No. 175. Honderd en aclilsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s Stedelijk Museum. BINN ENLAND Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaak f 0,80 franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, üroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v,h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. V R IJ D A C 27 JULI, Jongens en Meisjes. Landweer. Uit de Pers. KUNST EN LETTEREN. Rechtzaken. Gemengd Nieuws. ALKNIAARSCHE COURANT. VOOR BURGEMEESTER ea WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter keanis van ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingBsoholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- schen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, vss S toten net 10 Augustus s.s., «les avonds van O—O ure ten stadhuize. Herhalingsonderwijs zal omvatten a. de Kederlawdsche taal b. het rekeuea t c. het boekhoustea, het hsndelsrekesen, het la rlchtca van eenvoudige administratie d. indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der Vransche, Multsche en HngeUrtie taal e. de auttlge handwerken voor meisjes. Het sohoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.60; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de school bezoekende, per kind f 1.—voor eik kind meer, per kind f 0,50. Voor aslavernaogeaden is slechts de helft en voor onvernogeaden geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden uitgenoodigd bij de aangifte het vaeoiaebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. Ue Burgemeester der gemèeate Alkmaar berlsuiert dea verlofgaagers der militie van de lichting 1898, die bestemd s|ja op 1 Augus tus 19O0 uaar de laudweer over te gaaa, aau kuaae verpllchtlag om zleh ah 1 Augustus 1906 doch véor of op SO Augustus d. a. v. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboekfe. Alkmaar, De Bargainees'er voornoemd, Joli 1906. G. RIPPING. BEVOLKING. Onderstaande persoon wordt verzocht zich ten spoedigste ter secretarie dezer gemeente aan te melden (Aldoeline Bevolking): ROZETTA ZU1DEMA, gekomen uit de gemeente Delfzjjl. Kostelooze bezichtiging op Zondag 29 Juli a.s., "s mid dags van 1 tot 8 uur. Kinderen beneden 12 jaar worden niet toegelaten, die van 12 tot 16 jaar slechts onder geleide. Beclnemlng der gezanten. Bjjua bet geheele gezantsohapscorps bjj ons tol heelt aan den minister van buitenlandsche zaken belangstelling betuigd bjj gelegenheid van de teleurstellende tgding, j.l. Dinsdag van Het Loo bekend gemaakt. o HUks schatkist. De Minister van Financiën maakt bekend, dat ten behoeve van 's Rgks schatkist, van een onbekende uit Rotterdam is ontvangen f 2400 aan bankbiljetten, ter voldoening van verschuldigde bedrijfsbelasting 1906/07. «iemeeatelUke Hlslco Vereealglng. Men verneemt dat bjj Kon. besluit van 20 Jali j 1. aan (led. Staten van versohiliende provinciën de machti ging is verleend om goed te keuren het door de gemeente raden van Dordrecht, Lieuwarden en Zwolle genomen besluit tot oprichting eener Gsmeentelgke Risico-Ver- eemging, welke zich zal aansluiten aan de Centrale Werkgeveis Risico-Bank te Amsterdam. De definitieve oprichting dezer belangwekkende Risico-Vereeniging zal thans binnenkort plaats heibon. Bananen uit Suriname. l)s Nederlandsohe VegetariB.sbond heelt een adres aan den ministers van koloniën .«zonden. Naar aanleiding van berichten in de dagbladen, be treffende het vervoer van bananen uit Suriname naai .1 jderland, waarvoor de medewerking en steun van de Nederlandsohe rngeermg werd ingeroepen, wordt de mi nister beleefd verzocht, dezen invoer zoo.eel mogeljjk te bevorderen, met het oog op het gioote nut, dat deze ge zonde en voedzame vrucht voor de volksgezondheid heelt. Bfl de steeds tosnemenue vraag naar vrachten en het over de band dnnrdor worden van het inlandsche Iruit zou de banaan zeer zeker iangzamerhand ingang vinden' en m een bestaande behoefte voorzien g foster|jen en telegraphle. ^aar men verneemt, zullen op de begrooting .oor 19J7 gelden worden aangevraagd voor een nieuwe regeling der traotemenlen van directeuren en commiezen bij de dos- tergen en telegraphic. Commissie voor lichamelijke geoefendheid. By beschikking van de ministers van binnenlandsche ,?D on T8n oorlog '8 iuEest®ld eene commissie, aau welke wordt opgedragen te onderzoeken, welke maat regelen genomen moeten worden om te bevorderen, dat de Nederlandsohe jongeling bjj het bereiken \an den dienstplichtigen leeftjjd, zonder eene bjjzondere opleiding te ontvangen, voldoe aan de voor verkorten eerste-oefeningstjjd te stellen eischen van lichamelijke geoefendheid en die maatregelen in bepaalde voorstellen te belichamen, zjju benoemd tot lid en voorzitter dier commissie, J. B. Verhey, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Rot terdam en tot leden J- J. G. baron van Voorst tot Voorst, kolonel-com mandant van het regiment grenadiers en jagers te 's Gravenhage G. A. Buhiinan, kolonel-commandant van het 3de regiment infanterie te Bergen-op Zoom dr. C. J. Eggink, inspecteur der gymnasia te 's-Gra- venhage K. ten Bruggeneate, inspecteur van het middelbaar onderwjjs te 's-Gravenhage jhr. oar. L. Michiels van Kessenich, inspecteur van het lager onderwjjs in de eerste inspectie te Roermond, en S. van Aken. leeraar aan het gymnasium te Rotter dam en is bepaald, dat de commissie zitting zal houden te 's Gravenhage. Stct. Legaten. Door wijlen mavtonw de weduwe O. Scheltus van Lsueden Feneiua is gelegateerd aan het Bt.-Pieters en Bloklandsgasthuis te Amersfoort, een bedrag van twee honderdduizend gulden en aan de Anna Paulowna be waarschool haar vier huizen te Amersfoort, benevens f 10.000nog meerdere kleinere legaten zjjn vermaakt. Zeeuwschc Landbouw-MaatMchappU. Gisterenmiddag hield bet hoofdbestuur der Zieuwsche Landbouw-Maatsobappjj te Middelburg een vergadering onier presidium van mr. P. C. J. Henniquin. Het be stuur werd gemachtigd, nu de heer Koert ontslag geno men beeft ais zuivel-consulent, oproeping voor deze be trekking te doen op een jaarwedde van f1500, met een verhooeibg om de twee jaar van f 100 tol maximum van f1700. Den heer Koert werd tegen 1 November eervol ontslag verleend. Goedgekeurd wordt een subsidie van i 500, te verleenen voor de het volgend jaar te 's Gravenhage te houden internationale tentoonstelling van landbouw. Het plan bestaat Zeeuwsche vruchten en zuivelproducten in te zenden. Tot leeraar in hoefbeslag is benoemd uit 38 sollieitanteu de heer H. Kroyt te Purmerend. Voor kennisgeving werd aangenomen een circulaire van de vereeniging Landbouw en Handel te Gors om deel te nemen in een credietfonds voor steun van de door den watersnood getroffinen. Hst hoofdbestuur meende op dit verzoek niet te kunnen ingaan en hiermede vereenigde de vergadering zie1.'. Eveneens werd voor kennisgeving aangenomen een vei zoek van den Stalboudersbond, om adhaesie aan een adres aan de Tweede Kamer, waarin ontheffing gevraagd wordt van de belasting op paarden voor stalhouders. internationale onkleschheld. De A. R. Ct. schrgft Uit het telegram van onzen correspondent te Berljjn, heeft men kannen zien, dat Duitsobe bladen zoo kiesoh zjjn geweest, onmiddellijk na de tgding over de teleur stelling welke H. M. de Koningin heeft getroffen den Almanich de Gotha op te slaan, om na te cjjferen, wie er rechten kunnen doen gelden op den troon van Nederland. Die oonfid.es hebben, volgens onzen oor respondent, zelfs wel aan Hr. Ms. tegenwoordige re geering een certificaat van tevredenheid willen seven, door met ingenomenheid te vermelden, vdat het Neder- kndio&e ministerie, volgens berichten uit Amsterdam, zich reeds met de zaak zou bozig houden*. Wie de Amsterdamsche nieuwtjesseiner wezen mag? Hst doet ons leed te moeten zeggen, dat wjj zjjn bericht in een aantal Duitsche bladen en nu ook reeds in enkele van andere landen hebben aangetroffen. Aanstonds* zouden de ministers bjjeen zjjn gekomen en besloten hebban aan de Kamers de «vet te onderwerpen, die de troonsopvolgiog zal regelen Indien znlk eene wet niet bestond, zoa de regeering inderdaad, zelfs met «aanstonds* samen te komen, weinig diligent zjjn geweest! Maar welke overwegingen, de gedachte aan welko belangen, kannen in 's hemels naam de peiB van andere landen drjjven tot een onkiesheid, zoo grot, als met bet plaatsen van dergelgke noneensbsriebten juist in deze dagen gepleegd wordt Of zou het enkel de zucht geweest zjjn óm tocb maar wat nieuws te vertellen over eene gebeurtenis, welke wel zeer droevig voor ons Hof on ons Volk is, maar waar men het best over spreskt met zoo weinig mogeljjk woorden L'laaortel Rembrandt. Er bestaat nog eenige hoop, dat we ons vergissen, schrgft het Centrum, maar groot is de kans helaas niet. We lez'tt: »Ret vuurwerk, Maandagavond te Scbereningen alge- stoken, had een gelegenheidskarakter ter herinnering aan den SOOsten geboortedag van Rombrandt. Twee stukken waren daaraan gewjjd. Het eerste herdacht op glansrjjke wjjze vl'immortel Rembrandt", een insariptie, schitterend a.tkomend tosschen de jaartallen 1606 en 1906 Het tweede stuk enz." Z.m nu waarljjk een Nederlandsch schilder op een plaats in Nederland m 't Pransch geholdig ijja Men stelle zich eens voor ees hulde aan Bismarck te Bsrljjn en dan in 't Spaausoh. Zoo mai zjjn de Pruisen niet. Hagenaars wel Oplichterij. De Amsterdamsche Arrondissements-Recbtbank vei- oordeelde gisteien den reoidivist Van Garven, die door middel van een briefkaart, valsobeljjk door hum met den naam van een aannemer onderteekend, een boutkoopers- firma te dezer stede trachtte op te lichten (op de briefkaart werd verzocht een bestelling hout af te leveren in de Spuistraat) tot een gevangenisstraf voor den tgd van twee jaren. Onver het erlj| k De rechtbank te Haarlem veroordeelde vrouw Bljjlever. 78 jaar, die reeds herhaalde malen wegens diefstal werd veroordeeld, tot 1 jaar, wegens thans wederom gepleegde diefstallen. De eisch was 8 maanden. Krandstlchtlwg. Het gerechtshof te Leeuwarden heeft in hooger beroen uitspraak gedaan in de zaak van lienderika R., oud 39 jaar, vrouw van Dirk V., te Veendam, die terechtstond wegens brandstichting in haar woning. De officier van justitie te Winschoten vroeg haar veroordeeling tot 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf de rechtbank sprak haar vrjj. Het hof heeft het vrijsprekend vonnis van de rechtbank t,e Winschoten vernietigd, en opnieuw rechtdoende, de beklaagde schuldig verklaard aan brandstichting in hare woning en veroordeeld tot '2 jaren gevangenisstraf, inet last tot onmiddellijke gevangenneming. Uit Helloo. Nu de oogst vau aardbeien en doperwten, beide hoold oroduoten bjj onze tuinliedenzoo goed als afgeloopen is, bljjkt dat da opbroagst nog al medegevallen is.teiwjjl de prjjzen baviedigeod waren te noemen. De aardappel oogst wordt weder door de gevreesde ziekte bedreigd; bet lot wordt hier en daar zwart, terwjjl enkele knollen reeds zijn aangetast. Ev*uals verleden jaar belooft ook thans de kermis weder een echt aantrekkingapunz voor oud en jong te worden. Als om strjjd trachten spellen, kramen en ver versingtenten het hunne daartoe bjj te dragen. Niet alleen het paardenspel, maar ook de stoomdraaimolen, het luchtscheepvaartspel, de gewone draaimolen zjjn alreeds gearriveerd om de kermisvieugde te verhoogen. Wie a.s. Zondag ons in het heerijjke groen veischoles dorpje bezoekt, verzuime vooral niet ein nogenblikji te vertoeven op bet kermisveld nabij de Willebrordueput en een «walsje te halen* bjj «de Rustende Jager*, de «Onderneming*, «Zomerlust* oi andere oafó's. Uit Oterleek. De commissaris tot regeling der schoolreisjes, door den gemeenteraad aau de leerlingen der school te Oterleek aangeboden, heeft besloten, den 2 Augustus met de vier laagste klassen een rjjtoer te maken naar Bergen en Egmond aan Zee en den 9ien Augustus met de overige leerlingen Amsterdam te bezoeken. Uil Uraessi. Te Ursem heerscben de mazelen dermate, dat 75°/0 van de leerlingen der O. L. School aldaar absent zjjn. In deze gemeente zal zich evenals te Rustenburg eene commissie vormen, om den jaardag van onze Ko ningin te herdenken. De hooistekers alhier hebben thans een drukken tjjd. Deze week werd hunne hulp reeds voor zessen 'g morgens ingeroepen. In sommige «bergen* hebben ze al zeven maal moeien «gzeren,* d. w. z., door middel van een jjzer de warmte van het hooi bepalen, Met deze warme dagen is het geen p-ettig werkji in bet broeiende hooi, dat als gaar roggebrood geur, te moeten werken. Het Wedden op 4e course*. Onlangs verzond de Nederlandschs Harddraverjj- en Rsnvereeniging een schrgven, waarin werd medegedeeld, «dat voortaan geen offic.esle opgaven over de uitbeta lingen bjj de verschillende totalisators worden vei strekt. De redenen, die hiertoe geleid hebben, zjjn, dat in ver- echillende plaatsen zoogenaamde totalisator-bureaox ge vestigd zijn, die aan personen, welke geheel buiten d) renbaan staan, gelegenheid geven paris te sluiten. Dit nu is ongewdcscht, daar deze pan's beperkt u.oe en blijven tot de bezoekers der renba.c. In het buitenland zgn dan ook al zulke bureaux strafrechterlijk vervolgd". Aan een artikel hierover in 't IIbid. ontleeneu wg 't volgende: Voor den leek op het gebied der rensport, een sport, die zoo bjj uits'ek edel kon zjja als bet wedden uiet was uilgeronden, zal dit bonen*, hoogst waarscbjjnljjk vau niet meer beteokems zjjn, dan wanneer gernrld werd, dat voortaan de programma's met roodnn inkt gediukt zullen weiden. Maar voor hen, die het weinig aanlokkeljjk spel der pari's meer van nabjj gevolgd hebben, is deze tgding voldoende om heel dien betreu- renswaardigen uitwas, die helaas juist de sport heeft aitgekozen om er op voort te woek ren, weer eens in hun gedachten te brengen. Men zon het wedden in de paardensport in vier soorten kunnen verdoelen het wedden onderling, het wedden bjj deu tolalisator, het wed Jen builen de baan bjj de in het boten aargehaald rondrchi jjven bedoelde totalisator- bureanx, en last not least h t wedden bjj den bookmaker. Koffiehuishoudsrs en dergel ijken, kleine ondernemers, die nog wel een winstjuit minder loffeJjjken handel gebruiken kunnen, -zjju op het denkbeeld gekomen plaatselyko «ToUlisator-bareaui* op te richten, waar de niet-bezoekt rs, die tocb wedden willen hun gelden storten kunnen. Na afloop van de oourses wordt hun dan, volgens de officieele totalisator-opgaaf in de bladen, met aftrek van een paar dabbeltjes commissie-loon, dozelfdo winst uitbetaald als op de renbanen en de wedder loopt de booge entrés-geldan en reiskosten vrjj. de baan daaren tegen mist belangrjjko inkomsten. Want meent maar niet, dat maer dan één op de honderd bezoekers der couises werkeljjk in de paardensport bslang stelt, om die sport alleen. Onlangs vertelde een bookmaker, dat er verleden jaar in ons land voor een gezamanljjk bedrag van f 3.000,000 onder zgn oollega's is omgegaan. Hiervan is ongeveer 10 gekomen aan de baanbesturen en een zelfde bedrag aan jockey's, entraineurs en eigenaars. De rest hebben de heereu bookmakers als zuivere winst mogen opstrijken. Er is in ons land een bookmokersbureaa, dit werkt met 50 man peisoneel een ander bookmaker wordt geschat op een jaarljjksoh inkomen van f 150,000, waarvoor hjj elke week een paar uur moet arbeiden. En nog is de man lang niet tevreden. De heeren laten zich per equipage naar de oourses rjjdeu en brengeu het wintei- seizoen in Nizza door Treurig, diep-treurig- zgn ook in ons land de gevolgen van het wedden op de courses. Want het zjjn juist altjjd de fiuascieelzwakken, die op de renbaan spelen. Ea met het jaar nemen de paardenrennen in aantal toe. Esn vjjf-en-twintig jaar geleden was er tféis per jaar eet wedren te Buesum. Thans is het aantal course* zoo groot geworden door die verslaafdheid aan 't wedden, dat met het nsar verhouding gering aantal deelnemende paarden, de sportieve waarde, de beiangijjkheid der wedstrjjden, door die ongezende toename zeker niet bevorderd wordt. Weer of geen weer, velen trekken naar de courses nu laten zich door den bookmaker beetnemen. Hjj, wie werkeljjk 4» paardensport lief heelt, en tetena een groot aantal arme epelslaven beschermen wil tegen verderfeljjke practjjken, die dringe aan op verdrijving van den voor alle partgen en voor de mooie, verb» ff eade sport in de eerste plaats allerschadelijkste bookmakers 1 Verzuchting vss eea automobilist. In 't Hbld. komt een ingezonden stuk voor, onder teekend «Een wanhopend automobilist*, waaraan we 't volgende ontleenen Hst is nu oa. anderhal! jaar, dat ik mg de weelde veroorloof het meeat moderne vehikel er op na te houden en gedurende al dien tjjd slaak ik de eene verzuohtisg na de anders. Dat de tuf tuf een impopulair vervoermiddel was, dat wiet ik voor ik tot de aanschaf!! sg overging, maar dat de automobilist een van de meest stiefmoederlijk behan delde staatsburgers is, dat wist ik uiet, maar moest het gedurende anderhalf jaar ondervinden. Ia de eerste plaats sluit de Slaat, provinciën en ge meenten een groot ..antal wegen af, waardoor het oniuo- geljjk is van de eene hoofdplaats van het land naar de andere te gaan, tenzjj men, of langs esn grooten omweg, ot ««el langs een drukken smallsn weg zgn pad zoekt. Verder heeft men grooten last met de vrachtwagens, die de automobilist achterop rjjdt. Van de lien zjjn er minstens drie, die zica van de sigaaalhoorn of andeie steiks waarscbawingsmiddelen niets aantrekken en betzg midden op den weg rjjden, hetzjj driekwart van de breedte van den weg innemen, zoodat men telkens verplicht is te stoppen om niet met bun rjj'.uig in aanraking te komen, of wel met de sloot, verhoogde berm, of verlangde tram rails kennis te maken, hetgeen natuuiljjk een onover zienbaar ongeluk zou ten gevolge hebben. Als men dan in hunne nabjjbeid geremd heelt, baleu zjj eindeljjk rechts uit, onder het gebrul van eenige lief lijkheden aau het adres van den automobilist. Het werpen van petten door onze Nederlaudsche jeugd, «onze spti patriae*, onder de automobiel als zjj ons ziet aankomen, zie ik schouderophalend voorbjj, hierdoor zullen de zoo gehoopte ongelukken niet geschieden, erger echter is het werpen met Bteen, zand ol andere projec tielen in het rjjtuig. Deze week Leiderdorp passesrende, waren onder toe zicht- van den onderwjjzer een klein aantal kinderen aan 't spelen voor de bjjzondere school. Mjjn xhaaffeur. die op dit oogeoblik het rjjtuig bestuurde, ontving een hand vol haverkorrels in het gezicht, waardoor zgn rechteroog nog al pjjaljjk beleedigd werd en ik de tegenwoordigheid van geeit had de stuurstang te vatten en onmiddellijk te remmen, ander zou bet rjjtuig eene verkeerde rientiag zijn uitgegaan, daar de ohaulnar op dit oogenblik zoo danig van schrik en pjjn a .n het org bevangen was, dat hjj het stuur losliet. Onmiddellgk liep ik de jrngens na, die de schorl invlogeu en beklaagde ik md bjj d«o ouderwijzer, die voor de school zat te lezm. Een van dn j ogdige misdadigers bekende na veel ondervragingen het delict gepleegd te hebber, maar helaas wat helpt het, de ondeiwjjzer scb-.ei niet gene gd den jrngen te s'rattiu. Bij het oudere geslacht kan alleen een snellere bereob- t>ng helper, tig de jeugd kan de kiem van wreedheid nog vernietigd wordec. Gedurende horveel geslachten uioeten de Nsderlandei* nog de Chineezen van hst Noorden genoemd worden e* dezen titel waard zjjn? Turf cokes, Hat rapport ten aanzien van bet bereiden van tui f— cokes komt tot de volgonde conclusies Het is te verwachten dat voor bet hoofdproduct van een luifcokeffabriek in onze reuen nameljjk de turf- cokes wegens de voortrtff jljjke eigensonappen vau deze brandstof een afzetgebied is te vindenwaarvan de grootte uit den aard der zaak zal afhaagen van den prodQCtiep jjs. De rentabiliteit van zulk een fabricatie za! verder worden bebeerscht door den aard eu de boe- verlaeid der uevecprodacteu die bjj het gebraikeu van tul ait ouze venen zullen woidsn verkregen. Hierom-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1