Honderd en achlste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 168. 1906. DONDERDAG 19 JULI, HTationale Militie. Stedelijk Museum. G e vonden 17 oor werpen. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avond behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlyke nummers 3 Cents Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Uit de Pers. Uemengd Nieuws. ALKMAARSG l)e BURGEMEESTER der gemeente ALKMAAR gelast, krachtens bekomen aanschrijving, de onderstaande verlofgangers, om zich ter bijwoning der herhailngs- ortenlngcn, 's namiddags vóór 4 ure, bij hun korps te vervoegen 2e Regiment veld-artillerie, lichting 1903, garnizoen 's-Gravenhage 6 Augustus 1906. PETRUS JOHANNES BROUWER. Ie Regiment vesting artillerie, lichting 1899, garni zoen Utrecht 6 Augustus 1906. HENDRIK HUISMAN. Regiment grenadiers en jagers, lichting 1899, garni zoen 's-Gravenhage 6 Augustus 1906. JAN DEKKER. Torpedisten, lichting 1904, garnizoen Helder 13 Augustus 1906. WILLEM ANDRIES LEVERT, JAN MULDER. 7e Regiment Infanterie, lichting 1903, garnizoen Amsterdam 27 Augustus 1900. FLORIS AKKERMAN, RINSE PIETER DE GROOT, LOUIS WILLEM VAN VUURE, PETRUS NICOLAAS ROELAND. 7e Regiment Infanterie, lichting 1901, garnizoen Naarden 27 Augustus 1906. JAN PETRUS MARIE SCHOUTEN. 7e Regiment Infanterie, lichting 1901, garnizoen Amsterdam 27 Augustus 1906. HERMAN AUGUST MARIE BRUNKLAUS, CORNELIS PIETER MULDER, JACOB SCHEEPBOUWER. 7e Regiment Infanterie, lichting 1899, garnizoen Amsterdam 27 Augustus 1906. JOHANNES ADRIANUS ZUURBIER. Pantserfort-artillefie, lichting 1903, garnizoen Helder 27 Augustus 1906. JOHANNES GERAjiDUS TER- MAAT, JOHANNES PATER, NICOLAAS WEEL. 4e Regiment Infanterie, lichting 1903, garnizoen Delft 10 September 1906. WILHELM GERARDUS HEN- DRIKUS BARTEN. De opgeroepenen hebben recht op vrij transport naar hun korps en daggeld, dat ter gemeente-secretarie der woonplaats kan worden aangevraagd. Alkmaar, 18 Juli 1906. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. Gelegenheid tot bezichtiging van bet Stedeljjk Museum a fO.10 per persoon op [Zondag a.s. en tot kostelooze bezichtiging op Zindag d.a.v. des namiddags van 1 tot 3 uur Te bevragen aan het politiebureau van 9—12 nar. Een insigne (brandweer Haarlem), vijf poriemonaie's met cenig geld, een zilveren horlogesleutel, een zilveren medaillon, een portemonnaie, een wagen-moer, twee ro zenkransen, een rozenkrans in etni, een huissleutel, een geldzakje met oenig geld, een jongensmuts, een gonden damesring, drie rjjwielipjjltjes, een fijtspomp en een vermoedelijk gooien, defect, ringetje. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 18 Jnli 1906. W. J. DE WILDE Jr. Hofberichten. H. M. do Koning-Mojdar kwam eergisterenavond om 7 nnr op het paleis te Suestdjjk terug van haar bezoek aan de bloemententoonstelling te Zeist. He Minister» naar Hel Leo. Een speciale trein, waarmede alle ministers, hoofden van departementen, behalve die van fi latciën en jastitie, zich gistermorgen van Don Haag over Amsterdam naar de matiné» ter gelegenheid van de Rembrandtfeesten op het Loo begaven, vertrok te 11.24 van het Vorstelgk Paviljoen op het Hollandsche Spoorwegstation. De ministers waren in gekleede jas. Ook de oppar-bofmaaischalk, baron Clifford, en een aantal Babilders en een kunstenares, Tcéèis Scawartzo gingen met dezen trein naar het Loo. Op een der schoonste plekjes in het koninklijk park vin t Loo had de matuéi plaat4. °Tm 2 u' 20 kwam de extri-trein met genoodigden op a8M r. deozelfden trein kwam ook de Ko- nink Igke Mditaire Kapel der grenadiers, order directie van 1 ï'tenait Bmwman, mede De gasten werden ten paleize ontvangen door de dienst doende Kamerheeren-ceremoniemeesters, ook de onror- csremoniemeester graaf Van Rrndwyck was drarbjj tegen- woordig. Zoodra de dames en heoren genoodigden z sh verzameld hadden in de lommerrjjks lanen bg de bloe- misterg verscheen al spoedig H. M. de Koningin verge zeld van den Prins en het gevolg en b-ann .1. Voortdurend liet H. M. zich genoodigden voorstellen et voerde met deze en gene een gesprek, zoo ook Prins Hendrik. Onderwgl voerde de Kon. Mil. Kanel prachtig, voor deze gelegenheid ex^ra gekozen programma mt. Na een paar nnr toevens verbet het Koninklnk ech paar zgne gasten en begaf zich weder in het Paleis ftenoodigden hebben zich weder met den extra-trein om 4.43 naar hunne woonplaatsen begeven. SUatscoasinlasle voor Tariefsherziening. De minister van Financiën heeft gisteren te 's Ga- veohage do .staatscommissie voor de technische herziening van het tarief* gdistalleerd mst een toespraak, waarin geconstateerd werd, dat de gewjjzigde handelstoestanden herziening der wet van 1862, welker wgziging in 1877, hoe belangrijk ook als besliste uiting van den vrjjhaodels- geest, de hoofdlijnen onveranderd liet, dringend nood zakelijk maken. R-eds de gebrekkige nomenclature levert in de practjjk moeilijkheden op, te greoter omdat het tarief niet opsomt, wat vrij mag worden ingevoerd. Esn gewgzigde inrichting is dus noodig. De regeering wil volstrekt niet tornen aan het beginsel van den vrjjen 'handel; de practjjk heeft ook de deug delijkheid van heffing naar waarde aangetoond, zoodat ook daarin geen verandering zal worden gebracht. Aan een sprc'fiike rechtshoffing zjjn bezwaren vorbonden, die de minister opsomde. Hoofdzakelijk wordt dus betoogd een systematischer indeeling en verandering van de nomenclature, doch tevens andei6 wjjiigingen, als batreff nde de vrjjstelling en de tarra. Veranderingen van het peremtage of het bodrag, welke weder doen denken aan beschermende rechten, zonden voor den minister onaannemelijk zjjn, hetgeen niet uitsluit enkele artikelen, b. v. van weelde of die hier te lande niet worden geproduceerd, nieuw of iets hooger te balasten. Voor enkels posten kan de heffiogamiatataf gewijzigd worJen. Een en ander kan een winst ïvan enkele tonnen gouds voor de schatkist geven. Staatspenslonneerlng. Het hoofdbestuur van den Bond voor Staatspansion- neering heeft zich tot een groot aantal vereenigingen gewend met verzoek, een aan do Tweede Kamer te zenden motie in stemming te brengen, waarin de meaning wordt uitgesproken, dat de geldelgke last ooner wettel jjk ge regelde oudsrdomsverzorging niet gelegd behoort te wor den op den arbeid, dus niet op werkgevers en werknemers, doch naar draagkracht behoort verdeeld te worden over allen, en het recht op pensioen niet alleen moet ten goede komen aan loontrekkenden, maar ook aan niet- loontrekkenden, zoowel vrouwen als mannen. liooporder. Uit D m Helder wordt aan Het Volk meegedeeld, dat door den directeur en commandant der marine aldaar een loopotder is uitgevaardigd betreffende het ontslag nit den dionst. Ia die order wordt bepaald, dat, uitzon deringen daargelaten, verzoeken tot ontBhg niet meer worden ingewilligd, als niet minstens 6 jaren na de op leiding zjjn verloopen. Het Vredespaleis. Het moet in de bedoeling liggen, hst Paleis Buitenrust aan den Oaden Scheveningscben Weg voorloopig niet af te breken, doch dit gebouw tjjdeas den bouw van Vredes paleis tot directiegebouw te bestemmen. Ook de Russische kapel zon voorloopig bljjven bestaan, totdat het Vredes paleis voltooid is. Men rekent, dat de aan beste ling voor den bouw wel niet z tl kannen plaats hebben vóór het begin van het volgende j var en dat de uitvoering wel 2i jiar zal in beslag nemen, zoodat het Vredespaleis op zjjn vroegst in den zomer van 1909 gereed zou kunnsn zjjn. Ueiieelonl houding. De nsgende algsmeene jaarvergadering van den Alge- meeneu Naderlandschen Gebeel-onthouders-Bond zal op Zondag 22 Juli a.s., 's morgens 10 nar, in het geheel- ontbondors-koffiehuis >De Toekomst*, Kleine Houtstraat 44 te Haarlem, gehouden worden. Congres van deu middenstandsbond. Gisteren werd ii „de Harmonie" te Leeuwarden de vergadering van den Middenstandsbond geopend. De bovenfoyer was meer dan vol De voorzitter van „Middenstand" te Leeuwarden bracht een welkomstgroet aan de opgekomenen. Daarna opende de bondsvoor zitter. de heer Meuwsen, de 3e algemeene jaarvergade ring, waarbij voorgesteld werd, een telegram te richten aan H. M. de Koningin, welk voorstel werd aangenomen. Hierop werd later een dank-telegram terug ontvangen. Na het vaststellen van de notulen der vorige jaarver gadering werden tot leden van het hoofdbestuur gekozen de heeren A. A. Collenteur te Rotterdam, J. Das Dzn. te Utrecht en M. van Hout te Helmond, allen aftredende. Voor den heer Schönthaler te Amsterdam, die be dankte, werd na twee vrije stemmingen bjj herstemming gekozen de heer F. Keulemans te Middelburg met 90 tegen 63 stemmen op den heer C. v. d. Berg te Rijswijk. In de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer J. Akkermans, werd voorzien door de benoeming van den heer C. v. d. Berg te Rijswijk. De rekening en verantwoording van den penning meester werd goedgekeurd. De begrooting voor 1906/7 werd in ontvang en uit gaaf vastgesteld op f 1935. Na den voorzitter sprak de ofhcieele vertegenwoor diger van den minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, mr dr. Sal vei da de Grave, om te getuigen van de belangstelling der regeoring in hetgeen de Middenstandsbond beoogt. Het voorstel tot oprichting van een museum voor den kleinhandel en kleinindustrie met rapport van den heer W. Nieuwen huizen leidde tot discussie, waaraan deelnamen de heerenDr. Nouens, dr. Bos, Koppel, Zeeven en van den Berg. Het {voorstel tot het houden eener Middenstandsten toonstelling in het jaar 1968 werd namens het bes'uur ingeleid door dm heer W. H. Nederhoed te Leeuwarden. Het bestuur wenscht ze te houden in Amsterdam. Debat werd niet gevoerd. Aangenomen werd, dat het bestuur pogingen zal aanwenden een tentoonstelling ie Amsterdam te organiseeren in 1908. Daarna werd ook het bestuursvoorstel tot het aan schaffen van een stempel voor bondsmedaillesaangenomen. Na de pauze kwam in behandeling «Coöperatie van den Middenstand® met daarop uitgebracht advies van proi. mr. D. Josephus Jitta, lid van den raad van advies van den Bond. De heeren de Graaf te Dordrecht en Goedhart te Arnhem en Fideldy Dop voerden het woord. Aangenomen werd het voorstel-Arnhem, overgenomen door het bestuur van den Bond, in dezen geen besluit te nemen, maar de leden van den Bond (vereenigingen) volkomen vrjjheid te laten den collectieven inkoop al of niet toe te passen. Als plaats voor het houden van het volgende congres werd Njjmegen aangewezen. Op het voorstel van de handelsvereniging «Rotterdam'' toegelicht door den heer de Hartog om het hoofdbestuur van den bond bjj de regeering te doen 'aandringen op spoedige invoering van >de postale chèqu»- en girodienst" werd na eenige discussie besloten, in dezen voorloopig geen besluit te nomen, maar vooraf de bezwaren aan de invoering verbonden, goed onder de oogen te zien. Hierop werd te 4 uur de vergadering van den eersten da? gesloten. Tegen vjjf uur had in de groote Raadzaal ten stadhuize de officieels ontvangst plaats der Congres-leden door het gemeentebestuur vau Lieu warden. De burgemeester, de heer Zimmerm n, bjj gestaan door de wethouder, leidde de receptie en sprak de afgevaar digden toe. De voorzitter van den Bind dankt in hartelijke woor den voor de warme ontvangst in het koade Noorden. Hanigratle naar California. De minister van buitenlandsche zaken brengt ter ken nis van belanghebbenden, dat door den oensul te San- Francisco aan hen die naar Californië wensc'nen te em'greeren, aangeraden wordt: lo. geen grond in die streken van uit Nederland of Europa te koopen op prospsotussen of kaarten, maar zelf de terreinen ter plaatse te komen uitzoeken 2\ geen grond te koopen alvorens ter plaatse een leertjjd te hebben doorgemaakt, daar de landbouw aldaar anders is dan bier te lande. Zoodoende zullen zjj in staat zjjn over de boedanigheid en de waarde van den g.'ond te oordeelen 3o. alleen te gaan en bun gezin eerst te laten over komen wanneer zjj besloten zjjn am zich en voor goed te vestigen 4o. rekening te houden met de temperatuur, welke des zomers in het binnenland zeer hoog ie. Te S:ocktm, te Fresno en in het algemeen in het grooiste gedeelte van de dalsn van den Sacramento en van den San Joaquin bedraagt zjj mees'al 100° a 153° Fahrenheit. Overigens verdient het aanbeveling om niot te emigreeren zonder voorzien te zjj a van hat noodige geld om in staat te zjjn in den eersten tjjd althans te kunnen loven on afhankelijk van dn verdisnsteo. Belanghebbenden wordt overigens in hnn eigen belang aangeraden om niet naar California te emigreeren zonder van te voren omtrent de streek waarhoen zjj wenschen te gaan en de vooruitzichten aldaar, inlichting n te heb ben ingewonnon bjj den consul der Nederlanden te Sun Francisoo, aan wien in bet Neierlandsch kan worden geschreven. Op den briefomslag moet alleen gezet worden To fho Consulate of the Netherlands, San Francisco, California, U. S. A. Sl.-Ct. Cijfers. De Standaard meldt «Hooger invoerrecht zou ook op zeer bacohsidun voet toegepast, wel onze njjverhoid hooger energie en aan den nation&lea arbeid beter emplooi geven, maar hier zou dan tegenover staan, dat de invoer uit en de uitvoer naar den vreemde zou vei minderen et de handel schade ljjden. Let nu op de Vereenigde S',at*D. Daar zjjn de inkomende rechten vjjf maal zoo hoog als ten onzent werd voorgesteld, en wat was nu in dat land over 19J5 de uitkomst Ein uitvoer van 1500 millioen dollars en een invoer van 1175 millioen dollars. Naar Europa alleen ging 29 millioen dollars meer dan ii 19J4, en uit Europa kwam voor 66 millioen dollars meer dan een j tar te voren. Ia 1910 bedroeg de invoer nog slechts 829 millioen do.lars. Zn is alzoo in 5 jaren gestegen met 300 millioen dollars. Da welvaart in Amerika is f belacbtig. Houdt dit nu hut socialisme legen? In 't minst niet. Bjj de vetkiozing van een pres:dent in 1892 brachten de socialisten 21161 stemmen uit. In 1896 klom dit ojjier reeds tot 36274 Is 1900 steeg het op 127553. En in 1904 bereikten zn het stemmental van 434374.* Uit Hen Helder. G.steren (Woensdag) werd met de ondsrzeesche torpe doboot «Lictor et Emergo*, onder begeleiding van dr sleepboot «Titan* en de groot-model to pedoboot «Willem Willemsz*, uitgestoomd om buitengaats de 12 uur stoomproef, boven water, ai te leggen. Deze tocht slaagde minder naar wensen dan du lanceer- en dnikprouf. Nadat 4 uien gestoomd w>s, liepen de met'lan der ma chine warm, zoodat in de haven werd teruggekeerd. Zoo spoedig doenljjk wordt de proei hervat. Dj helderwitte kamp- enten in de nabgheid van school 1 te Koegrss ot Buiten veld lev ron een daar ongewoon schouwspel. Zo zjjs auug'bracht in *erband me'de groote manosvr s tegen de ctelling Hjldsr, welke heden (Don derdag) aanvangen. Omtrent het gieter vermelde ernstig ongeluk de „Bal lons* vernemen wo nog hat volgende. Qp do Tessehche Hors worden door de «Ballona* en de stoomkanonceerboot «Hefring* de zomersohietoefeain- gen gehouden. Op de «Hefring* bavond zioh een zieke, die met eeu vlet naar de «Bellona* werd gebracht, om zich onder behandeling te stellen van den zich aan boord van dit artillerie inetructieechip bevindenden officier van gezondheid. Nadat de zieke was overgebracht en de vlet op orders voor de «Hefr ng« wachtte, greep het ongeval plaats. In de davits van de «Billona* hing n.l. esn jol, waaruit een prop moest worden verwijderd, het werk van een lichtmatroos. Deze schjjnt slecht bekend te zjjn geweest met de behandeling van het valtoeetel, dat door hst overhalen van een handel in werking wordt gesteld. Teneinde de prop gemakkoljjker te kunnen verwjjderen, haalde hjj den handel over met het noodlottig gevolg, dat de jol op de vlet terecht kwam welke geheel verbrjjzeld word. Ia die vlet zaten 6 roeiers, waarvan de matroos le klasse L. C. Resselaar doodeljjk en P. Leemans zwaar gewond werd. De overige vier geraakten te water, doch werden mst moei te gered. Rosselor overleed spoedig aan boord van de Bollona. Hjj was 22 jaar oud, ongehuwd en afkomstig van Amsterdam. A.s. Zaterdag heeft de be grafenis plaats. Omtrent Leemans luiden de berichten evenmin gerust stellend. Hjj is zwaar aan de borst gewond. He staking te «lastri cum. Men meldt aan de Tel. uit Cistricum: Daze staking die zioh aanvankeljjk ernstig liet aan zien, is spoediger verloopen dan men gedacht had. Wel kwamen de meeste stakers na vjjf dagen van beraad op het aangegeven uur bun nog te ontvangen loon niet halen, en weigerden zjj zich schrifteljjk te verbinden, doch van lieverlede komen thans onderscheidene opge ruiden soebatten en smeeken om weer aan het werk te kannen gaan. Den opposanten wordt de toegang tot het werk ge weigerd. Een voldoend aantal veldwachters bewaart de orde, en onderscheidene metselaars komen uit den omtrek van V Bosch naar hier, om de plaatsen van de ontslagenen te vervullen. De bevolking staat min of meer vjjundig tegenover de stakersde bakkers weigerden o.a. hun brood te leveren. Gelukkig hielden de Blakers zich nogal kalm, anders hadden zjj zich bjj de inwoners geheel onmogeljjk ge maakt en was het ergste te duchten geweest. Indien de stakers hun zin hadden gekregen, en loons- verhooging was doorgevoerd, dau zou dit aan den aan nemer, die nog twee jaren zal moeten arbeiden, voordat deze grootsohe stichting geheel gereed is, een meerdere uitgaaf aan arbeidsloon hebben gevorderd van 'ruim 1 30.000. Ieder zal wel begrjjpen, dat zulk een schade post den baas ten val zou brengen met een fina-cieele debacle die niet te overkomen zou' zjjn. He badplaats te Schiermonnikoog. Naar vernomen wordt is het badhuis met oen deel van het strand op Schiermonnikoog verkocht. Eigenaar was g; aal Borndorff, die, ter zake verkoopplannen, onlangs met een paar heeren het eiland bezocht. Krans Rosier. Omtrent het ontoerekenbaar vei klaren van Frav„ Rosier, waarover wjj gisteren een telegram ontvingen lezen wjj nog het volgende: Nadat de deskand gen, door den rechter-commissaris in deze zaak benoemd tot onderzoek van beklaagdes verstandelijke vermogens, do h.og'eeraren dr. G. Jelger.nu en dr. G. Wmkler, een rapport hadden uitgebraoht, waarin zjj verklaarden tot het besluit te zjjn gekomen, dat deze beklaagde is een misdadig geborene, die krank zinnig is geworden en dal hjj thans is ljjdonde aan insania epileptica, heeft de rechtbank te Rotterdam op daar toe strekkond requisitoir van den officier van jastitie den man buiteu vervolging gesteld. Vermits daarmede de tegen Rosier wegens den in den nacht van 2 op3Miart 1.1. te Gouda gepleegden dief tal aanhangig gemaakte strafzaar, in verband waarmede hjj den 7en Maart 1.1. in het huis van bewaring te Rotterdam werd ingesloten en sedert verbleef, was geB.ndigd, is hjj gisteren naar het krankzinnigengesticht te Medemblik, waaruit hjj op 20 Februari ontvluchtte, zwaar goboeid en streng bewaakt teruggebracht. Gedurende zjjn verbljjf in het huis van bewaring heolt hjj van den aanvang tot het einde volhard bjj zgne reeds eldeis betooude weigering om gesticbtsvosdsel tot zich te nemen, zoodat dit hem tweemaal daags kuusr- rnat g door den geneesheer werd loegedieud. N ipens het doer Rosier voor die voedsalweigering aangegeven motiel, vrees voor velgiftiging door h >t in elke, hem door andeien voorgezette spjjs zich bevindend kopergrosn, kwa™.rn de deskardigea tot het resultaat, dat die vrees niet is gesimuleerd, maar is n.trloeisel van een bepaald waan systeem. Overtreding arbeidswet. Te Dralen, waar drie tabakaatrippeijjen zijo, werd in dsn laa'steo tjjd door sommige werkgevers veel tabak verstrekt om aan huis bewerkt, te worden. De ouders lieten zich daardoor verleiden hunne kinderen, ook beneden don 12-jarigea leeitjjd, werk te doen verrichten, wat strafbaar is, want elke ruimte, waarin stoffen bewerking ondergaan, wordt daardoor erne werkplaats in d n zin der Arbeidswet. Da ouders, die de meeste kinderen hadden, waren het beste af, scbjjnbaar ten minste: zjj verdienden het meeste geld. Van den vroegen morgen tot den laten avond, vóór en na school, werd er gewerzt, en ais de wet op den leri plicht er niet was gew est, zoo men nog andere dingen ie zien gekregen hebben. Hoe bet intnsschen met de friechheid van geest dezer tabaksstrippondc kin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1