No. 162. Honderd en achtsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating en Mei DONDEKDAC 12 JULI. sollicitanten Landweer. Een nieuwe Engelsche ziekte. Gevonden Voorwerpen. BINNENLAND. KUNST EN LETTEREN# Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON Voordam C 9. ALKMAAR BURGEMEESTER en WETHOUDERRS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van belanghebbenden, dat zij, die na afloop der zomervaeantie hunne kinderende Burgerschool of de Meisjesschool wenschen te laten be zoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór 15 Juli e. k., bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewijs van het betrok ken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zes jaren hebben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, voor de Burger school op den Dinsdag volgende op den 3en Maandag in Augustus en voor de Meisjesschool op den Dinsdag volronde op den 4en Maandag in Augustus, dien leeftijd zullen hebben bereikt, kunnen, onder goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, op de genoemde scholen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Meisjesschool bestaat aan de woning van het Hoofd dier School, aan de Oudegracht, op Maandag en Donderdag, van half een tot half twee ure en voor de Burgerschoolaan het schoolgebouw in de Brülesteeg op MaandagDinsdag en Donderdag, van half een tot half twee ure en Woensdag van 14 ure. In hel bijzonder wordt de aandacht van belanghebbenden gevestigd op de omstandigheid dat in de raadsvergadering van 4 Juli jl is besloten het schoolgeld voor de Bur gerschool «n de laagste zeven klassen der Meisjesschool «elUk te stellen, nl. per kwartaal voor één kind f 6. voor twee kinderen uit één gezin, gelijktijdig een o f beide scholen bezoekende, per kwartaal en per kind f 5.25; voor drie of meer kinderen uit één gezin idem per kwartaal en per kind f 4 50 Zij noodigen belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Juli 1906. DONATH, Secretaris. Naar de betrekking van narktnsees- 'ter voor de wekelfjkscbe vee markten (welke iederen Maandag en Zaterdag worden gehouden) worden opgeroepen. De jaarwedde bedraagt f 175, Stukken (adres op zegel) in te zenden aan het Ge meentebestuur vóór 22 Jnli a.s. Ue Burgemeester der gemeeute Alkmaar herinnert den verlofgangers der militie van de lichting 1898, die bestemd n|)n op 1 Augus tus lttOO naar de landweer over te gaan, aan hunne verplichting om zleh na 1 Augustus lBOtt doch vóór of op 30 Augustus d. n. v. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, Jnli 1906. G. RIPPING. De Britsche vrouwenziel kookt. Gelukkig echter niet de geheele slechts een gedeelte. Maar dit gedeelte kookt 8chnimend en spattend over. Men heeft reeds een naam voor dezen koortsachtigen toestand gevonden. Men noemt hem suffragitisomdat hjj door suffragedat is het kiesrecht ontstaat omdat hjj een gevolg is van een te hevig zioh inspannen van de vrouw tot het ver- krjjgen daarvan. Wat is de oorzaak er van. hoe ontstaat nu zoo plotseling deze hevige uitbarsting Dat heeft de minister president op zjjn geweten de oorzaak n.l. moet gezocht worden in de arglistige, te dere woorden door hem onlangs tot een deputatie van de vroowonstrjjders voor t kiesrecht gericht. Hjj deed n.l. de politieke amazonen die hem om het parlementaire kiesrecht kwamen vragen, zonder omwegen een persoonljjke liefdesverklaring Onder ons gezegd mjjne pardon dames, ik ben het geheel met n eens, en wanneer het alleen van mjj afhing..,, met het grootste genoegen. Maar ja, ziet u, de wereld en daaronder zjjn begrepen het meeiendeel van mjjn ministerieele collega's is no eenmaal dom en blind. Ik kan daardoor voorloopig tot m'n groote spjjt niets voor n doen. Maar hoor m'n raad bigt krachtig agiteeren en de goede zaak zal zegevieren, eer ge er op verdacht zgt.' Zoo sprak Oampbell-Bannerman, en de amazonen lieten zich natunrljjk zooiets niet tweemaal zeggen. In haar eenvoud van harte merkten ze niet dat de s.imme Schot tot haar sprak, zooals men dat doet tot kinderen, die lastig zjjn en van wie men zich wil bevrjjden. Zgo aan moedigende woorden deden haar dnrf stjjgen, het vlamde in haar op, en zjj kenden geen vrees meer. Reeds bjj de eerst volgende van haar rumoerige meeting» verdwaalde de gespierde vnist van fcaar leideres miss Billington tnsscben de tanden van een gerechtsdienaar en voerde daardoor de emanoipatie-propaganda in revoln- Te bevragen aan het politiebureau van 912 uur. Een paar zwarte handschoenen, een R. C. kerkboekje, een kinderzakje, een zilveren armband, een moerslentel, een koe-kluiater, een paar beenbescbermers, een sportriem, twee rozenkransen in étni, twee mnntstukken, een paar dameshacdschoenen, een lederen handtascbj», een rijwiel, een paraplnie, een hondenhalsband, een notitieboekje met eenige postzegels, en een granaten halsketting. Alkmaar, De waarn Commissaris van Politie, 11 Juli 1906. W. J. DE WILDE Jr. Be Koningin-Hoeder In de hoofdstad. H. M. de Koningin-Moeder zal Maandag te 11.21 Greenwich-tjjd te Amsterdam aankomen, des nachts in het Koninkljjk Paleis aldaar logeeren en Dinsdag naar Soestdjjk terngkeeren. Kembrandt-feest aan het Hof. Ten paleize Het Loo zal den 18den dozer een matinée gegeven worden, waarop genoodigd zjjn een aantal auto riteiten, oommiss'es, bestaren en particulieren, die mede gewerkt hebben om den 300sten geboortendag van Rem brandt te herdenken. Dan gasten is een speciale trein aangeboden. Heen stnllenbouw op Het Loo Gisteren deelden we mede, hetgeen de Avondpost meldde omtrent den bonw van nienwe Koninkljjke stallen op Het Loo. Thans meldt het Haagscho correspondentie bureau, dat deze mededeeling van het genoemde blad geheel uit de lucht gegrepen is. Het Vntleaan en tie Vredes-confer en tie. Het te Rome verschjjnend blad Patria verzekert, d t door het Vatioaan opnieuw stappen zjjn gedaan om te worden toegelaten tot de Vre tesconferentie te 's Graven- hage, doch deze stappen zonden weder schipbreuk hebben Hond van Vrije Liberalen. Dr. R. P. Mees R Azn., oud-lid van de Tweede Kamer, heeft wegens gezondheidsredenen bedankt voor de tot hem gerichte nitnoodiging om deel nit te maken van de commissie tot het ontwerpen van een beginselprogram voor den op 23 Juni j. 1. te Utrecht opgeriobten Bond van Vrjje Liberalen. In zjjn plaats heeft de Commissie van Advies daarop uitgenoodigd den heer G. M. Hintzen, ond-lid van de Tweede Kamer, te Rotterdam, die de benoeming beeft aangenomen. De oommissie voor het program bestaat dus thans nit de heeren prof. mr. A. C. Visser van IJzendoorn te Leiden G. H. Hintzen te Rotterdammr. L. J. Plemp van Dniveland te 's-Gravenhage; N. C. Bosboom te Arnhem en mr. H. C. Dresaelhuys te Tiel. A. Ct Onderzoek koolteelt. Het volgende is nog ontleend aan de rapporten der commissies nit de Provinciale Staten van Noord-Helled, over de ingediende voordrachten: Naar aanleiding van de voordracht van Ged. S alen, d.d. 20 Jani 1906, om een krediet van ten hoogste f 500 ter hunner beschikking te stellen, ter tegemoetkoming in de reiskosten van twee afgevaardigden, die een nader onderzoek zullen instellen naar de wjjze waarop in Duitscb- land de hier geteelde groenten worden verhandeld, werden een paar opmerkingen gemaakt. Een lid vond een som van f 1200 voor reiskosten wel tionnaire baan, waarop dweepzuchtige vrouwen hyena's kannen worden, als men haar eenigszins vrjj haar gang laat gaan. Natnnrljjk is het zóó ver niet gekomen. Londonscbe politiemannen honden niet van gekheid maken in zulke dingen, laten zich i venrnin op dergeljjke wjjze aan den tand voelen, en zoo meenden zjj dan ook dat in dit geval van beleedigende aanraking van een man- neljjke bewaaider der orde krachtig moest worden inge grepen. Mi's Billington werd voor haar sslagvaurdigheid" gesteld voor de keus tuBSChen een geldstraf van 100 mark en zes weken gevangenisst af. »Wat riep zjj met onbetaalbare verontwaardiging', voor dit manneljjke stelsel van onderdrukking ook nog vrjjwillig naar de portemonnaie grijpen Nooit, nooit, nooit! Liever zes weken achter de tralies eu dan hoera 1 een levenslange nimbus van mart'laarsschap!" Zjj wandelde, niterljjk ten hoogste verontwaardigd, innerljjk ziels vergenoegd naar de kerkermuren van Hollowajj. Maar helaas, baar hoop om binnenkort als een wandelend, ambulant .monument van de schande van onzen tjjd" te fignreeren, werd vernietigd door tweevoudige manne ljjke laagheid. In de eerste plaats was de minister van financiën Aequith begaan mat het lot van de schuldige en liet de straf tot de helft verminderen. En bovendien betaa'de een gemeene onbekende de baar opgelegde boete en itaarmsde nam baar vreugde om in de gevangenis »te smachten" een einde. Dat de ministerieele tasschen- komst slechts op onedele motieven berustte, bleek weldra. A quith weigerde immers beslist een deputatie te ont vangen van aanhangsters van miss Billington, die ook hem wilden spreken over het kiesrecht. Deze besloten eens een voorbeeld te stellen, trokken, »in huldigende stoete" naar het huis dnB ministers in Cavendish Square en toen er na herhaald bellen niet open gedaan werd, lieten ze baar schreeuwstemme jes hooren. Zjj moesten echter tenslotte wjjken voor de overmacht van de politie agenten, die drie belschapen (d.\ vronweijjke belhamels) eerst in hun midden en daarna in hechtenis namen. wat hoog, maar na de opsomming van de plaatsen en streken van Duitschland waar dat onderzoek moet plaats hebben, was zjjn bezwaar opgeheven. Door een ander lid werd be'wjjfeld of deze zaak wel op den w'g der provincie ligt. Da belanghebbenden zullen z.i voldoende op de hoogte zjjn omtrent deze zaak en is dit niet 't geval, dan moesten zjj op eigen kosten dat onderzoek maar instellen Met evenveel recht zon mnn voor allerlei takken van indnstrie met een dergeljjk ver zoek kannen komen, hetgeen voor de provinciale fieanc'ën te bezwarend zou kunnen worden. Dat het Rjjk stenn aan deze zaak verleent, daarmede kan hjj zich vereenigon nit het oogpunt van algemeen belang, daaruit eprnit echter geen bepaald provinciaal belang voort. Deze meening werd krachtig bestreden. De koolbonw neemt in onze provinoie een zeer belangrjjke plaats in en is een hoofdbron van brstaan. Nu Duitschland hoogere invoerreohten heft, is aan den nitvoer naar dit lmd een gevoelige slag toegebracht. Men wil ca een onderzoek instellen welke soort kool met succes hier verbouwd kan worden, om, niettegenstaande de hooge invoerrechten in Dnitschland een loonende afzet te vinden. Mocht een andere industrie, waarbjj het provinciaal belang, evenals in deze zaak, nanw betrokken is, een der- geljjk verzoek doen, dan zou men geen bezwaar hebben om daarom eveneens p deze wjjze tegemoet te komen. Be landweer. Da Miliciens scbrjjft: >De minister echjjnt nog al tevreden te zjjn over de aitkomsten der landweeroefeningen, maar dan is hjj heel wat spoediger voldaan dan de dienstplichtigen. Deze hebben er in één woord genoeg va-i, of in twee woorden te veel. »Ze verlangen zoo we'nig naar een tweede kennismaking, dat alom stemmen opgaan, om zich tot den minister en de Kamer te wenden, met de betniging, dat bet nn wèl s. Eon van onze loden kwam reeds aandragen met ren adres aan de overheid, om het er nn maar bjj te laten. En dat papier droeg de handteekeningen van drie honderd twee en vjjftig namen van landweermannen, zonder moeite in het kamp en op de terngreis bijeengebracht.* Aanbesteding. In het gebosw van het inofdbestnnr der postergen en telegrafie te 's-Gravenhage werd gisteren aanbesteed: Het bouwen van een postkantoor met directeurswoning te Uitgeest. Laagste inschrjjvers J. en G, West te Enk- hnize», voor f 22.888. llandelslnllchtlngen In Zald-Alrlka. Men scbrjjft ons o.a. De Kamer van Handelsinlichtingen to Johannesburg in Transvaal, gesticht met het doel om het handelsver keer tnsscben Nederland en Zuid-Afrika te bevorderen, heeft om dat doel te bereiken, steun noodig. Aan Nederland de taak, om door stenn aan de Kamer van Handelsiulichtingen, esue instelling levenskracht te erzekereu, die de vraagbaak kan zgo, waar op alle vragen van prac*isoh belang Nederdandrche belanghebbenden een antwoord vinden. Aan Nederland de taak ook, on vooral in Zuid-Afrika op taalverwant terrein, eene instellng in stand te houden, die naast het Informatie Bureau te Pretoria, en naar wjj hopen mettoitjjd versterkt door soortgeljjke stichtingen te Kaapstad en Bloemfontein, op strikt zakelijk terrein de sameuwerking bevordert, waaraan het (wie als inge- wjjde is er, dia dit niet toestemt) te herhaaldeljjk heeft ontbroken. Dat in Zuid-Afrika de ervaring in den kring van Nederlanders tot meerdere organisatie dwingt, is door het tot stand komen van genoemde stichting be wezen. Bowjjzen van praktisch optreden leverde de Kamer te Johannesburg reeds herhaaldeljjk. Tweemaal werd er gerechteljjk jegens haar opgetreden en wel met de lankmoedigheid van een getrouwden man. Er werd niets meer van haar verlangd, dan de belofte, dat zjj den minister n et verder lastig zouden vallen, dan zonden zjj vrjj nit knanen gaan. Dat vonden de dames een snooden aanval op haar persoonljjke vrjjbeid en zjj wezen dezen beleed'genden veekoopnrshandel over haar menschenrechten, ver, verre van zicb. Het einde van dit komische liedje was, dat de dames eik 1000 mark moesten storten als borg voor verder goed gedrag of zes weken hechtenis moesten endergaan. Zonder zich één oogenblik te bedenken koos de jongBte van deze drie politieke gratiën, een spichtig juffertje van midden in de twintig, de gevangenis. Da oudste, mrs. Sparborougb, een matrone van 64, zegge on sch'jjve vier-en-zestig herfsten, volgde dit voorbeeld, waarop de juist half zoi oude mrs. Knight hetzelfde deed. De laatste had een k ncjs van achttien maanden. Wanneer er ooit iemand een martelaarskroon wenkt, dan komt zjj beslist toe aan dit kind. Een briefsc'arjjvor in Manchester, die met het streven van deze dames rympathissert, heeft groot gnljjk, wanneer hjj in de bladen van hedenochtend zjjne geslachtsgenooten er aan herinnert, dat de weg naar de politieke gejjjkheid der mannen met bloed gedrenkt en met Ijjken bezaaid was en dat men das als man geen reden heeft, de bui tecsporighedea van de politiseerende vrouwen al de streng te booordeelen. Volkomen juist. Maar er is toch een klein weinigje verschil. De stormloopers, die de Reform-act van 1832 veroverden, waren de dappere baanbrekers van een nationale gedachte, zetelend in de meerderheid van het volk. Hunne vronweijjke opvolgers van thans zjjn dit op verre na niet. De eeis'en waagden vrjjhe d sn leven voor do vervulling van een volksverlangen de laatsten geven slechts aan haar persoonlijke opgeblazenheid luid - rnchtig uiting. De cames verwuselen zelf-ontblooting met zelfverloochening. Daarom staan die mannen in de zegehal van de historiedeze dames echter hebben hoogstens aanspraak op een plaatsje in het lacb-kabinet. Natnnrljjk noemen de Engelsche kiesrechtrecbters z ch Zoo adviseerde zjj door berichten aan ons de Neder- landsche belanghebbenden in handel en njjverheid o. a. in 1905 over kansen van afzet, voor Nederlandsche arti kelen, enz. enz. 1 Januari 1906 statistieken, 22 Jannari advies over buitenlandeche merken op Nederlandsche sigaren, idem over kwaliteit Nederlandsche kaas, 29 Ja nnari jaarverslagMaart statistieken 2 April sdvies over verpakking van visch augurken snjjboonen idem waarschuwing aan ambachtslieden 16 April nienwe ervaring in zake slechte verpakking van vischkwade piaktjjken, Nederl. leverantie van diagonaal stof niet volgens monster over de beteekenis van kafierartikelen, 30 April statistieken enz., 14 Mei advies in verband met veiling van planten en strniken nit Nederlandonge schikte maanden, 28 Mei nienw tarief van invoerrechten, met aanwjjting van belangrjjke veranderingen en de gevolgen 4 Juni uitslag van Nederl. procednre in zak» overtreding van de wet op de handelsmerken alle me- dedeslicgen waarvan veisoheidene aan de pers toegozonden door de Nederlandsche bladen werden opgenomen. Men zal ons moeten gelooven als wjj beweren dat mede door tal van bemoeiingen waarvan vooralsnog geenc mededeeling in do Nederlandsche p;rs kon ge schieden, de Kamer het bewjjs heeft geleverd dat ook te Johannesburg door don zakeljjken inlichtingsdienst ten bate der Nederlandsche belangen met voordeel kan wor den gewerkt. De instandhouding van zakeljjke veresnigingen als de Kamer van Handelsinlichtingen te Jrha nesbnrg, wordt nit vollo overtuiging van het nationca! belang dat dergeljjke instellingen beoogen, aanbevolen door hst Algemeen Nederlandsch Verbond, door da Nederlandsche Znid- Afrikaansohe Veresniging, door de Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika an door de Trans*. Bank en Handels- vereei-iging, v/b. Baerveldt Heyblom. Aanmelding van lidmaatsohap voor de Kamer van Handelsialichtingen, postbus 1741, Johannesburg, Trans vaal, kan eenvoudigheidshalve ook geschieden aan een der bovengenoemde vereenigingen of banken. Reeds zjjn het Alg. Nederlandsch Verbond en de Zuid- Afrikaansche Vereeniging, die ieder 50 in de kosten dor Kamer te Johannesburg voor dit doel toe zegden, voorgegaan*). Van Nederl. zjjde te Johannesburg ontving de Kamer ook eene dergeljjke bjjdrage. „Nelis", de Purmerender briefschrijver van het Hbl. schrijft „Dat zal in de volgende week een invasie zjjn in Amsterdam I Half Noord-Holland zal er heengaan, om de Rembrandt-feesten bij te wonen. Maar 't meest trekt ons aan 't bloemencorso op 17 Juli. Waarom Wel, omdat er een boerenbruiloft zal worden voorgesteld 1 En dut niet door menschen dio voor boeren spelen, neen, door heusche boeren en boer innen uit „De Parmer". En nu vraagt „Nelis" zjjn lezerskomt eens naar ons zien. Wij zullen er komen met onze 12 tilbury's; do paarden, tnigen en zweepen versierd, en onze vrouwen dragen dan de echte Noord-Hollandsche kap. Ter opluistering zal misschien ook een Oud-Hollandsche sjees tegenwoordig zijn. Geschiedt dit, dan zal het paard een zilveren hoofdstel dragen, de zweep zal van goud zjjn, en de inzittenden zullen in een praohtig oud kostuum zijn gekleed, 't Zal werkeljjk de moeite waard wezen. Zie, gewoonljjk gaan wjj, boeren, naar Amsterdam om daar veel schoons te zien, Amster dammers, ziet gij allen nu eens naar 't geen wij u te aanschouwen geven 1 Gij zult ons zien, als bjj 't bruiloftsfeest, blijde gewoonweg de vertegenwoordigers der Britsche vrouwen. Maar dat bewjjst alleen, dat haar aanmatiging nog sterker ontwikkeld is dan haar gebrek aan smaak. De overgroote meerderheid der mooie en nog altjjd de meerderheid van de leeljjke dochters van dit land geeft om het kiereoht geen sier. Haar vronweijjke advocaten zonden das eerst maar eens moeten probeeren haar seksegenooten te winnen. Daarmoe zouden ze echter weinig geluk hebben. Het is veel gemakkeljjker bjj alle »onverstandige« ministers de rniton in te goo en, dan een verstandige Engelsche vrouw van het begeerljjke van vronwen-kiesrecht te overtni.en. De meerderheid van de Engelsche vronwen heeft daartoe veel te weinig, een klein uitverkoren troepje veel teveel politieke eerzucht. Ia de ralons der hertogin van Devonshire en der mar kies n van Lansdowne wordt meer politiek sgemaakt* dan in de meeste ministerieels bureaux en op de eerste banken van bet Lagerhuis. Dj man heersoht, maar regeert niet. Voor het absolutisme der werkoljjk politieke vrouwen vormt de sobjjuheerschappij van de mannen het beste fundament en tegelijk de beste draperie. Welk belang zonden de politieke leenwiDnen dan hebben baar beslissende macht ptjjs te geven voer een armzilig stem echt. Y Ook voor vronwen, die niet vo:Bteljjke betrekkingen onderhonden en daaidoor slechts in diep geheim kannen politiseeren, is de weg tot bevrediging *an politieke lusten onder manneljjke regime niet geheel afgesneden. Meer en mesr worden n.l door vronwen de kiezers bewerkt, wat de mannen oogln kend toelaten en ik heb een voorgevoel dat de door de tchoone Lady Hamepon ingevoerde, ver leidelijke wjjze van verkiezingsbilavloeding, n.l. als be looning voor iedere stem op den gewenschten persoon, een kus, langzamerhand meer en meer toepassing zal vinden. Miss. Billirgton zon langs dezen weg wel wat stemmen kannen verzamelen. Ik zon waarljjk niet weten waar vóór of waar tégen ik we) alzoo niet zon w;llen stem o eu, voor ten kas van baar. Naar Constantin von Zedlitz

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1