No. 163. Honderd en achtste jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Toelating en Mei V K IJ D A ft 13 JU LI. Landweer. bIWnËNLA ND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOONVoordam O 9. Uit de Pers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. ALKMAAR URANT BURGEMEESTER en WETHOUDERRS der gemeente Alkmaar brengen ter kennia van belanghebbenden, dat zij, die na afloop der zomervacantie hunne kinderen de Burgerschool of de Meisjesschool wenschen te laten be zoeken, daarvan aangifte moeten doen vóór 15 Juli e. k., bij de hoofden dezer scholen, onder overlegging van het geboorte- en inentingsbewijs van het betrok ken kind. De kinderen moeten den leeftijd van zeejaren hebben bereikt. Kinderen, die binnen de eerstvolgende zes maanden na het tijdstip der toelating, voor de Burger school op den Dinsdag volgende op den 3en Maandag in Augustus en voor de Meisjesschool op den Dinsdag volgende op den 4en Maandag in Augustus, dien leeftijd zullen hebben bereikt, knnnen, onder goedkeuring van Bnrgemeester en Wethouders, op de genoemde schelen worden toegelaten. De gelegenheid tot aangifte voor de Meisjesschool bestaat aan de woning van het Hoofd dier School, aan de Oudegracht, op Maandag en Donderdagvan half een tot half twee ure en voor de Burgerschool, aan hel schoolgebouw in de Brillesteeg, op Maandag, Dinsdag en Donderdagvan half een tot half twee ure en Woensdag van 14 ure. In het bijzonder wordt de aandacht van belanghebbenden gei est:gd op de omstandigheid dat in de raadsvergadering van 4 Juli jl. is besloten het schoolgeld voor de Bur gerschool en de laagste teven klassen der Mels|esschonl gelRk Ie stellen, nl. per ku ar taal voor één kind 6. voor twee kinderen uit één gezin, gelijktijdig een of beide scholen bezoekende, per kwartaal en per kind f 5.25 voor drie of meer kinderen uit één gezin idem per kwartaal en per kind f 4 50 Zij noodigen belanghebbenden uit, hunne aanvragen niet tot het laatste oogenblik uit te stellen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 4 Juli 1906. DONATH, Secretaris. Be Burgemeester der gemeente Alkmaar herinnert den verlofgangers der militie van de lichting 1898, die bestemd xj)n op 1 Augus tus 1906 naar de landweer over te gaan, aan hunne verplichting om zich na 1 Augustus 1906 doch voor of op 30 Augustus d. a. v. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. Alkmaar, De Bargemeester voornoemd, Juli 1906. G. RIPPING. Hofberichten. H. M. de Koningin-Moeder ging hedenmorgen naar bet Leo. Hedenavond zal H. M. naar Soestdjjk terug keer en. Provinciale Staten. Gisteren is de zomerzitting der Provinciale Staten van Noord-Holland voortgezet. Ingekomen was een telegram der Vereeniging „Vlieland's Belang" verzoekende geen subsidie te ver- leenen aan den heer A. D. Zurmtlhlen, op de door Ged. Staten gestelde voorwaarden, aangezien dit de ondergang van het eiland zou beteekenen. Goedgekeurd werd de rekening der enkel provinciale en huishoudelijke inkomsten en uitgaven over 1904, met het batig slot van f 167,882.53'/], dat zal worden gebracht als eerste post op de begrooting voor 1907. Toegestaan werd voor de jaren 1907/9 een subsidie van f 3000 'sjaars aan de school voor Kunstnijverheid te Haarlem, onder beding dat het rijk f 4000 en de gemeente f 30C0 geeft. Voor de uitbreiding der school werd f 2500 toegestaan. Aan de avond-ambachtsschool Ooncordia Inter nos werd voor diezelfde jaren f 2000 verleend, als rijk en Amsterdam f 5600 bijdragen. De bt. -lozefugezellenvereenigiiig te Amsterdam, krijgt voor haar avond-teekenschool f 1250 per jaar. Het Ned. werkliedenverbond Patrimonium te Amsterdam voor haar vakteekenschool f 1100. De vereeniging Quellinus te Amsterdam voor de teekenschool f 2300. Aan de afdceling Ambachtsscholen van de Maat schappij voor den werkenden stand te Amstordam f 4000. Voor de Ambachtsschool te Alkmaar f 3000. Voor de teekenschool voor kunstambachten van de afdeeling Amsterdam der Maatschappij van Nijverheid f 2000. Voor de avondschool van de vereeniging Handelsonderwijs te Amsterdam f 1000. Ged. Staten stelden voor o na I. Aan de vereeniging „Visscherij- school te IJmuiden", ter tegemoetkoming in de kosten dier school, zoo die nog in 1906 wordt geopend, eene bijdrage te verleenen ten bedrage voor de helft der kosten, voor zoover zij niet uit eigen middelen kunnen worden bestreden, tot ten hoogste f 500, mits gelijke som door de gemeente Velsen worde toegezegd of beschikbaar gesteld. De commissie uit de Staten die daarover had te adviseeren, was van meening dat dit jaar van een vclledigen cursus toch niets kon komen en adviseerde daarom tot aanhouding der voordracht tot de najaars zitting. Aldus besloten. Toegekend werd f 1000 subsidie aan het bestuur voor de in 1907 te Amsterdam te houden tentoonstelling van ambachtswerktuigen. Aan het Koloniaal museum te Haarlem werd f 10C0 subsidie verleend. Voor de exploitatie van een stoombootdienst met een motorboot, tusschen de Ewijcksluis en Wieringen werd f 1400 toegestaan. Voorden stoombootdienst Kampen Urk—Enkhuizen f 2000. Voor bijdrage in h6t salaris van een zuivelconEulent f1500. Voor de proefboerderij te Hoorn f 3350. Voor het botercontröle station in Zuidholland f 500. Ged. Staten hadden voorgesteld afwijzend te be schikken op het verzoek van de Hollandsche Maat schappij van Landbouw om subsidie voor de in 1907 te 's-Gravenhage te houden landbouwtentoonstelling. Het voorstel werd verworpen en een erediet ven f 2500 toegestaan als bijdrage in het eventueel tekort der tentoonstelling. Tot buitengewoon lid der Ged. Staten ward benoemd mr. F. Th. Westerwoude. Voor een in te stellen onderzoek naar de wjjie waarop de Noord-Hollandsche groenten in Daitschland worden verhandeld werd f 500 toegestaan. Voor den stoomboot- dienet HarlingenVlieland—Terschelling, wilden Gedep. Staten f 5500 per jaar toestaan. De voordracht werd aangehouden tot de najaarsvergadering. De 3! aten verleenden i 10,000 voor de restauratie van den z.g. Zairertoren te Enkhuizen. Goedgekeurd werd een derde suppletoirs begrooting ad f 16,120.22$ voor Meerenberg. Eveneens goedgekeurd werd de rekening van dat gesticht over 1905, met het nadeelig slot van f 15.624.4CJ. Voor 19C6 werd voor Meerenberg voorgesteld een eerste suppletoirs begrooting ad f 53,755.01. De commissie uit de Staten wenschte die goed te keuren onder beding, dat alleen bjj gebleken noodzakelijkheid het geld zon gebruikt worden. Aldus werd besloten. Goedgekeurd werd de begrooting voor Meerenberg over 1907, aanwijzende f678.5C6 en f 711,506 in ontvangst en nitgaaf, dus met een tekort van f 33,000. Goedgekeurd werd de rekening van het krankzinnigengesticht aan den Zwanenburgwal te Amsterdam over 1905 ad f 61,380.70. Eveneens de begrooting voor dit gesticht over 1907 ad f 80,600. Goedgekeurd werd een vierde suppletoire begrooting voor de provincie over 1905 ad f 102,552.66. Eveneens een eerste suppletoire begrooting, dienst 1906, ad 148.000. De begrooting der provincie voor 1907, aanwijzende f2.471.221.931/] in ontvangst en uitgaven, weid goed gekeurd. Vastgesteld werd dat zullen geheven worden in 1907 negen opcenten op de hoofdsommen der belasting op de gebouwde en ongebouwde eigenaominen en op die van het peisoneei. Ged. «Staten stelden voor, om a, aan den Anna Paulotvnapolder ten behoeve van de verbetering van de haven aan de van Ewjjokslnis en van de daan óór liggende vaargeul uit de provinciale fondsen 6en subsidie te verleenen van de helft der daar voor gevorderde kosten tot een bedrag van ten hoogste f 4000, mits door het rjjk dezelfde bjjdrage worde gege ven en door het bestuur van den polder worde voldaan aan de voorwaarden, die het rjjk aan zjjne subsidie zal meenen te moeten verbinden b. ter tegemoetkoming in de kosten van onderhoud dier wei ken, gedurende een tjjdvak van 5 jaren, eene jaarljjksche bijdrage beschikbaar te stellen van een der de gedeelte, mits niet te boven gaande de som van f600, onder voorwaarde dat door het ijjk en door den Anna Paulownapcldor eene geljjke bjjdrage worde ver leend. Het voorstel werd aangenomen; Ged. Staten stelden voor om aan de gemeente Anna Paalowna ten behoeve van den aanleg van een pont- veer over het Ncordholland&ch Kanaal nabjj de Kooy in die gemeente eene subsidie uit de provinciale fondsen te verleenen tot een bedrag van een derde der geraamde kosten, mits niet te boven gaande de som van f4000 onder voorwaardedat van Rjjkswege eene geljjke bjj drage worde verleend, dat door de rechtstreeks belang hebbende gemeente- en waterschapsbesturen in het ontbrekende worde voorzieD, en dat door de gemeente Anna Paalowna worde voldaan aan de voorwaarden, door het rjjk aan dat subsidie te verbinden. Dit voorstel werd goedgekeurd. Het voorstel tot wij ziging van het provinciaal wapen weid gerenvoyeerd. Gedep. Staten stelden voor om ten behoede van den aanleg van een spoorljjn SchellinkhoutWjjdsnes, Ooiter- beek—HemVenhuizen ebn renteloos voorschot te geven van f 106.000 en om voor f 105.000 deel te nemen in het aandeelen kapitaal van de op te richten Naam!. Venn., op voorwaarde o.m. dat H. IJ. S. M. de ljjn zal exploi- teeren. Dit voorstel werd goedgekeurd. De zitting werd daarna gesloten. Hlulster Knus Da minister van waterstaat, de heer Kraus, is gister avond met den Parjjschen trein te 9 uur in de residentie temggekeeid. Drankwet. Don lsten Augustus e. k. treedt de bepaling van de Drankwet in werking, dat zonder verlof ïn Realiteiten geen wjjn, bier, limonade, koffio of welke drank ook zal mogen worden getapt of geschonken. De aanvraag wordt ter openbare kennis gebraoht en ieder heeft het recht binnen twee weken nadat de 1>e- kendmaking is geschied, schriftelijke bezwaren bjj B. en W. in te brengen Ongevallenverzekering l>andbouvr. Te Utrecht is op initiatief van het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij van Landbouw een vergadeting gehouden onder leiding van den heer Breebaart, van vet schillende Lindbouw-maal schaf pjjen. In deze vergadering kwam o. m. aan de orde de be- handelirg van een voorstel tot oprichting van e^ne Risico- Vereeniging uit elke Landboaw-Maatschappjj die z'ch zal aansluiten bjj de Uentrale Werkgevers Risico-Bank te Amsterdam en welke Vereenigingen ten doel zullen hebben het uit de te verwachten Landbouw-Ongevallenwet voort vloeiend risico van de verplichte verzekering tegen ongevallen, door haie leden gezamen jjk te doen dragen. In een op 2 Mei mede te Utrecht gehouden vergadering was dit pont reeds aan de orde geweest en eene commissie benoemd om een nader voorstel uit te werken. Aan de hand van het voorstel dier commissie werd met algemeene instemming besloten aan de hoofdbesturen der velschillende Landbouw-Maatschappijen ter behandeling in de eerstvolgende bestuursvergadering te doen toekomen een voorstel om over te gaan tot oprichting van Risico Vereenigingsn als voorbedoeld. De vergadering was oveitaigd, dat alleen hierdoor de belangen van de land bouwers ten volle behartigd zouden worden en zij bet volle voordeel zouden verkrjjgen van onderlinge verzekering. Da vergadering sprak het vertrouwen uit, dat, waar door de verschillende Landbou w-organisaties deze aan gelegenheid zelf is ter hand genomen, de leden dier organisaties de resultaten hiervan zullen afwachten,alvorens zich voor de toekomst te verbinden bjj instellingen, die reeds nu de landbouwers af laten loopen door hunne agenten om handteekeningon te verkrjjgen op formulieren van aansluiting. Handelsreizigers. De Nederlandscho bond van Handelsverenigingen heeft te Amsterdam zjjn jaarvergadering gehondev. Voorzitter was de heer G. v. d. Most van Spjjk van Haarlem. Het jaarverslag werd uitgebracht door den heer F. H. Smit. Uit dit verslag bleek, dat de bond in het afgeloopen jaar in winBt had gewonnen door de aansluiting van het Onderlinge Iuformatie- en Schuldinvordering Bureau te Amsterdam, Gouda en Schagen, en in bloeienden toestand verkeert. Vervolgens werden twee voorstellen gedaan door het On lerlinge Informatie en Schuldinvor dering Bureau te Amsterdam. Het eene voorstel strekt tot nitgifte eener 2 maandeljjksche ljjst van wanbetalers, waarvoor de aangesloten vereenigingen de gegevens zou den verstrekken en het tweede dat in elke plaats eene vereeniging door den bond als lid zou worden aangenomen. Beide voorstellen werden aangenomen. Als voorzitter en secretaris werden ondeischeideljjk herkozen de heeren G. v. d. Most v. Spjjk en F. H.Smit, beiden van Haarlem, en in de commissie tot bjjstand van het bestuur weiden benoemd de heeren G. Bertns van Amersfoort, K Citioen Czn. van Amsterdam en J. W. v. Leipzig van Dellt. Als volgende plaats van samenkomst werd weder AmBteidam gekozen. Algenseene verbroedering. Te 's Gravenhage is opgericht een propagandagroep voor algemeene verbroedering, tot vorming van een nan- weren band en geregelde samenwerking ter verspreiding hunner ideeën, door een groep van stadgenooten, die zich verwant gevoelen aan de religieus-aaaichistisohe vredes beweging. Volgens haar beginselverklaring heeft zjj ten doel een leven als mensch in de hoogste beteekenls. lunerljjk religieus, strevend naar een leven van naas tenliefde, treedt zjj naar buiten op als een anaiehistische wereldbeschouwing, geen hooger gezag erkennend dan dat van eigen heilige overtuiging. Achttien personen traden staande de vergadering als lid toe. Voorzitter is Lod. v. Mieiop. Er zullen geregelde samenkomsten, ook religieuse en cui8UBvergaderingeu worden gehouden. Als orgaan zal dienst doen het weekblad »Vrode«, onder redactie van dr. Louis A. Baehler. Hen wethouder ln het arrestantenhok. In 't dorp Denekamp (achterhoek van Overjjsel) was een gedeelte van den straatweg afgesloten wegens repa ratie, hetgeen natuurljjk nogal stoornis in 't verkeer veroorzaakte. Dit hinderde den wethonder zoo, dat hg het hekwerk, dienende tot afsluiting, verwjjderde, om de passage over het te repareeren gedeelte vrjj te laten. Een politieagent verbood dit en zette bet hek weder op zjjn plaats, doch wederom werd dat hinderljjko ding door den wethouder verwjjderd. De man der wet liet niet langer men zich vsollen'' en bracht het lid van het Dag. Btstuur in het aneatantenhok. Een half uur onge veer ketft bjj zoo gebromd. Het kalme dorp was ge- ruimen tjjd in iep en roer. Hen slimmerd. Op een der Noord-Hollandsche eilanden had een leer ling eener openbare lagere school verlof bekomen wegens veldarbeid. Voordat de termjjn verstreden was, kwam bjj terug, omdat de gemeente veldwachter aan zjjn vader had gezegd, dat arbeid van kinderen beneden twaalf jaar in werkplaatsen verboden was. Het hoofd der school was echter zoo vrjj, een stuk bouwland niet als een werkplaats te beschouwen en stond den leerling toe, weer te vertrekken. Aankondiging. Wjj ontvingen een net gebonden en uitgevoerd pro- giamma van het ondernjjs aan de Rjjkstuinbouwwinter- school te Aalsmeer gedurende den winter 1906—1907. Programma's van het ocderwjjs zjjn op aanvrage koste loos te bekomen. De nieuwe cursus vangt aan den lsten October a.s. He Bond vnn vrjfe liberalen. De .Standaard schrjjft in een driestar vAlle publieke oordeol over de tot stand gekomen organisatie der Vijj-Liberalen sobjjnt ons voorbarig, zoolang de nieuwe Bond zjjn program niet publiek heeft gemaakt. Stellig is de naam van vrjj Liberalen verkeerd ge kozen. Waar v r jj niet anders kan beteekenen dan vrjj van den band, die andere Liberalen knelt, is het een contresens, zich dit epitheton toe te eigenen, nadat men zelf op het leggen van een eigen band be dacht bleek. Dit echter is de hoofdzaak niet. De naam kan correctie ondergtan, Hoofdtaak is en bijjft, dat een groep, die optreedt om in onze politiek een eigen poBitie in te nemen, de banier ontrolle, waaraan men het nieuwe soort politici zal kunnen herkennen. Eerst dan zal kannen bljjken, of deze groep tassohen zich en de overige liberale groepen slechts een verschuif baar schot plaatst, dan wel een nit het bazalt der be ginselen opgetrokken dam. Zoo het laatste, dan zal de nieuwe groep een zeer groot gewioat in de schaal kannen werpen. Zoo het eerste, dan zal men met niet anders dan met een trager of vlngger tred te doen hebben en dan, men weet het vooruit, geeft altoos wie harder vooruit loopt, en niet wie achteraan komt sukkelen, den koers aan. De Rechtbank te Arnhem heeft thans J. J. Geerts, uit Gendringen, ter zake van zware mishandeling van dr. Ropert aldaar, verwezen naar de openbare terecht zitting, met last tot zjjne gevangenhouding. IJlt Hen Helder. De onderzeetche torpedoboot sLuctor et Emergos heeft met eene 8 mjjls vaart den overtocht van Vlissingen naar hier in 15 uur volbracht. Het vaartuig is thans van gereedgemaakte torpedo's voorzien voor den 3-unrs tocht onder water en wacht Bleohts op gunstig weer om naar buiten te worden ge sleept. Hen vlachschult gezonken. De visobsohuit K P 3, behoorende aan den vissoher Gerrit Diender, liggende in de Nieuwe Haven te Kampen is bjj het stormachtige weder lek geworden en gezonken. Er was niemand aan boord. Men is reeds bezig het vaartuig boven water te krjjgen. He slakende Uaadsleden. Naar aanleicjjng der dezer dagen ook door ons ver melde werkstaking van de Raadsleden te Schipluiden, hebben Gedeputeerde Staten aan Hen Burgemeester be richt, dat zjj de besloten Raadsvergadering, welke Vrjjdag van deze week gehouden wordt, wenschen bjj te wonen. Hen woesteling. Zekere A. v. O. bracht gisternamiddag de Wierd. straat te Almeloo in rep en roer door een ieder te dreigen en aan te vallen. Een paar personen die pogingen deden hem te kalmeeren werden mishandeld en raakten met hem aan het worstelen. Telefonisch gewaarschuwd trachten de politieagenten Reinders en Adema den woesteling te arrestesren, hetwelk hun niet dan na een woedend verzet en met behulp van eenige burgers mocht gelukken. Op een kar werd v. O. naar het arrestantenlokaal ge bracht. Een der agenten ontving een trap tegen zjjn buik, dat hjj een oogenblik boiten westen geraakte. Bot ls niet prettig. Uit Utrecht wordt aan de Avp. gemeld Door de directie der Staatsspoorwegen is het aantal verlofdagen der verschillende ambtenaren van 14 lot op 7 per jaar teruggebracht. Daarvóór t||o de grenzen niet gesloten. Hg was Duitscbur en had een oude fiats. Kwam met die oude fiats te Winschoten, ruilde die tegen een betere en moest 100 mark bjjbetrlen. Gaf een bankje, probeerde ze tot over da Duitsche grenzen 1 De Winsohoter fiats koopman wacht bem nog altjjd terog, want het bankje was waardeloos en de oude fiets gestolen. Da Duitsche politie zal trachten dit zaakje op to lo-sen Be Leeuwarder Teatooustolilng door regen geteisterd. De speciale oorrespondent van de Tel. te Leeuwarden seint d d. 12 dezer Gedurende de laatste 24 uur beeft het te Leeuwarden zoo hevig geregend, dat het tentoonstellingsterrein in een modderpoel is herschapen. De dakbedekkingen van ver- tcheideno gebouwen waren tegen de hevige regens niet bestand, zoodat op verschillende plaatsen groote lekkages zjjn ontstaan; Hedenochtend werd een spoedvergadering door het «uitvoerend comités, belegd. Alle dakbedekkingen worden thans verbeterd en vannacht zal waarschgnljjk daaraan doorgewerkt worden. Het is een naangename geschiedenis voor de exposanten, wjjl reeds veel is nitgestald. Er is veel moeite gedaan voor het goed doen slagen der tentoonstelling, die veel belooft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1