Stoombootdienst „Alkmaar—Packet." N.V. BOEK- en HANDELSDRUKKERIJ C 9, Lee^ezel§ehap pe 11 De Lange en de Moraaz SCHOOLBOEKEN 11 ÖERMs. GOSTER 2001 W in kei juffrouw. plaatsing voor huishouding of winkel. 1 a 2 HEEREN Dienstbode gevraagd. BOERENMEID PIC-NIC te Bergen Kermis Heiloo. Bergen in Woord en Beeld 't Was maar 'n Model. Noord-Hollandsche T ram wegmaatschappij. WAARSCMUWIIMG I TYPHUSGEVAAR Zomerdienst van 1 Juli tot 3 Sept. a.s. No. 1 it f 3,75 No. 2 h f 2,50 No. 3 f 2,50 IValezers T W E E r> E Maandag 30 Juli en Woensdag 1 Augustus 1906. VERHUREN LOKETTEN, Fraaie SAL0NPIANIN0, G. W. v. d. Veen, Fnidsen 71. Amerikaansche Meelbaaltjes op Zondag 21) Juli, Faillissement II. C. BAKKER, Plaatsen voor 800 personen. FLU 1 L LETO N. Inwoners van HOORN, wy wyzen U op het geval van typhus, dat in Uw gemeente voorkomt. Men zy daartm voorzichtig by de keuze ven zyn Melk. De eenig aan bevelenswaardige is de ziektekiem-vrije Melk verkrijgbaar bij onzen vertegen woordiger, JACOB POIjAK, Groote Aoord 30. Stoom zuivelfabriek „E U R E K A Langs de Zaan. TELEFOON No. 42. t Van ALKMAAR J. 6.—, 8.-, 10.-, 1215, 2.30, A 6 -, 7 30. uur. AMSTERDAM 6,30. 8.15, 9.30, 1L30 2.304.-, 6.-, 7 30, U uur. Alleen op Zondag. Agentuur der Duitsche Oost-Afrika Lijn, Tevens wordt om de 14 dagen een ROMAN verstrekt. •- V-:- f - Veemarkten t© Midden - Beeineter. met of zonder VERZEKERING togen Inbraak en Brandschade. erueene Uoeklmudeï. Voordam, tegenover de Kaasmarkt. TH. van der KLEI, Horloges - Pendules Het beste en billijkste adres Voor het leveren van PARTIJEN niet inbegrip van Servies enz. is Dagelijksche DINERS aan huis. I Manulacturier te Helder. Maandagmiddag 3 uur. Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h IIERMs. COSTER ZOON. M. VAN REENEN—Völter. Prijs ingenaaid f 0.75; gebonden f 1.15. MARKTBERICHTEN. I |>er kwartaal, (Mmlezers f 1,15), bevat Ulds. Elserler's Maandschrift. Eigen Haard. Kevue des Deux Mondes. Illustration 'l'onr dn Monde. Magasln d'Edncution. Nord nud Slid. lllustrlrle Zeltung. Uartenlanbe. Fllegende HlHtter. Cornhlll Magazine Graphic. Fuehi per kwartaal, (Mnlexers f I,Z5), bevat «hls. Elsevler's Maandschrift. Holl. Revae. Nederland. Hnmoristlsch Allium. Eigen Haard. Fllegende Blatter. Hartenlaube. Ueber Land and Meer. London News. per kwartaal, (Maleaern f 1,*5), bevat Uldsi Elsevler's Maandschrift. Onze Eeuw. Tijdspiegel. Humoristisch Allium. Eigen Haard. Eliegende Bltttter. Gartenlaube. Deber Land und Meer. Illustration. worden ten allen t||de aangenomen. Voor hen, wien het er niet aan gelegen ie of zjj de tjjdschrifton wat later ontvangen staat T W M ALLHN TIJ D Cl de gelegenheid open eene porteieutlle te ontvnngen met de tijd schriften en romnns No. 1 f 1,15 en met die van Ns. 3 en 3 Af 1,15 per kwnrtnnl. Voor geabonneerdenbul ten de stad kan, zoo noodig, de verwisseling van deze portefeuille op Zater dag worden bepaald. Ue verwisseling der tijdschriften heelt des WOHNIUAU8 plaats. Voor A I. I. K nummers la gelegenheid tot aansluiting. m auk: ttreinenvr. Vertrek op beide dagen van AMSTERDAM 4 uur v.m.PURMEREND 5 uur; aankomst MIDDEN Vertrek op beide dagen van ALKMAAR 4 uur v.m.; aankomst MIDDEN BEEMSTER 5.30 v m. BEEMSTER 5.10 v.m. Na afloop der markt, veetrein naar AMSTERDAM en ALKMAAR naar omstandigheden. Maandag ligt het 8.8. „Ceres" te PURMEREND tot overname van vee voor het Abattoir te Amsterdam: bege leiders stappen over aan boord. Voor veever voer aangifte 2 dagen vooruit bij de agenten. Gewoon markttarief. Vracht MIDDEN BEEMSTER Abattoir f 1.50. DE DIRECTIE. Tot zelfs in de fijtste gezelschappen worden KAA Y's a'gar n om st' jj-J geroemd. Alles e'gen fabiikaat, vanaf I 0.95, f 1. f 1.10, f 1 2), f 1.40, f 1 50, f 1.75, f 2.-, f 2.50 enz. j par kistje »»n 100 s\ Steeds voorrad'g goede kwaliteit rooktabak vanaf 10 cent tot f 5p-r pond. C. KAAI, Kooltuin 7, Alkmaar. voor alle INRICHTINGEN VAN ONDERWIJS worden gekaft spoedig gelevetd door KOOLTUIN, ALKMAAR örootate kouze OSZ. Reparatiën worden goed en spoedig afgeleverd. nog fonkelnieuw, wegens bjjz. omst, ter overname voor slechts f 380, met bijna 5 jaar garantie. Fr. b'. letter G 13 barean dezer Oonran'. SVdHB** tse|. C. 98. KOAONll, j&pSPS|? Leerares Plano en Theorie. Mient 0 15, ALKMAAR. Spreekuren Woensdag,Donderdag an Vrjjdag van 12 uur. Banketbakker en Hok. Telephoon No. 14. Wegens veranderng in do zaak, zoekt een net BUR GERMEISJE P.G. Reed» 3 jaar in eene zaak weikz&am geweest. De bos'.e referentiën staan ten dienste. Br. fr. lett. A 17, Bureau de'.er Courant. Personen of fi ma's, die zich bszig houden met bet opkoopen van bg H.H, Bsvkkets, worden verzccht in correspondente te treden met C. G. SLOT, ZakkeuhandeJRotterdam. Gelegenheid voor PENSION voor bg nette lieden, zonder kinderen. Br. Fr. lett. B 17, Bureau dezer Courant. Utrect of mei I Aug. eene flinke Adres CMB. v. d. VJULU14M Jac v. C»mp<n- str. 96, AmGetdaa. DIRECT DEVRAAtlD EEN 't litlst luimende melkf-n, R. K., bij F. MEKRhMANI, «Hofgees'*, te Srndpoojt, Be Engelscbe Lceraar J. C. ft VfllOt IA HOOD, Oudcgrachl 203», biedt zj|q oude en tegenwoordige leerlingen nan een waarin uitfluitend Engelech wurdt gesproken. Bg besch kkirg vac den E.A Heer Rsehter-Comu irsaris in bovengenoemd faillissement is bepaald: lo. dat de indiening der schuld vordering bjj mg, Oara'ormoet plaats hebbes vóór 16 Augustus 1906: 2o dat de ver ficatie vergadering zal gehouden worden t-p Woensdag 5 September 1966, vootmiddagi elf uur, in bat Gerechtsgebouw te Alkmaar. De Cnrator, Mr. W. F. A. VERHOEFF. Advocaat en Procureur. Kantoor: Oadegraeht A 147 te Alkmaar. Hier staat het groole Amet kaaneche circus, Directie JACQUES SCHUITEVOERDER en R. KINSBERGËN. Gednronde de ketmis 2930 en 31 Juli elknn avond 8 uur groote circusvoorstellingen. Pijjzeo der plastsen: Stoelplaatsen f 1.2de rang f 0 603de rang f 0 40. Buitennewone familie- en kinder-vootstelling. Alle kinderen met begeleiding betalen op alle rat gen half geld. Aanbevelend, DE DIRECTIE. DOOR Amsterdam, 23 Juli. De prgzen der aardappelen waren heden als voigt Acdjjker muizen f 1.40 a 2.kleine muizen f 0 80 a 1.00, Friesche .ruizen f 1.30 a 1.60, id. kl. muizen f 0,a 1.Friesche borgers f 1.50 a 1.80, West- iandscke zand f 2.00 a 2.40, Westlandsche kl. zand f 1. a 1.20, Kafwjjker ronden f 1,40 a 1,80, IJpolder muizen f 1,30 a 1.40, id. kl. rnu'zen f 0.50 a 0.70 friesche blauwen f 0.a f0.Aanvoer 5 ladingen. Rotterdam, 23 Juli. Op de veemarkt werden aangevoerd 0 paarden 0 veulens 0 ezelsmagere en 210 vette runderen, en 303 vette en mageie graskalveren, 1noch. tere kalveren, 1273 schapan en lammeren, —500 varkens biggen 2 bokken 0 geiten. Prjjzen per Kg Rundvl. Ie kw 74 a ct., 2e kw. 68 ct 3e kw 52 ct Ossenvl. Ie kw 76 ot., 2e k w. 68 ct. 3e kw. 52 ct. stierenvl. Ie kw. ct. 2e kw. ct. 3e kw ct. kalfsvl. f 0 96 2e kw. 0.90 3e kw. 64 ct., schapenvl. Ie kwal. 80 ct., 2s 70cf. 3a varkens le kw, et, 2a 3a licht soort a ot. Amsterdam23 Jnli Ter veemarkt alhier werden heden aangevoerd Vette koeien le kw. f 0.72 a 0.76 2e kw. €.67 a 3e kw. 71 a f a per k.g., graskalv. en kalfkoeien f 130 a 270, 80 nuchtere kalveren f 8, 14, 6 schapen f a 516 vette varkens Hollandsohe le kw. f 0.46 a 0.48, id 2e en 3e kw f 0,44 a 0,45 Overzeesche en Geldersche le kw. i 0.45 a 0.47, id. 2o en 3e kw. f 0.43 a 0.42 per Kg. Afslagvereeniging Pukxekemd, Beemster en omstreken Op de afelsgmarkt werd den 23 verhandeld 275 p. Peulen f 4.40 a 6.00 p. 1C0 pond, 4127 pond, doperwten f 3.40 a 4.00 per zak tuinboonen 29 a 38 ct p. za*, slabooaen f 0.49 a 0 65 p. 10C0, sngboonen t 1.25 a 1.10, wortelen a per bosbloemkool 0 a 0 ct. per stuk, klapbessen 1.25 a 2,45 p. dubbele mand aalbessen 7 a 9 ct aardappelen f 0.80 0.85, per mand Handel vlug. Medemblik 23 Juli. Heden weiden besteed voor a 0.biet f 0.a 0.Aardi ppelen Oppmdoeser gro.te ronde f 0.70 a 0.55, kleine rende f 0.a 0. groote muizen f 0.75 a 0 85, kleine muizen f 0.30 a 0.35, blauwe f 0 75 a .085 Aanvoer 2510 manden. Bkoek op langedijk 23 Juli. Heden werden besteed voor A^.rdappelenglaibl. 0.45 a 0.90, id. graafjts f 0.50 a 0.85 id. ronde f 0.a 0. id. muizen 0.30 a 0.55, id. kleine, f 0.a 0.wortelen f 1 90 a 2 90. bloemkool le soort f 6.75 a 9.25 2e soort 4.— a 6.p. 100. Roode kool f 7.00 a 9.25 sla f 0,slaboonen f 0.14 a 0.16 p. K. zilveraien 2 80 a 2,90. Station Noobdschahwocdb 23 Juli. Aangeroerd 908 zak aardappelen Groote muizen f 0,65 a 10.93 kleine id. f 0,20 a 0.40 per 35 KG. gladbaadjes f 0.a 0. giaafj-s f 0.90 1.zilreruien f 2.40 a 3.00 per 50 Kg. Vrjj bewerkt naar het Hoog-Duitsch, DOOR J. i,. vam hub nobK 14) De jongen en de hond huilden in koor en werden, geheel toevallig, geaccompagneerd door afschuwelijk valsche muziek, in een naburigen bierkelder, door een paar «mokerende* handen, aan een erbarmelijke ram melkast ontlokt. Deze waren zoo ongeveer de geluiden, welke op dat oogenblik de ooren van den eenzamen wandelaar vanuit de naaste omgeving bereikten. En in de verte klonk onbestemd en dof, geheim.innig als vanuit een andere wereld, het gegons der meer levendige en drukker bezochte straten. Raimund Heimberg hoorde dit alles echter maar ten halve. Met droomerige oogen tuurde hjj op het huis, waarin het bleeke meisje verdwenen was. Dat het tchieljjk bjj hem opgekomen plan, waaraan zelfs reeds een begin van uitvoering was gegeven, eigenljjk een groote dwaasheid was, zag hij volstrekt niet in. Zjjn gansche ziel en zijn zinnen werden uitsluitend beheerscht door dat ééne gevoel, door die ééne gedachte haar weer te zien I Zoo trad hjj dan, enkele minuten nadat de slanke gedaante zich aan zjjn oog onttrokken had, de woniDg binnen. De nauwe, vuile gang met de steile wenteltrap, welke naar de bovenverdiepingen \oerde, werd door een nietig gaspitje uiterst spaarzaam verlicht. Aan het eind der gang stond een deur open, welke op een binnen plaats eigenlijk een soort pleintje uitkwam. Schel dende en vloekende stemmen, zoowel van mannen als van vrouwen, klonken hem vandaar tegen. Men had er blijkbaar ruzie. Een jongen, die op iemand scheen te wachten, liep onverschillig op en neer. Langs den muur sloop een hongerige, miauwende kat, weike met een paar angstige, groote sprongen als een schaduw ver dween, zoodra zij Raimund gewaar werd. De jongen keek den vreemdeling nieuwsgierig aan. «Hebt u hier zooeven soms een jong mei je zien binnenkomen vroeg deze. «Jawel, juffrouw Bergius. Zjj kwam van d'r winkel terug «Bergius?* mompelde Raimund. «Bergius? Bergius Deze naam k vam hem 200 bekend voor. Hjj had hem b< paald meer gehoord, nog kort geleden zelfs en onder eenigszins bijzondere omstandigheden. Maar wan neer en waar, dat wilde hem niet te binnenschieten. «Wat drommel, hoe zat dat toch? Bergius Bergius Ha Hij wist hetNu herinnerde hjj zich eensklaps waar, wanneer en door wien die naam hem genoemd was. «Wel zeker, wel zeker, dienzelfden ochtend, in zjjn atelier.* De gansche scène, welke daar was afgespeeld, kwam hem thans duideljjk, zelfs in bijzonderheden voor den geestde schilderachtige, grjjze kop en de gestalte van den ouden man, die zich zoowel als een aanbidder der kunst als van den alcohol had doen kennen, en die zich zelf beschuldigde een hansworst met verdraaide heupen te hebben geschilderd in plaats van den vastgeketenden Prometheus. «Woont dan hier soms ook 'n ouwe man, zekere meneer Theodor Bergius Hij begreep zelf eigenlijk niet recht, hoe hjj er zoo toe kwam deze vraag te stellen. Er waren toch wel meer mentchen in de wereld die Bergius heetten. En waarom zou nu juist het meisje, dat hjj gevolgd had, iets iet dien ouden dronkaard uit te staan hebben. Doch het antwoord luidde bevestigend. Toen ging er een rilling door zjjn ziel, en een zekere bjjgeloovige angst maakte zich van hem meester een angst voor de een of andere geheimzinnige, duistere macht, ingrgpend in het menscheljjk leven, en de draden daarvan uooreen- strengelend tf ontwai rend naar willekeur. Om 't even l Ik moet den heer Bergius spreken. Kunt u me ook presies zeggen waar ie woont «Mot je die vent spreken, dien ouwe dronkenlap Die woont hof, drie hoog, eerste deur links. Met 't juffie is anders niks te heginnen, hoor De jongen lachte hatelijk. «Hof, drie hoog, eerste deur links.* Alleen deze woordeD had Raimund duidelijk ge hoord. Op het overige had hjj geen acht geslagen. Weinige oogenblikken later beklom hjj haastig de achtertrap. De door een veeljarig gebruik uitgesleten treden kraakten benauwd onder zjjn voeten. Hjj hoorde dat de menschen op de binnenplaats nog druk aan het kjjven waren. Op het portaal der eeiste verdieping gekomen, zag hjj eensklaps een deur openen, waaruit een klein mager mannetje naar buiten sprong, die, het hoofd haif om draaiende, op ruwen toon tegen iemand daar binnen riep «Al ga je op je kop staan, 't helpt je niets I Morgen moet ik mjjn duiten hebben en anders smijt ik je eruit 1 Zulke huurders als jjj moeten juist bjj mjj zjjn, ja wel, maar dan ben je aan 't verkeerde kantoor In het halfduistere vertrek schreeuwden eenige kleine kinderen door elkaar, en een vrouw riep hem schreiend achtena «Om godswil, meneer Wadepful, hoor me even aan, Meneer Wadepful «Al ging je ook op je kop staan, versta je herhaalde hjj, rukte vervolgens de deur met geweld dicht en stormde de trappen af. Op de tweede verdieping hoorde Raimund een tenor van verdacht allooi, met het smakeloos tremuleerend pathos van een mislukten of versleten operazanger, een sentimenleele aria mishandelen. Eindelijk boven ge komen, bleef hjj aarzelend staan; niet zoozeer omdat hjj zich plotseling had bedacht., maar om even bjj zich zed te overleggen wat hjj als reden van zjjn bezoek zou opgeven. Doch kom, waarom er lang over na te denken Hjj kan immers eenvoudig zeggen, dat de schilder het model kwam bezoeken, dat zich aangeboden had, ofschoon het toch wel een beetje zonderling zou klinken, dat een kunstenaar als Steimberg, en vooral na die scène van 's morgens in het atelier Maar, om 't even, vooruit maar 1 Hjj tastte langs den muur totdat hjj een belle- koop vond en trok er aan. Het fijne, schril klinkende belletje scheen hem op gtërgerden toon te vragen wie hjj was en wat hjj eigenljjk wilde. Op hetzelfde oogenblik hoorde hij een deur piepen en kwam iemand met schuifelenden tred nader. De gang deur werd vervolgens op een nauwelijks merkbaar kiertje geopend, en van uit de duistere is vroeg een stem, welke aan Ra'mund bekend voorkwam «Wat verlangt U «Meneer Theodoor Bergius, als ik me niet vergis, is 't niet «Juist, zoo is mjjn naam. Maar wie is u «Professor Raimund Heimberg. »U probeert me te foppen, omdat u ine voor onnoozel houdt. Maar u vergist zich deerljjk, laat dit u gezegd zjjn. 't Is waar, dikwjjls ben 'k helaas geen meester over mjjn gedachtenmaar op dit oogenblik ben ik 't dan toch wèl. Ik weet derhalve ook, dat professor Raimund Heimberg evenmin de trap naar Theodor Bergius nederige woning zal beklimmen, als de goden op de aarde neerdalen. «Wat dat bezoek van professor Heimberg betreft, vergist u zich. Wees daarom zoo goed licht te halen en overtuig u.« De deur ging dicht, om spoedig daarna weer geopend te worden. Het schjjnsel van een petroleumlampje werd zicht baar, en thans kon Heimberg waarnemen hoe Je oude zjjn mooien, grjjzen kop vooruitstak en met onderzoe kende blikken in de gang keek. liet tooneehje frappeerde den schilder. Het was een s-.hilderjj, mooier dan ooit op het doek is gebracht, met een volmaakte Rembrandt- verlichting. «Zjjn we nu overtuigd, meneer Bergius?* Wordt vervolgd). Druk «ki Hernia, Üoeter A Zoor, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4