Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s No. 172. 190(>. Prijs der gewone advertentiën DINSDAG 24 JULI, Nationale Militie. Landweer. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters uaar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON Voordam C 9. Jongens en Meisjes. Gemengd Nieuws. ALKMAAR COURANT. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eeno der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente won- schen toegelaten te zien. dat de gelegenheid tot aun- gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, vsn 8 toten met 10 Augustus s.s., des avonds van Oure ten stadhuize. Herhalingsonderwijs zal omvatten a. do Kederlandscbe taal b het rekenen c. het boekhouden, het handelsrekenen, het la- rlchten van eenvoudige adnslolstratle d. indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der Fraische, VuKsche en Ungelsche taal e. de nuttige handwerken voor meisjes. Uet schoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.60; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de sohool bezoekende, per kind f 1.voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voor nnlnveraaogcnden is slechts de helft en voor onver mogeaden geen schoolgeld versohuldigd. Belanghebbenden worden uit-genoodigd bij de aangifte het vaccinebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente Alkmaar gelast, krachtens bekomen aam-chrgviog, den onderstaanden ver- lofganger, om zich ter bjjwoning der herhnllngsoefe- nlagen, 's namiddags vóór 4 ure, bjj zjjn korps te vervoegen 7e Regiment Infanterie, lichting 1901, garnizoen te Naarden 27 Augustus 1906: JOSEPH PBILIPPUS WASSE NAAR. De opgeroepeue heeft, zoo noodig, rec'nt op vrjj trans port naar zgn korps en daggeld, dat ter gemeente secre tarie der woonplaats tgdig kan worden aangevraagd. Alkmaar, De Burgemeester van Alkmaar, 23 Juli 1906. G. RIPPING. Me Burgemeester der gemeeute Alkmaar herinnert den verlofgangers der militie van de lichting 1898, die bestemd s(|a op 1 Augus tus 1906 nnar de landweer over te gaan, aan hunne verplichting om zleh tk 1 Augustus I906 doch «nor of op 30 Augustus d. n. v. ter gemeente secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. Alkmaar, De Burgemees'er voornoemd, Juli 1906. G. RIPPING. Hofberichten. De laatste dagen maakte H. M. de Koningin, op het Loo in plaats van rjjtoeren, kleine wandelirgen in het Koninkljjk Park. De toestand van Hr. Ms. adjudant Graaf Dumonceao is vooruitgaande. Do patiënt zat reeds eetige uren op, Celebes. De oorrespondent van de N. R. Ct. te Batavia seinde gisterenavond De Doeri-coionne heeft de sterke bergbenticgs Pondok en Kadok den I8en dezer de een na de ander genomen. De aanval werd door scheepsgeschut ondersteund. Do vgand bood hevigen tegenstand. Wjj kregen 20 dooden en gewonden, onderotfio eren en soldater. Den l9»n werd Bontoe Asoe genomen, lhans ligt Pengala, de hoofdplaats van het Poeani- likoe-gebed, voor ons oper. Ier toeliohting van dit telegram deelt bet blad het volgende mede: De Doeri-coionne, die, zooals de naam aanduidt aanvat kei jjk in het tot Maseurempoeloe ba- boorende rglje Doeii had op te tredrn, heeft zicb, nadat de oestand bier was verbeterd, ook tegen de Toradja- landea gekeerd. J Bonto-Asoe is de plaats in het gebied van Toeang Tikoe, waar de onzen reeds tweemaal het hoofd hebben gestooter. Thans scbjjnt het, nadat do Doeri colonne twee sterke borgstellingen had opgeruimd, gelakt te zgn gczamenlgfe met de Ranfé Pan colonne ook Bonto Asoe te nemen Deze stelling is waarschgnlgk na het succes door dé Doeri-coionne bevochten, verlaten gevonden ten mitste onze oorrespondent te Ba'avia mcldt|jniet dat 4é,r vo-- liezen werden geleden teiwgl in dé Staatscourant bet volgende bericht wordt aangetroffen. «Bljjkens een van het gewestelgk militair commando te Makasser ontvangen telegram is bg de vermeestering van bergbeutings nabg bontoasoe in de Toradjaland-m op 18 dezer één inlandsch militair gesneuvbld en zijn daaibjj gewond 9 Europeesche en 12 inlandeohe militairer, allen beneden den rang van iffieier.* Kegrooting van Oorlog Naar men aan het Vad, mededeelt, is de begrooting van oorlog voor het jaar 1907 geraamd op f '26,055,000, dat is ruim f944,000 lager dan die voor het loopende jaar is vastgesteld, en zulks in weerwil, dat verschillende posten verhoogd zjjn moeten worden, ook in verband met de uitbreiding der landweer in 1907 en met de nog in uitvoering zjjnde^ legeruitbreiding, terwjjl ruim een ton meer dan verleden jaar voor nieuwe kazerne bouw wordt aangevraagd. Het totaal bedrag der lagere ramingen op verschillende artikelen bedraagt f 1,402 000, waarbij echter valt op te merken, dat de bjjdrage uit de begrooting van oorlog ten behoeve van de vestingbegrooting, in verband met de plannen van den minister ten opzichte van de stelling van Amsterdam, voorloopig ruim f 469,000 lager geraamd is dan het vorige jaar. Itaatscoaulssie voor den middenstand. Gisteren vergaderde te Amsterdam de Staatscommissie voor den Middenstand, naar aanleiding van een nadere door de regeering verzuchte toeliohting in zake een te houden eiqiOte uaar den toestand van den Middenstand, Bbsloten werd tevens bjj de regeering in te zenden een uitgebreid voorloopig rapport in zake de «vliegende winkels», met bgbehoorende bjjlagen over buitenlandeche wetgeving, waarin tevens worden behandeld de expositie van winkelwaren met detailverkoop, verkoop van goederen ter markt, venten en leuren van waren enz. C'ousulolre dienst. De N. Ct. Bchrjjft: Het trekt do aandacht dat verscheidene onzer consulaire posten (beroepscocsulat n) reeds sedert geruimen tijd onbezet gelaten zijn. Zoo Smyrna (sedert het vei trek van den heer De Stuile Calcutta en Pinang, alle drie voor onzen handel en njjrerheid belangrijke plaatsen. Vraagt men hoe het mogeljjk is, dat deze vacatures vele maanden lang bljjven voortbestaan, dan bekomt men ten antwoord dat het aantal ambtenaren van het consu laire corps, die voldoende aLcienniteit bezitten om voor een benoeming in de genoemde plaatsen in aarmerking te komen, te gering is. Waarom, evenwel, zou de Regeeiing dan niet buiten het corps omzien naar mannen, geschikt en bereid om als oonsnl in zulke plaaten op te treden 7 Natuurlijk zal zjj daarbij met omziohtigheid to werk moeten gaan en mag ?jj hooge eischen stellen aan de bekwaamheid en geschiktheid de genen, die zjj op deze wijze in 's lands dienst zou toelaten; Maar wjj durven wel zeggen, dat in bandels- en ogverheidskringen een dergeljjke gebruik making van erkende krachten gaarne zou worden gezien. Om een goede consulaire vertegenwoordiging toch is het te doen het consulaire corps moet middel zgn om die te verkiijgen. Hoe belangrgk uit ambteigk oogpunt de eischen van anciënniteit ook zgn, zg mogen nooit, geljjk nu het geval sokjjnt te wezen, belemmerend werken op de dienstvervulling zelve. Het is onze overtuiging, dat van den kant der Kamers te^en ten vrjjere hanteering van het benoemingsrecht der Regeering geen bezwaar zou gemaakt worden. Bg het parlement immers wint gelukkig al meer en meer belang stelling veld in de wjjze waarop Nederland zioh in den vreemde vertegenwoordigen laat. Elk tetker, aanduidmd dat de Regeering zich van dit belang levend'g bewast is en als zoodanig zou oen afwijking van de hiërarchieke regeling ten einde een goede bezetting van eenige ge wichtige consulaten mogelgk te maken, stellig te be schouwen zjjn zal, dunkt ons, door de Kamers met instemmirg worden begroet.'' Algewieeae Synode. Gisteren werd ie Algemeene Synode voortgezet. Uit het belangrgk verslag in zake de kerkelijke ar chieven van den archivaris, dr. G. A. Hulsebos, bljjkt dat zjjn onderzoek der archieven van Mei 1915 tot 39 April 1906 voornamelijk heeft plaats gehad in Gelder land, Zuid-Holland en Noordbrai ant. In het archief van het Prov. Kerkbestuur van Gelder land, dat door hem onderzocht en geordend is, ontdekte hg dat verscheidene jaargangen van de ingekomen stuk kin van de tweede helft der vorige eeuw ontbraken. Op aanwijzing van de dochter van een vorigen koster wer den deze vermiste stukken teruggevonden in een kast onder de trap van het orgel der St. Eusebias Kerk te Arnhem. In twee ea dertig Gellersche gemeenten werden de ar- ohieven van den Kerkera&d onderzocht, waarin menige voor de gtschiedenis van kerk en maatschappg balarg- Tjjke bjjdrage is vervaL De archieven van de clabs-bestaien van Btuimel, Har dei wjjk, Zatphon en Tiel werden ondei zocht. Ia hit ar chief van den keikeraad van Hoissen werd een afschrift aangetroffen van de Ac'.a Syr.adocam g.-nsielium van Gulik, Kleef en B-ig over de jaien 161C1659 en 1665—1674. Een daar sangetuff.-n schepenen protocol van Hu.ssen van 15431552 werd op zgn raad door den kerkenad aangeboden aan het Rjjksarchief te Arnhem, en dank baar aangenomen. Men ge wenk voor het bewaren en in orde brengen der archieven mocht bjj geven, tn bjjna altjjd werd deze w-lwillend opgevo'gd. In tien gemeenten van Zuid-Holland werd door hen een bezoek gebracht cm de archieven der keikeraden op te nemen. Ook de archieven van de class, bosturen van Dordrecht en Leiden werden door hem onderz.cht. Door zjjne zorgen werden twoe classical# nctenboeken één vin de voormalige classis van Middektam au één van de voormalige classis van de Marne hersteld. Alle bladen zijn geeaponneerd, daarna gobieht en gebonden. Het a ohiet der vooomslige classis van Ztvsnwouden werd geplaatst in bet archief-de, <3t der Synode. Iu 's Hertogenbosch werd het archief van het provin ciaal keikbestuur van Noord-Brabant en Limburg en van het classicaal bestuur vau 's Hertogenbosch, ingezien. Hem werd, tot zgn leedwezen, niet toegestaan out het kerke:aadsa chief van 's-Hertogenbosch in oogenschonw te nemen. Als bjjlsge wordt aan dit verslag toegevoegd een «Reglement, waar na de Predikanten en Oostets ten platten lande in dezen Furstendom en Graefschap zig zullen hebben le gedragen, omtrent 't houden van een soed Register «s aantekening# van de Ledematen der Kerke, zoo die door beljjdenis hares geloofs worden aan genomen als die van elders irkemen voorts van de kinderen die gedoopt worden en eindeljjk van die in de kerk gotrouwd worden. De bespreking van do aanvragen om subsidie uit het fonds voor getsteljjke behoeften ten behoeve van 18 ge meenten werd voortgezet. Alle voordrachten van de Alg. Syn. Commissie werden ongewijzigd aangenomen, behalve die voor de gemeente Assen, welke met f 100 wordt verminderd, zoodat die subsidie over 1907 zal bedragen f150. Het totaal bedrog der toegekende subsidies uit dit fonds is f 4665. Io behandeling kwam vervolgens het fonds tot verbete ring der schraalste predikantstraktementen. Uit hot rapport over den toestand van het fonds bljjkt, dat de beschikbare gelden niet meer voldoende zijn de vroeger toegekende subsidies te verleenen. De Fynodale co mm ssie stelde voor aan do kerkeradea te schrjjven, dat, wauneer het traktement meer dan f 900 bedraagt, de aanvragen om verhooging van het traktement moet gericht worden aan de generale kas, en de gemeenten aan te sporen tot kapitaalvorming voor het prsdikantstractement. Overeenkomstig dit voorstel werd besloten. De quaeeto.-generaal stelde voor een circulaire te richten aan de kerkeraden, waarin werd aangezocht om bjjdragen voor dit fonds. Dien overeenkomstig werd besloten. Er werd h'urna overgegaan tot het opmaken van een grostal voor de vacatures in de Alg. Sym OommUsie waaruit later benoemingen zullen worden gedaan. Zondagsrust. Door het Deiftrche comi voor Zondugarust wordt een adres aan do Tweede Kamer gericht, waarin verzocht zal worden herziening van de Zondagswet, om te komen tot beslist vet bod van allen overbodigen Zondagaarbeid en beperking van Zondagaarbeid in het algemeen en voor zooverre de maatschappelijke verhoudingen dit gc- doogen m voorzoover de aard der industrie algeheel verbod in den weg staat. Het adres zal in geheel het land ter teekening circa- leeren. Het Deftsch comité voor Zondagsrust bestaat uit 12 zelfstandige vereenigingen of afdeelingen van landeljjke organisaties. Alg. Ned. tteheel-onth. Bond. Te Haarlem werd Zondag de 9e alg. ve-gadering ge houden van den Alg. Ned. Geheel-onth. Boncf, onder voorzitterschap van prof. dr. J. van Rees. Tegenwoordig waren 27 van de 33 afdeelingen. Uit de uitgebrachte verslagen bleek dat de totaal- uitgav, n van den Bond is het afgeloopen jaar bedroegen f 4712, de inkomsten f 49C9, zoodat er een saldo is van f i87. Hat aantal atdeelingen was einde Febr. 19l>6, 33, met 1697 leden en 44 i lgemeene leden. Vier afdeelingen vielon af, 2 nieuwe werden opgericht. Als plaats voor de 10e alg. vergadering werd Arnhem aangewezen. Als hoofdbestuursleden werden herkozen de beeren J. van den Barg en C, J. Polair, en gekozen de heer J. G. van Ze:in. Omtrent de ui'gave van «Ons M iblad*, waaruit enkele a'deelingen den klassenstigd wildon weien, werd besloten de uitgave niet moer als bonds-uitgave te doen geschieden, maar voor rekening van enkele afdeelingen, die de lerantwoordeljjkheid er voor willen dragen. Een voorstil om het orgaan «De Geheelonthouder* te doen drukken ter drukkerg «Voorwaarts* werd verworpen. Een propaganda-manifest zal worden vei spreid, terwjjl de voorstellen om een jaar- of maand kalender uit te gever, werden rei worpen. Het voorstel om voor brochures een prysvraag uit te schrjjven werd in handen van het hoofdbestuur gesteld. Met prentbriefkaarten zal een proef worden genomen. De vergadtring behandelde voorts een aantal voorstellen in zake pr\ paganda door sprekers, en hield zich bez g met de herziening van statuten en reglement. Uit Heeihugowaard. Bg de herstemming van een lid voor den gemeente raad tusschen de beeren J. Plevier en P. van Rijn, op den 23 gebonden, zgn uitgebircbt op d-n heer J Plevier 313 en P. van Rgn 278 stemmen. Alzoo gekozen de bter Jb. Plevier Pz. De IBcsreieenigicg Baige plicht heeft als can i.daat, voor den gemeenterend gesteld de beer Jb. Blom, voor den zetel open gevallen door het bedanken v*n den heer H. Overtoom. Uit Wlcrlcgerwwnrd. Een meisje alt.er, dat boven op het hooi van een volgeladou wagen zat, viel naar beueden P en kwam met baar been in de punt van een hooivork terecht, die er gehtel en tl doorbeen die-f. Een ernstige wt*riokuwmg doch 't zal wel voor ten klein tjjdje wezen om kinderen niet zoo boog te laten rgden. Uit Oterleek. De leer liegen der Zangtcho >1 hebben feest gevierd. Door don directeur J. van AlbaJa daartoe nitgenoodigd hadden eenige eigenaars van rjj aigen zich bereid ver klaard het gezelschap eens te geleiden naar Hollandsch heetljjk bosob en dui Te Schuoil werd uitgespannen en nu ging hot vreugdevol de duinen op. Oud en jorg vermaakte zich h.er uitstekend. Da uitspanning van den beer Veonhuizen werd eveneens bezocht en op de terug- e s werd nog een wjj In bg de muziekn tvoeriug in den S adshout te Alkmaar vertoefd. Om half negen waren de kindeten in het ouderlgk huis terug, ten hoogste vol daan over den heerljjken dag. OveratooMd. Uit IJmuiden meldt men: De Noorsche bark Aster kapt. Dahl, tbuisbehoorende te Fredrikshald, bestemd van daar naar Newhaven met bout, is nal ij den Noord Hinder overstoomd door de van West-lndiB naar Amsterdam bestemde mailboot Prina Willem II. De equipage is gered on bier aangebracht door det stoomsohip Prins Willem II, van welk stoom schip de beide boegen beeohadigd zgn. De Aster is in zinkenden staat verlaten, tileepbooten zgn ter opsporing vertrokken. Hlgcnnardlg. De Vereeniging van Politieagenten «Verbetering zjj ons Streven* to Haarlem ontving dezer dagen vzn den oomn issaris van politie, den heer Van Goor aldmr, een schrjjven, waarin haar verzicht werd de verklariug af te leggen dat bg haar nimmer, klachten over de behandeling der politieagenten waren ingekomen. Het bestuur zat met deze vrzag nog al verlegen en belegde een spoed- eieohende ledenvergadering, waarin na zeer langdurige discussies besloten wird bet ichrgven te beantwoorden met de rucdedeeling dat men aan het verzoek van den commissaris niet kon voldoen. Een lulildeiecuwsch feral. Ter gelegenheid van haar 25jarig bestaan zal door da leerlingen der^Rgksschooljvoor Kunetngverheid te Amster dam den 6den September a.s. een middeneeuwsch feest worden gegeven op het oade, historische moiderslot te Maiden. Dit feest wordt door de leerlingen den directeur en den leeraaren aangeboden. Het feest zal een voorstelling zijn van de bezetting van het slot in bet begin der XVe eeuw, tgdors de regeering vau het Bsiersohe huis over Holland. Degener, die tot bgwoning van dit feest worden uit- genoodigd, zullen bg hun aankomst te Maiden door een afgezant van den op het slot vertoeTeeden Graaf Willem VI en diens cchtgenoote, gravin Margaretha van Bour- gondifi namens dezen worden ontvargen ea naar het slot geleid. Aldaar aangekomen, zullen vervolgens de graaf en gravin met hun gevolg op het binnenplein verscfagnen, waarna de graaf tot de aanwezigen een weikou strede zal honden. Verder zullen o.a. de genoodigden worden rond geleid door het zeer bezienswaardige slot, dat i&n nog aantrekkelgker zal zgn, daar in eenige vertrekken middel- eeuwsehe tbfreeltjes zullen worden voorgesteld. De rollen zgn verdeeld onder een dertigtal dames-en heerenleerlingeu dsr kunstngverheidsschool terwjjl de hoofdpersonen grzvf Willem VI en gravin Margaretha van Bourgoedië resptctieveJgk worden voorgesteld dooi den heer Jos. Berden, zoon van den direoteur en mej, G. van Amstel, beiden leerlingen der school. Werkstaking te Zaandaw. Te Zaandam heeft gisteren het de: de deel van de losse arbeiders, ongeveer 200 man, van de firma William Pont het werk gestaakt. De stakers eischen een verkorting vin arbeidsdag van 12 op 10 uur met behoud van loon, dat 1 2.70 per dag bedraagt, welke eiscb de firma beeft te kennen gegeven niet te kannen inwilligen. Zg bekooren tot de dagpioeg. Do vaste werklieden zgn aan den nrbeid gebleven, terwgl de arbeiders van de nachtploeg zicb nog niet hebben uitgesproken. Aan de haven gaat alles evenwel geregeld door, aangezien de bootwerkers zioh niet bg de sts.kers aansluiten. Alles is volkomen rustig. Da voorzitter van den bootwerkersbond «Streven naar Verbetering* deelde mede, dat reedt lang onder het pe soneel grieven bestonden over de behandeling van enkele werlbazen (speciaal van éér) die steeds meer ar beid eischten en verlangden, dat meer hout tegelgk op den schouder zon worden geladen. Duatbjj kwam ook een loongrief. Men wtrkte 12 uren, waaronder de eohalt- uren niet begrepen zgn, ea verdiende f 2 70 daags. Dit loon wenschte men te behouden en dan den werkdag verkort tot 10 uren. Een commissie oit de arbeiders werd belast, dit verzoek aan de patroon over te brengen en tevenB de giieven bloot te leggen. De firma nam daarmee echter geen genoegen. Hierbjj zou het gebleven zgn, wart u eene gehouden vergadering was b sloten niet door te zetten, doch gistermorgen werd aan enkelen de toegang tot de werf ontzegd. Die enkelen waren de bestuursleden, de commissie-leden, enkele oad-bistuurs- leder. Een deel der arbeiders verklaarde z cb toen sol.dnir en staakte, een ander deel bleef arbeiden. Nader rnddt men Uit Zaandam: la de gisterennamiddag gehouden vergadering der stakers, alhier, is besloten, een commissie van ai bitrage naar de firma Pont ts zenden en haar te vragen, alie uitgesiatentn en alle solidaire stakeis weer in dienst te nemen, Vau deze commissie werd alleeu de heer Weesels ontvangen, die vernam, dat de firma haar besluit hand haaft en alle ai'geslotenen onherroepelgk als ontsligen betchouwt. De Bootworkersbond namna het bekend worden vun dezo inedcdeelingmet 120 stemmen voor en 8 blanoo het besluit, indien de firma de uitgesloten bootworke, s niet teraguenmt voor deze fiima «ooreeist geen welk meer te zuilen veriicLten. Intusschen werken op de werven zoowei in den dag- als den nachtploeg ongeveer de helft der ar heulers rustig voort. De politie, versterkt met 20 rgksveldwi-chteis, bewaakt de toegangen. Mug een linking. Aan bet werk op den spoordjjk Rilland— Bath, is Maandag, een algeueele weikslakivg uitgebroken. Alles

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1