DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s No. Honden! en achtste jaargang. 1906. bTN N N L A N D D01VDERDA& 26 JULI. Landweer. Gevonden Voorwerpen. Deze Oourant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagen uitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Gents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij vjh. HERMs. OOSTER ZOON Voordam O 9. «Toug-ene en Meisjes. Uit de Pers. Rechtzate u. Gemeugd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Ai.khaar brengen ter kennis van ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- schen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, vsn 8 tot cm atet ÏO Augustas a.s., den avonds vad 88 ure ten stadhuize. Herhalingsonderwijs zal omvatten a. de Wederlnndsche taal h. het rekenen c. het boekhouden, het liaudelsrekenen, het In richten van eenvoudige adanlulstratle d. indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der Fransche, llnltscbe en Kngelselie taal i de nuttige handwerken voor meisjes. Het schoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.50; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de sohool bezoekende, per kind f 1 voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voor minvermogenden is slechts de helft en voor onvermogenden geen sohoolgeld verschuldigd Belanghebbenden worden oitgenoodigd bij de aangifte het vaeeinebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. We Burgemeester der gemeente Alkmaar herinnert den verlofgangers der militie vuu de lichting 1888, die bestemd n(|n op 1 Augus tus iINHI naar de landweer over te gann, aan kunne verplichting om xlch nA l Augustus 1908 doch vóór of op 30 Augustus d. n. v. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. Alkmaar, De Bnrgemees'er voornoemd, Juli 1906.G. RIPPING. Te bevragen aan het politiebnreaa van 912 nar. Een witte kinderzak, een rood bont zakje, een bronzen médaille, twee aardappelmanden, een pakje inb. postzegels, een zilveren armband, een mesje, een kinderechoeatje, een paardentuig, een lederen taschje, een snoer koralen, een builtje inb. eenig geld, een stalen rozenkrans, een trap, een blauwe ceintuur, twee medaillons met portret, een leesboek, twee portemonnaies inh. eenir geld, een zilveren dasspeld, een brain tasobje, een koperen schroef, een sobaar en een wandelstok. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 25 Juli 1906. W. J. DE WILDE Jr. M. M. de Koningin. Zuster Dejjl, van het Hopital Wallon te Leiden, is ten paleize Het Loo aangekomen ter verpleging van Hare Majesteit. ft. M. de Koningin klaagt veel over vermoeidheid en ig weinig opgewekt. Onder de vele telegrammen van net buitenland, waurbjj belangstellend naar den toestand van H. M. geïnformeerd wordt, was er een van de Nederlandsche leden ter parle mentaire conferentie, thans te Londen bjjeen. I. k. H. de Prins. Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden heeft wegens de ongesteldheid van H, M de Koningin van zjju voor genomen reis naar Bay reut b afgezien. ■kiesrecht- commissie. Naar Het Ctntr. verneemt, is de commissie, benoemd door het beetunr van den Bond van katholieke kieznrs- vereesigingen om een rapport uit te brengen over den sj^rd van het kiesreobt-vraagstak, samengesteld als volgt Jbr. mr. L. von Fisenne Jr., jhr. J. v. Nispen tot Bevenaer, mr. dr. Ch. Raaymakeis S. J., mr. van Schaik Jr., H. J. Stins. Brandweer en ongevallenwet. Het bestuur der Rjjksverzekeringebauk heeft aan haar agenten een circulaire gericht, waarin het mededeelt «1st in verband met drie uitspraken door den Centrulen Raad van Beroep in April jj. gegeven, thans alle perso nen, die tegen loon werkzaamheden verriohton ten behoeve van ds brandweer, verzekerd zgn ingevolge de bepalingen der Ongevallenwet 1901, ongeacht ot zjj vrgwilligers zijn of wel volgens een verordening, gegrond op arl. 192 en 193 der Gemeontewet, tot deze diensten verplicht zijn Aan de burgemeesters der betrokken gemeenton heelt het bestuur verzocht bg de invulling der loonlgsten van 1 Juli 19C6 af met dit nienwe standpunt rekening te houden. Verliooglng Jaarwedden. Door ütd. Staten van Noord-Holland is een schijjven gericht tot de gemeentebesturen, waar de jaarwedden van burgemeester en seoretaris niet in overeenstemming zgn met de gevorderde werkzaamheden. l»e bevolking ia ia aanmerking genomen, terwjjl de brief het verzoek ichoadt, om bjj de h.p. begrooting de jaarwedden te verhoogen, met een daarin genoemd bedrag. Invoerrecht. Aau de Koningin is voorgesteld het tjjdstip van invoering vau het onlangs vastgestelde invoerrecht op Bukade en andere artikelen te verdagen tot 1 Juli 1907. Algemeene Synode. Huishondeljjke zaken werden afgedaan en daarop kennis genomen van de Ijjst van alle voorgedragen toelagen uit het fonds tot verbetering der schraalste predikantstrac- tementen. Aan 70 gemeenten werd toegekend een bedrag van f 8331. In behandeling kwamen de aangelegenheden van de Algemeene Weduwen- en Weezenbeurs. Uit de rekening bljjkt dat aan 439 weduwen wordt uitgekeerd f 73,423. Aan baten uit de vaeutuurgelden werd ontvangen f 12,409, aan baten van de Kerkeljjke Courant f 956. De nitkeering over 1906 zal bedragen f 175 voor iedere wednwe. Kennis werd genomen van de rekening van de Synodale Bjjbelveitaiing des N. V. en van den vervolgbundel op de Evangelisobe gezangen. Aan baten van den vervolg bundel werd ontvangen f 1951,45. Nog kwamen in behandeliag de aangelegenheden van de algemeene kas, van het hulppentioenfonds voor emeriti- predikanten, van het fonds fonds voor hooger ouderwgs en voor het studiefond*. Ken Patroonsbond. De Nedeilandsche Bond van Behangers-, Stoffeerders- en Bedden makers-Patroons-Vereenigingen zal zjju eerste zomervergadering honden in het gebouw Musis Sacrum te Arnhem, op Woensdag 1 Augustus, Op de agenda staan de twoe volgende punten ie. Inleiding door den voorzitter van den Bond en van de aideeling 's-Gravenhage, den beer G. J. Mutters. 2e. ltede van mr. Aug. Mesritz Wz., te 's-Grarenhage, over het doel van den Bond, voornameljjk in verband met het door de Tweede Kamer aangenomen wetsont werp over arbeidsovereenkomst. „Het «roene kruis". De Provinciale Friesohe Vereeniging »Het Groene Kruist hield te Leeuwarden haar vjjfde algemeene ver gadering zg werd gepresideerd door den heer F. C. Fleisoher, doopsgezind predikant te Makkum. Volgens de rekening en verantwoording van den pen ningmeester sloot de rekening voor den algem. dienst met een batig saldo van f 332.30, die van het Fonds voor behoeftige lupusljjders met een saldo in kas van f 126.44 en die van het Groene Kruis-Fonds met een geljjk saldo van f 1026.85J. De b8grooting voor het dienstjaar 1 Mei 1906—1907, Bluitende in ontvangst en uitgaaf met 1 5538.60, is goed gekeurd. Na eflrop der vergadering begaven het hoofdbestuur, de officieels gasten en de afgevaardigden der aangesloten Vereenigingan zich naar de Ngverbeidstentoonstelling, waar al dadelgk, na een korte toespraak vau den voor zitter, de beide woningen werden geopend en daarna bezichtigd, die daar vanwege de Vereeniging zgn opgericht. Het zgn twee arbeiderswoningen, ia de eene waarvan het vetbljjf ongezond is, terwjjl het ander het model is van een woning zooals die, met het oog op de gezond heid van de bewoners, behoort te zgn. In de laatste ontbreekt het natuurljjk niet aan lieht en lacht en bestaat gelegenheid een zieke, met weinig last of gevaar voor anderen naar behooren te verplegen. Hierna werd het overige gedeelte van de tentoonstelling bezocht. Pastoor Rengs. f Gisteren is te Middelburg overleden de heer Gerardus Hermanns Rengs, pastoor der Roomsch-Katholiekegemeente te Middelburg. De heer Rings werd den 1 Mei 1844 te Santpoort geboren en bereikte dus den leeftjjd van 62 jaren. Den 15 Augustus 1869 werd hg te Haarlem tot priester gewgd. Achtereenvolgens was hg kapelaan te Akersloot, Alfen s/d Rijn, Rotterdam en Amsterdam. In 1387 werd de heer Rengs benoemd tot pastoor te Spaarnwoude a/d L'er en in Maart 1893 tot pastoor te Middelburg. Met groot leedwezen zullen zeker zeer velen het over lijden van dezen goeden pastoor vernomen hebben. Zgn verdraagzaamheid, zgn opgewekt hameur, zgn aangename wijze van omgang maakten hem bemind, zoo wel bg zijne parochianen als bg anderedenken. En wie met hem in een oommissie zitt ng had, leerde hemzeer spoe lig waardeeren. Middelburg verliest in hem een zeer waardig burger. (leen blanco-artikel. De Wtrhnantbod», het orgaan van het Algemsea Ne- derlandech Werklieden-Verbond, bevat een artikel, dat nUt erg vriendelijk is voor ons micisterie. Wat ons trol», zegt het blad, »was de slapheid, welke dit Kabinet ten opzichte van democratische beginselen aan den dag legde. Men wilde met allen goede vrienden wo-den en bljjvsn; men was o zoo bang eens een scherpe ljjn te trekken. Niet officieus, maar officieel werd in de Esrste Kamer verklaard, de ziektewet zóó aan te zullen passen aan de ongevallenwet, dat de kleine uitkeeringen onder ziektewet gebraoht zouden worden, 't Is almachtig aardig, de Eerste Kamer zoo te vriend te houden, maar de Nederlandsche arbeiders van vooruitstrevende richting zullen deze daad niet met vriendschap bt- gtoeten. Uns leger, duor en niets beteekenend, zal duur en metB beteekenend bljjveo, dank zg een minister van Oorlog, die 't m0t de rechterigde ia zake defensie roerend eens is en een gedeeRo der linkerzjjde met voornamen militairen trots negeert. Wat tot stand kwam, waarover wjj om verheugen, is hot arbeidscontract, maar een poging, gesteund door niet minder dan den heer Drucker, van den heer Lim burg, om insolvente patroons dan arbeiders waarborg te doen bieden, door ook van hen staangeld te heffen, werd door den minister bestreden en leed doardoor schipbreuk. De werklieden kunnen dan ook niet roemen over een ministerie, dat zoo weinig voor bon deed, terwjjl toeb veel gedaan had kannen worden, zonder die lieve een heid te schaden. Geen groote wetsontwerpen hebben wjj nn nog verwacht in dit jaar, doch wel optreden van betreffende ministers, waardoor men zien kan, dat zjj, waar 't mogeljjk is, zooveel doeoljjk de arbeiders willen helpen. De rgkswerklieden o.a., die in Frankrjjk, Engeland, verschillende staten van Amerika, België, Australië enz. eeu 8-ur;-u werkdag hebben, zien h<er, dat dit ministerie daar nog niet aan denkt. Goed voorbeeld doet goed volgen, dat bewees 't buitenland, maar 't voorbeeld van buitenlandsohe regeeringen vindt geen navolging bg ons ministerie. De arbeiders zien na ook eens gaarne de bswjjzen van den grooten ernst, waarmede de linkerzjjde het arbeidersbelang zal dienen. SUatsoommissiën werden benoemd, maar de arbeiders liet men er buiten, terwjjl zjj ook eens over hunne belangen willen meespreken, Wjj zjjn niet zoo pedant als de S. D. A. P., te eischen, dat een van ons be noemd zou moeten zgn in de staatscommissie voor land bouwbedrijf, hoswel wjj ons eerder als »arboiders" p»rtjj kunnen laten gelden dan zg, doch als er maar één arbeider benoemd was, wjj zouden reeds fiat roepen. Onze indruk over dit ministerie na kennismaking gedureude een zittingsjaar is niet een als de Zutphen- tehe Courant gekregen heeft, onze indrnk is een teleur stellende. Wij zaïle-n nog geduldig afwachten, dooh bljjft deze regeering zóó voortgaan, de oogen gesloten voor veel, dat verbetering behoeft, ja eischt, dan zal ook onzsntwego verlangend worden uitgezien naar. Laten wjj evenwel hopen, dat er ton opzichte onzer grieven kentering zal komen door een welbegrepen houding onzer regeering." Overtreding Boterwet. Voor het le Kantongerecht te Rotterdam stonden terecht Cornelia, Johannes Cornells en Philippus Bernar- dns Montaiae, allen leden der Vennootsohap «Delftscbe Boerenbond, de Njjverheids gevestigd te Rotterdam, be klaagd van het te zamen en in vereeniging vervoeren van boter met margarine verknoeid, terwjjl op d« waar of de verpakking hot woord margarine niet voor kwam. De botervisitenr Beekerman had twee etmalen gewaakt om deze knoeiers to snappen. Daarvoor braoht het O.M hem hulde en isquireerde tegen iederen beklaagde 1 300 boete subs. 30 dagen hechtenis. Verder tegen Cornelia en tegen Philippus Barnardus nog ieder f 50 of 5 dagen mede als boven. KoterUwet. De heer van Duysen, directeur der 3 pets. Nederl. effeoten- premieleening heeft hooger beroep aangeteekend tegen het vonnis van den kantonrechter te 's-Gravenhage, waarbjj hg tot i 50 boete is veroordeeld wigens overtre ding der Loterjjwet-1905. Fostzegcldlefstal. Het Gereohtshof te 's Gravenhage vernietigde heden het vonnis der Rechtbank aldaar, waaibjj de gewezen winkelchel A. v. d. Adel waa vrjjgesproken wegens me deplichtigheid aan den bekenden postzegeldiefstal bjj het hoofdbeslnur der postergen, door middel van een valsohen sleutel. Het Hof veroordeelde hem ter zake van dit feit tot drie maanden gevangenisstraf. lie cask te Hendrlngea. Door het gerechtshof te Arnhem is de beschikking der rechtbank te Arnhem vernietigd waarbjj J. B. G., koper slager to Gendringen wagens poging tot doodslag op dr. J. H. A. Rupert te Gendringen naar de terechtzitting is verwezen op grond dat deze beschikking is genomen, terwjjl de termjjn voor het indienen van de z.g. memorie van suggestie nog niit was verstreken. Door de verdachte is alsnog een zoodanige memorie bg de rechtbank inge diend, welk college een nader onderzoek van deskundigen Omtrent den toestand zjjner geestvermogens heelt gelast. Kit Oterleek. Wat de regeling van hot brievenvervoer en do bts elling betreft is Oterleek, vergeleken bjj andere plaatsen in hare cabjjheid al heel wat ten achter. Een brief, des avonds om 6 nar te Alkmaar gepost, bereikt deu volgender dag vóór 7 uur nooit zgn adres en het antwoord daarop vei laat dien avond pas het dorp, gaat over Parmerend naar Alkmaar en komt den daaropvolgenden dag den geadres seerd in handen, dus een brief den 24 Juli bv. uit Alkmaar verzonden zal den 26 ten eerst beantwoord zgn. Wie buiten de kom van 't dorp woont heeft dageljjks één bestellingvoor hem is de gelegenheid om met de >Btad» te correspondeeren nog veel moeiljjker. Stompetoren heeft nog ééne best'Hing na aankomst van de tram van kwart voor elf. Hst ware wenscheljjk en billjjk, dat ook dan de brieven vandaar voor ons dorp werden gehaald en bezorgd, ook voor dal gedeeite der Sohermeer, dat onder de postbestelling Oterleek behoort. Voor '25 jaren, toen de postkar AlkmaarHoorn reed, was da toestand veel beter. Nu moet men des avonds tusschea half 9 en half 10 zich haasten en degelegen- beid hebben daartoe om zjjue correspondenties te beantwoorden. Verkeerden de bouweis dit voorjaar m de bigde hoop, dat een rjjko aardappeloogst verwacht kon worden, nu de zoo zeer gevreesde aardappelziekte zich vertoont en g heele akkers beeft aangetast is die hoop verjjdeld en het laat zich aanzien, dat een groot deel dezer belang» rjjke winterprovisie verloren zal gaan. Voor hen, die met veel moeite en kosten hun akkers hebben bewerkt, met het doel om zich voor den winter van groenten te kannen voorzien, is dit eene groote teleurstelling. Kit Westgrsttdyk. Deze week had in de Zuid-Schermer een ongeluk plaats, dat aan een jong leven een eind maakte. De 13-jarige zoon van den heer K. was bjj de Zuidervaart aan het mestrjjden. toen 't paard op hol sloeg en de jongen van de kar werd geslingerd. De ongelukkige kwam zoo hevig tegen een paal terecht, dat hjj bjjna onmiddellijk dood was. Wedrennen te Bergen. Door heerljjk zomerweder begunstigd en door eeu vrjj talrjjk publiek bjjgewoond, hadden er gisteren (e Bergen weer dravergen plaats. De uitslag was als volgt: Harddr&verjj, korte baan, voor alle paarden, ïjjdoii naar keuze, onder den man of voor sulkey. Van de 9 ingeechreven paarden liepen er 4 mede,tt.l,: Momnon, Varro, Gsnoveva en Phyllis. 1. Memnon, eig. W. Zuidmeer2. Varro, van Stal Holland 3. Pbyllis, van H. de Goede Az. Adréprjjs. 1. Napoleon II, 1760 M. in 3.1»/, i 2. Tjibbe, 1775 M. in 3.2'/s3. Blondie, 1750 M. in 3.8 Tot.: 14, f 4 en f 12.50. Anisetteprjjs. 1. Bertha Emil, 2820 M. in 4.56% 2. Jonge Wilkes, 2940 M. in 4 57'/,; 3. Anisette, 2980 M. in 5.5. Gedisqaalificeerd wegens galoppeeren. Tot.f 2 en f 3. Anna-prjjs. 1. Gondster, 2240 M. in 3.44a/a2. Con tinent, 2165 M. in 3.444/s3. Blondenl, 2090 M. in 3.45. Tot. f 3 en f 3%. Anselor-prjjs. 1. Jim Wilkes Jr., 2575 M. in 4.3% 2. Baladin, 2575 M. in 4.3%; 3. Keesier, A. v. Moortel, 2550 M. in 4.5'/,; 4. Jnlia Bel, 2525 M. in 4.5»/». Tot.f 4 en f 5. Hotorwlelrydersfeesten te Leeuwerden. Men schrjjft one; Zooals men weet, houdt de Nederlandsche Motorwiel- rjjders. Vereeniging op Vrjjdag 27 en Zaterdag 28 dezer, feesten (op het terrein der IJsclub) te Leeuwarden, ter gelenheid van de Njjrerheidstentoonstelling aldaar. Het thans definitief vastgestelde programma omvat een aantal zeer belangwekkende nummers, waaronder de 20e eeuw race voor Motorwielrjjders, een soort lutschbaan, die èn in snel en in langzaam tempo moet genomen worden, een eerste plaats bekleedt. Verder zgn er wedatrjjden in Ringsteken, Figuur en Langzaam rjjden, Gymkhans-raoes, enz. Muziek zul het geheel oplnisteren. De Algemeene Nederlandsche Wielrjjdersbond heeft door het uitloven van eenige fraaie prjjzen van zgn belangstelling doen bljjken. 't Aantal deelnemers mag voldoende geaoht worden, zoodat alle elementen voor een welslagen voor- handig zgn. Zorgvliet. Naar L. en V. met beslistheid verneemt, is mr. A. H. Goedkoop te 's Graveihage door aankoop eigenaar geworden van het middenterrein van het landgoed Zorg vliet, het z.g. Catshuis, met een omgeving van 25 t 27 beotaren. Men verzekert, dat de koopsom ongeveer 2% millioen galden bedraagt. Velser Pont. De directie van de tram heeft gezorgd bjj mogeljjk defect raken van de Velsen, steeds materiaal te hebben aan de Zuidzjjde van het Kanaal. Om ook gereed te zgn als de pont nachts iets rnoobt overkomen, moet de laatste tram, die 's avonds vau Haarlem naar Bererwjjk gaat, 's nachts nog over het Kanaal terug. Arbeiders voor Oultsehland gevraagd. Aan de Centrale Arbeidsbenrs te Amsterdam zgn een 400-tal werklieden aangevraagd voor de kolenwerkeu van de fabriek »Deutscher Kuiser» te Brnckhausen aan den Rjjn. Het gemiddelde loon bedraagt daar van f 2.50 tot f 3 per 10-nrigen werkdag. lieedB hebben zioh een 100-tal werkloozen aangemeld. Aanbesteding. D^or de gome werd gisteren aanbesteed: net maken van aea aanlegsteiger in bat zjjkatiaal F vau het Noord- zeekanaal ten behoeve van het scotorpark ais vnbsteriui/ van ondergeschikt belang aan werken in de steil ng vsn Amsterdam. Ram. f 1760. Ingekomen 5 biljetten. Minste itschrjjver de heer W. Uitslager, Amsterdam, f2092. de Zsandansche staking. Het werk is heden te Zaandam door alle stakers hervat. De firma Pont benoemde tot leden der commissie van oudeizo-k de heereu Cornelia Bon, H. J. van Doeabargb en H. Eudt. Opgelost. Het geval te Baitenpost dat wjj gisteren mededeelden, n. 1. dat een zekere Donma aldaar, des morgens voor de deur zjjner woning eene doos met papieren en onge veer t 625 aan contanten vond, afkomstig van zjjn broeder, die spoorloos verdwenen bleek te zgn, is opgelost. Dins dag is het ljjk van den vermiste nsbjj de grmeente Vsenkloostei opgevisoht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1