SCHOOLBOEKEN N. f. BERMs. COSTER t ZOON: - 60 L lync Chocolade eo Bonbons, maarMIET beter Stoombooldiensl „Alkmaar—Packet. Maandag 23 Juli begint de trekking der 3°/0 Nederlandsche Effecten Premieleening. De Lauge de Moraaz, Wiens sUMiit öe tutti loop: Rentenierswoniug met grooten TÉ, Particulier kapitaal Ontvangen Dienstmeisje, Te BERGEN Pension pvraagfl 't Was maar 'n Model. A m 1 weigert Hoofdprijs f 100.000 in contanten. VRAAGT AJ-P' Tegen Jicht Rheumatiek Ischias en Neuralgia neme men IftfDOFOHBl. ALKMAARSCHE H. RINGERS, Alkmaar. PUDDING ALLE ANDERE dieWELduurder Zomerdienst van 1 Juli tot 3 Sept. a.s. LAATSTE WEE3K. Bekendmaking volgens art. 28 Wetboek van Koophandel. Teekeningen en Bestekken. Liefst te Bergen of omstreken PENSION FEUILLETON. TH. van der KLEI, Horloges - Pendules Alg-eiueene Boekhandel. Voordam, tegenover de Kaasmarkt. Fabriek van Bekroond op de Internationale Bakkerij- tentoonstelling te Amsterdam. Hoogste Onderscheiding. AltijdJePuddim 7CÏ PER PAKJ 20 CT DE DOOS VAM 5PAKJI de f-abrikamt DERAJPspUDD|ric AJ Polak groiniingen de Zaan. TELEFOON No. 42. Van ALKMAAR 6 6.—, 8.—, 10.—, 12.15, 2.30, |X| 6.—, 7 30. uur. AMSTERDAM 6,30, 8.15, 9.30, 11.30 2 304.—, 6.—, 7.30, JU uur. Agentuur der Duitsche Oost-Afrika Lijn, l/4e aandeel f 17.50.l/10e aandeel f 7.l/20e aandeel f 3.50. Naar buiten alleen na ontvangst van postwissel plus 5 cent voor porto. Verkrijgbaar te Alkmaar bij M. GOVERS. Oude Gracht 209, en G. MIJLHOFF, Gedempte Nieuwesloot. Aandeelen welke in de 5e klasse met NIETEN zijn aangewezen, worden ten allen tijde tegen f 1.50 per l|20e aandeel teruggekocht. Agenten der Naamlooze Vennootschap „Nationaal Grondbezit" te 's-Gravenhage. Breedstraat A 4®. een nieuw gebouwde Een geheel nieuw soort Patés in glas en blik, f0.50 per blikje of flacon. G. W. VAN DER VEEN, Banketbakker. Kok. Comestibleshandel. 7) MARKTBERICHTEN. (OrthooxybencoëzuurMietbyleaacetaat). Buitengewone resultaten ook bjj vorouderde gevallen Heeft hoegenaamd geen schadelijke gevolgen. Vele dankbetniging als: »Ik zeg n harteljjk dank voor uw Indoform, die ik met groot succee aangewend heb". Voorhanden in alle apotheken in elazen buisjes if 0.75 en f 1.50. Verklaringen van doctoren, attesten worden gratis toegezonden op aanvrage. Voor bewonen van plaatsen waar geen depót is ge vestigd, verkrijgbaar bjj Herman Dam, te Den Haag, Obrechtstraat 264. FabrikantFRITZ SCHULZ, Cham. Fabriek to Loipzig. KOOLTUIN, ALKMAAR Grootste keuze enz. Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. voor alle INRICHTIN GEN VAN ONDERWIJS worden gekaft spoedig geleverd door Bjj genoegzame deelname zullen aan bovengenoomde Inrichting met ingang van 1 Oct. a. s. cursussen gehouden worden voor dames in nuttige en fraaie handwerken, coiluua- naalen, koken, behandeling van de wasch, •treken, verstellen, teekenen en boekhouden. Aangifte dageljjks aan het gebouw der School. HET BESTUUR. VKBklJLD IILVHBBN HËMILLH. tlK PAKJE BEVAT EETI PH01 EM FABRIKATei,, KUNNEri 2'Jh „Vraag uw winkelier naar onse pendules." Kb grosGEBR. TEN KLEIJ, Alkmaar. Alleen op Zondag. Bij akte den 13 JULI 1906 verleden voor P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Notaris te ALKMAAR, is tusschen de Heeren CORSTKEilB OOOH.1V Junior en JAW ATM VONK, beiden kassier en commissio nair in effecten wonende te Alkmaar, aangegaan eene vennootschap onder de flrui« UOORW KW VOWH, ten doel hebbende het uitoefenen van den effecten en wisselhandel en het kasslersbedrljf, het assureeren van roerende en onroerende goederen tegen ongevallen, het Tl deposito nemen van gelden tegen rontevergoeding, het geven van credieten en het ver schaffen daarvan, het beleenen en in beleening geven, het houden van rekening courant, het koopen en ver- koopen van handelspapier, het doen van uitbetalingen voor derden, het verrichten van incasBeeringen, admini stration en commissiezaken, het waarnemen van corres pondentschappen of agentschappen die met de werk zaamheden der vennootschap in verband staan en in het algemeen alles wat in den ruimsten zin genomen, geacht kan worden tot den effecten- en wisselhandel en het kassiersbedrijf te behooren. De vennootschap is te ALKBAAB gevestigd en aangegaan voor twee Jaren en acht Maanden aanvang genomen hebbenden een Hel 1906en mitsdien eindigende 31 December I9<IK. Zij wordt geacht stilzwijgend voor een tijdvak van drie jaren te zijn verlengd, indien niet een der vennooten zes maanden voor het eindigen der vennootschap, dus vóór 1 Juli 1908, aan den anderen schriftelijk heeft medegedeeld dat hij geene verlenging van den duur der vennootschap wil. Deze wijze van verlenging is toepasselijk op ieder volgend tijdvak van drie jaren. De vennootschap heeft het recht agentschappen ia andere gemeenten te vestigen en correspondenten aan te stellen. Ieder der vennooten zal het recht hebben om voor de firma te teekenen, gelden te ontvangen en uit te geven en do vennootschap nan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Geen der vennooten mag echter zonder medewerking van den andere gelden of fondsen voor do vennootschap ter leen opnemen, onroerende goeden voor kaar koopen, verkoopen, huren, verhuren of bezwaren, borgstellingen aangaan ten behoeve van derden en in het algemeen daden ver richten of verbintenissen aangaan die niet onmiddellijk j in verband staan met het doel der vennootschap, voor al welke handelingen de privé handteekening van beide vennieten vereischt wordt. Namens de Vennooten: P. J. C. VAN TOORNENBURGH, Notaris. De ondergeteekende beveelt zich aan voor het leveren van Tuinstraat, Alkmaar. M. UITENBOSOH. Bouwkundige. Dc 4 «/o Obligation a f ÏOOO en 1 *30,- ■l)n verkrijgbaar ten knutore met vrije ateeg, staande op een mooien stand. Te bevragen bnreau dezer courant. beschikbaar op le hypotheek, voor landerijen minimum rente 4 voor buizen minimum rente 4'/4 °/0. Br. fr. letter A 16, bureau dezer courant. Vraag Adelboeve's Bloemen-, Boekweit- en Heldelionlg. Mevrouw VAN HAAFTEN, Adelheidstraat 4, den Haag, zoekt tegen 1 Augustus, voor Woodhulp of vast, een goed kunnende koken en werken. Loon (om te beginnen) f 100 en f 26 wascbgeld en goed verval. Zonder g. g. onnoodig zich aan te melden. van 15—29 Augustus gevraagd, voor Heer, liane en 3 Kinderen. Brieven met opgaaf prjj», onder letter P 16, aan het buren u dezer courant. voor 6 PERSONEN, van 37 Juli tot ÏO Augustus. Fr. br. W46HWWKG 34, Haarlem. Vrjj bewerkt naar het Hoog-Duitsch, DOOR J. li. AAW DHU JHOHK. «Maar «maar u weet immers, dat 'k u genegen bèn en dat 'k u heel graag genoegen doe Ik begrjjp evenwel niet in welk opzicht dit met uw geboorteplaats kan te maken hebben «Begi jjpt u dat werkelijk niet?» vroeg hij zacht, terwijl hjj zijn blikken voor de hare neersloeg. En hjj dacht bjj zich zelf: «zjj begrijpt je niet, Karei, zij vermoedt niet eens wat je bedoelt. Zul je 't haar nu zeggen, of maar weer zwijgen, zooals je tot nu toe gedaan hebt Zwijgen en wachten totdat ja wel, tot er iemand komt, die meer moed heeft dan jij, die haar voor goed meeneemt, en daarmee tevens 't geluk en 't zonnetje van jouw leven I» Maar nu was ook zijn besluit genomen, en stortte hjj het overvolle hart voor haar uit. Als de wateren van een lang tegengehouden, plotseling doorbrekenden berg stroom, vloeiden de woorden van zjjn lippen. Op zjjn eenvoudige, soms onbeholpen wjjze, zeide hg haar alles hoe hg haar nu reeds sedert twee jaren trouw en innig had bemind en niet zou ophouden haar lief te hebben dat hg het als een hemelsche genade zou beschouwen, indien zjj besluiten kon hem als zijn vrouwtje te volgen naar zjjn Thüringsch stadje, naar zjjn oude moeder om daar met hem samen te leven in het kleine huisje aan de rivier; om samen te genieten in het aardige tuintje, waar tot iaat in den herfst, de reseda, de violieren en de anjelieien bloeien; hoe hjj zjjn geheele leven werken en zwoegen zou voor haar en voor haar ouden vader, die ongetwijfeld daar ginds, in dat stille kalme stadje, te midden van een vredig, huiselijk ver keer, weer een ander, een matig en gelukkig mensch zou worden. Hjj toch zou zeer zeker, ter wille van zjjn geliefde dochter, niet weigeren met hen naar Thüringen te trekken. Dit alles voerde hjj aan, en zjj liet hem kalm uit spreken, zonder hem ook maar één enkele maal in de rede te vallenzonder hem door haar blik in de war te brengen. Met de handen in den schoot en met neergeslagen oogen zat zjj stil te luisteren. En indien het onlustig op en neer gaan van haar boezem niet het tegendeel hadde bewezen, dan zou hjj hebben kunnen meenen, dat zjj niet eens hoorde wat hjj zeide. En toen hjj eindeljjk zweeg, omdat hjj alles gezegd had wat hjj die twee lange jaren geduldig in het hart had bewaard, toen sloeg Paula Bergius de schoone, donkerblauwe oogen tot hem op, waarin twee dikke tranen als paarlen schitterden. «Ik dank u, beste meneer Schulze, en toch aan den anderen kant, ben 'k u eigenlijk weer niet dankbaar want al maakt 't mjj ook gelukkig en trotsch, dat 'n goed en braaf man als u, mjj tot zjjn vrouw begeert, en al kan 'k geen woorden vinden om voldoende mjjn urkenteljjkheid uit te drukken voor hetgeen u ten opzichte van mjjn armen vader hebt gezegd. toch zou 'k veel, veel liever willen, dat ik er in 't geheel niets van had gehoord l Want wat u van mjj verlangt, daaraan kan 'k niet voldoen mjjn vriend,'t is onmogeljjk, ik kan u niet toebehooren Er ging een siddering door zjjn lichaam, een stroom, die daar binnen alles scheen te vernielen. Dwaas die hjj wasTwee jaren lang had hjj het gedacht en het zich telkens herhaald, dat het hem toch niets helpen zou, indien hjj al ooit den moed vond haar te vragenhjj had het gevoeld, dat zjj hem onmo gelijk zou kunnen toebehoorenEn nu, nu hjj dit uit haar eigen mond vernam, nu was het als of een wreede hand hem het hart samenkneepen hjj moest zich met geweld bedwingen om het niet uit te schreeuwen 1 s't Is onmogelijk", herhaalde zjj, «want al mag 'k u nog zoo gaarne ljjdea, toch »Ik begrjjp u, juilrouw Paula, u mag mjj wel ljjden, maar u hebt me niet lief' Zjj tuurde op het werk in haar schoot niet uit verlegenheid, maar peinzend. «Liefhebben?" hernam zjj. «Ik weet waarljjk niet wat liefde is. Ik kan 't niet begrjjpen, ik kan 't niet vatten, dat er gevoel bestaat, dat den eenen mensch zoo onweer staanbaar aantrekt tot den ander. En ik zal 't ook wel nimmer begrjjpen, dat weet 'k zeker en vast, en daarom wil 'k niet trouwen. Want ziet u, al kan 'k niet ver moeden wat liefde eigenljjk is, ik mag u toch niet verbloemen, dat iets in mjjn binnenste mjj zegt, dat vriendschap alléén niet voldoende is voor 'n werkeljjk gelukkig huweljjk." Hjj lachte treurig. Zjj zag dit en vrceg hem naar de reden. »Ik dacht er over na, dat u van daag drie en twintig wordt, en dat u nu al zeker meent te weten nooit te 2ullen liefhebben." «Dat weet 'k bepaald 1" verzekerde zjj met ernst. «Vraag 't eens aan andere meisjes van mjjn leeftjjd of zjj nooit bemind hebben. Lieve hemel, waarover handelen de gesprekken van zeer vele jonge meisjes, kinderen van veertien jaar? Over liefde. En zjj kjjken zich de oogen uit 't hoofd, wanneer er knappe studentjes of officieren passeeren. Ik heb 't nooit kunnen doen«En juist daarom juffrouw Paula, zal uw liefde inniger en meer standvastig zjjn dan van al die anderen, als maar eens de ware broeder komt." «Die komt niet, geloof me, want als ie voor mjj komen, kón, dan zou u 't zjjn, u en niemand anders. En nu wilt u me toch wel de hand geven, niet waar, en zult u niet boos op me zjjn? Ik zou u zro gaarne volgen naar uw mooi geboorteland, indien 't me maar niet zoo onmogeljjk wasWilt u, ondanks alles, mjjn vriend bljjven «Ja ondanks alles I" En nu verzoekt hjj haar vriendeljjk om later nimmer te zinspelen op hetgeen hjj haar heden heeft toevertrouwd. Met een harteljjken handdruk belooft zij het, en daarna is tusschen hen schjjnbaar weer alles het oude. Maar in zyn ziel is iets vertreden, verpletterd, gedood zjjn hoop l En als hjj buiten is gekomen, dan spreekt hjj tot zich zelf«Je moet er je maar in zien te schikken, Karei, en Station Noobdscharwoudr 14 Juli. Aangev. 1157 zak aardappelen. Groote muizen f 0.70 a 0.90, kleine f 0.20 0.40, gladbl. f 0.— graafjes f 0.90 a f 1.zilver uien f 4.25 a 0.— per 35 Kg. Roode kool f per 100. amstebdam, 14 Juli. De prjjzen der aardappelen waren heden als volgt Andjjker muizen f 2.20 3.—, kleine muizen f 0.80 a 1.20, Friesche muizen f 2.40 a 2.60, id. kl. muizen f 0,60 a 1.20, Friesche borgers f 2.50 a 2.80, West- iandsche zand f 1,80 a 2.20, Westlandsche kl. zand f 1.— a 1.20, Katwjjker ronden f 1,60 a 1,80, IJpolder muizen f [1,60 a 2.20, id. muizen f 0.50 a 0,70 Aanvoer 10 ladingen. Mbdimbuk 14 Juli. Heden werden besteed voor. Meirapenen a 0.—, per 100 stuks, wortelen f 0. a 0.biet fü.a 0.Aardappelen Opprrdoeser groote ronde 0.75 a 0.85, kleine ronde f 0.a 0. groote muizenf 0.90 a 1.05, kleins muizen f 0.25 a 0.35, blauws f 1.10 a 1.20 Aanvoer 3600 manden. Afslagvereenigiug Purmebend, Beemstbb en omstreken Op de afelagmarkt werd den 14 verhandeld 695 p. Peulan f 3.70 a 6.— p. 100 pond, 6424 potd doperwten f 3.30 a 4.20 per 100 pond. tuinboonen 29 a 43 ct. p. zak, slaboonen f 0.75 a 1.10 p. 1000, sla f 0.60 a f 0,p. 100 krop aardappelen 0.80 a f 0.per mand wortelen 2j ct. per bosbloemkool 6 a et. per stuk, aalbessen 8 a 12 ct. p. pondklapbessen f 1.15 a 2,35 p. dubbele mand. Handel vlug. PROBliHHH No. 37. P. F. Blake te Liverpool. 2e Prjjs «Sydney Morning Herald» (1906). 'mmy/'/. yv/X">/k Y//7//////. ysV//// a bed e fgh Wit begint en geeft in 2 zetten mat. (Oplossingen worden onder het motto Probleem binnen veertien dagen ingewacht aan het bureau van dit blad). Oplossing van Probleem No. 24 (J. D. Williams). 1 D (7 hö enz. Goede oplotsingen ontvingen wij van F. B., J. Balder, H. B. C. H. de Big, P. j. Boom, J. Borsje», O. Bramsr, H. W. Bronswijk, O. Brug Jz., G. van Dort, G. lm- billeen, J. Kalis Czn., G. van Nieuwknyk, G. Nobel, L. Prins en 0. Visser: allen te AlkmaarDs. H. Groene- veld ts Oud Housden, „Schaaklust'' te Koedgk, G. Hart- land te Heiloo, Mr. Ch. Enschedé te Trondjhem, W. M Wlisten te Haarlem, C. de Liefde te Velsen, P. Ooykaas en H. Sjoers te Limmen, Sehaakolub «Broek* te Broek op Langendgk en C. J. Strick van Linechoten te Bunnik. Het oordoel der jury dat No. 24 van een «ongemeen» en «nieuw» lype is, nemen wjj eeavoudig voor kennis geving aan. Want wjj vermeenen dat «Alles schon dage- wesen* zoo klemmend op tweezetters gebied geldt, dat wjj ons niet kannen voorstellen dat wjj ooit over een 2zet een dergeljjk oordeel zouden durven vellen. Dit neemt echter niet weg, dat wjj No. 24 een bjjzonder schoon probleem vinden. De verdedigingszetten met Tg2 (Te2 en Td2:) zjjn bjjzoader fjjn en niet minder 2 Pe2 na I... K fl of 1... T d2Eerstgenoemde mat, waarbjj Tg2 gebonden wordt, maakt een hoogst aangenomen indruk, omdat de zwarte koning daarin het vluchtveld betreedt, dat hem geschonken werd. Uit een constrookief oogpunt is de drieledige funotie van don zwarten pion d3 zeer te roemen. Deze belet vooreerst 1 Df3 (door Te2 en de D staat tet paard voor den matzet in den weg). Voorla verjjdelt hg de dubbele matstelling (dual) 2 De2 of Pf3 na 1 Te2 en eindeljjk schept bjj een nieuwe variBnt na 1... dc2 -f-(Kc2 Dit alles schenkt het geheel o.i. een zekere frischbeid al is de dreiging (2 Ddl dan wellicht ook een weinig plat. Ier vergeljjking bieden wjj onzen lezers onder no. 27 den 2den prjjs in ilenzelfden wedstrjjd aan, waarvan wjj ons voorstellen bjj de oplossing een woordje te zeggen. Correspondentie. G. N. te A. Wjj hopen door het bovenstaande aan uw verzoek voldaan te hebben. Wordt in 26 1 Pe3 niet door Ld7 verjjdeld trachten zonder hoop verder te leven en te werken, voor je zelf en voor je ouwe moeder IV; In het van bloemengeur doortrokken boudoir van de jonge gravin Blanche Erbach sloeg de pendule drie uur. De gravin telde de slagen en riep daarna opgewonden uit»'t Is meer dan erg Hoe vindt u zoo'n onverschil ligheid, juffrouw Eichhorn?" «Een, twee, drie", telde de gezelschapsjuffrouw, op haar handwerk kijkende. «Pardon, lieve gravin, wat bedoelt u?" 6 De «lieve gravin" wierp het mooie kopje, met de blinkende, gouden lokken, ongeduldig in den nek, terwjjl een boosaardige trek zich om haar overigens zoo snoeperig mondje vertoonde. «Die onuitstaanbare komediante dacht zjj. «Natuurljjk wil zjj haar opinie weer niet zeggen en houdt zjj zich daarom alsof zjj me niet verstaan of begrepen heeft." «Waarom toch altjjd dat geveins, juffrouw? U weet immers heel goed wat ik gezegd heb?" Juliane Eichhorn keek van haar handwerk op, als een beleedigde onschuld. De mooie Blanche, in een nonchalant gemakkeljjke houding in haar met prachtig atlas bekleeden fauteuil gezeten, sprong driftig op. Zonder dat zjj er iets van bemerkte, gleea haar boek, een der laatste werken van Emile Zola, in geel omslag, van haar schoot. Zjj ging voor een der vensters staan en begon zachtjes op de ruiten te trommelen, terwjjl zjj de Hönigsplatz overzag. Wordt vervolgd.) Drvk vüs Hnrms. Oester Zoon, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4