehe bladen wel vroeger de noodige inlichtingen oatvangen, bsd men niet een onmogeljjk aantal toegangskaarten voor ons ingesteld, waarvan verscheidene aizonderljjk moesten worden aangevraagd en sommige niet eens voor alle journalisten verkrjjgbaar waren, en had men de leiding van het persbureau in andere handen gesteld. Zeker, de obef, de heer Wallern, een oandidaat in de filosofie, Htarlemsche Courant, den heer Lammere, die dat blad had gekooht, per deurwaarder voor f 30.000 aandeelen laten aanbieden. De heer Lammert weigerde te aooepteeren en nu zal een civiele actie volgen. Arroadlsnementa-Reohtbaak te Alkmaar. Zitting van Dinsdag 3 Juli. Oplichting. Willem S., 30 jaar, bankwerker gedetineerd in het huis van bewaring te Alkmaar en eveneens te Alkmaar woonachtig, moest heden als eerste beklaagde voor boven genoemd feit terechtstaan. Hem was mr. J. P. Bosman als verdedigor toegevoegd. Door den President, beden mr. D. van Houweningen, gevraagd of bjj bekende de hem ten laste gelegde feiten, deelt beklaagde volmondig zjjue daden mede, Hjj vertelde dat hjj zieh op Vrjjdag 25 Mei naar den echoes winkel van den heer J. L nd a n de Huigbrou- wersteeg begaf. Schoenen had hg niet noodig, maa hjj had de bedoeling om echoenen op zicht te krjjgen en deze dan te verkoopen. Tot den chef, den heer Oberg, dien hjj in doD winkel aantrof, zeide S., wilt u mjj schoenen op zioht zenden en deze laten bezorg m bjj den heer Bierman, caféhouder op den Heilocërvtraatweg. Wjjl de familie S. oliënt van den heer Lind was, voldeed de chef aan beklaagdes opdracht en gaf den loopjongen 7 paar schoenen mede. Op den weg stond beklaagde den jongen reeds optewachten. Bek), zeide tegen den jongen «set de doos maar neer, morgen kan je om antwoord komen*. De jongen die den volgenden dag om antwoord kwam, kreeg de doos met 3 paar schoenen terug4 paar had S. gehouden. Mot deze schoenen ging beklaagde naar Amsterdam en verkooht 2 paar in de Leliestraat, 1 paar in de Westerstraat en nam 1 paar voor eigen gabruik. Voor ieder p3ar kteeg hg ƒ2.50. Het waren schoenen, die ƒ7,50, f 7 en /6,50 moesten kosten. Op Zaterdag voor Pinkster 2 Juni huurde beklaagde bjj den fietshandelaar, den beer D. J. Velthuis in de St. Annastraat alhier een fiats. Hjj zeide dat bjj naar Bergen wilde gaan en dat hjj 's avonds om een uur of tien zou terugkomen dooh in plaats van naar Bergen reed hjj naar Amsterdam. Ook deze fiets deed hjj in Amsterdam van de band, en wel voor 7. Hjj had een conditie bjj den verkoop gemaakt, dat hjj hem weder terug zou kan nen krggen voor den ontvangen prjjs. Beklaagde gaf heden op, dat bjj hoofdzakeljjk alles verkooht heelt bjj de uitdraagster juffrouw Eerkens in de Nieuwe Leliestraat te Amsterdam, hetgeen door deze, als getuige gehoord, werd bevestigd. Aan haar gaf hjj op te heeten Van Dam of Van den Berg, dit laatste kon getuige zich niet goed meer herinneren. Na het hooren der 6 in deze zaak gedagvaarde getuigen, verkreeg de Officier van Justitie bet woord, tot het nemen van zjjn irquisitoir. Z. E. A. ving aan met te zeggen, dat bet ten laste gelegde wettig en overtuigend waa bswezen. Beklaagde deelde ter terrechtzitting mede, hoe het mot hem gesteld is, hjj sprak van zjjn veibljjf in Engeland en van zjjne werkzaamheden atn de Alkmaaisoho Ijzerfabriek. Over zjjn verbljjt in Engeland deelde bekhngde mede, dat hjj daar niet langer wilde zjjn omdat hem zjjn betrekking als leiziger n et bevredigde. De cffio er heeft be klaagde in het huis van bewaring bezocht, maar daar U zjjn opgave geheel ande s geweest als thans ter tercoht- zittiug. Waar is het, dat hjj als werkman aan de Alk- maarsohe Ijzerfabriek goed voldeed, maar aan den offi cier deelt hjj mede, dat hjj in Engeland gaarne mocht praeses van een studentenvereniging te Christiania, heeft zich op onberispelijke wjjze van zjjn taak gekweten. Ham komt niets dan lof toe, dat ijj zeer uitdrukkeljjk op den voorgrond geplaatst. In Franech en Engelscb, welke beide talen hjj uit muntend sprak, stond hjj iedereen te woord en hielp zooveel hjj kon. Maar bjj was geen vakman en hier had een der beste journalisten van Noorwegen aan het hoofd moeten staan. Bivendien was zjjn hulp, één enkele, slechts zeer gebrekkig Duitsch en Engelsen sprekende assiBtent, geheel onvoldoende en ontving bjj zelf ds Noorsohe tekst van divert e redevoeringen veel te laat, zoodat ons die geen enkele maal tjjdig vertaald kon worden ter hand gesteld. Doch laat ons niet meer afkeuringen maken dan noodig is, om een juist begrip van den, daardoor nog geenszings veroordeelden, toestand alhier te geven. Men heeft bier nog nooit zulk een feest gevierd en bjjna niemand zag in dat het eigen belang meebracht de journalisten goed te ontvangen. Daarom is het dubbel te appreoieeren dat zoo velen zooveel moeite hebbon gedaan ons van dienst te zjjn en ons goroegen te verschaffen. Wi dit laatste getuigen de soiiée te Ijarten en de boottocht naar Menkjaer, ons eergisteren en gisteren aangeboden. Ik heb ze helaas niet kunnen meemaken, doch andoren hoorde ik met veel enthousiaBmo er over spreken, ondanks het zeer ongunstige weer, dat de boot tocht tegenwerkte. En wil men ten slotte een conclusie dau luidt die i De Noorsche kroningsfeesten waren vóór alles Noorsche ioesten, geheel overeenkomstig bet volkskarakter. Voor een vreemdeling schenen ze wat klein, wat weinig schitterend, maar voor den Noor waren ze groot en prachtig. Dat kwam ten deale omdat men hier niet zooveel gewoon was, ten deele, omdat het volk z-lf voor zjjn eigen vorst het meeat voelt, maar vooral omdat de feesten waren een nationale betooging, een heilgroet aan het nieuw verrezen Noorwegen. En in dat lioht be schouwd, willen we ze gaarne mede bewonderen en mede instemmen met den toost die in de laatste dagen zoo vaak is uitgesproken Alt for Norge.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1