Honderd en achlste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating en Mei OPROEPING NA-INSPECTIE. No. 160. DINSDAG ÏO JULI, sollicitanten Amsterdamsclie Brieven. Nationale Militie Woensdag, den 25sten Juli B ÏNNËNLA N D„ Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON Voordam O 9. BURGEMEESTER en WETHOUDERRS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de Meisjesschool wenschen te laten be zoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór 15 Juli e. k., bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewijs van het betrok ken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren hebben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, voor de Burger school op den Dinsdag volgende op den 3en Maandag in Augustus en voor de Meisjesschool op den Dinsdag volgende op den 4en Maandag in Augustus, dien leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Meisjesschool bestaat aan de woning van hst Hoofd dier School, aan de Oudegracht, op Maandag en Donderdag, van half sen tot half twee ure en voor de Burgerschoolaan het schoolgebouw in de Brillesteeg, op MaandagDinsdag en Donderdag, van half een tot half twee ure en Woensdag van 14 ure. In het bijzonder wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de omstandigheid dat in de raadsvergadering van 4 Juli j l. is besloten het schoolgeld voor de Bur gerschool en de laagste zeven klassen der Helsjesschool geluk te stellen, nl. per kwartaal voor één kind f 6. voor twee kinderen uit één gezin, gelijktijdig een of beide scholen bezoekende, per kwartaal en per kind f 5.25; voor drie of meer kinderen uit één gezin idem per kwartaal en per kind f 4 50 Zjj noodigen belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Juli 1906. DONATH, Secretaris. w Naar de betrekking van marktmees ter voor de wekelijksche vee- markten (welke iederen Maandag en Zaterdag worden gehouden) worden opgeroepen. De jaarwedde bedraagt f 175,—. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 22 Juli a.s. BEVOLKING. Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente aan te melden (Afdeeling Bevolking): XXXII. Van de Beurs; van een geheimzin- nigen vogel; van Amsterdamse he Worsten van Rembr an dt - poëzie. Die Börse und kein Ende. Er duiken den laatsten tijd weer allerlei geruchten op aangaande omen soheurenden en verbrokkelende* Merourius-tempel. Wat deze geruchten met de meeste andere gemeen hebben, is, dat ze, hoewel natuurlijk alle uit „goede bron* geput en van de „meest gezaghebbende zijde" verkregen, elkaarvierkant tegenspreken. Zoo werden we onlangs verschrikt door de mede- deeling, hoe bij het ontgraven van een gedeelte der fundeeringen gebleken was, dat de palen aau de Beursstraatzijde uit het lood waren geraakt ten gevolge van het „werken* van den daar aangeplempten grond. Maar: „Neen," heette het eenige dagen later en het werd van „geachte zijde" verzekerd; „geen sp:or van wijking aanwezigde palen stonden nog als soldaatjes in 't gelid." Waaraan echter de steeds nijdiger dreigende scheuren wèl moeten worden toegeschreven werd van deze „geaohte zijde" niet verzekerd. We kunnen ons inmiddels troosten met de zekerheid, dit, mochten de fundeeringon inderdaad verzakken, de zaak voor de Beurs nog niet hopeloos staat. Onze voorouders althans wisten in zulke omstandigheden wol raad. k,v- begonnen de fundamenten van den toren der Oude Kerk te verzakken. Nu is de Oude Kerkstoren een bouwwerk van be- teokenis„van den grond af tot aan den weerwijzer tweehonderd en veertig voeten hoog." En wat lezen we in verband met het ernstige feit dezer verzakking Was Amsterdam in last Werd er een Oude Kerkstoren-Commissie benoemd Werd de toren de risée van stadgenoot en vreemdeling Niets van dit alles. Nuchter weg verhaalt de geschiedschrijver niets dan het sober..-«De Tooren der Oude Kerke, welks grond slagen, sedert eemgen tjjd meer of minder begonnen te zakken, werd in 't jaar 1723 wederom hersteld». Onze oude bouwmeesters schjjnen vcor zulke kleinig heden de hand niet verdraaid te hebben Eigenaardig intusschen, dat het feit van de verzakking der fundamenten van een aanzienlijken toren zoo weinig indruk maakte op het publiek, terwjjl beuzelingen het meer dan eens in rep en roer brachten. Zoo kwam het in October van het voor Amsterdam zoo rampzalige jaar 1636, het jaar waarin ruim 17000 stadgenooten door de pestziekte ten grave werden gesleept, voor, dat F. E. A. M. DE PREZ, gekomen uit de gemeente 's-Gravenhage. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaae roepen hjj deze op, den verlofganger van de militie te land Abram Balder, van de lichting 1904, 10e Rsgiment Infanterie, om zich op dezes jaars, des voormiddags te half elf ure, te laten vinden ten huize van den heer Militie-commissaris aan de Metiusgracht No. 9 te Alkmaar, om aldaar door of van wege den Militie-Commissaris te worden onderzocht, gekleed in uniform en voorzien van al de door hem van het korps medegebrachte kleeding. en uitrustingstukken, benevens zakboekje en verlofpas. Den verlofganger wordt daarbjj herinnerd aan de na volgende bepalingen der militiewet 1901. Art. 117. Het Crimineel Wetboek en het reglement van krjjgstucht voor het krjjgsvolk te lande zjjn op de manschappen der militie te land, die zich onder de wapenen bevindSn, van toepassing, en met opzicht tot de verschillende gevallen van desertie, op al de bjj de militie te land ingeljjfden. De manschappen worden geacht onder de wapenen te zgn: 1°. zoo lang zjj zioh bjj hun korps bevinden 2°. gedurende den tjjd, dien het in art. 125 bedotld onderzoek duurt 3°. in het algemeen, wanneer zjj in uniform zgn ge kleed. Art. 127, De verlofganger verschjjnt bij het onderzoek ie uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bjj zgn vertrek met verlof mede gegeven, van zjjn zakboekje en van zjjn verlofpas. Art. 128. Behoudens het bepaalde in art. 117 kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in de nuastbjj gelegen provoost of het naastbjj zjjnde huis van bewaring door den militie-commissaris worden opgelegd aan den verlofganger lo. die zonder geldige reden niet bjj het onderzoek verschjjnt 2o. die, daarbjj verschenen zjjnde, zonder geldige re den, niet voorzien is van de in het voorgaand artikel vermelde voorwerpen 3o, wiens kieeding- of uitrustingstukken, bjj het onder zoek niet in voldoenden staat worden bevonden. 4o. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zjjne vertoont. Art. 129. Is de verlofganger, wien, krachtens het voorgaand artikel, arrest is opgelegd, bjj het onderzoek tegenwoordig, dan kan hjj dadeljjk onder verzekerd ge leide in arrest worden gebracht. zich een vogel, «wat grooter dan een gans, graauwachtig van verve,» ongeveer drie weken achtereen 's avonds met zonsopgang op het kruis van den Oude-Kerkstoren plaatstedaar bleef hjj den ganschen nacht zitten, «houdende het gezicht naar het westen, daar hjj 's mor gens heenen vloog, komende, den volgenden avond, ter zelfder stede, uit het oosten terug.» Dit ongewoon ver schijnsel bracht de nieuwsgierige menigte op de been »die er allerlei voorspellingen uit maakte, schoon er niets bjjzonders op volgde.« Eindeljjk deed de stads- regeering, voor opschudding beducht, dezen vogel dood schieten. »'t Is niet onwaarschijnljjk,« zegt de historiograaph, «dat dit dier, gewoon op doode lighaamen te aazen, in den pesttjjd op den reuk der overledenen aan de pest afgekomen is.» Wanneer ik thans, hooggeachte Lezeres, van dezen geheimzinnigen vogel overga tot andere schepselen, die eveneens op geheimzinnige gelukkig echter niet altijd op onnaspeurlijke wjjze in onze goede stad verschjj- nen, geef ik U ernstig den raad, wat eau-de-Cologne op Uw zakdoek te nemen en dien tegen den neus te houden, totdat ge aan de volgende» drie sterretjes» gekomen zjjt. Vooraf deel ik U echter een anecdote mee, die wjj, Amsterdammers, graag vertellen en waarmee we niet zelden succes hebben. Uw zakdoek kunt ge nog even laten rusten. Langs een onzer grachten wandelt een Amsterdamsche slager. Zjjn zoontje draaft spelend voor hem uit, komt te dicht bjj den wateikant, struikelt en tuimelt te water, 't Knaapje zinkt weg. De vader, niet bedreven >n 't zwemmen, staat wanhopig aan den grachtoever. Ontzet staart de samengestroomde menigte toe. Maar eindeljjk... daar werpt een burger zjjn jas uit, springt in de gracht, grijpt het kind en brengt het behouden naar den vader. Deze, bljjkba&r een man in bonis, haalt zijn portefeuille te voorschjjn en biedt den redder van zjjn kind een belangrjjk bedrag in banknoten aan. Maar de edele man weigert, het te aanvaarden. »Ik smeek het udringt de vader aan. Maar vergeefs. «Waarmee kan ik u dan beloonen, edele man, redder van mjjn kind I snikt de slager. «Uw erkentelijkheid is mjjn loonantwoordt de ander. «Neen, neenl» roept de slager peinzend. «Mjjn dank baarheid mag u niet genoeg zijn Wat, wat mag ik stellen tegenover uw daad van menschenlietde «Doch eensklaps verheldert een glimlach zjjn gelaat. «Eureka l* zou hij zeggen, zoo hjj Grieksch verstond. Maar hjj zegt in gewoon Hollandsch: «GevondenGevonden Hartstochteljjk slaat hjj de armen om den hals van Is hjj niet tegenwoordig en onderwerpt hjj zich niet aau de hem opgelegde straf, dan wordt hjj, op schrifte lijke aanvrage van den militie-commissaris, te richten aan den Burgemeester der woonplaats van dien verlof ganger, aangehouden en onder verzekerd geleide naar de naastbjj gelegen provoost of het naastbg zjjnde huis van bewaring overgebracht. Art, 130. Onverminderd do straf, in art. 128 vormold, is de verlofganger verplicht, op den daartoe door den mili tie-commissaris te bepalen tjjl en plaats, en op de in art. 129 voorgeschreven wjjze, voor hem te verschgoen om te worden onderzocht. Art. 131. De verlofganger, die zich bjj herhaling schul dig maakt aan het feit, sub 4o. van art. 128 bedoeld, of niet orereenkomstig art. 130 voor don militie-com missaris verschjjnt, of, aldaar versohenen zjjnde, in het geval verkeert snb 2o. en 3o. van art. 128 vermeld, wordt in werkeljjkea dienst geroepen en daarin gedurende ton hoogste drie maanden gehouden. De duur van dezen dienst wordt door den Minister van Oorlog bepaald. Art. 133. De verlofganger der militie, die niet vol doet aan eene oproeping voor den werkelgken dienst, wordt als deserteur behandeld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 9 Juli 1906. DONATH, Secretaris. U. 51. de Hoalngla- Moeder. H. M. de Koningin-Moeder heeft, naar aanleiding van het verzoek van het Rambrandt-coa-ifé te Leiden, zich bereid verklaard, op 14 Juli, des namiddags 2 uur, hot Rembrandt-monument te Leiden ta onthullen en daarna een bezoek te brengen aan de Rembrandt-teatoonstelling. Provinciale Staten van IVoord-Holland. De rapporten zjjn verschenen, ui.gsbraobt op de voor- draohtei van de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hst volgende is daaraan ontleend. De desbetreffende commissie constateert met ingenomenheid dat te Meeren- berg niets onbeproefd wordt gelaten om V6rBetering to brengen in het gehalte van het personeel. De verhoogde post voor jaarwedden en extra toelagen wordt door baar ten volle ondersteund. Met ingenomenheid bezocht de commissie het nieuwe Broederhuis, waarbjj zjj de overtuiging kreeg, dat waarljjk te Meerenberg het beroep van krankzinnigenverpleger toch ook zgn aangename zjjde heeft. Niet zoo volkomen ingenomen was de comm'ssie over de voordracht om te Meerenberg drie woningeD te bouwen voor geneesheeren, daar de mogelijkheid niet was buiten gesloten dat er daarvan een of meer zullen leegstaan, door de bepaling dat ongehuwde geneesheeren niet ver plicht kunnen worden een eigau huishouding te stichten. Daarom wenscht de commissie wel de gevraagde f 53,755.01 toe te staan, doch onder beding, dat tot den bouw der woningen eerst dan wordt overgegaan als met den redder zjjns kinds en fluistert hem deze gedenk waardige woorden in 't oor s Laat het u door een vakman uit innige dankbaarheid gezegd zijn, edele vriendEet nooit Amsterdamsche worst!» Mèt neemt hjj zjjn druipend kind in de armen en jjlt voort. En hjj loopt nog Si non e vero, e ben trovato. In ieder geval de bouwstoffen voor mijn anecdote liggen voor 't grjjpen, zooals ge hooren zult. Maar nu uw zakdoek voor den neus. Klaar? Dan waag ik het, u een kort résumë te geven eener zitting van het Kantongerecht, deze week gehouden in de eerste stad des lands. Bevestiging van een vonnis tot 6 dagen hechtenis werd geëischt tegen een paardenkooper, die 's nachts een dood en in staat van ontbinding verkeerend varken had vervoerd. Dat zjjn wagen onverlicht was, had dus een goede reden. »'t Beesie was voor m'n hond bestemd», beweerde de waardige man doodonschuldig. Maar de agent, die hem »gesnapt« had, wist te vertellen, dat 't «beesie# wel twintig kilo woog en met permissie «verschrikkeljjk stonk» Naar 't abattoir vervoerd, werd het door den keurmeester afgekeurd, die 't vleesch nog te slecht vond voor een hond Vraag: Wat zou er van 't geurend zwjjntje zjjn ge worden, zonder het proces-verbaal van den wakkeren diender Kort antwoord: Worst, geachte Alkmaarsche lezer eerste kwaliteit worst I Zes dagen hechtenis werd eveneens geëischt tegen een slager uit de Jan Pieter Heyestraat, die bedorven vleesch in zjjn winkel had. Ook deze brave man was aan 't geval zoo onschuldig als een pasgeboren kind. 't Vleesch was niet eens van hem i Maar de rechter liet zich niet foppen, vooral waar 't ter terechtzittig bleek, dat onze vriend bjj herhaling bedorven vleesch binnen Je stad wist te brengen en dat het vleesch in kwestiezonder omwegen gezegd rot was Vraag: Ln welken vorm zou zonder het proces-verbaal het adelljjk vleesch de magen der Amsterdammeren bereikt hebben Kort antwoord In den vorm van worst, geachte lezer. Wederom zes dagen hechtenis hoorde een andere vleeschverkooper tegen zich eischen, die twee gestorven koebeesten bad pogen te importeeren binnen Amstels veste, 't eene van driehonderd un 't andere vau drie honderd-vijftig pond, die respectieveljjk voor vjjftien en vjjf-en-twintig gulden waren gekocht. De koopman die 't laatste beestje geleverd had, ver- zokerheid bskeud is, dat da thans inwonende geneesheeren voornemens zgn die woningen te betrekken. De voordracht is een uitvloeisel vac den wonsch van den geneesheer-directeur om het den in wonenden genees heeren mogeljjk te maken te huwen, waardoor zjj meer aan het gesticht zullen gebonden zgn. Hot sebgnbaar onrustbarend tekort op de rekening van Meerenberg over 1905, ad f 15,674.40$, wordt volgens de commissie veroorzaakt, doordat de in 1901 vastgestelde verhoogde bjjdrage der gemeenten van armlastige krank zinnigen pas in 1908 behoeft begonnen te worden be taald en niemand heeft kunnen voorzien, dat er in 1905 nog ongeveer 850 onder het oude tarief zouden verpleegd worden. Men had grooter mutaties onder de bevolking verwaoht. Voor ieder verpleegde scheelt het oude bjj het nieuwe tarief f 50. Betreurd werd de late indiening der stukken 30 Jnni dnar dit is een gevolg van de langdurige ziekte van den secretaiis der oommissie van toezicht, dus vol gens de commissie uit de Staten een verschoonbaar feit. Da commissio die rapport uitbrengt op het verzoek van vier ingezetenen te Castricum die vragen hun, te eeniger tjjd een terrein af te staan benoorden de school te Bikkurn voor den bouw eener r.k. kerk, vindt daartoe geen reden en wenscht ook niet in te gaan op den wensch van een harer leden, om aan dien grond vooreerst geen andere bestemming te geven. Dezelfde commissie brengt rapport nit op de voordracht om f 500 subsidie ta geven voor oen te IJmuiden op te richten visscherjjschool. Zjj vroeg zioh af wat de gemeente Velsen nu zal doen. Die gemeente toch zei f 1500 per jaar toe als het Rjjk f 3000 en de provincie f 1500 gaf. Doch nu geeft het Rjjk niemendal en de provincie slechts f 500 Ook vroeg men of de belanghebbenden, de visscherjj- maatschappjjen en de groote viechkoopers, wel genoeg bjjdragen Van opening der sohool dit jaar oordeelde men dat geen sprake kan zgn, evenwel wil het bestuur der school dan maar aanvangen met de cursussen aan den wal en voorloopig een zeilkotter huren, doch waar een opleidingsschip met kracht en op goede gronden wordt aanbevolen, oordeelt de commissie het raadzaam met de opening der sohool te wachten tot zjj met een goede kas worde geïnstalleerd, vandaar haar adviea tot terug name der voordracht tot de najaarsvergadering en het dan indienen eener voordracht tot aubsidieering voor 1907, D_> voorgestelde verbetering van de haven aan de Van Ewgcksluis en van de daarvoor liggende geul, werd algemeen van genoegzaam provinciaal belang geacht om finanoieelen steun te rechtvaardigen. «Sommige leden der Oommissie, die met den bestaanden toestand op de hoogte waren, noemden dien geheel on voldoende, vooral i u tusachen de van Ewgcksluis en het eiland Wieringen een grooter en zeewaardiger motorboot was in dienst gesteld, en meonden dat, na de totstand koming van den tramweg Wieringen-Schagen, de behoefte aan verbetering van de haven en van de daarvóór liggend^ klaarde den rechter met beminnelijke oprechtheid, dat hjj er zelf wel feesteljjk voor bedanken zou, er iets van te eten l De geurige beestjes werden na aanhouding naar het abattoir gebracht en het mene, tekel, upharsin door den keurmeester met onverbiddeljjke gestrengheid erover uitgesproken Vraag: Waarin zouden de beide cadavers zonder de waakzaamheid der Amsterdamsche politie gemetamor- phoseerd zjjn En 't korte antwoord luid weer eentonig In worst, geachte lezer, steeds in worst En nu ga ik zelf even de deuren van mjjn studeer kamer openzetten Ik schreef den vorigen keer over den stroom van Rembrandt-uitgaven, die gedurende den laatsten tjjd mildeljjk vloeit.over stad en land. Ook de Rembrandt-poëzie is losgekomen. Er zjjn solide en onsolide bouwwerken. Er is zuivere worst en worst met een bedenkeljjk geurtje. Er zjjn mooie en smakelooze Rembrandt-uitgaven. Er is aantrekkelijke Rembrandt-poëzie en Rembrandt- poëzie, die aan de vroegere Amsterdamsche kermisprenten herinnert, de burgerjj eertjjds door karreman of lantaren opsteker aangeboden. Tot de eerste reken ik het zangerig poëai van mej. Peaux Een Juli-dag vol zon en wind, Een zilvertint In 't wilgenloover. De boomen wuifden heen en weer, De slanke kruinen bogen neer De slooten over. Zóó Uw geboortedag, o Meester Tot de laatste het vers van Dr. Schepers, (in vereen voudigde spelling). O Rembrandt, Koning van bet licht, Dat uit het duister schiet zjjn stralen, Dat schjjnt van 't menseljjke gezicht In onverdoof baar zonnepralen Eenvoudig en grootdenkend mens, Als Jezus nederig geboren, Als hjj tot heersen uitverkoren, Uw lof te zingen is mjjn wens. De dichter noemt het genie Rembrandt een «een voudig mens.» Een hofjes juffrouw kon het niet verhevener en aan doenlijker hebben gezegd: een eenvoudig mens I En 't is 's dichters «wens» te rjjmen op «mens» ach, ik bedoelvan dat «eenvoudige mens» den lof te zingen I Was 't maar meer dan een »wens,« ware 't maar hartstocht, ware 't maar passie geweest. L'art est difficile.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1