E* Een Notaris gem. UI eo SLAAPKAMER te Huur een gemeubileerd huis Schrijfonderwijs. Alle ZONWERENDE ARTIKELEN, 24 24 Th. M. RUIJS, afwezig* M. A. ERKAMP, Fnidsen C 60. HF" Vanaf heden ADVERT ENTIEN. OPROEPING W ijnhandel. Eeu uieuw Burgerwoonhuis, P. MEIJER. J. A. B. FENIJN, HERIJ ST0FFEERDER1J MATRASSENMAKER is tot en met 6 JU lil „BEPERKT RISICO." C. HULST. Hof. Tel. 14K RIJWIELEN. MOTOR-RIJWIELEN. Jacht- en Sport-Artikelen. W. van der Veen, Bg art. 5 maakt de heer Uitenbosch de opmer king dat het wel wat bezwaarljjk is dat van elke kleine verandering een teekening in triplo moet worden overgelegd. LAATSTE BERICHTEN. INGEZON DEN "STUKKEN. MARKTBERIOHTE N BEÜR8BERICHTEM» 7Ö| 70* 72A 103 A 236 99| 577 79) 43 A 16 511 32 87* 24 39f 40 241 81* 100 A 87 64* 33* 180* 13 93 H 100* 100A ICO* 70* 67 A 71) 73* 76* 71* 80 47* 236 99) 81 136 82) 31* 44* 16* 68* 68 125A 77) 88 101* 24A 40) 40* 24A 33 87 101) 65* 34 143 158) 158) 283 35* 157* 284 338 '241 Williger. Faillissement H. C. BAKKER, W. 34. II. PELS, KOORSTRAAT 25. - ALKMAAR. On In Ce nakei i In het centrum der stad een met ol' zonder pension naar verkiezing. oi deel er van (van 13 Juli tot eind Augustus). In korten t\jd sncces verzekerd. Alkmaarsohe Gebruik de SIER-PROVIEL- en geperste OEMENTSTEEN. Handel in RIVIERZAND en PANNEN, enz. n.l. Rolschermen, Marquises en Jalousieën, JONKER Oo. HEKELSTRAAT. BEDDEN MATRASSEN LEDIKANTEN WIEGEN DEKENS TANDARTS Adres voor Fotografie-arti kelen en Gramophones, be slist verschePLATEN en PAPIEREN. Dagelijks versch gevulde Aardbeienbakjes, Banketbakker. F'uiclsen 71. Kok. Eigen geraspte de ons 26 ets. Firma H. W. HOLSMULLER, Mannenkoor „ORPHEUS." Directeur J. J. DE DEUS. REPETITIE, Vrijdagavond 81/, uur, op de bovenzaal van café „Central' 't Hof. b. als voren, een adres dd. 30 Mei 11. van de beeren G. Eecen, J. J. Boogh en H. J. Ansingb, houdende het verzoek bnn eorceesie te verleenen tot het aanleggen en ixploiteeren van een paardentram Alkmaar-Oudea spel. Gesteld in handen van B. en W. om berioht m raad. c. als voren, een ad-es dd. 3 Jani 11. van den Raad van Znid-Scharw nde, hondende het verzoek om de me dewerking dezer gemeente tot het verkrijgen van roizi- girsveivoer langs de toevoerljjn van Broek op Langen- djjk naar Alkmaar. Als voren. d. als vorer, een lobrjjven dd. 6 Joni 11. no. 3 van de Q'd. Staten, ten geleide van het goedgekeurde kohier der straal belasting 1906. Voor kennisgeving aangenomen. e. als voren, een schrjjven ddi 13 Jori 11. no. 27 ran de Ged. Staten, ten geleide van het goedgekrurde raads besluit van 80 Mei 1.1. no. 14 tot wgziging der veror dening, regelende de jaarwedden van de onderwjjzers aan de open bate lagere scholen. Als voren. j. als voren, een schrijven dd. 20 Juni 11. no. 51 van de Ged. Staten, ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit van 30 Mei 11. no. 15 tot het aangaan van eene geldleening. Als voren. g, als voren, een schrjjven dd. 20 Juni 1.1. No. 51 van de Gedeputeerde Staten, ten geleide van het goedge keurde raadsbfsluit van 30 Mei No. 16 tot het aan gaan van eene tjjdeljjke geldleening. Als voren. h. als vorm, een schrjjven d.d. 20 Juni 1.1. No. 62 van de Gedebuteerde Staten, ten geleVe vnn het goedge keurde taadsbesluit van 30 Mei 1.1. No. 16 tot regeling der beleeningen van het ondetwjjzrnd en bedienend per soneel aan de Burgeravondschool. Als voren. als voren, een adres dd. 30 Mei 11. van de heeren J. J. Boogh en H. J. Ansingb, houdende het verzobk hun concessie te verleenen tot het aanleggen en fxploi- teeren van een paardentram naar Heiloo. Gesteld in handen van B. en W. om bericht en raad. als voren, een adres dd. 27 Jani 11. van de Wed. C. J. Geels, daarbjj in beroep komende van een beslissing van B. en W,, naar aanleiding van art. 31 der Bouw en Woningverordening. Alsvoren. k. als voren, een adres dd. 30 Jani 11. van de firma Vroom en Droesman, vau geljjke strekking al» dat sub. j. Alsvoren. I. als voren het Proces-verbaal der ver ficatie der gemeente-kas op 30 Juni 1.1. Voor kennisgeving aangenomen. m. als voren, een adres van den heer Jan Pot, hou dende bericht, dat hg, met betrekking tot de verbouwing van het psrceel hoek Paardensteeg en Achterstraat, aan B. en W. een adres heeft ingezonden, waatbjj met art. 81 der Bouw- en Woningverordening rekening is gehouder. Te behandelen bjj punt 10 der agenda, n. els voren, een tchrjjven dd. 3 Juli 1.1. No. 112 vun het beBtour van het Borger weeshuis, houdende be zwaren tegen de door B. en W. voorgestelde nieuwe verordening op bet bestuur van het Burgerweeshuis. Te behandelen bjj pnnt 12 der agenda. 2. Wjjziging der Houw- en Woalng- verordenlng. In verband met een verzoek van de »Vereenigiug van Patroons in het Bouwvak" alhier, tot wjjziging, aanval ling of verklaring van eenige artikelen der Bonw- en Wocingverordening, waaraan het naar de meening der com missie voor de strafverordeningen wenscheljjk is tegemoet te komen, en omdat het gebleken is, dat enkele redactie wijzigingen en aanvullingen Tan enkele artikelen noodig worden geacht, stelt genoemde commissie den raad voor over te gaan tot de vaststelling van eenige wjjzigingen. Bjj de wjjziging, voorgesteld op artikel 1 maakt de hrer Uitenbosch de opmerking, dat daarin bet woord kenken is vergeten. Het kont voor, dat de kenken ge bruikt wordt als woning, als voorbeeld noemt hjj een hals in de Emmastraat, waar de kenken als woonkamer dient voor de huisbewaarders. De heer D e W i t gelooft dat in dat geval is voorzien, doordat er staat, dat onder woonvertrek, ruimten werden begiepen waar in den regel een of meer personen dag- of nachtverblijf houden. De heer Uitenbosch is dat eens, maar dan komt het toch niet uit bjj een ander artikel. Hjj bogrjjpt niet, waarom dat woord keuken is weg gelaten. De Voorzitter zegt, dat juist om het artikel wat ruimer te maken het woord kenken is weggelaten. De heer Uitenbosch bljjft toch bezwaar maken en meent, dat het ook met het oog op bepalingen omtrent aantal en rnimte der woningvertrekken wenscheljjk is, dat woord te behouden. Da Voorzitter merkt op, dat juist op advies der oom missie van fabricage, waarvan de heer Uitenbosch lid is, deze wjjziging is aangebracht. De heer Uitenbosch twjjfelt daaraan, maar door de Voorzitter wordt afdoende bewezen, dat de wjjziging van de commiisie afkomstig is. Nadat nog de heer Boelman ter Spil heeft opgemerkt, dat de keuken tcch wel degeljjk valt onder de bepalingen voor een woonvertrek, als daar menschen in wonen en dus de kenken niet is uitgesloten, en de de heer Uitenbosch verklaard heeft met de redactie genoegen te kunnen nemen als men meent, dat ze geen aanleiding kan gevan tot mceieijjkheden, wordt het artikel goedgekeurd. De Voorzitter betoogt echterdat men de tee- keniegen vraagt in triplo, eenvoudig omdat ze noodig zjjn en heuech niet om de menschen te plagen. Men eischt ook volstrekt geen teekeningec in optima forma doch een eenvoudige teekening, die ieder met een beetje vaardigheid kan maken. Waar is bovendien de grens te trekken tnsschen een groote en een kleine verandering De beer Uitenbosoh meentdat die teekeningen niet altjjd zoo eenvondig zjjn. Hjj doet echter g eo voorstel dit artikel te wjjzigen. Aangaande art. 31 waarin bepaald wordt, dat van d? oppervlakte bjj elk bouwwerk een zeker deel onbebouwd moet bljjven vraagt de heer Uitenbosch of de be doeling is dat een gedeelte van den beganen grond open ruimte bljjft. Beter zou hjj het vinden indien dergeljjke ruimte was bjj elke won ng, ook indien die woning boven den beganen grond l'gt. Zoo zon hjj bijv. bg eer brandstoffen pakhuis ais dat vau de wed. Geels, die een verzoek tot bouwen heeft ingediend, bet boter achten een open rnimte achter de bovenwoning te hebben dan achter het pakhuiswaar het stof en vuil omhoog kan stuiven. De heer Vonk vindt het ook alleszins practiscb, wanneer er ruimte is bjj een bovenwoning, van dergeljjke ruimte zullen de bewoners meer gebruik maken dan van de rmmte beneden. De beer Glinderman gelooft, dat in het geval is voorzien door de toevoeging dat in bjjzondere gevallen afwjjking kan worden toegestaan. De heer Van B u y a e n ia hot geheel eens met den heer Uitenbosch. Na eenige discussie, waarbjj blijkt dat verschillende leden van gevoelen zijn, dat een bovenwoning met een rnim baloon heel goed bestaanbaar iB en aan de hygiënische eischen kan voldoen, toont de heer Glinderman neg eens aan dat B. en W. afwjjking kunnen toestaan in bjjzon dere gevailen en de voorzitter is het er mede eens, dat indien de raad van gevoelen is, dat dit do interpretatie van het artikel is, men de zaak zoo kan laten. De heer UitenboBch zou een baloon gebiedend willen voorsohrjjveu. De Voorzitter heeft daar bezwaar tegen. De beer Van B u y s en acht tooh nadere om=chrjjving nocd'g en toont aap, dat ook werkeljjk in verband met de rodaotie die omscbijjving noodig is. Hot bljjkt moeiljjk een goede redaotie te vinden. De heer Vonk geeft er ten laatste eene, waaruit er eeo ged'stilleerd wordt, waardoor het dan moge gk woi dt, dat de open ruimte voor bovenwoningen kan liggen boven den beganen grond, indien do woning gelegen is boven een pakbu's of werkplaats. Da hetr Bosman zou deze fac litoit alleen willen toestaan voor de oude stad en niet voor bulten de Singelgrachten hjj doet daartoe het voorstel, dat met 9 tegen 3 stemmen wordt aangenomen, Tegen stemden de heortn Uitfnbosch, Glinderman en de Lange. Naar aanleiding van de genomen beslissing dr'ngt da heer Fortuin aan op spoedige goedkeuring dez r wjj- zigirg met het oog op het bouwplan van do wed Oreols. De Voorzitter zegt toe, dat er spoed gemaakt zal worden, 't zal aan B. en W. niet liggen. De heer Van Bujjsen vraagt of bjj het plan van de wed. Geels van een bjjzonder geval fprake is. Verder zou bjj er wel wat voor v.ndeu als de maat van de open ruimte bgv. in M1 werd opgegeven. De Voorzitter meent, dat het laatste niet kan, op het eerste kon hg geen antwoord geven. Er wordt voorts door enkele leden op gewezen dat zich in do oude stad heel veel bjjzondere gevallen zullen voordoen, wat de voorzitter gaarne toestemt. Hjj beveelt echter aan de zaak te latrn zoo die nu is en het aan B. en W. over te laten. De beer Uitenbosch zegt naar aanleiding van art. 35 waarin voorkomt de bepaling van de hoogte van den gevel met betrekkitg tot de breedte van de straat, dat het wenschelgk in dezen rekening to bonden met de bezwaren van de patroons in het bouwvak. De Voorzitter zegtdat daarmede rekening is gehouden. Ds heer van Bujjsen zon in art. 36 de kleinste afmeting van een woonvertrek willen verminderen van 3.30 tot 3.10 M. Uit de discussie die daarep volgt blgkt echter dat daaraan verschillende bezwaren zjjn verbonden waarna de beer van Bujjsen zich ten slotte bjj het voorstel van B. in W. in deze neerlegt. De heer Uitenbosoh vraagt verder het woord bg art. 37 Hjj zou daar willen lezen dat de hoogte van een woonvertrek niet mindor mag bedragen dan 2.50 M. in plaats van 2.75 M. Deze afmeting zou bjj ook willen aanbevelen voor de slaapvertrekkendie volgens het artikel op den zclder slechts 2.10 mag bedragen. Deze maatregel zou hjj vcoral in het belang van den ar beiders achten die nu breekt mot het alcooftysleem. De Voorzitter zou deze afmeting gaarne willen hand haven. Bg de verdere discussie wjjst hjj er nog op, dat indien de afmetingen van de bovenkamer grootcr worden deze dan voor wonen en slapen zal worden gebruikt. De heer Uitenbosch zegt ten slotte dat bjj er geen voorstel van zal maken als B. en W. bezwaar maken. Ds Voorzitter antwoordt daarop, dat hjj wel veel gevoelt voor hetgeen de hter Uitenbosoh wil, maar acht het moeiljjk in de verordening te omechrjjven. Ue vergadering duurt voort. Keizer Wilhelm grootvader. POSTDAM, 4 Juli. De Kroonprinses Cecilie is heden voormiddag 9.15 bevallen van een zoon. Alkmaar, den 3 Juli 1906. Aan de Redactie der Alkmaartche Courant te Alkmaar. Geachte Redactie Het heeft voorzeker ook Uwe aandaoht getrokken, dat het Gemeentebestuur sommige paden in den Hout tot .verboden weg voor wielrjjders» heeft verklaard. Het komt mg voor, dat die maatregel ten zeerste is toe te juichen. Zelf wielrgdor betreur ik het dat vele wielr jjdere zoo weinig toooen te beseffen dat den wande laar het rustig genot va# voor hem aangelegde paden moet worden gelaten. Ik zou echter langs dezen weg wel de vraag willen stellen waaiom het Gemeentebestuur in deze richting niet wat verder gaat. Behalve de paden in de# omtrek van den Heitenkamp, waar niet alleen dienstboden met respectieve zuigelingen, maar ook groote meneehen zich vermaken in den aanbl k der lieve diertjes, zgn er, die, drukker dan die langs don Heitenkamp en veelal smaller, zich nog minder laenen voor het geljjktjjdig verk, er van wandelaars en wielrjjderp. Ik noem als voorbeeld het pad langs de Sandersskx t, een geliefde wandeling voor hen die de bosschen van Heiloo tot einddoel hunner zondagsche wandeling nemen. Het is gewoonweg ergerljjk te zien dat daar midden in de dinkte zioh wielrjjdeis een weg banen en daarbjj jong en ond, ook oud, dwingen zioh voor hunne snelle komst te redder. Iets dergeljjke zou men in steden die op hot bezoek van vreemdelingen prjjs stellen men denke aan den Haag, niet zien gebeuren. In de bekende Scheveningsche boechjes is het verboden op andere dan op rjjwegon te fietser. Zou het daarom geen overwegiug verdienen, althans voor sommige tjjder, het rjjwielverkeer op die paden te verbieden Hetzelfde geldt voor het rjjden met stoomfietsen door de Harddraverslaan. Ik acht de moto! fiets in het verkeer fussohen plaatsendie ver van elkaar liggen en niet anders gemakkeljjk te bare ken zgnvan groot nat. Maar ik kan geen enkele reden vinden voor het verkeer met die snelrjjdende voertuigen door dien wandelweg tenzjj dan voor het goncegen van den rjjder en om eens lekker hard over dien vlakken weg te renner. Na ik toch eenmarl bezig ben met deze zaak neem ik nog even de vrjjheid, do aandacht to vest gen op (en ander ongerief, ontstaan door dat op dit punt het ge meentebestuur nog ni^t genoeg heeft ingegrepen. Alkmaar bezit weinig trottoirsdie uitkomst voor wandelaars en roetgargers, die vat den last van Let rijtuigverkeer gespaard willen worden. Maar het enkele trottoir, dat men dan heeft, wordt juist als do voetgangers hot het meest noodig bebb-n. door wielïjjders, melkkarun enz. ingenomen. Ik bedoil het trottoirs langs den Geesterweg. Ik gun den wielrgder graag een gladden w.g, maar gevoel vonrloopig weinig roeping voor zjjn genoegen bet pad te verlaten dat mg als wandelaar toekomt. Ik vind het dan ook ergerljjk te zien dat reizigers, komende van den trein, hnn eersten indrnk van Alkmaarsohe beleefd heid ontvangen, wanneer slagersjongens en anderen van dat slag met de bg bun vak bljjkbaar cnvermj,delgke beminneljjkheid en snelheid hen letterljjk van het trottoir afjagen. En ik zon ook voor dit geval het gemeentebestuur in overweging willen geven wat minder to vertronwen op een weinigen aangeboren beleefdheid en wat meer te letten op de belangen der rechtbobbender. Dankend voor de plaatsing, Hoogachtend, G. W. MELCHERS. Groenteveiling Bovenkarspel (statior) 3 Juli Bloemkool (lo soort) f 7.50 a f 12.25, idem (2e soort) f 3.25 a fO.—, aangev. 245 st. Aard; ppelen (gr. muizen) f 135 a f 1.50 per HL. idem (kl. mnizerf 0.50 a f 0 87, idem (ronde) f af aanv. 92(0 zsk. Purmkrind, 3 Juli. Aangevoerd 540 runderen, waur- onder 362 vette, 60 a 76 ct., 178 melke- en gelde f 120 a 260, prjjsh. matig, 24 stieren, 239 vette kalve ren 60 a 80 et, handel »lng, 290 nuchtere f 9 a 22, handel matig, 55 paarden, venlens, 1230 schapen 120 a 31, pig h. vlug. 460 lammeren f 12 a 17, pigsb. stug. 217 vette vaikens f 43 a 47 ot., handel ving. 30 magere dito f 18 a 28, stng, 271 biggen f 8 a 12, handel s'ng. Kaas. 255 Kleine f30.-, 5 middelb. f 28.50, 3 co - missie, f 28.— a aangev. 263 stapels, 1798 kg. boter f 1.15 a 1.25, kipeieren f 3 25 a 3.75, eecde'eren, f 4 a 0.-. {Reed» in een gedeelte van ons vorig nummer vermeld.) AMSTERDAM. 3 Juli. 4 Juli •rt Ned.rl.nd, N. Vf. Sshuld ditodito dito, Oblig OostenrijkObl. in pap. fl. 1000 Ksbr.-Aug. dito, dito April-Ost.. dito, Kronen iOOO bal.vrji#(Kron»nr.)M»i-NoT; dito, dito 1000 b«l.vrj|e(Kronsnr.) Jan.-Juli Portugal la «sr. 3°/0 1 10-100. pCt 1 3 3 I I 4 4 8 dito' 3s id. Amart. 8chuld 3*,'. franc» 500 t Rnsland, Iwanf. Dombr. Oblig 4 dito. Binn.nUndseh» 1SS44 dito, 1880 geeonï.Z.R. 115-81613 Nov. 4 dito, 18891*52»»»r. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 10«t. i dito, 1894, Pon«tx-8poorw4 dito, 1867/69 4 10-100 Mej-Iov.4 8 4 8 i 4 4 4 dito, Groota Spw. Oblig. 186L. dito dito, 1. R. 500 1898 dito, Tranae. 8 dito, Zuid-W. 8pw. dito, 1859.. dito, tn goud 1884, Spanje, Obl. Buit. Pa iVirkiL Oblig. Z. R. 126,625. Oblig. Z. R. 615.... 771 9214 93* lOOj 100» 1004 100| 67VW 74* 69 70^ Juli. IS Jan. 13 _i arpatuele, 'arkjje, gapriv. Conv. lessing 1890 Recep. geünificeerde schuld fre». 500-1500.. ggynta, Obl. lteaing 1876... ■texuo, Obl. Bian. 8eh afio*b. oblig5 dito dito 1899 5 v'tnexuela Obligation 1881.....4 V. V. Noord-Holl. Grond-Cr«diat. Pandhr.. 4 N. W. A Vie. Hyp. Pdbr Vaderland, Cult. Maattah. d. Vor»tal. land. dito, dito, dito, dito, dito, Koloniala Bank Aandeelen. Ved. Ind. Handelab. Aand Kon. Med Mjj. t. axpl. patr. br.A. Petr. Mij. 8u-natrB-Palembang A Aand. *ed. Ind.Expl.Mjj. ixal Amerika, New Orleans Railw. C. Cert gew. Aand- United 8tates Steel Corp. Pern. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., „v. Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. Spw. Aand dito, Ned. Cantr. Spoorw. Aand. f 180 dito, N.-Brab. Boxtal.W. Aand. 1875/80 geit. iteiie, Spoorwegleening 1887)89 I dito, Zuid-Ital. 8poorw#g-üblI Polen, Wari.-Waenen Aandeel.--. Ru»land,Wladik. 1885 i Z.R. 515 Oblig... 4 Autarika, Atchieon Topeka Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.4 Rock laland eomp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand dito, Erie 8pw. Mij gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand dito. Karna» City South. Railw. Aand... lito, Mi»». Kan». Texa» Oer v. Aand.. dito, dito, le Hyp4 Norfolk A Weetern Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito 8outh. Pacific, gew. Aanda dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pac. Hoofd. C. v. A Union Pac. Convert Gold. Bond..4 dito Waba»h Ct. w pref. Aand Nederland, Stad Amsterdam f 1003 Hongarije, Theiss Loten4 Oostenrijk 8taat»l. 18605 dito, dito 1864 iusland Staateleening 1864 Loten5 dito dito 1866. Dito.......... 5 T irkij» Spoorwegleening 77H Voor de veie bljjken van belangstelling, den 1 Juli ondervonden, zeg ik harteljjk dank. Oterltek, Juli 1906. J. VAN ALBADA. HBanufnctuiler te MflLDER. Bjj vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Alkmaar d.d. 3 Juli 1906, is in stiat van faillissement verklaard H. C. BAKKER bovengenoemd, met benoeming van den EA. Heer Mr. W.A.VAN WOUDENBERG HAMSTRA, Lid dier Rechtbank tot Rechtor-Commissaris en Mr. W. F. A. VERHOEFF, Advooaat en Procureur te Alkmaar, tot Curator. Alkmaar, Mr. W. F. A. VERHOEFF, KantoorOudegracht A 147. Adv. en Proc. heeft kapitaal brscbikbaar op le lypotheek. Brieven letters R 15, bureau dezer courant. Fransche Brandewijn, per fl. f 1.-. Barcelona Brandewijn, per fl. f 1.10.-. Inlandsche Inmaak-Brandewijn, per Liter f 0.80, per 5 L. f 3,75. TELEFOON 207. Ieder die iets te vorderen heeft van- of verschuldigd is aan den boedel vau wjjlen den Heer JOANNES JA COBUS BRUNO, in leven boekhouder, gewoond hebbende le Alkmaar en aldaar overleden 2 Mei 1906, wordt ver zocht daarvan vóór 15 Juli 1006 opgave of betaling te doen ten huize der weduwe, Kennemerstraatweg 1 of ten kantore van P. J. C. VAN TOORNENBURGH Notaris te Alkmaar. £r. fr. lett. 4 15 bureau Alkmaarsohe Courant. GEVRAAGD te Bergen of' Heiloo Br. met opgave van groote, ligging en pijjp, onder letter M 15, aan 't Bureau dezer Courant. 8. BtKkHH Bk., Leera»r In het schoon- sei rUven O. Inlichtingen verstrekt de Heer K. BAKKER Dz., lrchitecf, Stationsweg, Alkmaar. in de Verlengde Lasdstraatte bevragen bjj P. VORST, Verl. Landstraat 34. Vraagt prjjsopgaaf. Aanbevelend worden in den kortstmogelgken tjjd eonourreerend en soliede gofabrioeord en gerepareerd aan ds Werkplaatsen aan de BAANGRACHT. A/en lette vooral op de nieuwste vinding der Mar qui es. Kantoor, voorloopig BAANiGRACHT II 4. Aanbevelend VRAAGT PRIJSOPGAAF. J|H waarborg- AlaatscliappU op plantten wt ar Wa terleidingen zijn. Gevestigd te Groningen. fiapltaal f 400,000.— volteekead. Verzekert lste klasse Huizen en Inboedels tegen lage premiën. Aan verzekerden wordt 8 °/0 der betealde premie over 1905 terngbetaald. Directeuren J. S. KRAUS en Mr. F. VAN DER TÜUK. Vertegenwoordiger: 8. BBUGIAN. 5 cent per stuk. Broodsuiker. (VRICHTUNBUIKHH), Telefoon 75. VOORDAM, Telefoon 75. ÏIJ, die nog Md weasche# te worden wan bovengenoemde rereenlglng, vervoegen zich Vrijdagavond ana bovevgenoeatd lokaal, of by den Blrecleur. HET BESTUUR.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3