Particulier kapitaal pension it l Kamer n met l Kamers. Brood- eo Koekbakkersbediendc, AVOND-CONCERT, op Donderdag 12 Juli, des avonds 7% uur. S- pïUN AL%Ma a Van Woensdag 11 Juli tot en met Woensdag 18 Juli a.s., LOUIS FRANKENBERG, Een Notaris Egmond aan Zee. Bergen. Harmoniekapel „Lamoraal van Egmond." LANGESTRAAT 107, BUITENLAND. "PERSO NALII buiTgjTrlijke stand. m Landweer. Al» VERTEN TI EN. Mr. D. W. Stibbe, ROKIN 142. PENSION gevraagd Een net DIENSTMEISJE Op het terras van Hótel „Zeezicht", van den heer XI. J. v. SCHAIK OUDSTE LEDERHANDEL HIER TER STEDE. Zie slechts de etalage en buitengewoon lage prijzen en gij zult verbaasd staan Alle kantoorboeken door ons vervaardigd, zijn van prima kwaliteit en materiaaluiterst solide gebonden en in elk opzicht onberispelijk afgewerkt. Komt zien in den goedkoopen boekhandel van Telefoon 150. LANGESTRAAT Itij de Steenenbrug. Laatste Post. Algemeen O t e r z i e h t. INGEZONDEN STUKKEN. 100$ 67« 82A 72$ 76$ 72 80A 96 A 86 49$ 230 91$ 72$ 130$ 566 77$ 35A 16$ 51$ UI 32 68A 125 88A 101$ 24i 40$ 41$ 24 32 87$ 65| 34$ 144| 158 100$ 70$ 67A 73$ 76$ 70$ 70$ 72$ 96A 230 91$ 132 571 76$ 32 35 15$ 61$ 68$ 125 77 88$ 101$ 24$ 40$ 40$ «4$ 32H 101H 65 34$ 143$ 159 340 MARKTBEBICH TEN. Tot onze diepe droefheid overleed heden onze innig geliefde Kleindochter, Zuster en Behuwdzuster, Het KANTOOR van Mr. Z. van den Bergh, is vereenigd met dat van van 6—20 Augustus, voor 2 of 3 personen. DOOR 'DE en obos oUTNS Azn »EN DETAIL -G'\tV* tt OPGERICHT I860- t t tttt TELEFOON 204. t t t t IV. 13. IJzeren lel in k leesten 75 cents per stuif. Elke Liniatuur voorradig-. SS" Boeken worden desverlangd op zicht gezonden. Voor het toelatiugs-examen »oor de eerste klasse, gehouden Dinsdag 10 en Woensdag 11 Juli, slaagden alle oandidaten voor de 1ste klasse, nl. H. G. J. Maaa Geesteranus, B. van der Goot, W. Tj. Piso, J. van Rg,ene, E. J. W. Top, P. Vis, N. Waalewgn, N. H. Wassenaar en J. de Wilde. Eén candidaat voor de 3e klasse werd afgewezen. Fit Hoorn. Een mooie promotie. Den heer Utermöhlen, officier van gezondheid te Ma- gelang (Oost Indië) is de onderscheiding te beurt ge vallen, te worden benoemd tot leeraar, waarnemend Directeur der Doctor-Djawaschool te Batavia. t Diaconiehuis. Uit het deze week verschenen verslag blijkt, dat opl Januari 1905 in het Diaconiehuis werden verpleegd 20 personen, welk getal gedurende den zomer, door opname in het huis, met één persoon werd vermeerderd en door overlijden met drie personen werd verminderd, zoodat op 31 Dec. 1905 werden verpleegd 18 personen. Aan 139 gezinnen of afzonderlijke personen werd ge durende de wintermaanden geldelijken steun verleend, van welken 108 gezinnen of personen het geheele jaar ondersteuning- genoten. Bovendien werd nog aan 187 gezinnen voedsel verstrekt, bestaande in gort, rijst en boonen. Nieuwe Tramwagens. De Rotterdamsche Tramwegmaatschappij zal op haar ljjn Hoorn—Enkhuizen de 10 in gebruik zgnde rgtuigen vervangen door nieuwe. De eerste is deze week in gebruik gesteld. In Rusland wordt Trepows optimisme ten aanzien van de trouw der troepen niet precies bevestigd. Vandaag lazen we dat te Tambow een geheel regiment cavalerie in opstand is gekomen, in Jekraterineslow zjjn het Kozakken, die geweigerd hebben onschuldig bloed te vergieten. Waar een dergeljjk verzet zich echter nog maar hier en daar openbaart, zonder dat er overleg gepleegd wordt is het gemakkelijk te breken. Prins Oeroesoff, zoo smadeljjk door Trepow behandeld, heeft zjjn onthullingen over het deelnemen van de regeering aan de Jodenmoorden aangevuld. De regeering heeft het volk een nieuw stukje vrijheid afgenomen politieke bijeenkomsten mogen niet gehouden worden. In de Doemt is opnieuw Bjelostok ter sprake ge bracht. De afgevaardigde Winawer herhaalde dat de redering bjj ds Jodenmoorden betrokken was, de afgevaardigde Roditscheff sprak over de longens van de politiek der regeering. Hjj eindigde alsdus »Wjj hebben een beroep gedaan op ds ministers, wg hebben hun verzocht te gaan, maar zg zjjn doof, zjj willen niet luisteren naar de stem van het volk, zjj hooren niet het gerommel van het onweer dat nadert. Er is reeds van alle kanten gemompel, dat een verschrikkelijke donderslag zal worden, welke het land als een bliksemslag zal treffen en als dan de regeering, deze ontploffing vreezende, besluiten zal te gaan, is het te laat.< Deze spreker werd luide toegejuicht. Het debat werd tot morgen verdaagd. Voorts heeft de Doema besloten de interpellatie over onwettige daden van een genrraal in Siberië terug te zenden naar de eommissie van onderzoek en de landbouw- commissie op te dragen een gemotiveerd voorstel over de landbouwkwestie in naam van de Doema voor te bereiden. In de Fransche Kamer is gisteren gesproken over de amnestie. Enkele socialisten wilden, dat de kwijtschelding van straf ook van toepassing werd op de postboden, welke eenige maanden geleden aan de staking deelnamen. Sommigen wilden zelfs, dat zjj allen weer in dienst genomen werden. Er is lang en breed over gesproken. Minister Barthou spotte een beetje met die eischen en vroeg b.v. waarom men de officieren, die geweigerd hadden bjj de inven tarisatie van de kerkgoederen dienst te doen, niet weer wilde aanstellen. Enkele afgevaardigden wilden de bespreking uitstellen tot beden. Tenslotte werd met 366 tegen 141 stemmen verworpen een door de regeering afgewezen amendement van Constant, om in de amnestie ook te doen deelen de poatbodeD, die wegens het deelnemen aan de staking werden ontslagen. De regeering kreeg dus een flinke meerderheid. Heden of morgen zal het Parjjsche hof van cassatie uitspraak doen in deDreyfuszaak. Het gerucht gaat dat hsar beslissing aldus zal zgnvernietiging van het vonnis van Rences, zonder verwijzing naar sen nieu wen Mercier en Esterhazy hebben natuurljjk getracht dit te verhinderen, maar het schjjnt toch zeer wel mogelgk, dat de martelaar van het Duivelseiland en zgn edele verdediger Picquart van onteerende «matten bevrjjd zullen worden. De Oostenrijksche Kamer van Afge- <aardigden heeft de behandeling van het regee- rings-ontwerp op de havenwerken te Triëst aangenomen, het krediet echter teruggebracht van 46'/j op 41 millioen Kr. Het gunnen der havenwerken te Triest zonder voorafgaande toestemming van het parlement, werd in strijd genoemd met de grondwet n onvereenig- baar met de contróle op de staatsschulden, door het parlement te oefenen. Leedwezen werd uitgesproken over het optreden der regeering en ernstig gewaarschuwd tegen soortgelijke handelingen bjj bouwwerken, die op kosten van den Staat later mochten worden ondernomen. Dit verwijt treft natuurlijk den heer v. Körber die verre is en zich om de Oostenrijksche zaken wel niet veel meer zal bekommeren. Over deze zaak zelf is indertijd heel wat drukte gemaakt. Het verloop doet denken aan het bekende spreekwoord van den berg en de muis. Hetzelfde is het geval met het Italiaansche marine-onderzoek. Een paar jaar geleden schreef de heetbloedige geloerde socialist Enrico Ferri allerlei „onthullingen" waarbij de toenmalige minister van marine Bettolo was betrokken. Onder den druk der openbare moening besloot de Kamer een parlemen tair onderzoek in te stellen. In Maart kwam het rapport waarin bijv. gezegd werd dat voor veel geld gekochte scheepspantsers niets waard waren, dat de nieuwe kanonnen van Napels bij voorkeur uiteensprongen. Het publiek was verontwaardigd. Evenwel in de Kamer is de zaak vrij bedaard afgehandeld. En dat, ofschoon de socialisten zich heel wat moeite hebben gegeven, om uit deze „marineschandalen" profijt te trekken. Uit Japan en uit Rusland zjjn er heden nog een paar berichten in verband met den Rnesisch-Japan- soban oorlog. Men weet dat RodjeBtwensky en eenige officieren voor een krggsraad hebben terechtgestaan. Rodjeatwensky zelf verzocht de zwaarste straf, omdat een bestraffing der sohnldigen gewenBoht waB. Evenwel hg en vele anderen werden vrijgesproken, terwjjl slechts een viertal officieren, schuldig verklaard, de »Bedowy" met voorbedachten ra e te hebben overgeleverd aan de Japanners, veroordeeld zgn tot de doodstraf met den kogel, met dien veretande evenwel, dat den Tsaar zal worden verzocht deze strsf te willen veranderen in ontslag uit den dienst en verlies van oenige rechten. Het Tagebl. teekent bierbjj aan >Na dit vonnis kan ir.en gerust beweren, dat Rusland door Tsoeehima niets heelt geleerd. De geheele marine-krjjgsraad was een bespot telijke comedie." Tetwgl men aldus in Rusland op minder aangename wjjze aan den oorlog wordt herinnerd, is Japan bezig de mannetjes vast land- en zeemacht, die de zege op Rusland hebben bevochten, te beloonen. Er worden orde-teekenen en peBsicenen toegekend. In het geheel zgn er 150.000.000 yen (1 yen is ongeveer f 1.25) voor de belooningen uit getrokken, waarvan 123 millioen voor het leger, 17 voor de vloot en 10 voor niet-deelnemers aan den strjjd. Het leger krjjgt per hoofd 82 yen, de vloot 340, daar bet leger bij het einde van den oorlog ongeveer 1.500.000 man en de vloot 50.000 man telde. Aan de Arnhemsche Kook- en Huishoudschool werd benoemd tot leerares in handwerken mejuffrouw H. J. Jansen, te Heiloo. De Gymnastlekfeesten te Zaandan, Mijnheer de Redacteur, Mag ik U beleefd verzoeken, onderstaand in uw veel gelezen blad optenemen, ontvang das mjjnheer de Redacteur bjj voorbaat mjjn dank. De Gymnastiekfeestrn welke door het Ned. Gym. Verbond Zaterdag en Zondag te Zaandam werden gehouden, slaagden volgens uw verslag uitstekend, hetwelk ik ten volle beaammaar nu moet mg toch iets van 't hart, helaas een klaoht, waa'mee, daarvan ben ik ten volle overtuigd, vele turners zullen sympkatiseeren. Volgens het reglement is bepaald, dat geen turners beneden den leeftjjd van 18 jaar aan wedstrgden mogen deelnemen, voorwaar een goede maatregel, dit bad ook ten gevolge, dat bjj de wedstrgden dan ook aan «enige turners het deelnemen werd ontzegd door den voorzitter der technische oommissie, tevens een der hoofdleiders en directeur der gymnastiek vereen iging «Hercules* te Wormerveer. Maar uu komt bet mg zeer onbillgk voor, dat door bedoelden heer, in zgn vereeniging, 5 turners oogluikend werden toegelaten (ook andere ge noten dit voorrecht.) Heeft dan een vereeniging, waarvan haar directeur mede hoofdleider is, zoo'n voorspraak Mjjn inziens komt daardoor in menig turnershart een opwelling van onrechtvaardigheid voor. Ook, had de jury niet kunnen zien, dat door genoemde vereeniging oefeningen werden gedaan, niet door het Verbond voorgeschreven Genoot «Hercules* ten tweede male de eer buiten haar boekje te mogen gaan Neen, technische commissie, neen jury, dat zaakje klopt niet, hetgeen ook echter door den heer Buckert is erkend, naar aanleiding van luide protesten bjj de uitreiking der prjjzen Zondagavond. Nogmaals, de feesten in haar geheel slaagden uitmuntend, vele toeschouwers genoten, maar dat kan niet worden tegengesproken, de wedstrgden vinden een wanklank bjj vele turners, die gaarne rechtvaardigheid boven alles zie staan I U nogmaals dankzeggende voor de verleende plaats ruimte, mjjnheer de redacteur, zoo verblgf ik, hoogachtend, EEN TURNER. Alkmaar, 9 Juli 1906. Alkmaar. GEBOREN 10 Juli. Alida Johanna, d. van Johannes van der Molen eu Geertje Groot. OVERLEDEN 10 Juli. Anna Maria de Raat, eohtgen. van Lourens Slagter, eerder wed. van Hendrik Meers, 51 j. "beurs be rhTh t eï AMSTERDAM. 9 Juli. 11 Juli pvA Cert Nedtrland, N. W. Schuld...., S dito. dito8 dito, ObligS Oostenrijk j Obl. in pep. fl. 1000 Fabr.-Aug. t dito, dito April-Oet.. 1 lito, Kronen 2000 bel.rrü«{Kronenr.)Msi-Nof. 4 dito, dito 2000 bsi.rrj)s<Krontnr.) Jen.-Juli 4 Portugal 1* *er. 3°L ÏC-1003 dito, Se id. Amert. Sehuld S*/a frenvt 500 4 Rusland, wang. Dombr. Obligis dito. Binnenlandiebe 18944 dito, 1880 gebons. Z. R. 1J5-6S613 Mei-Nov. 4 dito, 18 S9 1» k Se ter. 1J an. 1 Apr. 1 Juli lOet. 4 dite, 1894, Doneti-Spoorw4 dito, 1857/69 d 10-100 Mei-A or,.4 dito, Groote Spw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Transc. 8pw. Oblig; Z. R. 135/615. 3 dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. R. 6354 dito, 1889...3 dito, In goud 1884, 18 Jan. 13 Juli...,, 5 Spanje, Obi. Buit. Ferpstuels.4 Turkije, gepriv. Conv. leeuing 18904 Keeep. geünificeerde sehuld fres. 500-3500,. 4 Egypt*, Obl. Iteming 18764 Hezieo, Obl. Binn. Sth. afioib. oblig5 dito dito 1899 4 Fenssoels öbiigatiën 1831...........,.,, 4 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pandbr.. 4 N. W. Pm. Hyp. Fdbr Nederland, C-ult. Maatteh. d. Vorstel. Aand. dito, Koloniale Bank Annduicn dito, Xed. lad. Hendcleb. Aend......~; dito, Kon. Rad Mij. t. txpl. petr. br.A, dito, Petr. Mj;. Samatra-Paitmhimg A. dito, Aaud. Sed.ind.Fizpl.Mij Amerika, New Orleans Railw. C. Cert r gew. Aand- United States Steel Corp. Pern. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Prof. Aand. Nederland, Expl. 8t. Spw. Aand dito, Nee. Centr. Spoor*. Aand. f 250 dito, N.-Brab. Boxtel.W. Aand-1875/80 geit. ItsJie, Spoonveglttninf 1837/89 'tSl. 3 dito, Zuid-Ital. Spoorweg-Ooi.3 Polen, War».-Weenen Aandsel Rusland,Wladik. 1885 4 Z.R. 625 Oblig... 4 Amerika, Atehiaon Topska Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl.i Roek Island eomp. Cert. v. gew. Aandeelen, dito, Deav. Rio Grande gew. Aand dito, Erie 8pw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert r. Aanda dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand., dito, dito, le Hyp...,4 Norfolk A Western Cert. r. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud 1« hyp5 dito South. Fasifis, gew. Aand. dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pae. Hoofd. C. v. A Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabash Ct. v. pref. Aand Nederiand, Stad Amsterdam f 100. 8 Hongarije, Theiss Loten........4 Oostenrijk Btaaiil, 1860......,,;..;.....: 5 dito, dito 1854ïï..l iuiiand Staataieening 1834 Loten..5 dito dito 1866. Ditot;I Turkjje Spoorweg Issuing 78 77$ 92$ 92$$ 93rl 93ü 100$ I - - 100$ 35$ |;35$ Amerika flauw. Rusteloos. Groenteveiling Bovenkarspel (station) ÏO Juli. Bloemkool (le soort) f 7.50 a f 10.—, idem (2s soort) f 3.— a f 5.aanger. st. Aardappelen (gr. muizen) f 2.a f 2.50 per H.L., idem (kl. muizen) f 0.60 a f 0 90, idem (ronde) f 1.50 a I 1.80, idem (blauwe) f 2.50 a f 8. Aanv. 8100 zak. Station Noordschabwocdi, 10 Joli. Aangev. 500 zak aardappelen. Groote muizen f 0.95, a 1.10 kleine f 0.30 0.40, gladbl. f 0.a f 1,60, graafjes f 1.10, ronde f 1.65 per 35 Kg. Roode kool f per 100. Sint-Fankbas 10 Jnli. Heden werden besteed voor: Aardappelengladbl. 0.60 a 0.95, id. graafjes f 0.95 a 0.70, id. ronde f 0.55 a 0.60 id. muizen 0.45 a 0.75, id. kleine, f 0.— a 0.—, wortelen f 180 a 2.90. bloemkool le soort f 5.50 a 11.25 2e soort 2.— a 3.25 p. 100. Roode kool 14 25 a 14.25. Hoohn, 10 Juli, Aardappelen, 440 zakken en manden, Gr, Muizen f 1,a 1,05, kl, idem f 0,aO,aard beziën 6 a 8 et., peulen 3 a 4 ct. Mbdskblik 10 Juli. Heden werden besteed voor: Meirapen f 0.a 0.—, per 100 stuks, wortelen f 0. a 0.bieten 0.a 0.Aardappelen Opperdoesor groote ronde f 0.70 a 0.90, kleine ronde f 0.a 0. groote muizen f 1.10 a 1.00, kleine mu;Vu f 0.30 a 0.40, blauws f 0.— a 0.Aanvoer 2860 manden. De Burgemeester der gemeeute Alkmaar herinnert den verlofgangers der militie van de lichting 1898, die bestemd c|jn op 1 Augus tus 1009 naar dc landweer over te gaan, aan huane verplichting om zich nk 1 Augustus 10O6 doch vóór of op 39 Augustus d. a. v. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, Juli 1906. G. RIPPING. Maria I.ucrclla Harseboom in den ouderdom van 18 jaren. Apeldoorn, Wed. Mr. T. M. WENTHOLT, M. L. Senn van Basel. Ernst, H. A. VAN RHIJN— K AKSEBOOM. G. VAN RHIJN, Hoorn. E. S. VAN RHIJN— KaB8EBOOM, E. E. VAN RHIJN. Apeldoorn9 Juli 1906. Dankbetuiging. TT J t Voor de vele bewgzen van deelneming, tgdens de ziekte en het overigden van onzen geliefden Zoon en Broeder, Vrandscus Cornells, betuigen wjj onzen innigen dank en inzonderheid aan den Wel.Eerw. Pater JANSEN en den Wel.Ed. Zeergeleerde heer Dr. WICHERINKvoor den liefdergken bgstand, den overledene bewezen. Alkmaar, 11 Juli 1906. Uit aller naam C. SMIT. Die iets te vorderen heeft van den heer 81NOK DM «MUS, gewoond hebbendo teWest-Graftdjjk, gemeente Graft en aldaar overleden den 26 Juni 1906, gelieve daarvan opgaaf te doen ten kantore van den Notaris P. A. DE GELDER te Stompetoren vóór den lsten Augustus 1909. Advocaat en Procureur, eerder Advooaat en Prooureur in Ned.-Indië en vcrplautst naar Telefoon 6543. heeft kapitaal beschikbaar op le hypotheek. Brieven letters R 15, bureau dezer courant. beschikbaar, op te hypotheek, voor lauder$|eu minimum rente 4%, voor hulzen minimum rente 41/* Br. fr. letter A 16, Bur. v. d. blad. UDVBAAUD, vóór 16 Juli e.k., p r IJ s- O p g n a f van voor DAMM alleen, ni* 21 Juli) direct aan Zee of dicht bjj Zee. Brieven letter C 16 bureau dezer Courant. Brieven, met opgaaf, onder letter B 16 burean van dit blad. UMV RAAUD, niet beneden 16 jaar. Adres Oudegracht, D tO. «KVIIAAUD een bckwnme salaris 6 gld. per week internaan te melden E. V E R W E R, Brood- en Koekbakker, Egmond aan Zse. Steeds voorhanden prima qualiteit zoolledor, overleder en fournituien. Gereedschappen en BV ieestklaar werk (desnoods op maat in één dag). UITSNIJDER1J van uitsluitend eerste klasse zoolleder h f 1.30 en irima platen (brnin en blank) 4 f 1 25 per pond. Ook Groom- en geAleurde ledersoorten worden uitgesneden. STEEDS VOORHANDEN GOEDKOOPE STUKKEN ZOOLLEDER. W «elegeuheld voor machlnesllkken. Gummihakken I DressingsInlegnoelen I Groote Reclame Week KANTOORBOEKEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3