STA DSN IE üWSl BUITENLAND. Zitting van den Gemeenteraad Uemeugd Nieuw 8. Algemeen rerzieht. Gemengde Mededeelingen. BUBGERLIJKE STAND. zgn, dccb Z. E. A. dacht, dat hg bg zgn vetbljjf aldaar ook niet teel goeds ia den zin had. Beklaagde is iemand, die liever de groote mjjzheer uithargt, dan dat fcjj werkt; om tot inkeer te komer, moet l ij een zware straf hebben, want hg heelt zioh aan flafschentrekkerg schnldig gemaakt en »al»chhoid in ge- ickriften gepleegdtsn nadeele van een ongelnkkigen broeder. Resomeerende eieohte Z. E. A. tegen beklaagde 8 maanden gcvange isstraf. Mr. J. P. Bosman, daarna het woord veikrjjgende, bestreed in vele opzichten de dagvaarding. Ia een kort pleidooi, wees pleiter op het blarco strafregister van zgn cliënt en, dit in aanmerking nemend, riep pleiter de clementie voor beklaagde ie. Beschadiging. De zaak van Jan K., slager en koopman, 25 jaar, te Spanbroek weid daarna ttbandeld. Deze beklaagde raocBt terecht staan, omdat hg in den nacht van 14 op 15 Jannari, de kap der tHbuiy, toebehoorende ran Jan Haringbuizen, te Heei huge waard, beschadigd had, door er met een mes in te Enjjden. Dien nacht was er een uitvoering in de kolfbaan bg den caféhouder J Oostwouder te Hoogwoud. Er waren verecheidene beroekere, die met de tilbury gekomen waren, zoo ook Haringhuizen. De tilbury stond bg de andere rgtaigen bg de kolfbaan. Den volgenden dag kwam Haringhuizen tot de ont dekking, dat de kap zjjner tiibuiy berchadigd was. De taak kwam in handen der Justitie en beklaagde, die erkend had, moest heden dan ook voor rjjn daad terecht staan. Beklaagde, die aanvankelijk eerst ontkend had, bekei t thans het aan hem ten laste gelegde. Reden voor zgn daad kon bg niet opgeven bg zeide wel dien neoht onder den invloed van stetken drank te zgu gewrest. Niet minder dan 9 getuigen waren in dsze zaak gedag vaard, waarvan maar 4 behoefde gehoord te worden, waarender ook Harinpbu'zen, die de rechtbank mededeelde, dat de icbade f 13 bedroeg. De officier roemde beklaagdes handeling teer baldadig en dtrgeljjke handelingen mogen met geen geldboete gestraft worden, al heeft beklaagde er om verzocht. Z. E. A. eischte bek laagdes veroor de; ling tot 3 weken gevangenisstraf. Wederspannigheid en Beleediging. Na de pauze hadden z'ch te verantwoorden Simou P., Antonius Mardns van E. en Thomas Lambertus B. allrn sigarenmakers en te Alkmaar woocachlrg. Het was in den nacht van 17 op 18 Mei kwart over twaalf, dat de sarveilleerende agent van politie J. de Waart, drie porsonen in de Pnidsen zag loopen. Zji waren allen onder den invloed van steikeo drank. Een hunner bonsde op de ruiten van de daar gelegen perceelen. De sgont waarschuwde hem, en zeide dat by hier mede morst ophouden. Tot antwoord krergt de agent van B. ie booreu »ik lost je vuilak,* waarna de agent hem aanpakte om hem nasr 't politiebureau te brengen. De anderen ontzetten hun vriend, door hem los te rukken. Zjj gingen toen in de St. Annastraat het huis van zekere Verbruggen in. De agent floot op zyn signaalhoorn en de agenten Orondsma en de Boer kwamen direct om assistentie te verleenen. De agenten w iden toen B uit de woning medenemen, waarop van E. met een kolenschop naar do agenten kwam en hen bGeedigande woorden toevoegde, zooals «Smeerlappen, ploorten, als je op ons afkomt, sla ik jelui de hersens in.« Volgens getuige nis van don agent de Waart, had de zaak zich aldus toegedragen. Beklaagden beiwistten eenigszins deze verklaring. De Officier achtte hot feit in alle deelen bewezen. Beklaagde hebben het aan zich zelf te wjjten, dat zjj ihuns terecht moeteu st<ao, want hadden zg naar den politieagent gelu'sterd, er had niets plaats gehp.d. Eifeh voor ieder 8 dagen gevangenisstraf. Diefstal van Seringen. Niet verschenen was Thamis Btapper te Hoorn, zoodat zijn zaak bij verstek behandeld werd. Hij was beschuldigd op 18 Mei 's avonds tien uur seringen weggenomen te hebben, uit het Noorder Plantsoen te Hoorn, waarvoor de agent van politie Klaas Kootstra hem verbaliseerde, omdat hij daartoe geen recht had. Uit de voorlezing der stukken bleek dat beklaagde bekend had, dat hij die seringen had weggenomen, dat hij hiertoe geen vergunning had. Tegen hem eischte de officier van Justitie ter zake van dezen diefstal bij verstek f 10 boete subsidiair 10 dagen hechtenis. H ordt vervolgd.) schipper aan boord van de tjalk »Famili»trouw*, liggende onder Snakkei buren iu de Dokkumer Es (gemeente Leeuwar- deradeel), am pokken overleden. Do vrouw van den schipper is aan de beteren'e hand. Vleeschscha ndalen te Heppel. De heer J. Knoppers, apotheker en lid van den Raad der gemeente Meppel, heeft aan het licht gebracht, dat het vle.'soh van een aan ziekte gestorven dier door hst stempel van een rjjksveearts, voor de consumptie is goedgekeurd. In de naburige gemeente Da Wjjk stierf een jong ru;d, men ontdeed het van de huid. Het vleesch deugde voor de consumptie niet, en toob werd het voorzien van het s:empe. van een i ijksveeartB, en ware het niet, dat de eigenaar, aan wien het dier ontstolen was, de pogingen bad veihinderd, zeer zeker zou het vleeEch te Mrppel jju iugevre d. De Velserpomt. De verbetering van do stoompont »Kennemerlaud« en do inrichting tot kettingpont van de pont Velsen beeft alleen in 19(5 f 71.235 gekost. tonnescbjjn na regen. Mijjer J., 12 Mai te Winschoten veroordeeld tot 4 maandau gevangenisstraf, omdat hg als conduo'.eur Staat: spoor f poor weg kaartjes bad verdttisterd, daarop door de Mg. gefchorst, door 't Hof te Leeuwarden vr jjgesproken, is 1 Jaii weer els conductor san eeteld, standplaats Breda cu heden bevorderd tot. de la klasse. en Dc Weer. voor behandeling in de dagvaardiug aar Zaak »e Montlgoy Deze zaak is thans geheel rjjp openbare terechtzitting. Giste en is beide beklaagden beteekend. Ds behandeling zal geschieden voor de 4e kamer dar arrondissements-rechtbank, in het einde van S-ptember of begin October. De datum is nog niet vastgesteld. Het openbaar min-sterie zal wordeu waargenomen door den enbstitnnt-cffie'er van justitie mt L. C. Besier. De heer De Montigny bsift mr. J. Kspp-yne van de G ippello als zgu verdediger aangewzan. Ongeveer 50 getuigen, waaronder dc leden van den Raad van Toezicht en vetsobillende commissarissen dei Holl. Hypotheekbank, en enkele hooiden van finanoieele instellingen te Amsterdam, zullen worden gedagvaard, Utt de „Kginonden". Gistetenavond was er voor 't eerst een avond concert op 't Kurhane. In aanmerking genomen het koude weder, dat tot heden nog niet vorcotloofr den avond aan zee door te brengen, was het bezoek vrg goed te noemen. Wjj hoorden van het vAlkmaarecbe Strjjkorkestc eenige der laatste nummers en 't spgt ons te moeten zeggen, dat het concert-debuut van ons Kurhaus niet al te gelukkig is geweest. Dergelgk zwak ensemble, zoowtl in geluid uls in muzikale prestatie, is beslist onvoldoende voor een eeiste-rai gs-inrichting als een Kurhaus dient te zgn. Op sommige gedeelten van 't terras was er abscluut van de muziek niets te hoorei We hopen dat ons Kurhaus, dat we zoo gaarne »ganz Karhausfühig" zien tegen een ander maal beter uitpakt. Vit Tnrlsk. Onder begunstiging van friscb, zonnig weer en van talrjjk publiek, had 1 Juli alhier 'n festival van harmonie en fanfarekorpsen plaats, dat in alle opzichten geslaagd mag heeten. Opwekkend klonken de velschillende marsohen door 't dorp naar 't feestterrein, dat bjjna te klein was, gest; ffeerd door honderden lichte dames toiletjes. Na den middag gaven de deelnemende gezelschappen 't beste ten beste van wat ze geleerd hadden en toonden dat dilettanten, als ze maar met ernBt en liefde voor de kunst bezield zgn, ook wel wat reimogen, al kan men ze niet met de maat meten, die men beroepsmenechen aanlegt. 't Ware te wenschen dat 't zoover kwam, dat door zulke uitvoeringen 'n mssBa meeBt nnlüge keimisjes op 't platteland werden verdrongen, waar 't meeat op 'n gaBt- of danspartijtje uitloopt 1 Pokken. In den nacht van Zaterdag opZondag is het kind ran den Verongelukt 1 Te Gorishoek het overzetveer bjj Scberpenisse (eiland Tholei) naar Iersikedam zh'n Zaterdag eangespoeld 216 ongebruikte nieuwe biels naar de grootte te oordeelen voor een tramweg bestemd j verder eenige luiken van 'n vaartuig, een onderstel voor een waterval, en een naam bord, waarop staat: vPapendricfc', Energie.Het naam bord rn de watervaststelling tyn van dezelfde kleur en scbjjuen van betzelfde vaartuig afkomstig te zjjr. Ve: moed wordt, dat op een der Zeeuwacbe stroomen Vijjdag 1.1., bg gelegenheid van den geweld:gsn wind, in don namiddag een vaartuig verongelukt is. Hen gevaarlijk heer. Door de politie te Scheveningen is gisteravond gear resteerd en aan het commissariaat aldaar in vooiloop:g arrest gehouden, zekere H. J. 8., van beroep tapjjtreiniger, die in den laten namiddsg op den heer W., in diens woning, aan de Statenlaan, twea revolverschoten had gelost. De schoteu misten de aangevallene werd niet verwond, De oorzaak van het gebeurde moet het gevolg zgn van een geschil tusschen de betrokkenen over geldeljjke aan geb ger beder. Uloord. H. Donkers, te Helmond ia gisterochtend zwaar geboeid naar Roermond gebracht, ali verdocht zjjne vrouw te hebben doodgestoken. Beklaagde bleef echter hardnekkig schuld ontkennen. Donkers, oud 31 jaren, visebkoopman, was Maandag 25 Juni 2 uur te huls gekomen en had tameljjk borreltjes gedronken, waarop de huisvrouw hem over de te late komst had onderhouden. D. legde zich na het eten ter ruste en stond te 4 a 5 uur weer op. Zgn vrouw ging met haar man koffie gedronken te hebban, wat te bed üggen en ia te 9 uur 's avonds opgestaan. Hg vertrok, maar schjjnt teruggekomen te zgn en zgn vrouw met een mes gesloken te hebben, aan de gevolgen waarvan zg is overleden. Brand. Gisterenochtend ongeveer vier uur brak een ernstigon brand uit te Amsterdam in de Anjelierdwarsstraat, waarin door den heer Blauwgeeït een hoeden- en pottenwinkel werd gehouden. De bewoners van het perceel konden zich nog in tjjds door het dakraam in veiligheid brenger. Het aangetaste perceel brandde echter geheel uit. D huizen aan den overkant werden door de h tte geblakerd. Pei soor lijke ongelukken zyn gelukkig niet te betreurer; alles was tegen brandschade verzekerd. Ongelukken. Te Tilburg is het gezin van den fabrieksarbeider M na bet gebruik van soep zoodanig ongesteld geworden, dat men hot ergzte vreesde. De in allergl ontboden geneesheer constateerde vtrgif'tging, ontstaan door het loslaten van het émail van den pot, waarin de soep gekookt was. De toestand der lgders is thans beterende. Zondagavond is op den weg Maastricht—Vil ein kind dood gereden door automobilisten, die daarop de vlucht genomen hebben, zoo snel ze maar rjjden konden Tegen 7 uur, by een bocht op den weg naar Ëbsn, heeft eane automobiel, waarin 2 personen, en die verscheidene getu'gen bevestigen het met eene grootere snelheid reed dan 40 K M. in bet uur, een kind, dat op den weg speelde, over hst Pchaam gereden. Een der chanffeais kwam terug en gaf een voorbjjgaacd werkman bit kind, zeggende, dit bg hulp ging hilen. Hot kindis gestorven, enige oogeoblikken ra het voorval, zoadar tot kennis te zijn gakomsn. Het was 4 jaar oud. Da chauffdurs ijja niet teruggekeerd. Een vrouw heeft het nummer der automobitl gezien, en dit ter justitie mede gedeeld. Het parket van Tongeren heeft een onderzoek ingest'ld. In de Pieter traat te 'e-Graveohage, is gis'eren een 12-jarige jmgen van het dak der ouderlgke woning ge- vallen, terwjjl bg z'ch vermaakte met een duiventil. De knaap kwam op een binnenplaats van een belendend perceel terecht. In het Ziekenhuis opgenomen is hg eenigen tjjd later overleden. Terwjjl een goederentram, die om twaalf nur vac Bolsward naar Harlingou vertrekt, bg de fabriek »Hol- landia* een wagen afhaakte, geraakten twee kinderen, tasje en broertje van aobt en vier jiar, onder den zich nog vooitbewegenden wagen, met het vieeseljjk gezolg dat het meisje byn. direct, hbt jongetje een paar uur later bezweek. dyanasluu te Alkmaar. Bg het op 2, 3 en 4 Juli gehouden eiodixamen, slaag den alle leerlingen der 6e klasse. Het getuigschrift A werd uitgereikt aan de heerenP. Boelmans ter Spill. L. Cirsten, H. B. F. Weeterouen van Mee'eren en H. J. Woelders; de getuigschriften A en B, aan den heer J. J. G. Pranger. groot aantal jonge dames. De voorzitter opende de ver gadering met de aanwezigen welkom te heeten en een aantal mededeelingen te doen. Wij ontleenen aan deze toespraak het volgende De Commissie heeft gemeend evenals verleden jaar, eene onderlinge bespreking met U te moeten houden over het bloemencorso, de kermesse d'été, de kermesse d'hiver, enz. Dat ik de hier tegenwoordigen behoef op te wekken tot deelname, zal wel onnoodig wezen. Het welslagen van verleden jaar waarborgt U en ons dat wjj door samenwerking dienaangaande iets tot stand kunnen brengen, het bloemencorso wat betreft iets choons, en de kermesse d'été wat betreft iets vrooljjks en humoristisch tevens. De kermesse d'hiver of het winterfeest is echter iets geheel nieuws op het gebied van vermakelijkheden. Bjj gunstigen winter zou het natuurlijk eene kleinig heid zijn ons in werkelijkheid een winterfeest in den geest van een kermesse d'été te organiseeren. Nu echter hangt het af van uwe en onze ideeëD, die elkaar moeten aanvullen tot het samenstellen van een humoristisch fantastisch gehee'. De feestcommissie heeft gemeend dat bjj een winter feest in de allereerste plaats gelegenheid moet worden gegeven tot schaatsenrijden daarom heeft ze met zooveel moeite een groot aantal ro'schaatsen bekomen, waarmee op het plankier, dat tevens voor het bal-champètre is bestemd, kan worden gereden. Natuurlijk is het rjjden op rolschaatsen niet ieders werk, doch wie zich daarin wil oefenen, zal daartoe eenige dagen van te voren gelegenheid worden gegeven. Een tweede attractie van een winterfeest is natuurlijk de imitatie van het sneeuwvermaak en aan sneeuw ballen, daarvoor in den handel verkrijgbaar, behoeft het niet te ontbreken en voor sneeuwpoppen kan, en zal eer sdeels door de commissie worden gezorgd. In 't middenterrein kunnen tentjes worden geplaatst, b.v. een «koek- en zoopie», waar men hongerigen en dorstigen kan laven met »heete melk en koude jan.« Misschien krjjgen we wel een kijkje op Nova Zembla of wordt U de nieuwste attractie aangeboden om per bestuurbare luchtballon een «reisje jte kunnen maken naar den Noordpool. Elders zal men een sledetocht kunnen ondernemen op eene daartoe aangelegde glijbaan of kunnen arren achter een hobbelpaard. En dan, vergeet niet het costuuin Wat dat al niet kan medewerken om op het plankier de winterillusie te veihoogen i Ik zie in mijn geest de bonte menigte al zwieren, de galante ridders hunne dames behulpzaam zijn in het aanbinden der schaatsen. Ik zie de baanvegers al met hunne bezems de gevallen sneeuw opruimenik hoor het gejoel en gejuich en daar boven uit de muziek met de welbekende melodiën der «pas des patineurs.« Wie weet of er nog naar geene welkome gelegenheid wordt uitgezien met het opschrift«Hier brandt men de kachel.« Mocht ge soms financiëel welvaren bij uwe onder neming, bedenkt dan dat er naast vreugde ook zooveel lijden op de wereld is, dat, waar wij dagen en nachten in vroolykheid hebben doorgemaakt het zoo'n heerlijke zelfvoldoening is om ook vreugde te breDgen, waar jjden en ontbering heerscht. Verleden jaar hebben we voor de lupus-lijders en de kinder-vacantiekolonie eene flinke som bijeen gebracht. Ook nu hopen wjj dat dit feest iets mag bijdragen tot hulp voor hen die steun behoeven. Onze feestcommissie is verdeeld in eene voor het bloemencorso, voorzitter de heer Fortuin en eene voor de kermesse, voorzitter de heer Leguit. Voor het bloemencorso wordt vooral vroegtijdige opgave der voorstelling gevraagd. Verleden jaar waren er verschillende allegorische voorstellingen, waaraan het publiek veel meer had gehad, wanneer deze voorstelling in het programma had kunnen worden opgenomen. Laat de bloem tot ons spreken, ziedaar wat ook het hoofdbeginsel moet zijn van het te organiseeren bal op den tweeden avond. We denken ons dan, in tegenstelling met het winter feest een bloemenbal. De prjjzen, daarvoor beschikbaar, zullen worden toegekend aan hen die èn door zomer- toilet èn door bloemenversiering, èn door hun symbo liseerend costuum dezen bloemenavond, als een waardig slot aan het bloemencorso komen opluisteren en com- pleteeren. Voor het Bloemencorso zijn 20 fraaie prjjzen disponibel gesteld, voor het winter- en voor het zomerfeest ieder 16 prjjzen. Alcmaria wil hopen, dat haar ledental, evenals verleden jaar moog stijgen. Het lidmaatschap toch bedraagt slechts f4 per jaar. Tot vóór 15 Juli a.s. bestaat gelegenheid tot inschrij ving bjj den heer de Vries in de «Toelast.» Tjjdens de feestweik worden geen nieuwe leden ingeschreven. Enkel aan leden van »Alcmaria« wordt vergunning verleend tot het plaatsen van tenten, kramen, enzi De commissie voor de kermesse verzoekt zoo spoedig mogelijk omschrijving van wat wordt ondernomen, uitgevoerd of voorgesteld en opgave der verlangde plaatsruimten. Door den heer Leguit zal de plaatsing worden geregeld met het oog op de beschikbare ruimte. De grootste factor, die bjj de commissie voorzit is het feest zoo luisterrijk mogelijk te doen slagen. En hiermede ben ik met mjjne icieiding teneinde, thans is het aan U om mededeelingen te doen of inlichtingen te vragen. Hierna werden door verschillende personen inlich tingen gevraagd, o.a. waar en wanneer de toegezegde vooroefeningen op rolschaatsen kon plaats vinden, waarop werd medegedeeld, dat eenige dagen tan te voren daartoe des avonds gelegenheid zou bestaan in het koetshuis van hotel «de Toelast Hierop volgden verschillende toezeggingen tot deel name aan bloemencorso, kermesse d'été enz., sommige, namens vereenigingen, nog van voorloopigen aard. Ook was op de bestuurstafel een lied gedeponeerd, dat werd voorgelezen en met applaus begroet. Het «hondje van den bakker» was er niet vreemd aan. Om aan de voorloopige toezeggingen meer vasten vorm te geven, en aan hen, die deze gelegenheid lieten voorbjj gaan om met de commissie te confereeren, daartoe als nog de gelegenheid te geven, werd besloten, andermaal op dezelfde plaats eene dergelijke bijeenkomst te houdt n op a.s. Dinsdag 10 Juli, des avonds half negen. Nadat den aanwezigen op het hart was gedrukt, voor een en ander belangstelling bjj anderen op te wekken en na een woord van dank voor hunne opkomst en welwillende medewerking, werd de bijeenkomst ont bonden. Alkmaarsche Winkeliersverecnlglng. De afgevaardigde der AlkmaaiEche Winkeliersreiaeui- ging naar het congies van den middenslandsbond zal op dat ooDgres pogingen aanwenden om in 1907 de jaarljjki-che algemeene vergadering van den Middenstandsbond in Alkmaar te doen plaats vindeD. Voor het doen van deze belangrgke opdracht is in de gisteravond gehouden ver gadering der A. W. V. met algemeenen stemmen aaa den afgevaardigde, den heer A. Fortuin machtiging ver leend. Natuurljjk zgn eohter aan deze uitnoodigii g niet weinig kosten verbonden. Men zal traohten die te vinden uit vrijwillige bjjdragen door de leden der A. W. V. en andere belanghebbenden. Bereids is eveneens met alge meene stemmen een minimum bedrag van f 300 vastge steld. Alcmaria-leesten Maandagavond j.l. had in de nieuwe zaal der Restau ratie «Proot» eene bijeenkomst plaats ter bespreking der a.s. Alcmaria-teesten terwjjl door de feestcommissie aan belangstellenden de noodige mededeelingen werden gedaan en inlichtingen gegeven. Tegen half negen waren een veertigtal opgekomenen bijeen, waaronder een Aanbesteding. Voor het boawen van twee woonhuizen aan de Metius- gracht te Alkmaar, voor rekening van den heer J. C. Malefijt, werd Maandag ingeechreven als volgtW. Zwager, f 7600; C. Bol, f 7450; L. de Rover, f 7350; Blom, Beenders, f 7213; H. Balder, f 7152; A. Hoekmejjer, f 6970; Firma Spruit en Wils, f 6880; J. Bregman, f 6835; J. Joon, f 6820; J. Bregman, f 6720, allen te Alkmaar; J. Buizenaar, Velzeu, f 6592; J. Blani oer, Egmond aan Zee, f 6785. Raming was f 6135. Gunning 8 dagen aangehouden. Het aannemen vau het wetsontwerp tot afscha ting van den doodstraf door de Russische doema is belangrijk genoeg om er nog even bij stil te staan. Ongeveer vier weken geleden is over dit onderwerp een interpellatie gehouden, waarbij de regeering veel onaangenaamheden kreeg te hooren, iets, waaraan zij overigens zoo langzamerhand gewend geraakt is. Maan dag zou het ministerie de interpellatie beantwoorden. Hiertoe uitverkoren waren de minister van justitie, de procureur-generaal van het militair gerechtshof en zijn collega van de marine. De eerste en de laatste kwamen er nog al genadig afer werd alleen maar wat ge mord toen zij gesproken hadden. Minder gelukkig was de middelste. Het gemor steeg reeds tot een orkaan toen hij op het spreekges'celto plaats nam. Men floot en sohreeuwde„moordenaar, bloedbadheid, barbaar'*. De geheele linkerzijde ging staan en de spreker kon er geen woord uitbrengen. De president deed zijn best om het lawaai wat te doen verminderen maar i iemaud luisterde naar hem. De spreker vordwee in de minis- terloge. kwam spoedig weer terug en verliet do zaal. De vergadering werd ge' chorst en de verschillende par tijen hielden afzonderlijke beraadslagingen. Toen de vergadering een uur later heropend werd, was het kalmer. De ministrieele banken bleven onbezet. e botende afgevaardigde Anikin ried aan, niet eerder naar huis te gaan voor dat het wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf was aangenomen en wel buiten de heeren, die de Doema weggejaagd had, om. „Wij dulden het bloed vergieten niet langer, riep hij hartstochtelijk uit en door donderend applaus betuigde de volksvertegenwoordiging haar instemming met deze woorden Graaf Heijden, zeer conservatief, maar bij alle partijen hoog aangeschreven staande, noemde het optreden van de Doema onzinnig en tactloos. Als de Doema een nieuwe orde wilde instellen, dan moest zij zioh zelf ook toeleggen op het navolgen van goede zeden. In de nachtzitting werd het wetsontwerp met alge meene stemmen aangenomen, terwijl voorts besloten werd het als spoed-eischend naar den Rijksraad te zenden. In de Oostenrjjksche delegatie zgn een paar belangrjjke redevoeringen gehouden. Graaf Goluchowsiy, de gemeenschappelijke Oostenrgk- Hongaarsobe minister van buitenlandsohe zaken, ver schillende opmerkingen beantwoordende, verklaarde, dat het overbodig mocht genoemd worden de tegen het Drie voudig Verbond ingebrachte bezwaren te weerleggen het verlaten van een beproefden grondslag zou beteekenen het zich begeven in een a»ontnurlgke staatkunde, waar aan bet ministerie van buitenlandsche zaken zich nooit medeplichtig zou maken. Verdedigde Goluohorowsky het Drievoudig Verbond, zgn collega van oorlog v. l'etreioh hield in de delegatie een pleidooi ten bate van het leger. Hg betoogde dat het leger niet in schjjn maar inderdaad gemeenschappelijk i?. In het leger moet oven wel getraoht worden de nati onale tegenstellingen zooveel mogelijk te doen verdwgnen. Hg bestreed de klachten en bezwaren welke er waren ingediend ten aanzien van den druk der militaire lasten. Het is zeide bg heel gemakkelgk in vredestgd van verlaging der militaire lasten te spreken. Als echter hel moeieljjke oogenblik van militaire verwikkelingen is gekomen, dan zal men vragen Waarom is dit en dat niet gebeurd? Waarom heeft de minister van oorlog toen niet gesproken Wjj zouden hem natunrlgk graag zgn militairen gegeven lubben, etc. De minister meetdr, dat er geen reden tot klagen was en rekende de delegatie voor, dat Oostenrgk-Hongarge een zesde van al de uitgaven besteedt voor het militai risme, Duitschland de helft, Frankrgk een derde, Italië een vierde. Servië heeft de nota van OoBtenrgk-Hongarge d.d. 30 Juni beantwoord. Het aanvaardt don door Oostenrgk-Hongarge voorge stelden grondslag betreffende een voorloopig handelsver drag en drakt den wensoh uit dit voorloopige verdrag van kracht te zien bljjven tot het einde van 19C6 of tot aan het sluiten van een definitief verdrag. Servië zal Oostenrijk de staatsbenoodigdh'.den bestellen tot een bedrag van 6,000,000 dinar minstenshet behoudt zioh alleen het recht voor vrg te blgven ten aanzien van de bestellingen van kanonnen en van het verdere maleriëel der artillerie. De prccuri-ur-generaal heeft ten aanzien van de D r e y- fuazaak cassatie, zonder verwyzing naar den krijgs raad, gtëischt. Wordt deze oonolnsie dus aangenomen dan zal het vonnis van den krggsraad van Rennes vernietigd worden, wordt Drijfas in eere hersteld en onschuldig verklaard, zonder dat de zaak naar b*o nieuwen ki gg3raad zal wor den verwezen. Dan zal l'nffaire Dreyfus uit zgn, heeft de waarheid de leugen aohterhaald, het recht overwonnen. Laten wjj ons eohter niet te spoedig verblgden. De cholera. De cholera is cp hevige wijze uitgebroken in stad en district Manilla. Vier Amerikanen werden aange- hunner bezweek. Heden zijn er totaal 47 waarvan 41 met doodelijken afloop. Kerkbrand te Hamburg. Gistermiddag halfdrie ontstond brand in de groote St. Michaelis-kircheom drie uur stortte de toren in. De vlammen sloegen over de aangrenzende huizen. Men houdt de kerk voor verloren. De brand is ontstaan bij een reparatie aan het toren uurwerk. Vier personen die daarmee bezig waren zijn omgekomen. De groote St. Michaelis-kerk is een meesterwerk, staande op de plek waar een vorige kerk door bliksem werd getroffen, en afbrandde. De St. M. is gebouwd in 1757—'62. Haar toren, de baken van Hamburg, was 143 M. hoog, werd opgetrokken op het hoogste punt van de stad De kerk draagt een zuiver Prote- stantsch karakterhet ruim heeft geen pijlers. De toren van de St. Michaelis was, naar de hoogte gere kend, de vijfde ter wereld. Eiffeltoren 300 M toren op het stadhuis te Philadelphia 167, dom te Munster 161, dom te Keulen 156 en St. Michaelis 143 M. tast, een z GETROUWD: Juli. Klaas Leeuwenkamp en Wilhelmina Bregman. Jan Brnjjn en Geeina Wolzak. GEBOREN Juli. Jannetje Johanna, d. van Tennis Oom en Dieuwertje Langerais. Olara Engelina, d. van Klaas Pover en Trgntje Kuiper. van AliftKAAH, op Woensdag, 4 Juli 1B06, das namiddags 1 uur. Voorzitter: de heer G. Ripping, burgemeester. Secretarisde heer O. D. Donatb. Tegenwoordig 12 leden. i Afwezig de heeren Kraakman, Kool, van den Bosch Lniting en Cohen Stuart met kennisgeving. De notnlen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1. Mededeelingen en Ingekomen stukken. Ds Voorzitter deelt mede a. dat is ingekomen een schrgven Tan mevr. Koog- Olivier en een sohrgven van mefr. Brunner-Brouwer, houdende bericht, dat zjj de benoeming tot lid der oom missie van toezicht op het handweik-onderwgs aannemen Voor kennisgeving aangecomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2