No. 164. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating eo 1 WGENSBA& 11 JULI. sollicitanten BINNENLAND. BERLIJNSCHE BRIEVEN. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80; franco door het geheele Kijk f Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Rechtzaken. ALKMAARSCHE COURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERRS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die na afloop der zomervacantie hunne kinderende Burgerschool of de Meisjesschool wenschen te laten be zoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór 15 Juli e. h., bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewija van het betrok ken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren hebben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, voor de Burger- sohool op den Dinsdag volgende op den 3en Maandag in Augustus en voor de Meisjesschool op den Dinsdag volgende op den 4en Maandag in Augustus, dien leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, op de genoomde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Meisjesschool bestaat aan de woning van hst Hoofd dier School, aan de Oudegracht, op Maandag en Donderdagvan half een tot half twee ure en voor de Burgerschool aan het schoolgebouw in de Brillesteeg op Maandag, Dinsdag en Donderdagvan half een tot half twee ure en Woensdag van 14 ure. In hst bijsonder wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de omstandigheid dat in de raadsvergadering van 4 Juli jl is besloten het schoolgeld voor <f«-Bur gerschool en de laagste teven klassen der Meisjesschool gell|k Ie stellen, n l. per kwartaal voor «én kind f 6.—, voor twee kinderen uit één getin, gelijktijdig een of beide scholen bezoekende, per kwartaal en per kind f 5 25; voor drie of meer kinderen uit één gezin idem per kwartaal en per kind 4 50 Zij noodigen belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgomeester en Wethouders voo-noemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Juli 1906. DONATH, Secretaris. Naar de betrekking van ■.arhtsaees- ter voor de wekeiyksche vee- «arklen (welke lederen Maandag en Zaterdag worden gehouden) worden opgeroepen. De jaarwedde bedraagt f 175,—. Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 22 Juli a.a. Z. K. H. Prins Hendrik. Gisteren bezocht de Ptins het landgoed der Maatrcbappjj d' Utrecht te Esbeek. Te Tilburg waren duizenden personen getuige van de aankomst van Z. K. H. Na door den burgemeester den beer Mutsaers en door den heer Lovink e. a. ontvangen te zjjn, nam de Prins plaats in de voor hem gereed staande automobiel, eigendom van den heer Fr. Verbunt, lid van den raad. De Prins was vergezeld van zjjn adjudant, jhr. Graafland. Bjj zjjn terugkomst werd den Prins in de sociëteit de Harmonie een aubade gebracht, waarbjj door een dames zangkoor eenige liederen werden ten gohoore gebracht. Gevolg gevende aan een door het bestuur der Harmonie tot hem gerichte uitnoodiging, hield de auto, waarin Z. H. zich bevond, om half vijf voor het socie- Hutjes op de groote Landbouwtentoonstelling te Beriyn. III De aldeeling zuivelproducten was rjjk aan inzendingen, maar gaf voor de Nederlanders tooh niet datgene wat ik wel gewensoht had. De Rijnstreek n. 1. was slecht vertegen woerdigd. Nederland voert jaarljjks groote hoeveel heden kaas naar Dnitschland uit. Van de in 1908 ingevoerde 16265400 K. G. kaas, leverde alleen Neder land 9448100 K. G. En ook in de daaropvolgende jaren bleven wjj ender de buitenlanders de hoofdleverancier. Oazn meeste klanten moeten in de provincie West- falen en Rjjnprnisen gezocht worden. Bjj de fabrieks bevolking aldaar is onze minder vette Friesche ,'abrieks kaas zeer gewild; ze is goedkoop en smakeljjk. Maar het is niet uitsluitend de minder of meer magere kaas, ook de volvette Leidsche, Goudscha en Edammer soorten vinden in die provinciën veel aftrek. In da laatste tjjden laat de navraag voor de goede soorten eobter belangigk na en het is zeer zeker de moeite waard na te gasn, waaraan dit is toeteschrgveo Men klaagt over de kwaliteit. Er wordt beweerd dat onze volvette kaas niet meer zoo goed is als vroeger. En daarom tracht de Rjjnstreek zelf in de behoefte te voorzien. Ook daar fabriceert men Gaodsche en Edammer kaas. Doch wat bedenkoljjker is. FgnproeverB geven aan dit product de voorkeur boven dat wat uit ons land komt. Wat kan hiervan wel de oorzaak zgrs Sedert eenigen tgd heeft men aan den Rjjn fabrieken ingericht die uit volle en gedeelteljjk geroomde melk kaas maken. Deze prodnotie in bet groot brengt in den handel eeno waar die geljjkmatig is in kleur, grootte, smaak, vet gehalte. Het geleverde stemt bjjnu" altgd overeen met, de monsters. teitsgebouw stil, waar werd uitgestapt. Na de ontvangst door het bestuur der Harmonie, betuigde Z. K. H. in eenige welgekozen woorden zijn oprechten dank voor do hartelijke ontvangst, die hem was te beurt gevallen en betuigde zijn sympathie met het streven der Uar- monie. Onder het gebrnik van eenige ververschingen voordo de Harmonie eenige stukken uit en zong de Oratorium-Vereeniging een lied. Onder de tonen van de harmonie, samengesteld uit het personeel van de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van Muziekinstru menten des boeren M. J. H. Kessels, die op het perron was opgesteld, stapte Z. K. H. in den trein. He stallen op het Moo. Tegen 't najaar zal op Het Loo een begiu gemaakt worden met den bonw van nieuws stallen, zonder wonrngen voor de gehnwden. H. M. de Koningin laat deze stallen voor eigen reke ning bonwnn't gsbeel -al ongrveer f580,000 kosten en binnen drie jaar g9reed zijn. (Avp Btudeerende prinsen te Melden. Da Nieuwe Vorstenlander schreef, dat drie zoons van Z. H. den Soesoehonnan, onder geleide van den luitenant- kolonel J. P. Linck, naar Earrpa zullen gaan om daar hun stad ön voort te zetten. De Siesoehoenan beeft, als verstand'g vader, den overste uitgebreide macht gegeven als voogd over de vorsteljjke telgen. Da drie zoons zjjn Panoeran Hario Hadiwidjojo en de Raden Mas Soemeh en Hirawaneerstgenoemde heeft reeds den leeftijd van 18 jaar bereikt. De Soesoehoenau stelt, zich van dit ver big f in Neder land zjjner kinderen gouden bergen voor. Bivendien gaat één prjjaji mede, Rvden Ng. Sastroprsdoto. Het gezelschap zal z'ch te Semarang per stoomschip «Ardjoano» inechepen. l'roicssor Mraus In Chili. In een tweetal brieven uit Santiago van den 26en Mei en nit Valparaiso van den 24en Mei wordt aan het Hbl. het wedervaren gemeld van onzen Minister van Waterstaat, prof. Kraus, in bovengenoemde Zuid-Amerikaansche Republiek. Er blijkt uit dat de heer Kraus door alle autoriteiten met de grootste onderscheiding is behandeld en dat in het bijzonder op prijs werd gesteld de beschikking van H. M. de Koningin, waarbij den heer Kraus de noodige verloftijd werd toegestaan om de regeering van Chili van advies te dienen. Dr. Knyper. Dr. A. Koyper is, naar het Vad. verneemt, benoemd tot ridder Grootkrnis van de Christusorde van Portugal, welke beroemde orde in gewjjzigdea vorm de tradities van de 1312 opgeheven orde der Tempelieren voortzeg Prov. Staten van Voord - Holland. De commissie, in wier handen werd gesteld do voor dracht van Ged. Staten tot verleening van steun voor den aanleg van den spoorweg-Blokker - Schellinkhout Wijdenes—Venhuizen—Grootebroek, kon zich met het beginsel der voordracht volkomen voreenigen. Eene vergelijking tusschen de Haarlemmermeerlijnen waarop werd gewezen en den spoorweg waarvoor nu subsidie gevraagd wordt, gaat niet geheel op. Was het tekort in 1902 f 75,000, het Comité heeft dit, na veel inspanning, doen slinken tct f 61,000 en kan niets meer bereiken. Bovendien dragen de belanghebbenden, volgens de voordracht, reeds nu meer dan een derde bij, terwijl de provincie bjj de lijnen Wieringen— Schagen, Alkmaar—Bergen en Schagen—Alkmaar met de bijdrage van een derde door belanghebbenden zieh tevreden heeft gesteld. Bij de behandeling van de voorwaarden en bepalingen En bjj ons? De kaasbereiding wordt in de meeste streken nog op do boerderjjen bedreven. Dikwjjls o.a. bjj de EJammar soorten uit afgeroomde melk. Onze kaashandelaren koopen verschillende partjjtjea op, zjjn verplicht die dooreen te mengen en leveren dientengevolge een veel al ongeljjk waardig product. Na de zuivelfabrieken in Dnitschland zelf met ons in concnrrentie treden, is het dubbel zaak goed acht te geven op een uitstekend product. Daarom het voorbeeld van Znld-Holland gevolgd, en coöperatieve kaasfabrieken opgericht. E« niet te lang wachten, de bakens verzotten, voordat het getjj verloopen is. Een kaas-contióle-station zooals iu Noord-Holland is opgericht alleen kan ovs niet helpen. We moeten een prima product ter markt brengen. Ook in Zuid- en Midden-Du<t chland bljjft da Hol- landsche kaas nog een belangtjjk invoer-arlikel. Doch daar hebbes wjj twao eorcurrenten, de Zuid-Duitscbar, die zeer goede kaas ievort en de Zwitser, die zeer veel Emmentaler invoert. Beide hebben op ons een grooten voorspioo De DuitEcber betaalt natnmljjk hoelemaol geen invoerrecht en de Zwitser slechts 15 Mark per 100 K G. terwjjl wjj 30 Mark voor eeno zeilde hoeveelheid moeten betalen. Wjj zonden ook op 15 Mark ternggebracht knnnen worden, mits wjj kazen ter markt brengen t ie meer dan 40 K.G. per stnk wegen. Want wij staan met Dnitschland op bet s'andpuat der meest begnnet'gda Natie. Wat aan Zwitserland werd toegeetaan, mag aan Nederland niet geweigerd worden. Doch wjj fabriceeren goen kazen van voornoemd gew cht. De ieder vcor-zich-zelf kaas- makende boer zal er ook niet licht toe overgaan bet geheele hedrjjf is op de bekende vormen ingericht. Doch indien orzn znivelprcdneenten besluiten kannen O'Operatief te produceereu, dan ii het zeer wel uitvoerbaar dat deze grootere fabrieken kazen aanmaken die 40 K.G of meer zwaar zjjn en die 15 Mark per 100 K.G, uitvoerrecht besparen. in het ontwerp-besluit genoemd, rezen de vragen of het niet in bet belang der zaak zonde zijn, dat do belanghebbenden zich bij de regeering vergewissen, of deze bereid is ean renteloos voorschot te bevorderen, alvorens tot de oprichting eener naamlooze vennootschap over te gaan. In antwoord hierop werd betoogd dat het vervallen van den eisch tot het opriohten eener naamlooze ven nootschap geheel in strijd zoude zijn met de tot dus verre gevolgde gedragslijn, o. a. nog in November van het vorig jaar bij do lijn Wieringeu—Schagen. De nu voorgestelde termijn is reeds langer gesteld dan gewconlijk, mot het oog op de omstandigheden. Te ontkennen valt het niet dat de oprichters der naamlooze vennootschap eenige risico loopen, maar men meende dat de belanghebbenden zich dit moeten getroosten, in aanmerking nemende het groote belang van do betrekken streok bij den ontworpen spoorweg. Militaire oefeningen te Hen Helder. In het landfront der Stelling van den Helder tallen onder leiding van den commandant dier stelling, oefeningen in den vestingoorlog gehouden worden van 19 Juli tot en met 25 Juli s.s., de dagen van heen- en terugmar^eb daaronder begrepen. Aan deze oefeningen zullen deelnemen a. de staf van den leider b. bet 10e reg. inf. met uitzondering van den staf c. een detachement veld artillerie d. de staf en de oompagnirën van het 4e reg. vest.- art. te Den Helder in garnizoen e. een detachement van het rfg. genietroepen en van het eskadron ordonnansen alsmede het bencodigde boe- pitaalpsrsoseel. Ambtenaren K|jks Waterstaat. De Vereeniging vau Ambtenaren on Beambten in dienst van den Rjjks Waterstaat «Eendracht maakt Macht* vergaderde gisteravond te Utrecht. De minister van Waterstaat verleende audiëntie aan b*t bestuur der vereeniging en zeide toe de verzoeken der voreeniging grondig te overwegen, doch zjjn buiten- landsche reis heeft waarEohjjnljjk tot uitstel geleid, want tot heden is er geen resultaat van gezien. Gevraagd zal opnieuw worden vrjje geneeskundige hulp voor beambten, zoo mogeljjk ook voor hun gezin, goede uniformkleeding naar werkkring, en inzage der conduitestaten. Ook den inkoop vau tjjdeljjke diensten voor pensioen zal men trachten met alle mogeljjke mid delen gedaan te krjjgen. Verzooht zal worden, evenals 't vorige jaar, verhooging van aanvangssalarissen vaste arbeiders in het algemeen eu vrjjo woning voor alle beambten of vergoeding daarvoor en verbetering van nacht- en Zondagsrust. Bond van Technici. Het bestuur van den bond van Techuioi heeft aan de Groodwets-herzienicg commissie een adres gezonden waarin wordt gezegd dat volgens vele gezaghebbender in den lande art. 192 van de Grondwet slechts betrekking heeft op bet algemeen ontwikkelend onderwjje, dooh nies op het Vakonderwjjs borekond is, terwjjl niettemin elke wetteljjke regeling van onderwjjs ten onzent, aan het bepaalde in dit artikel gebonden big ft dat o.a. minister Koyper immers indertjjd verklaarde (zit ting 19055—37, verhooging en wijziging van hoofdstak V der Staatsbeg'ooting voor het dienstjaar 1904, Memorie vau Antwoord No. 2, bladz. 6)«dat- eone afzonderlijke wetteljjke regeling van het vakonderwjjs met den tegon- woordigen tekst van genoemd art. niet in overeenstem ming zoude zjjn. Zoolang het gebied van onderwjjs daar goiogeld wordt in booger, m ddelbaar en lager, kan da Dat zijn praktisohe middelen, die wel overwogen moe ten worden, opdat wjj een belangrjjko bron van verdienste niet zien opdrogen. Doch niet alleen in kaas, ook in boter drjjven wj) tot heden een levendigen handel op Duitsohland. Want ook in dit artikel kannen onze oost- ljjke nabaron niet in eigen behoefte voorzien. Van de 4.090.400 K.G. boter die in de maanden Jannaii en Febrnati 1906 in Duitschlsnd werden inge voerd, leverden wjj 1.203,690 K G. Ea gedurende de maand Maart 1906, onder de werking van hot verhoogde recht I 20 Mark per 100 K G. 865,100 KG. van bet totaal A 1.856,500 KG. dat Dnitschland uit het baitenland betrok. Toch maken wjj met ouzo boter gemiddeld genomen, niet do beate prjjion. Wjj volgen op de eerste kwaliteit, die uit do provine ën SUeswjjk Ilolstein, Orat-Frieslacd uit Oldenburg en tegenwoordig ook uit Denemarken komt. Vooral de SleeswgkHolsteiceche boter munt uit door bijzonder goadea smaak eu door aangenomen geur en kleur. Doch dn Deonsehe boter was te Birljjn in het afgeloopsn jaar nog meer gezocht en behaalde zoo nu en dan hoogere prjjzen dan voor de allei beste Duitscha boter werd bc- ste'd. Denemarken doet al het mogeljjke om een groot afzet gebied in Doitscbland to krjjgen eu heeft reel kans dat dit streven gelukken zal. Do Londenscbe markt is hst voor eea groot deel kwjjt, een t verdrong het er ons, thans werd Denemarken op zjjn benrt verdrongen door de Britïche koloniën, die meer en meer Engeland van de noodige boter voorziet. Thans zoekt Denemarken voor zjjn overschot aan zuivel en zuivelproducten afzet in Duitscbland. Zal het ons ook daar verdringen Indien onze zmvelbareiders niet zeer waakzaam zjjn, dan bestaat daartoe veel kans. Groot gevaar dreigt ons van die zjjda zeer zeker. Wat toch is het geval. Denemarken ook Frankrjjk, Oostenrjjk, Hongarije, wetgover niet een vierden tak daarnaast stellen. Zoolang dos kan het vakonderwjjs niet als zelfstandig deel ge plaatst worden naast de drie andere, maar moet het zjjn of lager, of middelbaar of hooger ondorwjjs." Redenen waarom adressant uwer oom missie beleefd verzoekt, te willen bevorderen, dat art. 192 der Grondwet zoodanig gewijzigd werdt, dat, wanneer eene afzonderlijke regeling ran het vakonderwijs eventueel wenscheljjk mecht bljjken dit artikel als dan goen beletsel daar tegen zal zjjn. Instituut voor Doofstommen. Gisteren werd in Groningen de jaarijjksche vergadering, gebonden van de leden, van bet hoofddepartement van het Instituut voor Doofstommen te Groningen het jaar verslag uitgebracht, waaraan o.a. het volgende is ontleend Van de 172 leerlingen die dit jaar het onderwgs ge volgd hebben zjju 165 intern, onder wie 21 Jocdsche kinderen 13 jongens en 8 meiejes. Van de 172 leerlingen behooren 108 tot bet manneljjke, 64 tot het vronwrljjk geslacht. De vorderingen der leerlingen waren over 't algemeen zeer bevredigend. Het phonetisch schrift, dat nu in de eerste twee schooljaren gebruikt wordt, bljjft goed voldoen zoodat het geleideljjk zal worden in/evoerd. Het onderwgs in fröbelen word door sommige leerlingen met succes gevolgd. U t het financieel verslag dat werd uitgebrscht bleek dat da uitgaven bedroegen t 77,199,73A, de ontvangsten f 76,312,74). Nadoelig saldo f 86.99. Do ingekomen giiten en legaten hebben in 1905 samen f 27,492.04) bedragen tegen f 18.192 94 in 1904. Verecnlglag van den Boekhandel. G steren werd onder leiding van den beer W. P. van Stooknm uit den Haag te Amsterdam de jaarl. alge- meeno vergadering gehouden der Vereeniging tot Bevor dering van de Bela'gen des Boekhandels. In zjjn kort openingswoord vestigde spr. in 't bjjzoader de aandacht op de reglements wjjziging, door het bestuur voorgesteld. Hjj herinnerde voorts aan het internationaal uitgevers- congres te Milaau, en sprak daarbjj den wensoh nit dat boekhandelaren en uitgevers in grooten getale znlke congressen znllen bjjwonen, omdat oontraot met buiten- landsche collega's het beste hulpmiddel is om tot bloei der vereeniging te geraken. D* heer F. A. M. Boele van Hensbroek, die met 1 Jannari nit de zaken zjjner firma was getreden, werd onder applaus der vergadering tot eere-lid benoemd. Uit het jaarverslag van di n secretaris bleek, dat de winst en verlies vertoonde f 20,955 aan inkomsten en 1 11,882 uitgaven, en een voordeslig saldo van f 9073. Het werd goedgekeurd. Eu de cijfers der begrooting voor dit jaar in ontvangst en uitgaaf geraamd op f 17,355, waaronder een beschikbaar saldo van f 5600. Overtreding Arbeidswet. Door den kantonrechter te Wageningen is de heer R. do V., pannenfabrikant aldaar, wegers overtreding der Arbeidswet (gedurende 18 dagen 5 jongens te lang laten werken) veroordeeld tot 90 maal f 4.50 boete. Eisch was 90 maal f 10. Zware mishandeling. Gisteren deed het gerechtshof te 's Hertogenbosoh uit spraak in de strafzaak tegen: le Martin Hubert Sohaekens oud 24 jaren en 2e Jacob Marie Tummers, oud 19 jaren, eohrjjnwerkers te Sittard, thaus gedetineerd, beschuldigd van zware mishandeling op 19 Maart gepleegd op een arbeider te Sittard, Willem Wezels. De le beklaagd0 Zwitserland en Rusland mogen hier verscbe melk en room invoeren. Wjj niet. Voor Nederland is de invoer van zuivel sedert 1895 verboden. Dsstjjds was voor dit verbod veel te zeggen. Wel had den wjj de bssmetteljjka longziekte overwonnen, dcoh bet mond- en klauwzeer teisterde onzen veestapel hevig. De scbadeljjks invloeden der tuberculose laten zich neu- traliseerenhiervoor behoeft men dus minder bevreesd te zjjn. Deze ziekte heorsoht trouwens vrjj algemeen, niet alleen in Duitsohland en Nederland, doch ook in Frankrijk, Zwitserland enr. Mogea de laatste landen hun zuivel dus orerdeDait- sche grenzen brengen, waarom dan wjj niet Nu was dit vrcoger niet zoo slim. Omgezet in kaas en boter, vonden wj gee09g afzet voor onzen zuivel. Sedert den len Maart heft Dnitschland echter 20 Mark invoerrecht per 100 K. G. bete-. Dj Drnsn hebban thans een zeer slim middebje bedacht om bnn botsr niet met dit bedrag belast te krjjgen. De Deea'che room en melk een gedeelte wordt ook versch te Bj ljja verkocht wordt tot even over de Dnitsche grenzen gebracht. Op tal van punten die van uit Denemarken per boot of per spoor gemakkelijk te bereiken syn, richtte men in de laatste tjjden groote zuivelfabrieken op, die bjjna uitsluitend Deeneche zuivel verwerken. En baar aantal neemt steeds toe. Zjj allen laveren feiteljjk Dstneo e, onbelarte boter. Wjj kannen ook al bestond bjj ons hiertoe het initiatief en de kracht dit vooroeeld niet volgen. Onze room en onze melk is niet wa-rdig naar Duitscbland te worden ge ïmporteerd. Zoo althans oordee t het Pruisische landbouw minister ie. Wjj zjjn dus gedoemd in den wedstrjjd met Denemarken het onderspit te delven, tenzij het onze regeering moge gelukken toegang iu Pruisen voor onzen zuivel te ver krijgen of tenzjj ook de DeenEche room- en boter nvoer wordt verboden. Waarop is de moeste kans? Wjj hopen op het eerste, doch v oezen voor het laatste.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1