No. 159. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Uitbetaling. Toelating Burgerschool cd Meisjesschool, MAANDAG Prijs der gewone advertentiën 9 JULI, UITBETALING sollicitanten Hinderwet. BINNENLAND Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. TelefooiBaatmer 'i, Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, üroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HEKMs. COSTEK ZOON Voordam O 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat de der vergoedingentoegekend ingevolge Art. löbis der Landweerwet, zal geschieden ter Gemeente-Secretarie, en noodigen belang hebbende Landweerplichtigen uit, zich, ver gezeld van hunne Echtgenooten, ZOO SPOE DIG MOGELIJK daartoe aan te melden. Uit Hof- en Hoofdstad. ALKMAAR Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 5 Juli 1906. DONATH, Seoretiris. Naar de betrekking van ■«rktnees- 'tcr voor de wekeliJkHche vee- ■arkten (welke iederen Maandag en Zaterdag worden gehouden) worden opgeroepen. De jaarwedde bedraagt i 175, ^tukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 22 Jnli a.s. BURGEMEESTER en WETHOUDERRS der gemeente Alkmaar brengen ter kennia van belanghebbenden, dat zij, die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de Meisjesschool wenschen te laten be zoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór 15 Juli e. k., bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewijs van het betrok ken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren hebben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, voor de Burger- sohool op den Dinsdag volgende op den 3en Maandag in Augustus en voor de Meisjesschool op den Dinsdag volgende op den 4en Maandag in Augustus, dien leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Meisjesschool bestemt aan ds woning van het Hoofd dier School, aan de Oudegracht, op Maandag en Donderdag, van half een tot half twee ure en voor de Burgerschool, aan het schoolgebouw in de Brillesteeg op MaandagDinsdag en Donderdag, van half een tot half twee ure en Woensdag van 14 ure. In het bijzonder wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de omstandigheid dat in de raadsvergadering van 4 Juli j l. is besloten het schoolgeld voor de Bur gerschool en de laagste zeven klassen der Meisjesschool geUJk le stellen, nl. per kwartaal voor één kind f 6. voor twee kinderen uit één gezin, gelijktijdig een of beide scholen bezoekende, per kwartaal en per kind f 5.25; voor drie of meer kinderen uit één gezin idem per kwartaal en per kind f 4.50 Zij noodigen belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Juli 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen, ingevolge art. 8 der Hinderwet, ter algemeene kennis, dat zjj bjj besluit van 5 Juli 1.1. voorwaardelijk vergunning hebben verleend aan de directie van de Scheepswerf en Machinefabriek »'t Hondsbosch., aldaar, tot het uitbreiden van genoemde fabriek door bjj- bonw van 2 overdekte ruimten en het bgplaatsen van een stoomketel van 41 atmosfeerdrnk, in het psreeel, Eilandswal, kad. sectie B no. 3108. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 6 Jnli 1906. DONATH, Sscretaris. ■1. M. de Honlngla. H. M. de Koningin heeft op advies van Haren geneesheer besloten niet alleen de galavoorstelling in den stadsschouw burg, te Amsterdam niet bg te wonen, maar Zg zal ook bjj de plechtige opening der Rembrandtzaal niet tegen woordig tjjn. De Haagsohe correspondent van de iV. Gren. Crt. meldt dat het vaststaat, dat H. M. de Koningin den geheelen zomer op 't Loo blijft, in verbsnd met de beugeljjke en voor Dynastie en Vaderland zoo recht verblgdende ge beurtenis, die, naar hem is verzekerd, tegen het einde van September of begin van October mag worden tege moet gezien. Men seinde Zaterdag particulier uit Den Haag aan het L. D. Aan de Haagsche Nijverheidsschool is opgedragen dQ iutvoering en levering van de luiermand van H. M. dQ Koningin. Alles duidt er dus op, dat waarschjjnljjk nog dit jaar een zeer bigde gebeurtenis zal plaats hebben. Installatie Landbouw-Uoataelssle. Te laat om het uog te kunnen opnemen, ontvingen wjj Zaterdag uit 's Gravenhage een telegram over de in stallatie van de landbouw-commissie. Wjj laten daarom hier nog een bericht over dit feit volgen De minister van Landbouw, mr. Veegens, heeft in de Trèreszaal de «Staatscommissie tot onderzoek van den oeconomiechen toestand der landbouwers en landarbeiders", geïnstalleerd, met een rede, waatin hg herinnerdo, dat de vroegere landbonwstaatscommisaie krachtig bijdroeg tot de ontwikkeling vttn den tegenwooidigen landbouw en tot talrjjke regeeringsmaatregelen op technisch landbouw gebied. Bg regeeringsbomoeiïng moet het oog gericht zijti op een billgke verdeeling der vrachten van de coltnnr onder de landbouwende bevolking. De minister wees er op, dat bjj deze commissie de sooiale toestand der landbouwers en landarbeiders meer op den voorgrond staat, nu het kleinbedrjjf toeneemt en bet grootbedrjjf afneemt en het aantal pachters vermeerdert. Verder wees Z.Ex. op de buitensporige opdrjjving van de grondprijzen, den trek van landarbeiders naar de steden en het buitenland en op andere minder gunstige econo mische toestanden, waarvan een onderzoek kan leiden tot verbeteringen in de wetgeving en het regeeringsbeleid. Van een sociaal onderzoek verwacht de regeering daarom, dat er eeu grondslag voor een doeltreffend agrarisch be leid zal worden gelegd. Van de samenstelling der oom missie verwachtte de minister degeljjken en vruchtbaren arbeid. De heer Lovink, lid-voorzitter van de commissie, wees in zijn antwoord op 's ministers rede, op do moeiljjkheid van het agrarisch vraagstuk en het groote meeningsver- schil omtrent de middelen ter verbetering, die toe te schrjjven zjjn eensdeels aan de uiteenloopende plattelands- toestanden, anderdeels aan de begripsverwarring, die tnssohen de mannen van de practijk en theorie bestaat. Hg verzekerde, dat de commissie zal streven naar een spoedige oplossing van dit sociale vraagstuk, in het be lang van de landbouwende bevolking, waarvan de instand houding en ontwikkeling voor het vaderland van zoo overwegend belang zjjn. O*MMMSMSWMHMI Katholieke Vakvereenlglngen. De Tijd meldt Wjj ontvingen ter plaatsing in ons blad, met ver zoek aan de overige katholieke bladen om over te nemen, onderstaande verklaring van bet Doorluchtig Episcopaat: «Meermalen werd in den laatsten t jjd én in katholieke bladen én in brochures geschreven over de vraag of het al dan niet ook voor Nederland wentcbeljjk zon zjjn, niet katholieke maar christeljjke vakvereenigingen op te richten, resp. de bestaande katholieke vereenigingen in ohristeljjke te hervormenen het is gebleken, dat voor laatstgenoemden propaganda wordt gemaakt onder de katholieken van Nederland. «Hiertegen hebben de bisschoppen van Nederland gemeend openljjk te moeten optreden geljjk zg doen bg dezen met de verklaring, dat het hun ernstig en □itdrukkeljjk verlangen is, de hun onderhoorige katho lieken te vereenigen en vereenigd te houden in katholieke organisatiënomdat van den eenen kant alleen in deze de katholieke beginselen tot hun volle recht knunen komenen van den anderen kant eene samenwerking met andere vereenigingen voor bepaalde, wenscheljjk ge achte doeleinden, in zoover de katholieke beginselen die toelaten, noch onmogeljjk gemaakt, noch bemoeiljjkt wordt.. Autl-revol. Propagaadaclubg. De Bond van Antir. Prop. Cl. in Ned. hoopt dit jaar zjjn jaarvergadering te honden 11 Juli, Woensdag a.s. in Gebouw Irene te Utrecht, des morgens om eli uur. E»n voorstel van het bestuur wil de onderscheiding tnsechen algemeen en dageljjkech bestuur ophefisn, zoodat bij aanneming een bestuur van 5 leden het vroegere alg. en dag. bestnur zou vervangen. Behalve andere voorstellen zal ook bespioken moeten worden een plan, om hier en daar propagandadagen te organiseeren. Een der Haagsche medewerkers van de Opr. Haarl. Ct. die zich Politicus noemt, geeft een schets van prof. Draoker, waaraan wjj het volgende ontieenen «In prof. Draoker heb ik steeds bewonderd de ba ten- gewone en kostbare gave om te zjjn nog steeds, de primas inter pares" waar 't aankomt op 't degeljjir, magistraal behan telen vau zóó moeieljjke, zóó «dorre, zoo ondankbare onderwerpen als bjjvoorbneld het Arbeidscontract, met al den aankleve van dien, en toch te big ven de lustige, levendige man met de geestige, schitterende oogen en den prettigen omgang met de collega's, van wien men niets kan bespeuren, dut de rensachtige geestesarbeid, dien bjj verricht, hem ook slechts eenigormate afmat 1 't Is en dit kenschetst immers vooral hef geniale van dezen volksvertegenwoordiger of de hoer Drucker «speelt met de zwaai wichtige stof, die bjj onder handen j heeft. Hg behoort tot de «witte raven., van wie vader Hieronymus inderdaad met recht had kannen gela gen «Zjjn spelen ii lceren 1" En ik kan me levendig voorstellen, dat voor den gym nasiast, den studiosus Drucker 't zich eigen-maken van de copia kennis, voor de diverse examina noodig, niet veel meer dan «Spielerei, is geweest.... Een «ludnt. echter, die gepaard ging met dusdanige diepe en waar achtige liefde voor het weten en de wetenschap, dat geenerlei aansporing, geen stimulans Ier wereld, noodig w~s om dien student tot het verder-onderzoeken te prikkelen Er moet in de kleine, tengere verschjjnicg van den Leidschen hoogleeraar-Kamerlid, in den man met de gitzwarte oogen en het nog steeds onvergrjjsde baardje, waarin de b wegeljjke nerveuss vingers voortdurend plukken en warrelen, een wel zeer bjjzondere, zoowol intellectneele als pbysieke kracht schuilen. Terwijl de meesten in de Kamer moeito hebbes om 'c «uit te houden, in de drukkende, loome, saaie atmosfeer der vergadering, die moeizaam, in vele tientallen van zittingen, dra weg vindt in het labyrinth van wetsartikelen en van voor schriften, welke pasklaar moeten gemaakt worden aan de bestaande wetten, bljjft de heer Drucker de vlugge, lenige, opgewekte, haast jolige figuur, die tussohsn oen pa3r «babbeltjes, met collega's houdt eene rede, waaruit blijkt, hoezeer hjj meester is het onderwerp, waarvan bjj trouwens «do eer. mag wegdragen. En wanneer bjj dan het woord voert, is er geen spoor te bekennen van dat gewichtig-doecdo, waaruit bljjken, spreken moet, tot de anderenIk, vader van het aanhangig ontwerp, zeg dingen, waarnaar gjj hebt te luisteren, in resprctueuse aandacht Niets van dit alles. De heer Drncker loopt naar z'n bankje, begint te praten, niet mooi, niet indrukwekkend, zondor eenige «oratorische Iranje» miar kristalhelder, maar heerljjk duideljjk, zoodat de logica der met tameljjk zwakke stem gebrachte argumenten den leek treft en pakt Zóó kan slechts hjj spreken, die wer< keljjk, die onbeperkt heer en meester is van de stof, die bg behandelt, die in de praktgk toont, dat het «qui bene distingnit, bene docet» geen doode letter is Die, hoogleeraar zjjnde, 't op college naar zjjn expli- catiën luisteren, tot een lust zal hebben gemaakt voor de intelligente studiosi van z'n gehoor Hst absoluut ontbreken van elke «manier* van al wat naar plechtig of gewichtig ci voornaam, of ook geleerd-doen ljjkt, is durf 'k wel zeggen de groote attractie in prof.Drncker's optreden als eender eminente volksvertegen' woordigers. Wanneer hjj staat tegenover de sociaal democratische fractie, dan zal vermoed ik angst rjjzen in het hart van Pieter Jelle's, want hier heeft men een man zonder hartstocht, die wordt beheerscht door geborneerde vrijzinnigheid een man van glasheldere logica, die slechts stelt, met de kalmte van echt-wetenschappe- ljjk denkend, eohatrjjk-gedocumenteerd man, argument tegenover argument Iemand zonder kleine jjdelheid, wiens hart behoort, alleen, aan wat hg na lang en ernstig onderzoek als waarheid ging beBchonwen Vooral na de behandeling van het arbeidscontract, waarvan prof. mr. Drucker immers de geeBteljjke vader is, komt dezen jovialen afgevaardigde de hnlde toe van te zjjn een der grootste Kamerleden, geeeteljjke zoowel als in zjjne hoedanigheid van bescheiden mensch, vrjj van elke zelfoverschatting, van elk zoeken naar zelfverheffing. Valerius, die in het laatstgenoemde blad «Uit de Amstelstadc sohrjjft, herinnert er aan, dat het dezer dagen 40 jaar geleden was, dat Sarphati gestorven en het Paleis voor Volksvljjt goopend is, en er de eerste tentoonstelling in gehouden werd. Hg gaat dan voort: «Sarphati was een man, die Amsterdam lief had en het wilde vooruitbrengen. Alle heil voor Amsterdam zag hjj in een gebonw, zooals dat balten Londen, waar njjverheid voo tdnrend tentoonstelli gen kon honden. Dat gebouw, dat paleis moest komen te staan op een plaats, die het hart der stad zou worden. Sarphati heeft het doen verrjjzen op een plek, toen zeer onaanzienlgk, aan een nithoek der stad. Er was de vee-varkensmarkt, een oavalerie-kazerne enz. Thans is het 't Frederiksplein. De tjjd heeft bewezen, dat Sarphati goed heeft gezien. Om het Paleis zjjn groote nieuwe wjjken ontstaan, een geheel nienwe stad. Indien hg langer had mogen leven, indien hg over nog meer geld te beschikken zon hebben gehad, indien minder centenaarzware zorgen hem gedrukt hadden, wat zou hjj misschien nog tot heil van Amsterdam hebben Kunnen doenDe dood verraste hem, kort na de opening van het Paleis voor Volksvljjt. Een straat en een park, waarin zjjn borstbeeld prjjkt, zjja naar hem genoemd en bewaren zjjn naam. Wat oen man, met een ruimen blik; een man, bezield met liefde voor zjjn stad en land, en welk een werk zaamheid en welvaart hg verspreiden kan, en als het óf bevordering van Nijverheid, óf van handel er scheepvaart betreft, leert de geeohiedenis van den koopman oossul M*jjer, den vader van de te Bremen gevestigde Nord- Dautsch* Lloyd waarvan hg de voornaamste opzichter was. Na uitvoerig te hebben gemorneerd wat deze tot stand gebracht heeft gaat hjj voort. »En dat alles is voornameljjk het werk van één man, van consul Meyer, een koopman zooals Holland in de 17de eeuw er velen had, die zelf gereisd, overal uit eigen oogen gekeken had en practisch ervaren was. Toen Hol land nog een heele vloot had, begon hjj met een paar schepen, en nu vaart Norddeutsche Lloyd ook vracht voor Holland, doet alle havens ter wereld aan en had lang een Zuid-Afrikaansche ljjn, toen in Holland ge treuzeld werd en de vraag overwogen of een ljjn op Zuid-Afrika de moeite zou loonen. Ik geloof Holland heeft er nog geen ljjn op, maar met Japan en een der Scandinavische Rjjken. Wat had Holland, Amsterdam in het bjjzonder gekund, in de dagen der oprichting van de «Nord-Deutscher Lloyd« l Maar.... toen heerschte er de almachtige m'n heer Jan Salie, en klopte de hartader van het land flauw! En dan, hoe gemakkelijk niet waar, om effecten te hebben, Russische vooral of zooals vroeger, aandeelen voor spooraanleg in een onbekende plaats van Amerika, waar zelfs geen land was om aan te leggen I Toen is in Amsterdam en uit Amsterdam door het geheele land ergerljjk gezwendeld, en zjjn er vele welgestelde familiën dood-arm bjj geworden. De gemakkeljjke effecten I Men zit thuis op zjjn pan toffeltjes en gebruikt op gezette tjjden de schaar en knipt maar couponnetjesslapend sluimerend en droo- mend, en luilakkend, komt het geld in, men heeft ei' letterljjk niets voor te doen, men knipt maar, of.... wordt zelf geknipt met de groote schaar. En dan straatarm en de lui, aan wie men zjjn ondergang te danken had, liepen aL steunpilaren van den Staat rond, het waren «nette* zeer «correcte* lui, men kon ot mocht deze doortrapte schurken zelfs niet bjj de ooren trekken. Amsterdam kent ook van dat soort. Kon of kan men zjjn geld steken in vaderlandsche, solide ondernemingen, die welvaart zouden of zullen verspreiden, aan honderden werk verschaffen, dan hield of houdt men de hand op den zak. Maar laat Rusland komen, het twijfelachtige land van heden,de brandkasten vliegen open. Het is een geluk voor Nederland en Amsterdam ge weest, dat een Prins Hendrik heeft gehad, bjjgenaamd «de Zeeman.* Hij heeft Amsterdam uit den dommel helpen wekken en de scheepvaart krachtig bevorderd. Aan dezen Oranjevorst, die niet schroomde diep in den zak te tasten, als het de welvaart van het land, in het bjjzonder de scheepvaart betrof, is Nederland, Amsterdam in het bjjzonder zeer veel verplicht. Thans, goddank, is men iets minder traag en begrjjpt iets beter het belang van de scheepvaart, in de verbin dingen met heel de wereld. Een klein land, dat aan zee ligt is groot. Maar handen uit de mouwenen durven, en aanpakken, desnoods wagen. En, zooals dé dichter Heine zeiCourage en vertrouwen, en wat gezond verstand. De Auisterdam8che briefschrjjver van de Pret/. Geld. en Nijm. Ct. vertelt van een man (X noemt hg hem) met een rnim geweten, een Baron von MUniohhansen- geschiedenis. «Hjj is plotseling doof geworden en zegt daarom de rechtspraktjjk vaarwel. Een jongmensch P. wil een groote kruidenierszaak beginnen, dicht bg Amster dam. X. wordt compagnon nitslnitend vanwege de handelskennis. P. en X, huren samen een huis op naam van 'n aannemer, die op één ietter na precies spelt als X. en 't volle vertrouwen geniet, zoodat geen cent voornit behoeft betaald te worden. Voor alle zekerheid laat X. het oontract door P. teekenen met den naam van den aannemer. Allerlei artikelen worden voor de kruideniers affaire besteld en gedeeltoljjk afgeleverd fietsen, pianino's. Plotseling gaat door de stad het gerucht, dat men met flessohentrekkerB te doen heeft. Men wil met geweld de goederen, voor zoover nog niet verdwenen, terugnemen. F. en zjjn rechtskundige compagnon verdedigen hnn eor- ljjk gekocht goed, hnn eigendom. Veilig komt de buit in Amsterdam. De justitie bemoeit zich door het valsche huurcontract met de zaak. X. en F. worden gearresteerd. De eerste moet echter al heel spoedig weer worden vrjjgelaten. Hg dient aanklachten in bjj den minister van justitie tegen de oonranten, die hem een flasschentrekker noemden, tegen den officier van justitie, die hem wederrechteljjk van zjjn vrjjheid had beroofd. Ik geloot niet, dat de minister er veel op heeft geantwoord. Met vriend P. loopt h.t minder goed af. Natuorljjk kjj is geen reohtskaidige, bg beeft iets doms gedaan en 2; jaar moet hjj er voor brommen. Die 2% jaar zjjn om. Zaker beeft hjj de lessen, die zjjn geleerde compagnon hem gaf nu op zjjn gemak ver werkt. Bljjkbaar wil hg 't nu eens over een anderen boeg gooien. In 'n provinciaal blaadje las ik ten minste dezer dagen een annonce, waaronder P.'s (werkeljjken) naam als directenr van een huweljjksbnreau prjjkte. Bljjkbaar is bet bureau al goed voorzien, want er wordt een flinke boerendeerne aangebeden, jong, wees, eigenares van een groote boerderjj, met ik weet niet hoeveel beesten en nog veel meer blanke Hollandsche rjjksdaalders 1 Wie heeft last haar te nemen ofzelf genomen te worden De sohrijver van de brieven uit de Hoofdstad in de Prov. Over. en Zwolsche Ct. begint dit maal met deze ontboezeming Vau een eigenlijke attractie kan men des zomers in de hoofdstad niet spreken. Ik bedoel een gelegen heid, die als een soort reuzenzuiger het publiek door verrassende amusementen tot zich lokt en het in klimmende feeststemming brengt. Artis, Tolhuis, Schinkelhaven, BeUevue, de IJsbreker, ze hebben alle hun lommerrijke tuinen met concerten of fanfare-troepjes, ze brengen eenige gezelligheid onder de uitgaande dagjesmenschen, maar in een vroolijken roes brengen ze hen niet. Men komt er nuchter en koel in als door een, ik weet niet welk sleurtje gedreven en gaat er even kalm en onverschillig weder vandaan. Ik hel) het Zondagavond nog eens weer geprobeerd met het be faamde Tolhuis tegen een kwartje „intree", zooals de menigte zegt. Daar bekwam ik bij de gratie Gods een eng plaatsje op oen stoeltje, dat eenige overeenkomst had met een Kangoeroe, n.l. twee korte voorpooten en twee lange achterpooten. Telkens wipten de bei e eerste van het plancher af en kwam de leuning terecht tegen een moeder, die een schreeuwertje op den schoot had, dat zij met de spoen poogde te stillen, en naast haar stond de beweegbare woning van het kleintje, nl. de wieg. Er kwam meer publiek en de kellner wee'' op de onbescheiden plaatB, die de wieg innam. Een luid gekef volgde en de omstanders kozen partij voor het vrouwtje. De wieg bleef staan en toen ik een bedenkelijk gezicht trok, wijl ik het recht van den kellner niet geheel kon miskennen, begreep ik, dat het verstandig zou zijn mijn eigenaardig geconstrueerdea zetel te verlaten. Wie het Zondagavond uitgaansleven in den zomer te Amsterdam wil bestudeeren, ga naar het „Tolhuis". Ik zag om één tafeltje een ganschen geslachtsboom, stellig in 4 linien. Belangrijke aange legenheden worden dikwerf in het Tolhuis als in familieraad behandeld, omdat men in de week den tijd mist voltallig bijeen te komen. Tusschon den 15en Juni en den 5en Juli heeft het Tolhuis altijd huiten-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1