No. 158. Honderd en achtste jaargang. Zaterdag 7 Juli I9üt>. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Pil sisMf nasiaat oil I mad. binnenland: YToFsYeYTeTtEREN* Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door bet geheele Rijk f 1,Afzonderlijke nummers 3 cents. Prijs der advertentiën per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Hinderwet. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. Uit Behagen. ALKMAAR OURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS /én Ahmaab brenpen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeens kennis, dat zjj bjj besluit tan heden N 18*2 voorwaar- deljjk vergunning hebben verleend aan J. G. H. ELPRING, aldaar, tot het uitbreiden van zjjne broodbakkerjj door bet oprichten vso een heete- lacht oven, ter vervanging vac den bestaaaden even, in het perceel Koningsweg, B 74. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Juli 19Ü6. DONATH, 3.erofcnis. Hofberichten. H. M. do Koningin-Moeder is voornemens Donderdag 12 Juli een tuin-partjj te geven op Sosstdjjk. derate Hamer. In de zitting der Eerste Kamer kwam gisteren het eerst &-n de orde het wetsontwerp tot toekenning van een Rgkabjjdrsge van f 250.000 voor hsrjjkirg van den Bathpolder. De heer Breebaart, hoewel betoogende dat andere maatregelen wenscheljjk waren geweest, dat de autoriteiten terstond hadden moeten optreden en de gaten in den djjk hadden moeten gedacht zjjn, en oordeelende dat de Minister verkeerde raadgevers heeft gehad, motiveerde toch zjjne stem vóór het ontwerp. De heer Van der Feltz betwijfelde of men door toepassing van de wet van 1900 de quaestie op de spoe digste en meeBt afdoende wjjze zon hebben opgelost. Spreker verdedigde de houding van Gedep. Staten van Zeeland, en wees o. a. op de vertraging welke eene administratieve procedure tengevolge zou hebben gehad. Daarbjj was de uitspraak twijfelachtig. De beer Bosch van Drakenstein bestreed het ontwerp. Hjj herinnerde aan hetgeen in 1876 ten aanzien van den Lekdjjk is geschied daarbjj was toen het belang van drie provino'ën met inte nationale spoorwegen ge moeid. Wat toen aan den een is geweigerd, moet thans niet aan een ander toegestaan worden. De heer H a v o 1 a a r oordeelde ook dat de Regeermg een verkeerden weg had ingeslagen. Wanneer de belang hebbenden dadeljjk op hun plicht waren gewezen, zonde djjk voorziening in vier maanden gereed hebben kannen zjjn. Voor dergeljjke werken heeft het Rjjk vroeger ook geen gelden gegeven. De heeren Hovy en Van Löben Seis ver dedigden het ontwerp. De heer Van der Biesen maakte zjjne stem afhankeljjk van de verklaring, of door de overeenkomst met de nieuwe oombinatie de Staat voorgoed af is van duiker- en slnisquaestie in den spoorwogdam. De Minister van Waterstaat (ad interim), de heer Veegens, zette uiteen, wat de plicht is van Ged. Staten, op wiens uitvoering de Rrgeering slechts het oppertoezicht heeft. Over de toepasselijkheid van art. 88 der wet van 1900 had de minister zich niet uit te laten. Wanneer er gewone omstandi hedee aanwezig waren ge weest dan had de gewone weg gevolgd kunnen worden maar er waren exceptioneele omstandighedendie de Regeering noopten van den gewonen weg af te wjjker. Een zeer groot gedeelte van den spoorweg, bestemd voor het internaal spoor- en postverkeer, werd ernstig be dreigd en een niet spoedig hersfel zou geleld kunnen hebben tot verlegging van bet post- en spoorverkeer, dat daardoor een ernstigen kn.k gekregen zou hebben. Er was weinig uitzicht, dat de herdjjking van de Bath- polders spoedig zon geschieden. De liquideerende Engel- sohe maatschappij had daartoe lust noch kracht. Ds nieuwe oombinatie zal da»rtoe mei het Bubsidie is staat zjjt. De liquideerende maatschappij was machteloos maar niet zóó machteloos ot zjj zou nog wel een proces hebben kannen voeren. Op de vraag van den minister of Ged. Staten art. 38 wilden toepassen antwoordden dezen, dat zjj de voorkeur gaven aan versterking van den zeedjjk. Had de minister stil Bezeten hjj zou zjjn plicht verzuimd hebben en niet verantwoord zjjn. Ojk nu is er tjjd ver loren maar dit is den minister niet te wjj'en: Er is gedaan wat gedaan kon worden en de berdjjkirg wacht slechts op de aanneming van dit ontwerp. Mocht het worden aangenomen, ons waterstaatsrecht zal da rdoor niet worden gescbonden. Er is bier een buitengewoon geval, dat geen autecadent schept. De mogoljjkheid van een Rjjkssubsidi* voor doorbraken is zelfs in den ge- daohtengang van den wetgever voor 1900 opgenomen. Door den heer Breebaart werd gezegd, dat de minister dadeljjk maatregelen had kunnen nemen tot dichting der gaten. Hoe had de minister dat kannen doen. Ged. Staten gaven ds voorkeur aan verhooging en verzwaring ▼an den spoordjjk, de maatsohsppjj in 1 quidatie was niet genegen om iets te doen. Het subsidie zal in gedeelten worden uitgekeerdhet eerste wanneer de becjjking is gebracht op het vorig prcfil. Het vetwjjt van het meten met twee maten, trof den minister ernstig en bet was onverdiend. Bjj de Lekdjj en was ia 1876 geen door braak geljjk hier. Daar waroa b-langhi-b benden, die groot belang hadden bjj het behoud van diedjjken d&Ar waren gewilligen, hier ontbraken beiden. De minister beaamde hetgeen gezegd is omtrert den duiker in den spoordam. Die duiker moest noodzakelijk gedicht worden. Ds Maat schappij tot Exp. v. S. S. heeft dit gedaan met 'b minis ters goedvinden en hjj draagt daarvoor nog de volle ver- antwoordeljjkae'd, Bezwjjking ran den duiker zou doorbraak van den spoordam tengsveigs nebben gehad. De minister kon niet toegeven dat hier een onrechtvaardige daad geschiedde. Nadat nog sen drietal sprekers, de hoeren Bultman, Woltjer en Van V e 1 z e n bet woord hadden gevoerd kwam hst wetsontwerp in stemming en werd aange nomen met 24 tegen 18 stemmen. Tegen stemden de hseren v. Beyma, Fransen, Havelaar, Regout, r. Fjsenne, Boschman, Drakenstein, Rabusen, v. Houtsn, Brouwers, Hearkens, Laan, Woltjer en Merckelbach. Achtereenvolgens werden gos-igekc-uid na korte ge- dachtenwisseliug of zonder debat ds volgende watsoet- werpen Herziening der wet van 2J April 1895 Staatsblad no. 54) houdende nadere bepalingen omtrent de heffing van invoerrecht naar de waarde der goederen. Aanvulling en verhooging van hoofdstuk IX der Staatsbegrooting voor 19C6. Toekenning vaa een renteloos voorschot ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen Tan een spoorweg MeppelBalkbrug. Verhooging en aanvulling van het IXde hoofdstak der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1906. Verhooging van het IXde hoofdstak der Staatsbe grooting voor het dienstjaar 1906. Wjjziging van het IXde hoofdstak der Staatsbegrooting voor hot dienstjaar 1905. Goedkeuring eener overeenkomst met de Fransche Regeering tot wjjziging der overeenkomst van 6 April 1904, betreffende tot stand te brengen kabrlvei bindingen. Nadere wjjziging der wet van 18 April 1874 Staat blad no. 66) tot vaststelling van het tarief van gerechts kosten in strafzaken, Verhooging en aanvulling van het IVde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1905. Ruiling van grond tusscken den Staat der Nederlanden en F. W. O. H. baron van Tuyll van Serooskerken te Velsen. Verhooging van hoofdstak X der Staatsbegrooting en aanvalling van de middelen van Nederl.-Ind 8 voor het dienstjaar 1905. Raming van kesten voor 1907. De Kamer is op recès gegaan. Minister Krauw. De minister Veegens het ff in de Eerste Kamer mede gedeeld, dat hedenmorgen een telegram is ontvangen, dat de minister Krans in welstand te L:ssabon is aan gekoman. Jhr. Mr. Hoëll. Jhr. mr. Roëll, de voorzitter van de Tweede Kamar, it gisteren naar het buitenland vertrokken. Zjju verbljjf aldaar zal een zestal weken duren. fieneente- werklieden. Bjj den Raad van Haarlem is door mr. H. J. Tbiel het volgende voorstel ingediend De Raad, van oordoel dat do loonen der gemeente werklieden, zoo goed als de Balarissen der ambtenaren bjj verordening behcoren te worden geregeld, noodigt B, en W. uit daartoe desbetreffende voorstellen aan den Raad te doen. Vice- consuls van Zweden. Ingevolge Koninklijke maohtiging zjjn do heeren N. J. Vinken en J. Wilkens erkend en toegelaten als vice- consnls van Zweden, respectievelijk te Den Helder en voor Texel, en op Terschelling en Vlieland. Onderzoek haveabedryf. Bjj Koninkljjk besluit is, met ingang van 2 Juli 1906, ingesteld eene commissie van onderzoek voor het haTon- bedrjjf te Amsterdam, en zjjn benoemd tot leden dier commissie do heeren J. H. L. van Doinse, inspecteur van den arboid te Amsterdam, tevens voorzitter H. L. Bakker, bestuurder en procuratiehouder der te Amsterdam gevestigde afdeeliug der firma Roys en Co., oargadoors te Amsterdam C. A- den Tex, directeur der Stoomvsa t-maatschappjj Nederland, te Amsterdam W. Jamoel, lid van den Christeljjken Scheeps- en Bcotwerkorsbond, afdeelicg van Patrimonium, te Am sterdam, en C. Posthuma, secretaris van de Sc'aeeps- en Bootwer- kersverveniging Recht en Plicht, afdeeliug Amsterdam, van den Ne lerlandsohen Scheeps- en Boot werker bond te Amsterdam. Hem getuigschrift. In «Maandblad tegen vervalschingeu» schrjjven de redacteuren dr. Van Hamel Roos (c Harmons >Wie dezer dagen het Volkspaleis in de hoofdstad bezoekt, zal den indruk verkrjjgen, dat inderdaad alles gedaan is, om den bezoeker do overtuiging te geven, dat onze Noderlandsohe molenaars en bakkers hun vak gron dig verstsao, en alles in het werk stellen, om het besto en nieuwste op hun gebied ts geven. »En waar wjj door den aard van onzen werkkring in de gelegenheid zjjn, uit eigen, lange ervaring te spreke daar ge'uigen wjj gsarne, dat do groote meerderheid der uitgestalde waren inderdaad datgene vertegenwoordigt, wat geregeld aan het publiek geleverd wordt en dat ve' - valschingen en onzuivere leveranties tot de hooge uit zonderingen op dit gebied behooren.» Hollandsch tooneel-euHewble In de West. Aan een particulier schrjjven uit Gure9*0 van eender laden van het ensemble, ontleent de Tel, o.m. t »Wjj hebben in Paramaribo een schitterende ontvangst gehad, zjjn erg gefö'eerd geworden en hadden veel artistiek succes, niet alleen bjj de Kolonisten, mair ook bjj do Europeanen. Wb zitten hier net in den regen tjjd van de tropen, geweldige buien en een kwartier daarna schjjnt 't zonnetje weer heerljjkmaar bier op Cursgao is het droog. 20 Juni a s. hier openingsvoorstelling met >Spoken«. Dezer dagen moeten we op receptie bjj den gouverneur- generaal. J't is wel aardig zoo'n tournée. fierluge geen hoogleeraur. De Redactie van *De Bouwwereld* schrjjft •Aangaande het bericht in »De Bouwwereld*, als zoude binnenkort de instelling van een derden leerstoel in de sohoone bouwkunde te Deltt en de benoeming van den heer H. P. Bsrlags tot professor te wachten zjjn, is, hoewel het ons van seno overigons be.haaldeljjk betrouw baar gebleken zjjde medegedeeld werd, van cffioiëele zjjde niets bekerd. Het berust waarscbjjnljjk op een mi»verstand.» Concours vna hamoule- en fan farekorpsen le Haarlem. Voor een in Sopfsmber in hst Brojgabouw ta Haarlem te geven concours voor harmonie-en fanfarekorpsen, heeft de Vereeniging tot verfraa'ïag van Haarlem en om°trekon alle medailles, op haar Rteuopel geslagen, beschikbaar gesteld. Diefstal. Bjj de werklieden in bet havenbedrjjf te Amsterdam, bestaat het gebruik om bjj 't laden of lossen van koop mansgoederen afs ko'fie suiker oaz, in Je pakhuizon hst •rpveegs 1da z.g. spi laai kar of spilkoffie zich too to eigenen. In hot gemeenta-ontrepöt werdoa voor enksls maanlen twen wrklieden van het Blaauwhoedenream ar op betrapt dat 55.; dergeljjke hoeveelheid suiker ouder de klesren wilden medaoeraen. Gisteren stonden ze 'e Amsterdam ter c'.i. Het waroi E. J. van dan Bo-ch en B. J. Rotei. Zij werdoa ie Ier veroordeeld tot 6 maandea gevangenisstraf. Aan het postkantoor Scbagen on de daaronder ressor- Unrendn hulpkantoren werd gedurende het 2e kwartaal 1906 in de postspaubank ingelegd f60183.27; terug betaald f55025.26. Hst laatste door dat kantoor uitge geven boekjo draagt hot nummer 7266. Het aantal telefonische gesprekken bedroeg van uit Schagen 360 en naar Sohagen 117. Er werden 28 lokale gesprokken gevoerd gedurende de eerste maand van de indienst- steliing der gemeanteljjke telefoon. De zuiveUontoonstelling op 22 Aug. alhier zal op geluisterd worden door eene nationale rtngtjjderjj voor paren om prjjzen van f 60, f 40, f 20, f 10 en f 5 en 1 verguld zilveren medaille, 1 zilveren medaille en 1 bron zen medaille voor het schoonste geheel aangeboden door den heer J. Vader. Vit Heer-Hugowuard. Do commissie voor de in 8optomber ta honden ten toonstelling mag zich bjj voortduring in bslangstellitg verheugen. Van H. M. da Koningin word oen zilveren medaille voor de tentoonstelling ontvangen. Medailles werden mede toegezegd door den heer Appel uitg. der Nieuwe Courant te Alkmaar en de firma Costar, uitg. dor AUcmaariche Courant, De medailles, welke op deze wjjzo wird»n bcebikhaar gesl»ld, deukt de commissie uit te reiken boven de gewone bekroningen. Omtrent de beslissing on de aanvrage om subsidie van het Polder bestuur kwam nog geen mededealing in. Aan deze tentoonstelling zal worden verbonden e:n keuriig der Nederl. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde, onder borchsrming van H. M. de Koningin-Moeder. Vit de „Kgsnouden*'. Doze week hield do Voreeniging ter bevordering van het Vreemdelingenverkeer" voor Egmond aan Zee eene algemeene vergadering in de groote zaal van den heer Jb. Halff. De vergadering was goed bezocht. Aan do orde was de bespreking der feestelijkheden voor dezen zomer. Men besloot dit jaar geen „kermesse d'été" te organiseeren, wel bij golegenheil van den verjaardag van H. M. de Koningin-Moeder, dus op 2 Augustus een concert. Dit concert zal gegeven worden door de gemengde zangvereeniging „Alcmaria" van Alkmaar in de con certzaal van den heer Halff. Bij de rondvraag werden verschillende opmerkingen gemaakt van hygiënischen aard, als het noodzakolijke van het beter vergraven van groom (visohafval) in de duinen en het onhebbelijke en ongezonde van het werpen van facaeliën in de vuilnisbakken. Het Bestuur zou van deze klachten goede nota nemer en zoo noodig, ter bevoegder plaatse op veran dering aandringen. IJlt 81. PsacrM. Tot voor kotten tjjd waren de draaibatten (een bepaal de ziekte in het koolgewas) te St. Panoras en omstreken nog maar enkel op de planten banon, thans is deze ziekte op onrustbarende wjjze toegenomen en zjjn verschillende koolsoorten er nn reeds op do akkers door aangetast. Vooral do bloemkool hoeft er veel door te lijden, daarvan zjjn dan ook al enkele akkers totaal waardeJooB, zoodat ze zjjn omgeploegd, zelfs akkers waar de bloemkool al in vollen bloei wrs, zjjn vernietigd. Hen oud-Hollandwctae wafelbakkery. Op de tentoonstelling te Milaan bevindt zich ook een ond-Holla' dsche wafelbakkorjj. Ztj wordt geëxplotcerd door do familio Koppen in een ond-Hollamipch huisje met een luifel. Dan 2den Juli bracht H. M. de Koningin- Moeder van Ital met een aantal hofdames ea heeren van haar gevolg een bezoek aan deze wafelbakkerjj. De familie Kippen had natuurlijk niot op zulk hoog bezoek gerekend. Maar al spoed'g werden oen paar landgenooten gevonden, die in een eu ander voorzagen, als porselein en zilverwerk in antieken stjjl, antieke stoelen, oen tapjjt enz. Da Koningin at een drietal wafels en vroeg alle moga- ljjke inlichtingen omtrent het bereiden der watels. De meisjes die bedienen zjjn Friezinnetjes met kappen op en in het provinciaal costnnm. Een van hanr bood de Koningin Moedor bjj 't vertrek een ruiker aan. Wctteiyk sluitingsuur. Het dageljjksch bestuur van het Comité tegen een wet telijke regeling op het sluitingsuur van winkels en maga- zjjnen te Amsterdam heeft aan B. en W. en den ge meenteraad een adres gericht, houdende het verzoek, ook namens ongeveer negent en-honderd medo-winkeliers te Amsterdam, die tot heden reeds door plaatsing hnnner bandteekeniDgen, welue als bjjiagen bjj het adres gaan, blijken gaven ti-gon do voo gestelde concept verordening te zjjn, niet aan te nemen een oonospt-veroruening, waarbjj het openings- en sluitingsuur voor winkels en magazjjnen wordt vastgosteld. Schietoefeningen te IJaulden, 3de District. Volgens mededeeliog als voren zai op 7 ea zoo noodig op 8 Angu8tua 1906 een schietoefening worden gahoadeu van hot fort bjj IJmuidon. Er zal gevuurd worden mot kanonnen van zwaar kaliber (24 o.M.), waarbjj onveilig gemaakt wordt een spotor, tot op 9000 M. van het fort en bezrensd aan de Noordzjjdo door een ljju van af het fort in de richting NNW. en aan de Zuidzjjdo door het Noorderhoofd en eon ljjn in de richting ZW. van het uiteinde daarvan. Op de dagen, dat er gevnurd wordt, zal van het fort een roode vlag waaien van minstens één uur vóór den aanvang dor schietoefeningen tot aan het einde daarvan. Het sneeuwbal-systeeua. Men veizookt ons de a indacht te vestigen op het sneeuwbal systeem, dat in Leeuwarden en elders (misschien ook hier) in den laat sten tjjd opgang heeft gevonden of dreigt te vinden. Het nogal ingewikkeld systeem, waarmede door «Miisin Anonyme do Chocolat Postbus no. 8 Nijmegen» wordt gewerkt, naar het N.v.Fr. meldt, ziet er als volgt uit: Voor 15 ots. koopt men een coupon, die dsn bezitter bet >voorrecht« geeft, tegen betaling van 60 ots. er een bon, voorzien van vier oonpons, bjj te koopen. De eerste kooper heeft dus in 't geheel 75 ets uitgegeven. Maar die vier laa'.ste coupons mag bjj voor 15 ots. per stuk weer verkoopen aan anderen, die dan op hunne beurt cp dezelfde wjjze het «sneeuwballetje» kannen laten rollen. Wie daarin slaagt, komt dus zelf met de eerste 15 ots. vrjj en wannier zjjn vier afnemers na elk ook weer voor 60 ets. oen bon met vier coupons koopen (zoo dat dan in 't geheel is uitgegeven 4 maal 60 ets. is f 2.40, plas de eerste 15 etstotaal f 2.55) krjjgt de eerste houder voor zjjn 15 cis. toegezegd een pakket chocolade van f 2.40. De bon vermeldt als conditie: «Het pakket zal worden afgeleverd zoo spoedig mogeljjk na ontvangst van de laatste gilocaeseerde 60 csn'." Voor de eerste houders is het systeem dus zeer ver lokkend, voor de tweede misschien ook nog wel, maar bjj elk verder rollen van den sneenwbal, die al dra een lawine van couponnetjes wordt-, wordt het voor de hou ders moeiljjker op hnn baart weer vrienden en kennissen te bepraten, sn ton slotte knnnen honderden hun cou ponnetje?, waarvoor zo 75 o's. hsbbon uitgegeven, niet tjjdig geplaatst krjjgen en dan zjjn ze hun drie kwartjes kwijt-, want.... de ooupon is slechts geldig tot nltimo September 1906. Ougeoorloofd vrs|cn. Voor de benoeming van hoofd der ichool to Hemrik (gemeente Baetstorzwaag Fr.) informeerden B. en W. om trent de godsdienstige en politieke gezindheid der sollici tanten, tevens werd geïnformeerd of da sollicitanten ook de socialistische gevoelens waren toegedaan. In de jongste raadsvergadering stelde bet raadslid eene motie voor, waarin deze daad van B. en W. werd be treurd en dn wensoh uitgesproken, dat voortaan omtrent de godsdienstige en politiek-economische gevoelens van sollicitanten gesn onderzoek zou worden gedaan. Met 9 tegen 5 stemmen werd deze motie verworpen. Hen zeldzuaui Jubllé. Do heer A. Y.ebaert, gemeente ontvanger te Koewacht viert deze maand een hoogst zeldzaam feest. Hjj is 60 jaar lid van de handbiogmaatsohappjj «St. Sabastiaan» te Zaiddorp. De heer Ysebaert bezoekt thans nog, ondanks zjjn hooge jaren, alle schietingen in den omtrek. Ds vorige week schoot hjj nog een hoogvogel. Zijn kamer is versierd met vogels, die hjj gedurende zjjn 60 jarig lidmaatschap geschoten heeft. Er zal oen sokiet wedstrjjd plaats hebben, waarop alle rebatters uit Belg;ë en Nederland genoodigd zjjn, die in de afgeloopen jaren met den heer Ysebaert om vogels gekampt hebben. Vorstelyhe gift. De fiima Stork en Co. te Hengelo gaf ter gelegenheid van het 25-jarig bsstaan der Veroeniging eene feestgave van honderddnizend gulden, als commanditaire deelneming in de fabriek aan de Vereeniging. Do vereeniging gaf tweeduizend culden aan het ziekenhuis te Hengelo en vijfhonderd gulden aan het gestioht voor oogljjders te Utrecht. Do Vereeniging bood den heer D. W. Stork een zilveren servies aan. Hen gift voor stakers. Het stakingscomité te Leiden deelt mede, dat een gift van f500 is ontvavgen, terwijl zoo noodig nog driemaal zulk een gift is toegezegd. Het bedrag is in een weer- standakas gestort. krankzinnig geworden. Zekere Br., de dader van den in het begin van dit jaar gepleegdnn moordaanslag op een jachtoprienei te Hengelo, is in de gevangenis te Arnhem krankzinnig ge worden en naar hel Rijkskraukzinnigengesticht ta Mederablik overgebracht. Wlelrijdersknarten In Pruisen. Io PrDisoa dient bd-ir wielrjj Ier van oen kaart tazjjn voorzien, welke 30 cent kost. Eergisteravond werd te Biobolt een streng onderzoek ingesteld bjj de arbeider», dio aldaar per fiets naar het werk gaan. Ruim 70 konden geen kaart toooen en mo-sten 2 Mark storten. Zjj, die zooveel n;et op zak hadden, moesten de fiets of hun horloge afstaan. Landweerpllchtlg en lastig. Da landweerpliohtige Krilles, thans wegens onwil om onder do wapens le komen, veroordeeld tot één maand militaire detentie, we'gort, ook in de gevangenis zjjn uniform aan to doen en zal zich verzetten tegen zjjn overbrenging naar Amsterdam, waar hg 18 dsgen zal moeten dienen. Ds garnizoenscommandant, die met de landweer niets te mak n heeft, kan voor de overbrenging geen personeel (oosiaan po de lardwee-commandant heeft geen personeel. Daarom zjjn nn aao het departement van Oorlog orders gevraag

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1