ZIT- fifl SLAAPKAMER. HEERENHUIS no. 99. Te huur gevraagd te Te BERGEN Pension gevraagd Ti® aislag OETllKl," Naar buiten!!! SCHOOLBOEKEN Hl BERMs. COSTER ZOON. Sags N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ Till HERMs- COSTER ZOON, Yoorflaii 0 9, ALKMAAR. Leesgezelschappen* Een JONGEN, hinderwet. Hinderwet. BEURSBERICHTE AHVERTENTIEN. JUFFROUW bij kinderen, TE HUUR of TE KOOP een Flink HEERENHUIS of VILLA met TUIN, M. BANKERT. maar niet zonder H. BOSSERT eii ZOON. No. 1 h f 3,75 No. 2 h f 2,50 No. 3 h f 2,50. UTalezers Gemengde Mededeelingen. Laatste Post. MARKTBERICHTE N. lÖÖ* Flauw. 35 ets. de 5 ONS, Reisnecessaire Veldflesch 't zij glas in mat of alluminium in vilt, welke laatste vooral door geringe zwaarte bij grooten inhoud aanbe veling verdient, verder Yeldbekers, Zakétuis, Picnic-couverts, Zakmes, Kurkentrekker, Siga ren- en Sigarettenkoker, Lucifersdoosje (voor gewone schuifdoosjes en plat)Sigaren- en Sigarettenpijpjes, Sigarenknippers, Schaarétuis, Goudkokertjes en Portemonnaies, Huigbrouwersteeg. Algemeene Bookliandel. Voordam, tegenover de Kaasmarkt. A-j-polaK- Tevens wordt om de 14 dagen een ROMAN verstrekt rSM De Auror* spreekt van een groote eer voor Frankrijk, dat in vrede de overwinning van het recht en net herstel van het onrecht heeft kunnen verzekeren. De Humanité zegt dat het eerherstel van Dreyfus het vonnis vanthet algemeen geweten bevestigt. De Matin verklaart: De zaak Dreyfus is geëindigd. De nationalistische bladen zijn van meaning dat de zaak hiermede niet uit zal zijn. Wjj geloovan dat ook niet. De Dr»ytu«z »ak zal misschien nooit uit worden. Zjj is het niet, zoo lang: a. de ware schuldigen ongestraft bljjven rondloopen b. niet absoluut vaststaat wat de ware opzet van deze zaak is Zoo nu en dan worden wg er eens weer aan herinnerd dat de toestanden in Macedonië nog niet geheel zjjn, zooals men die wel zou wen.-chec. Door op gesmukte berichten wordt ons een te optimistisch beeld gegeven van het land der gruwelen, zoowel door de Porte als door de groote mogendheden die aan dergeljjke be richten gewoonlijk niet vreemd zgn. Maar de lengen loopt niet zoo snel of do waarheid haalt haar in al kan deze handicap soms, zooals in de Dreyfuszaak, nog al lang duren. En zoo volgen er gewoon! jjk berichten, bewjjzende dat de toestand lang niet zoo rooskleurig is als men het ons wil doen gelooven. Een officier der Macedonische gendarmerie zoo lezen wjj heden in het Tageblatt heeft foto's gemaakt, welke de ongelooflijkste dingen te zien geven. Zoo ziet men op een, te midden van rookende puinhoopen van hutten en de halfverkoolde ljjken van ongeveer een dozjjn mannen, vrouwen en kinderen, die naar ontsnapte ooggetuigen berichten, na veelvuldig martelen met ketens aan elkaar gebonden, met petroleum begoten en daarna in brand gestoken werden. Dat overtreft zelfs de meest avontuurlijke Indianen verhalen. Men vraagt zich onwillekeurig af, hoe zoo iets kan gebeuren in een land, waar zich dan toch een onder Europeesche officieren staande gendarmerie bevindt, die jnist zulke onmenscheljjke daden moet voorkomen. De orde en rust te herstellen int Macedonië het is geon gemakkelijke taak. De mogeidheden kunnen er bovendien niet met de noodige voortvarendheid mee be ginnen, omdat zjj onderling te verdeeld zgn. Door die verdeeldheid in Europa heersoht in Macedonië de anarchie. In het Engelsche Lagerhuis is de ont- wapeningsk westie gisteren nog eens weer ter sprake gekomen. De minister van oorlog Haldane hield een drie uur durende rede over de voorstellen der regeering in zake de reorganisatie van het leger en de vermindering der kosten. Wanneer deze voorstellen worden aangenomen, zoo zeide hjj, «zullen wij in staat zjjn ten spoedigste een leger te mobiliseeren om dienst te doen in overzee- sche gewesten van ten naaste bjj 150,000 man. Deze strijdmacht zoude 50 pet. sterker zijn dan eenig expe- ditionnair leger, dat we tot dusverre hebben trachten te organiseeren.® Desniettegenstaande is een vermindering voor vredestijd mogelijk, wanneer nl. de militie tevens zich verbindt voor dienst buiten het rjjk in tijd van oorlog. De regeering heeft voorgesteld, dat het leger 20,000 man geregelde troepen minder zou hebben dan thans, deze vermindering zou worden verkregen door de afschatfing van 10 intanterie-bataljons, waaronder 2 van de garde, en door gebruik te maken van de militie voor den garnizoendienst, die tot dusverre door de geregelde troepen werd verricht. De meeste der bataljons, die afgeschaft zullen worden, bevinden zich weliswaar in de koloniën, maar de sterkte van de strijdmacht voor Indië blijft onveranderd. De generale staf is op het oogenblik bezig met het opmaken van een plan voor een betere organisatie van de yeomanry, op welke moet kunnen worden gerekend voor verdediging van het rijk tegen invallen en voor versterking van de expeditionnaire troepen. De regeering heeft den weg opengelaten, om, al naar de politieke toestand het noodig maakt, de expeditionnaire macht in te krimpen of uit te breiden. De minister gaf ten volle toe de noodzakelijkheid van inkrimping der kosten voor het leger; de democratie wenscht ontheven te worden van de drukkende lasten, die de bewapening haar oplegt. Een nieawe bommenvondst in Italië. Toen de politie te Aneona een huh zoeking deed bjj een zekeren Porettawilde deze drie ingepakte voorwerpen wegwerpen. De politie nam ze echter in beslag en het bleken dynamietbommen te zgn. Poretta verklaarde, geen anarchist te zjjn en de bommen bjj 't visschen te willen gebruiken. De vondst werd tot nadere onderzoe king naar 't artillerie-laboratorium overgebracht. Fransche doktoren in Duitschland. Het bezoek van Fransche ingenieurs aan Duitschland, dat eenige jaren geleden plaats had, zal thans nagevolgd worden door Fransche doktoren, die een studiereis door 't Duitsche rjjk zullen maken. Den 12den Augustus zul len zjj zich met hunne dames te Wiesbaden vereenigen, van waarnit zg de voornaamste Duitsohe steden zullen bezoeken, 't Hoofddoel van hun reis is een studie te maken van sanatoria en krankzinnigengestichten. Een treinenbotsing. In New-York bad gisteren een botsing plaats van een passagierstrein uit twee wagens bestaande, en een goe derentrein. De stoot was verschrikkeljjk. De eerste pas- sagierswagen was totaal verbrgzeld6 reizigers werden oogenblikkeljjk gedood45 verwondwaaronder ver scheiden doodeljjk. De H o 11 a n d sc h - Be 1 g iso h e verstandhouding en Frankrjjk. Eugèie Brie heeft het volgend schrjjven ontvangen van een der meest invloedrjjke leden van den Franschen Se naat, generaal Langlois, de beroemde militaire schrjjver, diu hem machtigt het te publiceeren»Mjjnheer, ik dank u voor de toeaending van het werk»de Hollandsch- Belgisebe verstandhouding", dat ik dadelgk gelezen en herlezen heb. Ik wilde gaarne over dit onderwerp een art.kel in de Tempt schrgven, maar de tgd ontbreekt mg op t oogenblik daarvoor. Volgens rojjn meening, hebben Frankrgk en Engeland er groot belang bjjdaarom zou ik er gaarne over ge- sohreven hebbenmaar ik zal het doen zoodra de dringende militaire quaestiea geëindigd zjjn die zich in den enaat voordoen. Met de meeste hoogachting, Langlois". BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar, brengen ingevolge art 8 der Hinderwet, ter algemeen^ kennis, dat zg bg besluit van 5 Juli 1.1. voorwaardelijk vergunning hebben verleend aan de directie van de Scheepswerf en Machinefabriek ,'t Hondsboschs, aldaar, tot het uitbreiden van genoemde fabriek door bjj- B«„nW,tnnant °Terdekt? 'dimten en het bgplaatsen van F H i 'I" a atmosfeerdruk, in het perceel, E 11 a n d s w a 1, kad. sectie B no. 3108. Burgemeester en Wethouders voornoemd 2' RIPPINÖ, Voorzitter. 6 Juli 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER etf WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat heden op de gemeente- secretarie ter visie is gelegd het aan hen ingediende verzoek met bjj lagen van J. C. BAAN, aldaar, om vergunning tot het uitbreiden van zjjne Caoaofabriek door het bjjplaatsvn van een gasmotor van 9 P.K. en een pulveriseer-machine in het parosel Mosterdsteag, Wjjk C Nos. 15/16. Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden ingediend ten*raadhuize dezer gemeente, mondeling op Woensdag 25 Juli e.k., 's voormiddags te elf uur en schrifteljjk vóór of op dien tgd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kan de verzoeker en hg, die bezwaren heeft inge bracht, op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. II Juli 1906. DONATH, Secretaris. Uit Hoorn. Vereeniging tot Ziekenverpleging. Op initiatief van den heer K. F. L. Kaiser, aris, alhier, is te dezer stede door eenige personen opgericht de Vereeniging tot Ziekenverpleging. »Deze vereeniging Kcninkljjk goedgekeurd, heelt ten doel aan zieken van iederen stand en van ieder g<loof de gelegenheid te ver schaffen, zich in een daartoe in te richten gebouw te doen verplegen. Het mag van algemeene bekendheid zgn, dat reeds gedurende meer dan tien jaren de heer Kaiser, voor eigen rekening de zoo aardige en voor de verpleging bjj uitstek gunstig aan den Koepoortsweg en Draafsmgel gelogen Villa* met goed gevolg exploiteerde. Toch is dikwjjls gebleken, dat de inrichting te klein was om aan de vele aanvragen tot opname uit de stad, maar ook aan die van buiten te kunnen voldoen. Boven dien is ook gebleken, dat de inrichting, met het oog op de groote eisohen der verpleging, welke nog steeds toe nemen, zeer zeker uitbreiding behoeft. Behalve dat de Vereeniging eigenaresse is geworden van de >Villa« en tuin, heeft zjj een daaraan onmiddeijjk grenzend stuk grond aangekocht met het doel daarop een geheel nieuw, naar de eiBchen des tjjds ingericht gebouw voor zieken verpleging te stichten. In dbt gebouw zullen zieken huisvesting en verpleging kunnen vinden tegen een tarief zóó laag als de te maken kosten gedoogen, lerwjjl des verlangd de behandeling door geneesheeren naar hun keuze kan geschieden. Voor krankzinnigen, die wachten op plaats in ésn der gestichten, wordt een v, rtrek doelmatig ingericht, zoodat die ljjders zooveel mogeljjk zullen kunnen worden opeenomen. Voor minvermogenden en voor hen, die door een armbestuur of door liefdadigheid in staat gesteld worden van de inrichting gebruik te maken, wordt een aparte klasse toegevoegd, waar hun verpleging en huisvesting tegen een minimum tarief en de geneeskundige hulp gratis, door een aan het ziekenhuis verbonden geneesheer, zal worden verstrekt. Dat voor Hoorn en Omstreken aan een dergelgke inrichting groote behoefte bestaat zal iedereen moeten toegeven, ook dat èn voor den aankoop da voor het te stichten gebouw veel geld noodig is. Daarom richt het Brstuur dan ook een oproep aan allen om de vereeniging zooveel mogeljjk financieël te steunen. Men kan dit doen door het geven van een gift ineens, of door te betalen een jaarljjksche bjjdrage. Ook kan men óan of meer bewjjzen van voorschot groot f 500 tegen een rente van hoogstens 4°/o uemen. Deze bewjjzen geven dan tevens de rechten van lidmaatschap. Een vereeniging, die zich zoo een edel doel voorstelt, als hier boven is omtchreven; een vereeniging, die zoozeer beoogt het ljjden der menschheid te helpen ver zachten, verdient ongetwjjfeld ieders steun. Helpt dan allen door het storten van uw bjjdrage er toe mede, de vereeniging krachtig ter zjjde te staan, om daardoor, evenals in andere plaatsen van ons land, het bestaan van esn inrichting als hier bedoeld mogeljjk te maken. Het bestuur bestaande uit de heeren P. van Doornik (voorzitt1 r), G. Wonder (secretaris), D. Jonkman (pen ningmeester), G. Lippits en Mej. A. Brons Boldingk zal gaarne meerdere inlichtingen verstrekken en Uw giften in ontvangst nemen. De soldaten vieren de feesten niet mee Het zal de volgende week rustig zgn in de stad 1 Het bataljon alhier in garnizoen zal n. 1. Donderdag 19 Juli vertrekken om deel te nemen aan de manoeu vres aan den Helder. De manschappen zullen worden ingekwartierd te Anna Paulownapolder. Een detachement van slechts 12 man bljjft echter om de wacht te betrekken, te corveeën, enz. Woensdag 25 Juli keert het bataljon weer terug. De soldaten vieren de Rembrandtfeesten dus niet mee. Wat zal dAt hun aan 't hart gaan 1 Alkmaar, 13 Juli. Aangevoerd 390 stapels, wegende 2G00CÜ kilogrammen. Kleine kaas f 30.00, commissie f 28.00, Middelbare f 30. Alkmaar, 6 Juli. Aangev. 26 mudden. Tarwe f 0, a 0,haver f 0,a f 0.bruine boonen f a f vale erwten f Niets verkocht Groeateveiling Bovknkabspxl, Station 12 Ju li. Aardappelen (groote muizen) f 2.15 A f 3.25 per H.L., idem (kleine muizen) f 0.75 A f 1.00, idem (ronde) fO.— A f 0.idem (blauwe) f 0.— A f 0.— per H.L, Aanvoer 1700 zak. Wortelen f 0.a 0.bloemkool le soort f 4.— a 6.50, p. 100, id. 2e soort f 2.— af 3.50. Station Noordscharwoudk 11 Juli. Aangev. 1560 zak aardappelen. Groote muizen f 0.85 a 1.kleine f 0.35 0.45, gladbl. f 1.20, graafjes f 1.10 a f 1.ronde f 0.a 0.— per 35 Kg. Roode kool f per 100. Amsterdam, 12 Juli. De prjjzen der aardappelen waren heden als volgt Andjjker muizen f 1.40 n 2.60, kleine muizen f 0.60 a 1.20, Friesche muizen f 2.40 a 2.60, id. kl. muizen f 0,60 a 1.20, Friesche borgers f 2.50 a 2.80, West- landsche zand f 1.80 a 2.20, Westlandsche kl. zand f 1. a 1.20, Katwjjker ronden f 1,60 a 2,IJpolder muizen f 1,50 a 2.15, id. muizen f 0.50 a 0,80 Aanvoer 7 ladingen. Afslagvereeniging Purmerend, Beemstbr en omstreken Op de afilagmarkt werd den 11 verhandeld s 1024 p. Peulen f 3.20 a 5.30 p. 1C0 pond, 5543 p. doperwten f 3 80 a 4.80 per 0 pond. oapucjjners f 0. a 0.p, 100 bos, 2128 zak tninboonen 36 a 52 ct., p. zak, slaboonen f 0.80 a 1.20 p. 10GO, sla f0.— a f 0,— per 100 krop, aardappelen f 1.a 1.15 per mand. peterselie a 0 ct, p. bos, selderie 0 ct. per bos, pos- selein 0 ct. p. dubbele mand, bloemkool 0 a 0 et. per tuk, klapbessen f 2,95 per dubb. mand. Handel vlug. Medemblik 12 Juli. Heden werden besteed voor: Meirapen f 0.a 0.—, per 100 stuks, wortelen f 0. a 0.bieten 0.a 0.Aardappelen Opperdoeser groote ronde f 1.a 0.85, kleine ronde f 0.—, a 0. groote muizen f 1.10 a 1.20, kleine muizen f 0.30 a 0.40, blauwe f 0.a 0.—. Aanvoer 850 manden. Bint Pankras 12 Juli. Heden werden besteed voor: Aardappelengladbl. 0.75 a 0.95, id. graafjes f 0.90 a 0.80, id. ronde f 0.50 a 0.70 id. muizen 0.40 a 0.70, id. kleine, f 0.— a 0.woitelen f 2 20 a 3.20. bloemkool le soort f 8.25 a 12 75 2e soort 3.00 a 4.75 p. 100. Roode kool 11.— a 13.75. Hoorn, 12 Juli. Aardappelen, 400 zakken en manden Gr. Muizen f 1,00 a 1,15, kl, idem f 0,aO,.aard bezien 10 a 11 ct., peulen 5 a 4 ct. AMSTERDAM. 12 Juli.13 Juli Osrt N. pOt W. 8shaldf dito. Nederland dito, dito, Oblig OoitsnrjjkObl. in pap. O. 1000 F«br.-Aug. dito, dito April-0«t.. dito, Kronen 1000 bel.vriie(Krontnr.)Mei-Nov. dito. dito 3000 bel.vrjje(Kronenr.) Jon.-Juli Portugal le sor. 3°/„ 10-100.. i» «til M Iq m «V-1UV I I sees I I tf dito, Se id. Amert. Schuld 3"/, francs 500 t Rusland, iwang. Dombr. Oblig4* dito, Binncnlandsehc 189* dito, 1880 geeons. Z. R. 115-61513 Hei-Nor. dito, 1889 l*ASeaer.l Jan. 1 Apr. 1 Juli lOvt. dito, 1894, Doniti-Spoorw dito, 1867/69 i 10-100 Mei-Hov, dito, Groote 8pw. Oblig. 18614 dito, dito, Z. R. 500 18984 dito, Transe. 8pw. Oblig. Z. R. 135,615. S dito, Zuid-W. 8pw. Oblig. Z. R. 6S54 dito, 1859.3 dito, in goud 1884, 13 Jan. 13 Juli.,.., 5 Spanjt, Obl. Buit. Perpetuele4 Tarkjje, gepriv. Conv. leening 1890 Reeep. geünificeerde schuld fres. 500-1500.. 4 Egyytt Obl leening 18784 Mexico, Obl. Binn. Sch. afiosb. oblig5 dito dito 1899 V»«iael* Obligation 1881 N. V. Noord-Holl. Orond-Crediet, N, W. A Pae. Hyp. Pdbr... Ntderland, Cult. Maatsch. d. Vorstel. Aand. eeeeeeta Pandbr,. Koloniale Bank Aandetleu Ved. lad. Handelsb. Aand Ron. Fed Mjj. t. expl. petr. br.A. Petr. Mij. 8usiatra-Palembang A. dito, dito, dito, dito, dito, Aand. Fed. Ind.Expl.Mf Amerika, New Orleans K&ilw. C. Cert v gew. Aand- United States Steel Corp. Peru. Peruvian Corporation Cert v. Aand.., v. Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand dito, Nee. Centr. Spoorw. Aand. f 850 dito, N.-Brab. Boxtel. W. A and. 1875/80 geit. [talie, Spoorwegleening 1887/89 3 dito, Zuid-Itid. 8poorweg-Obl3 Polen, Wars.-Weenen Aandeel Rusland,Wladik. 1885 4 Z.R. 625 Oblig.... 4 Amerika, Atchison Toptka Ccrt. v. Aand... dito, Alg. Hyp. Obl4 Roek Island eomp. Ccrt. v. gew. Aandeelen. dito, Denv. Rio Grande gew. Aand....,, dito, Erie 8pw. Mij gew. Aandeel» dito, Illinois Cert. v. Aand.... dito, Kansas City South. Railw. Aand... dito, Miss. Kans. Texas Cer v. Aand., dito, dito, Is Hyp,....4 Norfolk A Western Cert. v. gew. Aandeel» dito, Oregon Calif, goud le hyp5 dito South. Pacific, gew, Aand dito, Southern Railway gew. Aand dito, Union Pae. Hoofd, O. v. A Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Wabaik Ct. v. pref. Aand Nederland Stad Amsterdam f 1003 tlongarjje, Theiss Loten4 Oostenrijk, Btaatsl. I860.,5 dito, dito 1884 Snsland 8taataleening 1884 Loten.5 dito dito 1888. Dito.,I Turkjje Spoorwegleening 7 71 93 93(4 100 V* 70| 67+* 71 73 70* 71* 80A 96* 90* 103* 230 91* 77 H 93 93* 100ft 100 100* 100A 82 71 72(4 76* 81 96* 49* 104* 91* 71 569 571 82 34* 16* 51 111 125 80? 87* 101* 23? 39* 39+4 24 32* 87? 101* 64? 33+4 142? 33* 15 49 32 67 i 124 79 87* 101* S3? 39* 39* 175-J 23* 32 86A 102 64* 33* 141* 159(4 159* Op den 31 Juli a.a. hopen onze geliefde O aders OORNELIS JOHANNES CASTRIOUM en JOHANNA MARIA CATHARINA VAN OS hunne 36-JarIge Hchtvereenlglng te her denken. Hunne dankbare Kindereu. Alkmaar, 10 Juli 1906. Heden overleed, na een hevig ljjden, onze oudste lieveling HURK JAN, n den leeftjjd van bjjna 13 jaar. A. BOKSLAG. Alkmaar, M. H. BOKSLAGPbteri. 13 Juli 1906. en Kinderen. Een beschaafde DAME z. z. g. g. als ook niet ongenegen fier assistentie In de huishou ding. Br. fr. onder letter M 16, aan het Bureau dezer Courant. Een beschaafde JUFFROUW noekt plaatsing op een net hier ter stede, Br. fr. onder letter L 16, Bureau dezer Courant. die de Burgerschool gaat verlaten, zag zich gaarne ge plaatst op een kANTAOR. Br. fr. order lettor H 16, Bureau dezer Courant. Een HEER vraagt ongeaseuMleerdc Franco Brieven onder lett. K 16 Bar. v. d. Blad. op het asoolstc gedeelte asn den KENNEMER- STRAATWEG bg de Muzieklaan, het Te bevrsgen bjj N. VAN DER VOORT, Kentemer- straatweg 101a, Alkmaar. tegen 16 September. Br. fr. motto Huis» a. d. Boekb. Wed. J. N. PL. VAN BALEN, Alkmaar. voor 6 PERSONEN, van 27 Juli tot lO Augustus. Fr. br. WAUHNWKG 34, Haarlem. in den van ouds bekenden Vet- en Vleesehwlnkel, voorheen J. liËVIh, igdaa 6. Aanbevelend, alles verkrijgbaar bj| voor alle INRICHTINGEN VAN ONDERWIJS worden gekaft spoedig geleverd door „Vraag uw wlukeller naar onze Pendules.*' per kwartaal, (Hfaleners f 1,26), per kwartaal, (JV'alczers f 1,Ï5), bevat Gids. Elscvler's Maandschrift. Eigen Haard. Revue des Deux Moudes. Illustration. Tour du Monde. Magasin d'Edncation. Nord und SUd. Ulustrirte Zeltnng. Gartenlaube. Fliegende Blltter. GornhiU Magazine. Graphic. Punch. SS3 Be verwisseling der lljdscbrlftea heelt des WOEN8BAUS plaats. Voor A 1. U fil summers Is gelegenheid tol aanslattlng. bevat Gids. Elscvler's Maandschrift. Holl. Revue. Nederland. Humoristisch Album. Eigen Haard. Fliegende Blltter. Gartenlanbe. Ueber Land und Meer. London News. per kwartaal, (IFaleaers f 1,26), bevati Gidst Elsevier's Maandschrift. Onze Eenw. Tijdspiegel. Humoristisch Album. Eigen Haard. Fliegende matter. Gartenlanbe. Ueber Land nnd Meer. Ulnstratlon. worden ten allen t||de aangenomen. Voor hen, wien het er niet aan gelegen is of zg de tjjdsch riften wat later ontvangen staat T fel N ALLBN T IJ O 19 de gelegenheid open eene porteteulll te ontvangen met de tijd schriften en romans No. 1 A f 1,75 en met die van Ns. 2 en 3 Af 1,36 per kwartaal. Voor geabonneerdenbul- tea de stad kan, zoo noodig, de verwisseling van deze portefeai.'le op Zater dag worden bepaald.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3