gr n.t A.\i»A4;noK<»t:.\ iiii Ververij ét Chem. Wasselierfj HOBO'G. De nieuwste Japongarneering UITVERKOOP V erbon wi ng« Drachenquelle 11 ets. p. Literschroefflesch. De meest gevraagde metten Lusol-Licht M. A. Erkamp, Bergen in Woord en Beeld MENEER FOCUS, REUSACHTIG LAGE PRIJZEN. J. LIND Hz. MODE-MAGAZIJN Geld aangeboden Rijwielen. Motorrijwielen HST M aaimachines 3 in de Manufacturen- en Confectiemagazijnen van „DE AjLILEMART SG ADIIVG", van Benjamin Knijper, Kraanbuurt 12, 13, 14, Alkmaar. Ziet de Etalages. Ziet de Etalages, Agentesse: Mejufir. FRAÏUSI3 -MEIJUK, „Katoenbaai", N Zijden Stoffen, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Knoopen, Halons, Broderies, enz. enz., H cn PAYGLOP Bronwaterfabriek „TTOT .T A TVTP^. Firma A. CONIJN AzC. M. B. WANNA, Apotheker. Grebr. SIMON te Wiesbaden. Eaubenheimer, BI iersteiner, Zeitic ger, Hochheimer, Brauneberger, Wed A. Zuurbierde Wit, C. HULST. Hof. Tel. 146 REPARATIE-INRICHTING FEUILLETON. Gedurende den Uitverkoop worden geen goederen op zicht medegegeven en alles uitsluitend a contant verkocht. lederen avond van 5 tot 0 uur gesloten. DAMES, indien U nog genoegen en nut wilt hebben van nw Zomer toiletjes, brengt die dan aan bovengenoemd adres, U behoeft ze dan niet langer te missen dan hoogstens 4 a 5 dagen. Aflevering als nieuw. Speciale afdeeling Handschoenenwasscherij, deze worden souple, toppen worden beslist zacht en krijgen de onde kleur weer. Neemt gratis proef, één paar als proef gratis. u M u IN zoowel in de fijnste als meer gewone soorten ALSMEDE VOEKINGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze bij MIE NT 1 - ALKMAAR. Beslist beste adres voor Costuumnaaisters en wederverkoopers. o >1 wegens zijn verkrijgbaar by Alkmaar. is het aangewezen licht voor Kerken, Hotels, Herbergen, Studeer- en Huis kamers. Plaatsbaar op elke lamp, weinig verbruikend, hooge lichtkrackt, geen onderhoud, altijd gereed. Agent Pnidsen C 60, Alkmaar. TH. van dor KLEI, Horloges - Pendules VOOR M. VAN REENEN—Völter. Prijs ingenaaid f 0.75; gebonden f 1.15. GROOTE UITVERKOOP v KJ £4 V CA O >1 e+ A CD Nog slechs 3 weken, in dien tijd moeten alle OAMK8- en HIKUFRHOlüUiüllI weg zijn Half Juli sluiting der zaak. Onze bekende lage prijzen worden nu spotprijzen. ZEGT HET VOORT FB AltCO HUIS. Verkiijgbaar bp DIBIT 6 Telephoon 135 IbHJIAtR VAN per fl. f 0.80. per II. f O.«O. per tl. f O.OO. per fl. f 1.10. per 11. f 1. op a.naemel|)be voorwaarden, als lste Hï- POTHEBK voor jaren vast, op Hulzen ea Lande r|fcn, van tot <*sr waarde. Br. fr. bureau v. d. blad onder lett. N 15. KOOLTUIN, ALKMAAR Grootste keuze Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. Di* iets t? Torderen WH van dan Heer JACOB KOSTER Dz gewoond bobbende te Groot Schermer en o»oi1>-Hpp dm 13 Ja«i 1906, eel e-e dsarvan voor den 15 .lull h. s opBiat t« doen t-n kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stouopetorer.. Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h IIERMs. COSTER ZOON. DOOR floor V. UK 8IN( LAEit. Uitgave VAN HOLKEMA WARENDORF, Amsterdam Ingenaaid f 1.90. Gebonden f 2.25. (Auteursrecht verzekerd.) Gemeubileerde kiuen met pension. 41) »Nu 't volgende,* hernam de barones op 'n meer gewonen toon. Categorie B. Ontbijt Koffie Diner Souper Brood met kaas of koek en thee. idem, met ham of worst. Soep, groente, viande en aardappelen. Als ontbjjt. Dat klinkt ook niet kwaad,® merkte ik op, lang zamerhand plezier krijgend in 't geval. «Het is ook zeer goed,® antwoordde ze, «natuurlijk niet zoo charmant als C. dat is bepaald voor ge... ge...« Gesoigneerde gentlemen* vulde ik aan. Ze knikte eenigszins verstrooid, toen scheen ze plotseling er weer aan te denken dat ik er ook nog zat. »En A informeerde ik, om haar wat op dreef te helpen. Ze lachte eenigszins minachtend en las op kouden toon en heel snel. Categorie A. Ontbjjt: Koffie Eten Brood zonder iets met thee. Brood soms met iets er op, koffie. Aardappels, groente en vleesch, soms een sinaasappel. 's Avonds Als ontbijt, soms iets er op. Er lag iets onbeschrijfelijk hooghartigs in naar gelaat, toen ze 't laatste gelezen had en daar ik begreep, dat het armelui's menu haar grenzelooze minachting gaande maakte, haastte ik mij eveneens m'n onderli.i op bizon- dere wijze om te krullen om zoodoende m'n kleinschat- ting kenbaar ie maken. Ze zag dit en plooide haar mond tot een welwillende f?r?ns- «Enfin,sprak ze, «dat komt natuurlijk niet in aan merking bjj u.« sNatuurljjk niet,® gaf ik ten antwoord, «maar ik zou die kamers nu wel eens willen zien, als 't u schikt.* Ze zuchtte even als iemand, die zeer moe is, maar in Godsnaam toch 'n ander maar eens 'n pleziertje zal doen. Ze rees vervolgens op van de divan, sprak duisterend en geheimzinnig, als ging ze me een groot geheim openbaren. «Wilt u me dan maar volgenen ruischte langs de cretonne lappen naar de deur. ik volgde haar op de hielenze liep de vestibule in en vcor een van de deuren gekomen, draaide ze de kruk er van om en met een gebaar alsof ze even als de schoone prinses Turandot wilde zeggen «Sieh her und bleibe deiner Sinne Meister!® wierp ze hem open, Ik trad binnen. Dadeljjk frappeerden me ook hier de veelvuldige lappen cretonne, die al wat meubel was, ODgeveer bedekten. Nochtans was het vertrek zelf licht, de zon scheen er in, het uitzicht op een grooten tuin van een der buren was niet onaar lig, om kort te gaan, ik kreeg een indruk van het geheel, behageljjk genoeg om maar toe te happen. Hoewel het me niet onverschillig was, om voor een «gesoigneerde gentleman® aangezien te worden liet ik de kans op dien titel toch maar varen en ik rangschikte mezelf neaerig in Categorie B, met de leimidjjke hoop daarom toch af en toe ook wel eens 'n «entre-deuxtje® machtig te zullen worden. M'n vreeseljjk gedistingeerde aanstaande hospita scheen met m'n besluit nogal ingenomen te zjjn, wel-is-waar verbood haar hooge afkomst iets dienaangaande te laten bljjken, maar mjjn beetje menschenkennis was toch voldoende om in haar oogen een soort triomfantelijk gejubel te kunnen lezen. Daar volslagen dakloos was, sprak ik met haar af, dat ik nog dienzelfden avond bjj haar mjjn intrek zou nemen. Het was echter in 't midden van de maand, zoodat ik het met haar op 'n accoordje trachtte te gooien, 'n operatie, waai bij ik ervoer, dat de barones slecht rekenen kon, omdat ze blijkbaar dacht, dat voor een halve maand pensioD, drievierde van een volle maand betaald moest worden. Gelukkig liet ze zich afdingen en berustte ze er eindelijk met een onverschillige grootmoedigheid in, dat ik alleen betalen zou, wat ik inderdaad verschuldigd was. «Och, over zoo'n bagatel wil ik geen kwestie maken,® sprak ze koud. Ik vertrok, het kleine dienstm isje, dat nu de blauwe schort met vetvlekken voor had, liet me uit. M'n eerste wandeling was weer naar de dienstver richtingde mijnheer in het hokje vroeg, diar hjj m'n gezicht zeker begon te kennen, of ik geen abonnement wilde hebben. Ik antwoordde kortaf van neen en droeg een besteller op, m'n stoel en het kistje van m'n oude naar de nieuwe kamers te brengen. Dien dag at ik weer, in afwachting van hetgeen me in Categorie B te wachten stond, in een restaurant en dien eigen avond sloeg ik mijn tent op in de gastvrije burcht van de barones. Zoo bjj lamplicht oogde de kamer nog meer dan overdag en daar m'n koffer nog thuis was en ik derhalve niets had in te schikken of op te hangen, zette ik mjj gemakkelijk op mijn stoel, stak een sigaar op en begon de courant te lezen. Ik was daarmede een kwartiertje bezig, toen mijn aandacht werd afgeleid door een vreemd en onverklaar baar geluid, ergens in het huis. Ik luisterde eu onderscheidde nu duidelijk het brommen van 'n mannestem, die op 'n bevelenden en boozen toon sprak. Dadelijk daarop klonk 'n hooger geluid, de stem van 'n vrouw of 'n kind. Hoor daar begon het weer de mannestem Maar m'n God l wat gebeurde daar De andere stem wat |je M'n haren rezen te berge. Hoorde ik 'n krankzinnige of werd daar een misdaad gepleegd «Gor, gor, gor, gor, gor,® klonk het snel en angstig; de mannestem snauwde weer, «bru, bru, bru, bru,® jammerde het andere geluid. In m'n verbeelding zag ik den ellendeling met de zware stem, z'n handen omknelden de hals van z'n slachtoffer en knepen knepen en terwijl hjj z'n godslasterende verwenschingen uitbraakte, steunde het andere arme, gefolterde wezen, »o, au, o, au, o, au Ik sprong op. Tegelijkertijd ging de kamerdeur open. Het kleine dienstmeisje trad binnen. Ik snelde op haar toe en greep haar bjj een arm. «Wat gebeurd daar?® vroeg ik heesch, terwjjl het afschuwelijke geluid door het portaal weergalmde. O, God! en het kind lachte, terwjjl het zich loswrong uit m'n greep. «O, dat's meheer Brans «Meneer Brans!® riep ik uit, «wat is dat voor een vreeseljjke kerel?® «Meheer Brans, die woont hier ook,® zei het kind, me verbaasd aanziende, «ie geeft les aan meissies, die niet goed praten kanne, en of uwes ook thee mot, zeit mevrouw.® «Thee thee riep ik uit, «ja geef me thee Het kind verdween. Naast me verdubbelde het gebrul «Gro, hie, hap bro, bro, nom, mom, pimpelmees, pimpelmees pimpelmees!® steunde de patiënt. Ik had 't begrepen, het kind bracht thee, ik las verder de courant, liet de leeraar en zjjn leerlingen stil brommen en brullen, at om tien uur het souper van Categorie B, dat nogal goed was en sliep dien nacht zeer gerust, droomend over baronessen, cretonne en pimpelmeezen. Wordt vervolgd.) Druk vu Elerms. Coster Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4