No. 457. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating i;d Mei Uit Alkmaars verleden. VRIJDAG 6 JULI, Hinderwet. Gevonden Voorwerpen. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents TelefoosaeBineir 3} Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam O 9. ALKMAARSCHE COURANT. Do MRECTEUR van het RIJKSTELEGRAAFKAN TOOR te ALKMAAR, maakt bekrnd, dat eene nieuwe uitgaaf versohenen ie van den Ryksgids voor den Telefoondienstwelke vanaf heden aan alle Rijkstele graaf- en Hulptelegraafkantoren verkrijgbaar wordt ge steld, tegen den prgs van f 0.50 per exemplaar. Alkmaar De Directeur voornoemd 5 Juli 19C6. W. G. E. BERTRAM. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeens kennis, dat zjj bij besluit van beden Ne. 182 voorwaar delijk vergunning hebben verleend aan J. G. H. ELFRING, aldaar, tot het uitbreiden van zpne broodbakkerjj door het oprichten van een heete- lucht oven, ter vervanging van den beetaacden oven, in het perceel Koningsweg, B 74. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Juli 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERRS dor gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die na afloop der zomervacantie hunne kinderende Burgerschool of de Meisjesschool wenschen te laten be zoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór 15 Juli e. k., bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewijs van het betrok ken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren hebben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, voor de Burger school op den Dinsdag volgende op den 3en Maandag in Augustus en voor de Meisjesschool op den Dinsdag volgende op den 4en Maandag in Augustus, dien leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Meisjesschool bestaat aan de woning van het Hoofd dier School, aan de Oudegracht, op Maandag en Donderdag, van half een tot half twee ure en voor de Burgerschool, aan het schoolgebouw in de Brillesteeg op MaandagDinsdag en Donderdag, van half een tot half twee ure en Woensdag 14 ure- In het bijlander wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de omstandigheid dat in de raadsvergadering van 4 Juli j l. is beslotsn het schoolgeld voor de Bur gerschool en de laagste teven klasse der Meisjesschool geiyk te stellen, nl. per kwartaal voor één kind f 6. voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig een of beide scholen bezoekende, per kwartaal en per kind f 5.25; voor drie of meer kinderen uit één gezin idem per kwartaal en per kind f 4 60 Zij noodigen belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Juli 1906. DONATH, Secretaris. Het Huls vm Achten. (Vervolg). Aan Jan Jansz. te Haarlem werd den 27 Augustus uitgekeerd, het hem door Jacob van Hording en voor het geval dat zjjn broeder en diens zoon zonder afstammelingen kwamen te overlijden, vermaakt legaat van f 1200. Van juffrouw Valcks werd de haar toekomende helft in het eene huis afgekocht voor f 1100. Het was tot Mei 1656 verhuurd aan den schilder Matihijs van den Berg, doch hjj ontruimde het vroeger, opdat de bouw van het proven huis zou kunnen aanvangen, en daarom werd van hem geen huurgeld gevorderd. Het huis aan de Langestraat werd van Mei '56 tot Mei '57 verhuurd aan doctor Johannes Sonnius, doch deze overleed reeds in den zomer zonder iets na te laten, zoodat geen huur ontvangen werd, Op 5 en 6 Januari '57 werd het publiek verkocht aan Pièter Fransz. Ocker voor f 3010, te voldoen op 6 Meidagen. De executeurs deden het gesticht op degeljjke wijze bouwen. De 3 vleugels, de regentenkamer, de algemeene kamer, de 8 provenierskamers, de moederskamer en den keuken bevattende, omsluiten met eene beglaasde galerij den tuin. Het voorhuis prjjkt met goed gebeeldhouwde beeldjes in 2 nissen en met wapenschilden in de togen boven 2 deuren en de regentenkamer met een bjjzonder fraai ge sneden eikenhouten schoorsteenboezem, waarvoor de 4 eerste bewindvoerders door den schilder Dirk Melius zjjn afgebeeld. De bouwkosten beliepen tezamen f 17518 3 Den 23 Mei 1657 werd een provisioneel reglement voor het huis gearresteerd (vernieuwd en aangevuld 15 Juni 1774) en den 29 met de intrede van proveniers de huishouding begonnen. De eerste rekening, gaande tot 20 Augustus 1657 en loopende over de boedels van vader en zoon, uitkeering van legaten, bouwkosten enz. bedroeg in ontvang f 4265110:2 en in uitgaaf f 43231:8: Dat was geen schitterend begin. Men moest dan ook in 1658/59 reeds 2'/a morgen in de Hondswijk buiten Muiden voor f 3000 contant verkoopen, tot aflossing van het huis. 0\ ten gemi( uitgaven f 1400 'sjaars. obligatiën ten laste van het huis. över de jaren 1659— 68 beliepen de inkomsten gemiddeld f 130142, de Tc bevragen aan het politiebureau van 912 uur. 1 «tnkjo band, 1 knipmesje, 1 briefje van verkoop met recht van weder inkoop, 2 militaire schoenzakjes, 1 mili taire halsdas, 1 meisjeshoed, 1 mandje met boter, 1 dames kraag, 1 lorgnet met ketting, 1 huissleutel, 1 taschje in houdende portemonnaie met eenig geld, 1 boezelaar, 1 R 0. Gebedenboekje, 1 fietspomp, 1 koperen vingerring, 1 sportpet, 1 portemonnaie met eenig geld, 1 rozenkrans, 1 paar dameshandsohoenen, 2 duiven, 2 zilveren arm banden, 1 jongensboord, 1 leesboek, 1 duimstok, 1 gouden rirg met plaatje, 1 sigarenkoker, en een kinderpopjo. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 4 Jnli 1906. W. J. DE WILDE Jr. In 1672 en volgende jaren werden de landen om en bjj Muiden tjt behoud van Holland onder water gezet; bjj den watersnood van 4—5 November 1675 sloegen verscheidene gaten in den djjk tusschen Muiden en Uerste Hamer. Vergadering van Donderdag 5 Jnli. Allereerst was aan de orde de zaak baron van Heeoke- ren van Keil. De heer van Asch vaaWjj deed voorlezing van de gewisselde schrifturen tusschen den minister van Baitenl&ndsche Zaken en baron van Heeokeren van Keil, lid dezer Kamer. De commissie stelde voor, waar adressant zelf verzoekt deze zaak als afgedaan te beschouwen, den minister van Buitenlandsche Zaken dank te zeggen voor de gegeven inlichtingen en de schrifturen ter griffis te doponeeren ter inzage voor de leden. Daartoe wordt besloten. Goedgekeurd werden achtereenvolgens een reeks wets ontwerpen, waaronder Verandoring der grens tusschen de gemeenten Koedjjk en Ondkarspel. W'jjzigiag van art. 41 der wet tot regeling der grond belasting. Beschikbaarstelling van gelden, wegens door bet depar tement van oorlog gedane verstrekkingen, voor den dienst van 1906. Wjjziging der bepalingen betreffende he. begraven van ljjksn vas militairen beueden don rang van officier voor rekening van den Staat. Verbooging en wjjziging van het VlIIste hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905. Goedkeuring van den afstand door den Staat van zjjne eigendomsrechten op het Amstel-Aarkanaal en bjjbehoo- rende werken ten behoeve van de provinciën Noord- en Zuid-Hollaud. Wjjziging van het IXe hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1906. Intrekking der wet van 24 Jani 1901 (St.bl. no, 171), houdende toekenning van een renteloos voorschot voor den aanleg van stoomtramwegen van Tilburg over Oir- schot naar Sh-Oadenrode, enz. Bekrachtiging van eene ovareenkomst met de Ned.- Indische Telefoon Maatsohappjj te Batavia, tot overneming van hare bezittingen enz. Vaststelling van bet slot der Indische rekening over 1901. Verhooging der bsgrooting van Cursijto en van het Xle hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1906 (2 wetsontwerpen). Vaststelling van het slot der rekening van Suriname voor het dienstjaar 1992. Wjjziging en verhooging der begrooting van Ned. Indië, voor het dienstjaar 1906. Naarden. Het gesticht moest door de oorlogsleeningen per jaar f 600 meer opbrengen, ontving geen huur van de verdronken landen en moest nog f 1800 opnemen om bij te dragen in de kosten van het herstel der dijken. Tusschen 1679 en 83 moest ook f 144417 geleend worden omvolgens de uitspraak van het Hof van Holland, het legaat aan de erfgenamen vanjuftr. Valcks uit te keeren In 1683/4 liepen er obligatiën ten laste van het huis tot een bedrag van f 14700, waarvan toen f 1800, in 1684 6 f 200, in 1686/8 f 500 werd afgelost. De opbrengsten lieten niet meer toe, nevens de aflossingen, renten en verpondingen, ook de huishouding te bekostigen, zoodat deze in het begin van 1685 geheel opgebroken werdmet uitbesteding der proveniers, verkoop der meubelen voor f 3088en verhuring van het huis met primo Mei aan Isabella van der Marckt voor f '100 'sjaars. 't Was niet veel, maar is den huurderes wellicht alras te veel geweest. Zjj was den 5 Juli 1681 door burgemeesteren, krachtens machtiging der vroedschap van 31 Mei bevorens, met eene juffrouw la Marche, voor 6 jaren aangesteld als fransche maitresse, onder verplich ting meisjes in de heele en halve kost te nemen en onder genot eener stads-subsidie van f250'sjaars; maar den 2 November 1686 werd haar verzoek om verlenging daarvan door de vroedschap afgewezen, wegens het klein getal kostkinderen en het verval der school. De huurderes werd dan ook spoedig vervangen door Pieter van Vasen, die f' 10 'sjaars meer betaalde. Toen een aanzienlijke som moest bjjgedragen worden voor het herstel van den Muiderdjjk, verkocht men in 1691 de woning en 13 morgen land tusschen Muiden en Weesp voor f 6000. In 1700 werden ook verkocht woniirg en 24 morgen land in de Zijpe voor f 6480, kavel H 12 in de Schermeer voor f 2850, 380 roeden te Groet voor f 510, 620 roeden bjj den Slaperdjjk voor f 1610, 1416 roeden te Ursem voor f 280,23 geerzen te S. Maarten voor f 2285, 6 geerzen te Eenigenburg voor f 1360, land te Hensbroek voor f 1075 en te Schoorl voor f 660. De kosten van dezen verkoop beliepen f 355 14 en vooi contante betaling van het land in de Schermeer werd f 142 10 gekort. Dank zjj deze groote opruiming kon f 7400 schuld afgelost en f 7650 belegd worden. Na betaling der schulden bestond het kapitaal in 1702 uit t 25993 aan obligatiën en hypotheken, welk bedrag in 1715 gestegen was tot f 34493. In 1732 was men zoover gevorderd, dat de huishouding op kleine schaal kon hervat en weder proveniers konden Bjj het wetsontwerp betreffende wjjziging van ait. 41 der wet tot regeling der grondbelasting, betuigde de hee- Welt zjjne ingenomenheid mat dit ontwerp en hjj achtte de voorwaarden door de regeering gesteld voor vrjjdom van belasting zeer ju'st. Spr. ach'ta den tjjd aangebroken om belanghebbenden aan te moedigen, om de zeewaringen te versterken. Vrjjdom van belasting kan daartoe kraohtig medewerken. De minister van financiën wilde gaarne over wegen om aan belanghebbenden langer vrjjdom van be lasting te geren ten einde hen aan te moedigen de zee weringen te verzwaren. Bjj het wetsontwerp no. 9 betuigde d« heer Bult man zjjn ingenomenheid met dit ontwerp, dat een einde maakt aan verouderds instellingen. Sp'. keuide hst echter af, dat men eene uitzoadering heeft gemaakt voor eanige tollen om en nabjj Amsterdam en hjj betreurt het dat de minister halverwege mot zjjn goeden maatregel is bljjven steken. No er tollen bljjren bestaan, die uitsluitend den landbouw drukken in hun volle zwaarte vraagt spr. of uit deze overeenkomst geen sohadeljjke gevolgen kannen voortspruiten voor de plattelandsbevolking om Amsterdam. De minister van Landbouw enz. (de heer Veegens) kon den vorigen spr. daaromtrent geen volkomen zekerheid geven, maar gaf toch eenige inlichtingen, waaruit mag worden afgeleid, dat geen meerderen drak voor de landbouwende bevolking om Amsterdam van dit w.o. verwacht kan worden. Aan de orde was de interpellatie van den heer Van Weideren Rengers ovor de buiten gewone desertie ond r de mansohappan van het garnizoen te Venlo. Da heer Van Weideren Rengers heeft met verontwaardiging kennis genomen van een bericht in de dagbladen, dat een veertigtal huzaren uit Venlo naar Duittchland waren gedeserteerd. De Duitsche bladen hebben, met commentaar natuurljjk, van dit betreurens waardige feit melding gemaakt en daarom heeft spr. deze zaak hier ter sprake gebracht. Dat in vredestjjd oen enkel maal desertie geple.e>d wordt, kome meer voor, maar dat een vierdo of vijfde gedeelte van het garnizoen fftU door gftat, is toob w#l oprailoncl on daarTOo* moet aanleiding bestaan. Zalk een toestand eiecht ophel dering ea daarom stelde spr. de volgende vragen: Zjju de berichten, dezer dagen in de dagbladen voor komende, omtrent buitengewone desertie van manschappen uit het garnizoen Venlo juist Zoo ja, is de aanleiding tot deze desertie bekend Worden maatregelen toegepast of zjjn maatregelen in voorbereiding om aan die treurige plichtverzaking oen einde te maken De minister van Oorlog (de heer Staal) ant woordde, dat in den loop van het jaar herhaaldelijk te Venlo huzaren zich zonder daartoe recht te hebben met verlof begaven of van verlof achterbleven. Van 1 Januari tot beden zjjn 30 huzaren afwezig ke- weest en succsssieveljjk weer teruggekomen. Toans zjjn er nog 5 weg. De berichten in het VenWs Dagbladwaarbjj werd gezegd, dat er weldra nog alleen paarden en cffioieron in Venlo aanwezig zullen zjjn is Bterk overdreven. Erkend moet worden, dat de tronw en plichtsbetrachting van de huzaren te Venlo veel te wenschen overlaat. Venlo is een weinig gewild garnizoen ea de manschappen staan er aan veel verleiding bloot, daar zjj voor 4 a 5 Mark in Daitschland werk kannen vinden. Door den hoofd aangenomen worden, die f 200, f 250 of f,300 voor inkoop betaalden f). De ontvangsten over dat jaar beliepen f 1406 19 10, de uitgaven f815 13 De meubileering moet toen nog maar gedeeltelik geweest zjjn, want in 1736 en 37 was men op den aankoop daarvan bedacht. Den 20 Mei 1752 verwierven regenten, op hun verzoek, van Gecommitteerde Raden van Westfriesland en het Noorderkwartier vrjjdom van den impost op het gemaal, bier, turf en boter, welke vrjjdom door de omwenteling van 1795 eindigde en den 19 Mei 1778 van de Staten van Holland en Westfriesland een octrooi, waarbjj zjj gerechtigd werden, de door proveniers in het huis ge brachte goederen bjj dezer vertrek te behouden en tot zich te nemen alles wat door in het huis stervende proveniers werd nagelaten, al waren er ook kinderen, kleinkinderen of verdere afstammelingen van de over ledenen. Volgens een staat van 30 Juli 1810 bedroeg het kapitaal van het gesticht toen aan verschillende Lands-obligatiën f 79049:18:met een verschuldigd rentebedrag van f 2074:17 :4. Over 1809 en 10 bleef de Staat echter in gebreke met de betaling, entoen het Koningrjjk Holland bjj besluit van Napoleon van 9 Juli van laatstgenoemd jaar met het Keizerrijk vereenigd was, volgde de ver mindering van de rente der Staatsschuld tot een derde, waarbjj in 1811 echter ook een derde over de beide achterstallige jaren werd te goed gedaan. Regenten stonden door deze vermindering, van inkom sten weder voor de noodzakelijkheid om de huishouding op te breken. Aan de 7 proveniers werd een toelaar verleend, doch overigens moesten zjj voor zich zei ven zorgen met Februari 1811 werd de moeder met eenige toelaag ontslagen, met November d.a.v. de dienstbode. Voorts werden huisbewaarders met een bjjslag van f 90 's jaars in het gesticht geplaatst. Van 1814 tot 1827 werd aan 7 personen slechts huis vesting zonder meer gegeven. In laatstgenoemd jaar waren er nog slechts 3, in 1830 weder 4 inwonenden. Toen de laatste in het huis verbleven provenier over leden was, overwogen regenten de mogelqkheid om het aan den wil des stichters te doen beantwoordenmaar zjj bevonden, dat zulks alleen in zooverre zou kunnen geschieden, indien het aantal proveniers tot 6 beperkt werd en deze wekeljjks eenige tegemoetkoming betaalden. Diensvolgens werd den 7 Mei 1835 een provisioneel regle ment gearresteerd, waarbjj voor de verpleegden minstens 50jarigen leeftijd en een behoorljjk verzekerd jaarlyksch inkomen van f 150 gevorderd werd, alsmede voldoening officier commandant te Venlo is op booger last esn zwaarder dienst ingevoerd, die meer van de manschappen eisoht. Ook de tjjdgeest werkt demoraliserend. Wat de derde vraag betreft, antwoordde de minister, dat bjj order heeft gegeven met tact en toawjjding met de manschappen om te gaan. Verder deelde de minister mede, dat hjj verandering in de werving en het handgeld wil brengen in dier voege, dat het handgeld verhoogd wordt en niet in eens maar in evenredige deeleu worde uitbetaald. Voorts zal getracht worden het garnizoen te Venlo minder onge- wenscht te maken. Ook andere officieren zullen voor de garnizoenen Roermond en Venlo worden aangewezen en eindeljjk zal de minister trachten miliciens als vrjjwilliger aan te werven met een 3-jarige verbintenis. Noordzeckanaal. In een afdeoliag der Eerste Kamer werd bjj het onder zoek vau het wetsontwerp tot verhooging der Waterstaats- begrooting voor 1906 eraan herinnerd, dat door den minister bjj de beraadslagingen over hoofdstak IX in deze Kamer werd medegedeeld dat waarschjjoljjk binnen betrekkeljjk korten tjjd gelden zonden disponibel komen, nameljjk zoodra het Noordzeekanaal geen geld moer veroischte, en dat bet alsdan gemakkelijker zou zjjn, gelden te vinden voor de Boven Maas. Daar nu, bljjkeas de Memorie van Toelichting tot dit wetsontwerp, de werken aan het Noordieekaaaal tegen Juli 19G7 zullen voltooid zjjn en hel|totaal van de uit- garen wanrschjjnljjk ongeveer */a millioan gulden beneden de raming zal bljjven, meende mon dat thans, nn geen aanvragen voor het Noordzeekanaal meer noodig zjjn, het oogenblik gekomen is, waarop de gelden, die disponibel zjjn, zullen worden gebruikt voor andere doeleinden Mr. Huyper Kamerlid f Herhaaldelijk werden in den laatsten tijd beriohten verspreid over een aanstaand aftreden als lid der Tweede Kamer, van den heer dr. Brants, burgemeegter van Schiedam. Even dikwijls werd dat bericht echter gengosproken. Toch kan als zeker wordon aange nomen, dat dr. brants in den loop van lSfüö zijn man daat als Kamerlid zal neerleggen. In ambteljjke kringen toch weet mon met stelligheid te vertellen,1 dat de heer Brants, vóór zijn benoeming tot burgemeester van Schiedam, op audiëntie bij den minister van Binnenlandsche Zaken, aan dezen moet hebben ver klaard, bij een eventueele benoeming, binnen een jaar te zullen aftreden als Kamerlid. (N. Ct.) Het nieuwe naambordje. De oude hardsteenen plaat met het opschrift Mi >is- terie van Waterstaat, Handel en Nijverheid" aan den hoofdingang van dat departement op het Binnenhof te 's Gravenhage is thans verwijderd en vervangen door een nieuwen steen met het opschriftMinisterie van Waterstaat." Waar la minister Krauw Het stoomschip „Orepeia" (van Chili naar Liverpool), aan boord waarvan minister Kraus zich zou bevinden, is, blijkens de schoepvaartberiehten, op 1 Juli te St. Vincent aangekomen. 3 Juli was eehter, hier te lande nog geen bericht van aankomst van den mirister ont vangen, waaruit is op te maken dat de heer Kraus van f 2 's weeks aan de moeder voor kostgeld, vau f 1 's maands voor waschloon, t 1 met Nieuwjaar en 50 cent met elke kermis voor het bed-opmaken en stoffen der kamer. Vuur en licht der eigen kamer bleef voor eigen rekening der proveniers, en bjj hun overljjden moesten de door hem ingebrachte roerende goederen ten bate van het huis blijven. Aan de moeder werd dan uit de fondsen naarmate van het aantal proveniers f lof 11.50 voor ieder 's weeks toegelegd, boven haar salaris en genot van vuur en licht. Het huis bezat toen f 37000 21/» p ets. Nationale Schuld 30 morgen nollen in dj en f 22,50 huur 'sjaars van de Zjjpe, welke den 20 Januari 1841 voor f 176 verkocht werden dus een inkomen van slechts f 947.50. In 1840 was men tot het volle getal van 8 proveniers gekomen, Jen door voorzichtig beheer en belegging was met het begin van 1857 het inkomen van het kapitaal tot f 1285 90 gestegen. Toen bestond er, na alle vroegere wederwaardigheden, grooteljjks reden om het tweede eeuwfeest met opgewektheid te vieren, en zulks geschiedde den 28 Mei (door omstandigheden !ón dag te vroeg) door eene toespraak van den president-regent mr. J. A. Kluppel, waarin een beknopt geschiedkundig verslag werd gegeven, in tegenwoordigheid der tot het opnemen der rekening genoodigde burgemeester en wethouders en van de proveniers, welke laatsten een buitengewonen maaltijd en ieder een geschenk bekwamen. P. A. Wal raven, de eigenaar van het tegenover het gesticht staande locaal Harmonica, had ter cere van het feest de vlaggen uitgestoken en zorgde 's avonds voor eene gas-illuminatio met een tweeregelig versje. In de sedert verloopen 50 jaren hebben regenten het typische huis goed onderhouden en de fondsen versterkt, zoodat de toekomst der instelling eenmaal naar hope met geheel kostelooze opneming van de proveniers behoorlijk gewaarborgd schjjnt en men zich een bljjde gedachtenisviering in de volgende Meimaand mag beloven. Regenten zjjn thans de heeren de SonnavilleB. Prefer, van der Feen de Lille en van den Bosch, en boekhouder is de heer J. de Lange CJz., ,deze geljjk vóór hem zijn vader en grootvader. C. W. B. Wij vermoeden dat de executeurs het legaat betaald rekendeu door de afkoopsom der helft van het huis hetgeen wel de bedoeling van den testateur kan zijn geweest en dat onder de f 1441 ook de opgeloopen renten, mis schien ook de kosten van het proces, zijn begrepen geweest. Volgens eene op de regentenlijst gehechte aanteekening van mr. J. A. Kluppel zou de herstelling eerst in 173S ge schied Zijn. De juistheid hiervan wordt door ons betwijfeld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1