No. 473. Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s 1906. WOENSDAG 25 JULI. Landweer. BINNENLAND. Doze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t i,— Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 8. Prijs der gewone advertentiön Per regel f 0,10. Bij groote contracton rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam C 9. Jongene ©n Meisjes. Uit de Pers. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. COURANT. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Ai, kma a it brengen ter kennis van ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- schen toegelaten te zien. dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, vnn O toten nset lO Augustas s.s., dcsnvonds vnn 6are ten stadhnize. Herhalingsonderwijs zal omvatten a. de IVederlnnduche tanl b. het rekenen e. het boekhouden, het linndelnrekenen, hot In richten vnn eenvoudige administratie d. indien daaraan behoefte bljjkt te bestaan de begin selen der Vrassche, Uultache en Hsgtlschr tnal t e. de nuttige handwerken voor meisjes. Het schoolgeld bedraagt per kwartaalvoor dén kind f 1.60; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de school bezoekende, per kind f 1 voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voor minvermogenden is slechts do helft en voor onvermogenden geen sohoolgeld verschuldigd Bclanghebbendeu worden oitgenoodigd bij de aangifte het vaccinebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. lie Burgemeester der gemeente Alkmnnr herinnert den verlofgangers der militie van de lichting I80S, die bestemd s||a op 1 Augus tus 1006 naar de landweer over te gaaa, aan hunne verplichting om zich nh 1 Augustus 10O6 doch voor of op 30 Augustus d. n. v. ter gemeente-secretnrle aan te melden, onder overlegging vnn hun militair zakboekje. Alkmaar, De Burgemeester «oornoemd, Juli 1906. G. RIPPING. H. M. de Koningin. De Staatecourant van gisteravond bevat het volgoude bulletin van dr. Roessingh en den arts Pot. Eene lichte ongesteldheid van Hare Majesteit de Koningin gedurende eenige dagen heeft aanleiding gegeven tot verijdeling der hoop, welke gedurende korten tjjd werd gekoesterd. (Dit bericht is gisteren ried» door one per bulletin behind gemaakt.) De toestand van Hare Majesteit geeft geen redtn tot ongerustheid. Uit Apeldoorn wordt aan het Vad. gemeld Na de ongesteldheid van H. M. de Koningin en het gevolg daarvan, was Z. K. H. Prins Hendrik ton prooi aan een hevige gemoedsbeweging. Hij weende her haaldelijk. Dr. Laurillard, tijdelijk te Apeldoorn, werd ten Paleize ontboden en kalmeerde den Prins. De stemming in het Paleis is gedrukt. H. M. de Koningin is zeer zwak. Als de toestand bevredigend blijft, zal H. M. de Koningin-Moeder te 6 uur vertrekken. Op dat uur zullen dr. Roessingh en de heer Pot, arts, officieel de droeve gebeurtenis bulletineeren. Uit Den Haag wordt gemeld Wij vernemen, dat Hr. Ms. toestand zeer bevredigend ishet laat zich voorzien dat de Koningin spoedig herstellen zal. Men verwacht dan ook geen geregelde bekendmaking van bulletins, morgen het eerste en wellieht tegelijk bet laatste. De Koningin-Moeder, die haar dochter heden bezocht, is om halfzes naar Soestdijk teruggekeerd. Dr. Roessingh, die nabij Het Loo zijn vacantie door brengt, kon zich ook van het Paleis naar zijn buiten verblijf begeven. De Koningin-Moeder die Hsar dochter gisteren bezocht, is te 61/a nnr naar Soestdjjk teruggekeerd. Dr. Roessingh die n&bjj Het Loo ijju vacantie door brengt, kon zich ook van het Paleis naar zijn buitsn- verbljjf begeven. Men meldt nit Apeldoorn Na de ongesteldheid der Koningin en de daainit voort komende gevolgen, was de Prins ten prooi aan beviga gemoedsbeweging. Dr. Laurillard, iëdelpk te Apeldoorn, werd ten i aieize ontboden en kalmeerde den Prins De stemming in het Paleis is zeer gedrukt. H. M. de Koningin is zeer zwak. U. n., de Koningin-Hoeder. H. M. de Koningin-Moeder ia voornemens Woensdag 1 Augustus a. s. naar het Loo te gaan om aldaar een 10 tal dagen te vertoeven. Celebeu. De N. H. Ct. van gisteren meldt Hel telegram van onzen Bataviaschen correspondent gisteren door ons opgenomen, was in de eerste woorden verminkt. Dg nadere overweging blgkt de lezing die wjj er van gegeven hebben, ons onjuist. De aanbel moest luiden «In Doeri heerecht weer rust en orde. Sterke borg stellingen by Pandok Kadok 18 dezer genomen, enz,* Minister Kraus. Ds minister van Waterstaat, de heer Krans, is gister ochtend naar Amsterdam vertrokken. Koord-Holland vooruit! In een brief aan 't Hbld. schrjjft Nelis o.a. 't volgende «Zooals u weet, treft men ('en Zuiden van de Streek*') groote beesentuinen aan. Als een bewjjs, dat zoo'n plekje grond nog al iets kan opbrengen, deel ik u ten slotte mede, dat eec ingezetene van Hem dezer dagm 4000 pond zwarte bessen verkocht tegen 17 oent per i K.G. Bovendien verkocht deze bouwer nog oen belangrijke hoeveelheid roode bessen. Spoedig, hopon wjj, zal in dat gedeelte onzer schoocu proviecie (langs Venhuizen, Hem) het stoompasrd gaan de Staten stonden subsidie toe. Eere den wakkeren Westfriezen, die met zóóveel jjver voor die zaak hebben gearbeid. Ds geschiedenis dezer ljjn levert weer het voorbeeld, wat geestkracht en vol harding vermogen. Er zjjn, gelukkig, onder onze tegenwoo'dige boereu niet weinigen, die het, naast den zegen der Goddeljjke Voorzienigheid, aan eigen schranderheid, vlgt en geest kracht te danken hebben, dat zjj het tot de hoogte ge- breekt hebben, waarop we hen geplaatst zien. Dat behoort tot de goede verscbjjnselen in onze dagen. Vooruitzjj de leuze van 't leven 1 »Wie keert, wie vertoeft, vindt den dood". l'e(eenl|l«i van Voerzltters en 8ecretarhsrn der Kamers vnn Arbeid In Nederland. Maandag werd te Utrecht de constitueerende verga dering gehouden van de „Vereeniging van Voorzitters en Secretarissen van Kamers van Arbeid in Nederland." De voorzitter van de voorloopige commissie de heer Jos. de Sterke van Rotterdam opendo de vergadering eu deelde mede dat in beginsel 162 personen zich voor oprichting der Vereeniging hadden verklaard, waarna hij de behandeling der concept-statuten aan de orde stelde. Deze werden vastgesteld en het doel der Vereeniging als volgt omschreven a. Samenwerking te verkrijgen tusschen voorzitters en secretarissen der Kamers van Arbeid in Nederland b. het onderling verschaffen van voorlichting der leden ter bevordering van eenheid in toepassing van de wet op de Kamers van Arbeid door deze Collegesc. het doen van stappen, die leiden kunnen tot verbetering der positie der Kamers van Arbeidd. het doen inlei den en bespreken van onderwerpen, in verband staande met de Kamers van Arbeid en haar taak. Nadat de statuten waren aangenomen werd de be handeling van het huishoudelijk reglement aan de orde gesteld. Hierin werd bepaald, dat elk jaar de minimum contributie vastgesteld wordt voor het eerstvolgend jaar op een minimum van f 1.50. Daarna sprak de heer Mr. J. H. van Zanten van Amsterdam over De toekomst der Kamers van Arbeid." Boud vau Handelsreizigers. >Da Nedcrlaodtchc Bond vau Handelsreizigers* hield oeigisteren to Leeuwarden een algemeene vei zadering zjj werd gepresideerd door den beer A. S. E. Hiliesuui en bjjgewoond deor ongeveer 50 ut.«vaardigden oa leden. Na opening der vergadering bracht de secretaris, de heer A. Salomons, van Zwolle, verslag uit over den toestand van den Bond over het afgeloopen dienstjaar, waaruit bleek, dat de Bond thans 6 vereenigiugen telt met 433 leden, en dat het bestuur uitvoering heeit gegeven aan het in een vorige vergadering genomen besluit tot het oplichten van een Betrekking bureau. Met de paringen een kamer van arbeid in het leven te roepen heeft bet besiuur gemeend oog te moeten wachten. De rekening van den penningmeester sluit met een klein tekort, een gevolg van de uitgaven voor verzending en verspreiding van het rapport der eiquëie-commissie. De wenscheljjkheid werd te kennen gegeven om, bjj geschillen tosscben patroons en reizigers, een commissie te benoemen voor de helft bestaande uit patioons en de helft uit reizigers. Algemeene Synode. De behandeling Tan eenige huishoudelijke zaken hield de vergadering gisteren langen tjjd bezig. Ingediend werd het rapport der commissie ter beoor deeling van di voordrachten voor kleine toelagen uit bet fonds voor noodljjdendo kerken en personen. Dit rapport werd dadelgk in behandeling genomen en afgedaan. Aan verschillende personen werden kleine toelagen toegekend tot een gezamonljjk bedrag van f 7710, en aan hulpbehoevende gemeenten een gezamenlgk bedrag vuu f 2409. Orereenkomitig de voordrechten werden de toe lagen toegewezen. Een conoept-untwoord op een schrjjven van het Algemeen Nederlandsch Verbond over de toe nemende tuchteloosheid kwam ter tafelen werd na eenige wjjziging vas'gesteld. De voordrachten van de Alg. Bye. Commissie om subsidie te verleenen uit het loods voor do schraalste predikantstraktementen werden aangenomen. Van twee gemeenten werden de genoten toelagen ingetrokken, van een gemeente wordt de genoten toelage verminderd met f21, drie gemeenten hebban verhooging van subsidie ge vraagd, maar aan baar verzoek om verhooging kan niet worden voldaan; twee nieuws aanvragen werden toege- wezen en elf afgewezen. Daarna vergaderde een Synodes contracts. Handenarbeid. De vVereeniging tot Bevordering van het Onderwijs in Handenarbeid in Nedeiland», die van 23 Juli11 Augs. te Nginegen in de Rjjkskwcektohool aldaar een cuisus geeft in handenarbeid, opende Maandagavond in de Nntsxaal den cursus met een inleidend woord van den voort., den heer W. Swart van Htarlem, in tegenwoor digheid van vele onderwijzers ea onderwijzeressen. Spr. wees op de toenemende belangstelling in «Handenar- beid», getuigd 180 aanvragen voor slechts 70 plaatsen hg verwachtte dat met ernst de arbeid zou worden op gelat, vooral door de nieuwe deelnemers aan den cursus, ten einde een ander inzicht te krjjgen in 't lager onderwjje. Daarna werd het woord ge,;evrn aan den heerKl. de Vries van Amsterdam die in een uitvoerige rede wees op Je belangen van bet onderwijs dat hier aan de orde wordt gesteld. Vergroeiing van een eiland. Godnrtmde oenige jaren reeds werden ds bewoners van St. Philipstand gevleid met de mededeeling, dat de schor ren, gelegen ten noorden van den Slaakdam, zouden wor den iugedjjkf, en hoewel telkens weer teleurgesteld door tegenberichten, zu! ten slotte in 1907 de verwachte b8- versching plaats hebben, want bestek en teekeniageu liggen ter inzage; een oppervlak van circa 350 HA tal aan de golven ontwoekerd worden. Voor de bescherming tegen de immer rnstelooze zee zal een djji worden ge legd ovor 4736 M., waarvan de kosten met bjj behoorende werken, bet malen van oen uitwateringssluis en aanleg van poldeiwegen zjjn geraamd op f283.300. Gelnkkig dat de aanbesteding dit jaar nog niet geschiedde, althais niet vroegtjjdig in het voorjaar, want dan zon de even- tueele aannemer waarschjjnljjk zeer moeiljjk gezeten heb ben met bet ve-krjjgen van werkvolk, alhans tegeu loon, waarbjj rekening was gebonden bjj de inschrijving. Na den stormvloed van 12 Maart 1.1. toch is de vraag naar werkvolk voor zeedjjken enorm gestegen en daarmede de loonen. Volgend jaar, als deze werken gereed zjju, zal het verkrjjgen van werklieden niet zoo'n bezwaar geven de bewoners vau St. Philipsland en vooral ook die van Oud-Vossemcer, Jie dit jaar een leersohoil hebben als dgkweikets, rekenen in 19j7 volop werk bjj de bever sohiug te kunnen krjjgen. Vrijheidlievende Couuualstei. Op initiatief der Belgische en Qollandscbe bondsver- eenigingsn van vrijheidlievende communisten zal over gegaan worden tot de stichting eecer Internationale, waai toe de verschillende bimienlatdsohe bondsvrreenigingen in Dnitschland, Engeland, Bohemeo, Argentinië enz. zullen wotdnn uitgenoodigd. Het eerste wetk dezer Internationale zou o. m. zjjn de voorbereiding van eeu Internationaal arbeiderscongres in 1907 te Amsterdam. Teleurstellend. De Standaards bevat een driestar, luidende als volgt lu de Ned. Herv. kerk had men gehoopt dat bet gelukken zon tot raorgao'Srtio te komen. D.t k >u natuurlijk niet, zoolang de bestu-ende Synode in baar meeulerteid anli-orthodox was. Maar dit jaar was dit andtrs. De meerderheid is thans «geloovig*. Men had daarom een verzoek ingezonden, om thans eindeljjk die reorgau satio ter hand te u-men. En toch werd ook nu het verzoek gewezen van de hand, Ook ca het geval Billet 1 D.t is een zeer ernstige teleurstelling voor wie in dien weg heil zochten. De gtoadfout ligt in de vervalsching der grondbe grippen. Verdiaagzaamheid is eisch van en sieraad voor het nationale leven. Volle verdraagzaamheid in den bar- gerst&at. Maar niet akoo in de kerk. Zr dkir te willeu is even ongerjjmd, als politieke verdraagzaamheid te willen in «en kiesrereeniging, of verdraagzaamheid van de drankzuchtigen in een bond voor drankbestrijding. Eec kerk is juist een stichting voor gelijkgezinden, voor eenderdeckenden, voor ben die 't zelfde belgden. Tot zjjn volk, tot zjjn natie kan men niet niet behooren. Daarom is op bnrgererf de verdraagzaam heid onmisbaar. Maar uit een kerk treedt wie haar belijdenis niet beaamt, nit; en daarom is in een keik verdraagzaamheid jegens hem die baar belijdenis verwerpt, ondermijning van heel 't kerkeljjk wezen; Eertjjds bracht men op den Staat over wat der kerke was. Thans brengt men op de kerk over wat des Staats was. Gevolg is, dat in Staat en Kerk beide de vastheid der beginselen begeeft ■lahaadellug. Ds teohtbank te Arnhem veroordeelde P. C.land, student te Amsterdam, wegens ernstige mishandeling van F. S. te Wageningen, tot tien gnldru boete sabs. één dag ge vangenisstraf. Ook een anarchist. De kellnnt N. Tb. P. O. te Zatpben is weg-ns beieediging in het openbaar van H.M. de Koningin veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf onder aftrek der p?er>utieve hechtenis. IJit „de Hgiaondeu". Eenigen tgd geleden zond de «Vereeniging ter bevor dering van het Vreemdelingenverkeer* voor de Binnen Egmondon een adres aan de Postadministratie, inhoudende het verzonk om meerdere postbestellingen en een brievenbus op Wimuaeaum. Thans kan met genoegen gemeld worden, 'at het tweeds verzoek is toegestaan, zoodat men v*n Wimmenum niet meer naar den Hoef brbosft te wandelen om vjjn brieven te posten. Hoewel das niet alles vorkregtn is, kan de Vereeniging toch tevreden «jjo met dit succes. Wat betreft 't adrea aan de H. IJ. S. omtrent eene betei e wachtkamer voor Egmond a/J Hoef, verluidt bet officieus, dat er plannen zjjn, om ook in den Hoef een stationnetje te beu wen. Moge dit officieus bericht spoedig officieel bevestigd worden Deze week vergaderde de Maria-vereenigieg voor de Egmonden. Hoewel nist a le leien, die zich aangegeven hadden, waren opgekomen, was de vergadering tooh goed bezocht. Nadat het ontwsrp-rsglement definitief was vast gesteld, weril tot secretaresse gekozen mej. C. Baart Gaarihuis en tot penningnuesteresse mej. M. Ransjjn, zoodat het bestaur thans bestaat uit de dames C Brou wers, C. Baart Gaarihuis en M. Ransjjn, respectief elyk presidente, secretaresse en penningmeesteresse Vit Heer-Hugo waard. Een hooggeacht ingezetene verloor onze polder in zjjn Djjkgrarf den heer S. Akkerman. Een geduldig Ijjdeu maakte een einde aan zjjn laven, jaist op den dag, dat tjjn schoonzoon, de heer Plevier, werd gekozen tot lid van den raad alhier. Van den l,*ngeud()l*. Door de heeren A. Nobel, G. de Geus, 3. '/.soman, respeotieveijjk voorzitter, secretaris en penningmeester van de Naamlooze Landbouw en Handelsvereeniging «Langen- djjk en Omstreken", btnevens de heeren Jb. Kostoljjk, voorzitter van de vereeniging «Groenten-Caltunr te Broek op Langendjjk en T. Kootjes, bestuurslid van de vereoui- ging «De Eendracht" te Oadkarsrel, zjjn, als daarvoor benoemde commissie, de instruction vastgesteld voor de contante betaling der onderhandsoh verkochte producten. Deze instructiën zjjn geldig voor betaaluiso-ters eu zullen aau het reglement voor de contante betaling wor den toegevoegd en in druk aan alle leden der drie ver- eenigingen worden uitgereikt. De bovongenoemde vjjf heeren zjjn tot eene vaste commissie van toezicht be noemd voor het honden van cotióle over de betaalkan- toren der onderhandsch vei kuchte producten. Aau de aislagmuikt te Broek op Langendjjk weid in de maand Juni omgezet voor een bedrag van f 30998.43. Uaadsvei slag. Vergadering van den raad der gemeente Wieringeu op Zaterdag 21 Juli, des nam. 2 ure. Afwezig de heer P. Kuut. Voorzitter de Burgemeester. Na opening werden de notulen na voorlezing goed gekeurd. 1. Werd aangeboden een verzoekschrift ten name Joh. Bais, postschipper. Adressant gaf te kennen, dat Gedeputeerde Staten hadden besloten eene subsidie van f 400 toe te staan, indien de gemeente de hare verhoogde tot f 200 dus met f 100, 't geen voor adressant dus van groot financieel belang was. Voorzitter achtte het voor de gemeente, iuet het oog op een goede comminucatie, ook eeu groot beiang, wan neer zjj door eene behoorljjke subsidie, Bais in staal stellen die te verbeteren. Bovendien kan men Bais voor eventueele verbeteringen daar niet alleen voor laten opkomen. Derhalve stelt spreker voor goedgunstig over het ver zoek te beschikken, ook de heer Peereboom is ten zeerste die meening toegedaan. Tot stemming overgaande werd met algemeene stem men besloten f 100 verhooging toe te staan ingaande 1 Januari 1907. 2. Werd mededeeling gedaan, .dat door de Rjjksbe- taalmeester, bjj den gemeente-ontvanger was gestort, een bedrag groot f 160,— en ingevolge art. 1 der wet van 24 Mei 1897, staatsblad No. 156 is uitgekeerd aau de gemeente een bedrag groot f 4543.59'/j. 3. Dat door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd, bet raadsbesluit tot het verleenen van subsidie aan het tram-comité Wieringen— Sehagen, en het besluit tot het aangaan eener tjjdeljjke geldleening groot f 1500 ter voorziening in de behoefte aan kasgeld. 4. Eveneens was van G. S. goedgekeurd terug ont vangen, de bouw- en woningverordening. 5. Ter inzage worden aangeboden de maandstaten der zeegras exploitatie over Mei en Juni 1906. 6. Ter tafel wordt gebracht het proces-verbaal vuu de bjj den gemeenteontvanger gehouden kas verificatie. Volgens boeken en bescheiden bedroegen de ontvangsten t '28513.32, de uitgaven f 28003.63) alzoo moest in kas zjjn f 509.69. Een en ander werd in orde bevonden. 7. Was ingekomen een verzoek van de vereeniging van getrouw schoolbezoek te Hippolytushoef om subsidie voor het te houden schoolfeest. Evenzoo van eenzelfde vereeniging te Westerland. Besloten werd aan de commissie te Hippolytushoef f 27.50, en aan die te Westerland f 10 toe te kennen. 8. Worden in behandeling genomen a. Van den heer W. de Jong Cz. om wegens vertrek naar den Helder een half jaar ontheffing vau H. O. toegestaan. b. an den heer A. Koojjman om vermindering van H. O. en een half jaar ontheffing "an hondenbelasting, wegens opiuiming van de hond. Het laatste wordt toege staan, eveneens wordt f2.49 vermindering in den II. O. toegestaan c. Van mej. de Wed. Berkemejjer. Hierop werd afwjjzend beschikt. Een volgend jaar zal op deze reclame worden gelet. d. Van Mej. de Wed. N. P. Mulder om eeu hall jaar ontheffing van hondenbelasting wegens opruiming van de hond toegestaan. Van den heer C. N. Wagemaker om geheele ont heffing van hondenbelasting, daar hjj zjjn hondje uit sluitend houd voor rheumatische aandoening. Toegestaan, althans over dit jaar. f. Van den Heer A. Kraan wegens opruiming honden, om jaar ontheffing van hondenbelasting, toegestaan. 9. Een missive van H. H, Ged. Staten begeleidende eene reclame om vermindering van R. O. ingediend door mej. de wed. M. Gorter om advies. De raad besluit om aan H.11. Ged. Stalen te berichten,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1