Wie zal de eerste zijn? BUITENLAND. B I N N E N L A N D. ADVERTENTIE Een HUIS met TUIN, Gemengde Xededeelingen. Uit de Pers. Gemengd Nienws. MARKTBERICHTE^ Te koop of te huur te Bergen; Rb hg zal denken aan den nieuwen maatregel van een jaar of wat geleden, toen door den directeur der gemeente-tram met het oog op de controle noodzakeljjk werd geoordeeld, de conducteurs aan de trampassagiers een rëpu te doeö afgeven, dat op verlangen der controleurs moest worden getoond. Ge hebt, geachte Alkmaarsche lezer, nog nooit een verontwaardiging bggewoond, als die zich toen van het ^mstardamscne publiek meester maakte Een r<~pu En dat gedurende het geheele traject moet worden bt waard? En op verlangen moet worden getoond 't Wa- ob on ongehoord! En of-bereisde menschen al beweerden, dat deze maatregel al lang en met succe- was ingevoerd in al de hoofdsteden der wereld, het publiek bleef er bjj 't was ongehoord, den trampass» giers zóó'n overlast aan te doen. Ook toen uitte zich de verbittering in stapels inge zonden stukken, die door de zetters met volmaakte kalmte gezet, door autoriteiten met een glimlach, welken slecht een. goed geweten op 't gelaat kan tooveren, gelezen e: door den tjjd, die niets, zelfs geen ingezonden stukke: spaart, verteerd werden. En thansbewaren wjj zorgvuldig onze rrputje en toonen ze beleefd aan de contróleurs, wanneer dio er om vragen en ik maak me sterk, dat er nieuwe vei bittering Jzou ontstaan, wanneer morgen de maatregel genomen werd geen rrqu's meur af te geven. Maar nu de rjjwiel-toekase.* Allerlei menschen artsen, kantoorbedienden, meesters in de rechten, enz., enz., maken bezwaar. O, dié onschuldige fiets en die kalme, bedaarde, o-e- moedeljjke Amsterdamsche fietsers. 't Is toch wat te zeggen, dat B. en W mir nichtt, dir nicktgeloof slaan aan de klachten van vreedzame voet gangers, welke beweren aangereden, omvergereden ja zelfs stukgereden te zjjn door onbesuisde renners, die feen onderscheid kennen tusschen een drukke Amster antsche straat en een stillen landweg. Leve de vrjjheid waarvoor we tachtig jaar geleden en gestreden hebben De straat is publiek domein en wie het heilig recht van den Amsterdamschen fietser aantast, om de Am sferdamsche straten, ook de drukste, ook de smalste, als zgn onbetwistbaar domein te beschouwen, die wordt tot zgn straf gebombardeerd met ingezonden stukken, zoodat tiet hem groen en geel vcor de oogen wordt. Zoo zgn vele Amsterdammers, geachte lezer, althans op papier. Maar de storm zal bedaren en er zal vrede zgn en de leeuw zal met het lam verkeeren en de Am sterdammer zal zelfs zgn burgemeester en zgn wet houders als menschen beschouwen ln onze stad hebben zich helaas verscheidene gevallen van febris typhoidea voorgedaan en de gebruikelijke waar schuwing van wege den burgemeester is in de dagbladen verschenen, geen ongekookte melk te gebruiken. 1 Unamend maar tevens was uit mjjn hart gegrepen een ingezonden stuk in het Hdbl, van H. F. B. uit Haarlemmermeer, die op de groote gevaren wjjst, waar aan gebruikers van groenten bloot staan door deschro- melgke verontreiniging van water. Verontreiniging van water, zoo zegt de schrgver o.a.. trekt waarlgk nog weinig de aandacht. Er komen ge vallen voor, waarbjj besmet water eene epidemie kan verwekken an het uitmuntend stadstoezicht staat hier- •egen machteloos. Een voorbeeld: De groenten, die in Amsterdam worJen verkocht, moeten frisch en schoon aan de markt komen. Nu is het eene vaste gewoonte, dat de groenten, na plukking, gelegd worden in zoo genaamde bjjten, dat zgn omlatte ruimten, in vaarten en slooten, wsarbg dus het water van alle kanten de groenten bereikt, terwjjl het wegspoelen der groenten door de omlatting voorkomen wordt- Wanneer nu eene besmettelijke ziekte in de nabgheid van zoodanige bgten voorkomt, worden afval en faecaliftn toch in het water geworpen. Schippers, die de vaarten met hunne schepen doortrekken, werpen al wat hun niet past overboord en desiiJecteeren bjj ziekte aan boord de bevaren wateren. Dikwerf is het zelfs aan de groentenboeren niet bekend, dat er zoodanige infectie plaats vond, maar zelfs wanneer zjj het weten achten ze het gevaar niet zoo groot of bezwjjken voor de eischen van hunne broodwinning; al zgn deze tegen strijdig aan de eischen der hygiëne. Groenten worden wel is waar gekookt en daardoor ontsmet, doch salade, radjjs, rammenas en dergelgke worden veelal rauw ge bruik4 en bg het klaarmaken van groenten is de smet stof reeds-in de keuken gebracht.* Dat zgn woorden, die de moeite "an het lezen, maar vooral die van het overwegen ruimschoots waard zgn en 't zou voor het gezond verstand 1 jjner stadge- nooten getuigen, zoo zg met aandrang afdoende maatrege len vroegen, ,die hen tegen booze epidemieën beschermen liever dan morrend fuu stem te verheffen tegen een verordening, dje, ja, onaangenaam is voor velen, maar veiligheid verzekert aan de groote schare van voetgangers, die numeriek toch nog steeds verre in de meerderheid is. Hedenavond bevat de Prov. Or. Ct. een artikel, waar van wjj thans reeds de hoofdzaak kunnen geven. De schrgver betoogt allereerst dat men er nooit ii zal slagen ren eenigsiina belangrijk vreemdelingen verhes- naar Nederland te trekken, ondanks de prijzenswaardige activiteit die de Nederlandsohe Bond van Vreemdelingen verkeer ontwikkelt, tenzjj men iets zeer buitengewoon schept, iets nieuws en ongiërenaards, dat de aandacht der btBchaafde wer»ld trekt. Dat nu ie mogeljjk, daarvoor is thans de tjjd gekomer en de s'reek, die hier bet eerst het initiatief neemt zal rjjke, zeer rjjke vrachten plakken terwgl ook ons vader land in zgn geheel er in meerdere of mindere mate bg zal pufiteeren omdat de reizigers, die eenmaal om de groote clou in Nederland zgn, niet zullen nalaten ook de andere bezienswaardigheden op te zoeken. Ik heb hier op het oog een poging om een stuk oud leven in zgn geheel en zoo ernstig en goed mogeljjk te reoonatroeeren. En natuurljjk niet een willekeurigen tjjd of plaats uit de geschiedenis maar om te beginnen, tjjden en plaatsen die ook nu nog algemeen de aandacht trekken als b.v. een stuk van het oude Babylon, be' Homeinsche F rum van den keizertjjd, een stok Athene Het spreekt vanzelf, dat zoo'n reconstructie historisch juist most zgn. Men mag zooveel mogeljjk degelgke imitatie gebruiken, niet iedere edelsteen behoeft rcht te zjjn en het Pentkelisch marmer behoeft niet uit he' Grieksohe gebergte te komen. Doch het geheel moe beslist den indruk van echtheid geven en uiterst nauw gezet vervaardigde koeliezen mogen alleen ~4é,r worder aangebracht, waar het oog en niet de hand ze kan br- reiken. In deze echte stadsgedeelten moeten nauwkeurig gekleede menschen historisch getrouw het leven van het voor te stellen volk nabootsen. En voorzoover de bezoeker met de e nabootsers in aanraking komt op msaltjjden, in badpoleizen, op hel Forum, in de tempels, de woon huizen, de winkels en de renbanen moet de bezoeke: een zoodanig oostoapj aan hebben en zich zoo gedragen, dat hg de illusie niet verstoort, ja meewerkt tot he' verkrggen van een groot geheel. Z edasr heel in het kort het plan. Maar is het wel mogeljjk Is voor zoo iets de tjjn wel aangebroken Kan zoo iets in Nederland Wat de eerste twee vragen aangaat, is hef niet mreielgk aau te toonen dat ons plan »in de historische Ijjn* ligt. ltuiuers wjj merken die neiging urn bet verleden in beeld Mode te Parijs. Een mede erkster van de Weltspiegel" heeft 't over de mode te Parijs, waaraan we 't volgende ontleenen 't Wemelt op 't oogenblik van feesten, buiten partijen, concerten, diners, enz. Eenige dagen geleden woonde ik een groot weldadigheidsfeest bij door de hertogin d'Uz's in de Jardin de Paris georganiseerd. Ik merkte daar twee buitengewoon mooie toiletten op, die ik hier wil beschrijven. De eene was een empire-japon van etamine met heele smalle blauwe en vitte streepjeB. 't Lijfje en de mouwtjes waren van witte tulle, met kanf versierd. De ronde hals was met liohtblauwe zijde afgewerkt. De mouwtjes, natuurlijk kort, volgens de nieuwste mode, bestonden uit drie strookjes van tulle, versierd met valeneienne-kant. De rok was eveneens met drie strooken versierd, op ieder waarvan een ruche van zijde in dezelfde kleur was aangebracht. Da schoons vrouw, die dit bekoorljjke kleed droeg, had op 't mooie, blondo haar een grooten, witten stroohoed, van den linkerkant, die een weinig ongebogen was, hinr een zware, witte tros druiven. De heele hoed was om geven door een sluier van lichtblauwe zjjde-mousse]ine. waarvan de einden op de schouders alhirgen. 't Geheel was zoo mooi en frisch als ik zelden gezien heb. Op datzelfde feest werd een prschtigen mantel be wonderd, die bjjna tot den prond reikte en bestond uit lichtblauwe Ierscbe kant. Hg was in empire-stjjl, de korte taille nauw sluitend, 't onderste gedeelte zeer wjjd Er was geen voering in en door de kant heen kon men de eenvoudige, maar hoogst elegante, japon zien va» witte zjjde zonder eenige garneering. Van den hale af hing een ruche van tulle, bezaaid met zilveren loovertje», die in einden van zjjde overging. Bp dit toilet droeg d. dame, die een rjjzige gestalte had, een kleine que met lichte, rozen en groenaan den linkerkant was er een aigrette op bevestigd. Op het tennisveld van Putea' x, waar alle sport-be- oefenende dames samen komen, merkte ik een heel aardig en tevens practisch tennispskje opoer korte rok var wit linnen, van boven sluitend, dan in breede plooiei overgaand, de zoom van dei. rok was afgewerkt met een doorgestikten rand. 't Ljfje was van 't zelfde linnen vervaardigd, geheel uit kleine plooien, van 'c middel tot 't stuk in de lengte, de rug eveneens zoo, ook de mouwen waren in 't zelfde genre en voorzien van een manchet. Witte kousen en hooge witte linnen schoenen volmaakten bet costuum. Heel aardig stond de groen lederen cein tuur om 't middel en een groen-zgden das om den hals. Ditzelfde costuum werd door 4 andere dameB gedragen met 't eenige verschil, dat ieder zich een andere kleur had gekozen, r.l. zeegroen, licht-oranjs, ro e en blauw Over 't algemeen wordt er heel veel kant gebtuikt op japonnen, blouses en parasols. Op hoeden valt het echter minder in den smaak, en de tulle hoeden zullen gauw afgedaan hebben. De hoeden zgn van 't jaar meerendesls groot en gegarneerd met veeren, aigretten, bloomen en bladeren. De st ffsn, die de voorkeur verdienen zgn linnen- en zjjde-mousseline. Algeaeene Synode. De behandeling der aangelegenheden van de generale kas werd gisteren voortgezet. Met belangstelling werd kennisgenomen van hel, verslag van den arbeid ter behaifiging van de godsdienstige en zedeljjke belangen van Hervormde Nederlanders in Dnitsobland, b 'patldeljjk in Duisburg en Ruhro t. D) olieden nood g voor dezen arbeid, verdienen de belangstelling van degenen, die iets gevoelen van|het ge wicht dezer werkzaamheden. ffncchnrlne. In de te Middelburg gehouden vergadering van h«t hoofdbestuur van de Zeeuwsche Maatsohappjj van Land bouw kwam ook ter tafel een adres van de Vereeniging van Beetwortelfabrikanten, waarin steun gevraagd wordt voor een verzoek tot invoering eener belasting op saccharine. Nadat verschillende leden het woord hadden gevoerd, werd ten sloite besloten, bet adres aan te houden tot de volgende vergadering. Het departement trnn Financiën als hneis voor speculaties. Met zorg zal men zich afvragen, waar het héén moet, zegt de Tel. indien bet waar mocht bljjken, dat de mannen van het gezag, op wier schouders de Grondwet de ver antwoordelijkheid legde voor de daden, die geschieden n naam der Kroon, toegankelijk zgn voor persoonlijke be te brengen al geruimen tjjd op. Zjj is begonnen op he tooneel. Vroeger was er op bet tooneel geen sprake va» die verbeelding*. Doch langzamerhand is men beginnet met den toeschouwer de illusie te willen geven van der ouden tjjd zelf voor oogen te hebben. Toen kwamer de nauwkeurige cos'.uums, de aparte koeliezen, de histo rische nauwkeurigheid in de details, in meubels, manierei. en oude gewoonten. Het tooneel werd hoe langer hoe meer kjjkvpel 06: a'les vroeg het pnbliok de oude realiteit. Men herinnert zich hoe hier de Meiningers gewerkt hebben. Toch bleef het bg de uitbeelding der oude werkelgkheii- altjjd een groot bezwaar, dat het tooneel zoo onwerkeljjk is, Jat de planken, die de wereld beteekenen, zoo weinig oppervlakte hebben. Ia Oberammerg&a werden nn do spelen opgevoeid die wel maar een heel enkele stap in onze richting beduiden, maar toch zoowel in hun kul- 'nui historische als in hun economische en organisatorische bstoekenis een merkwaardig voorbeeld geven. Want hie beeft men het tooneel vergroot en hier kan men zien welk een groote wehaart de op gioote schaal door een groot aantal inwoners zjj bet ook oorspronkelijk met een geheel ander doel vertoonde reconstructie der bgbelaohe tafereelen san de bewuste streek gebracht hebban. Er is echter meur. Da bekrompenheid van de tooneel- vlakte heeft de men chen ertoe gobrachi or. bun ver beeldingen* van oud-leven bulten den schouwburg te gaan brengen. Toen zgn gekomen de vele oud-Amsterdams, Aat- we'pens, Brussels, Parjjs', Dordts, N? uren- bergs enz., die koe gebrekkig en vaak vulgair ook uit een zaken oogpunt veel succes hebben opgeleverd. In Linden en in Weenen beeft men (Eirls-Court, Venedig in Wien) het leven in a? dare steden op deze nieuwe en nog uiterst gebrekkige wjjze 'n uèae gebracht. Alweei hoe gebrekkig en onvolledig ook een succes, evenals Japan in Groningen, everals z oreel andere dergelgke voorstellingen. Ditzelfde streven vinden wjj dit jaar weer heel eigen aardig in de Utr chtsohe studentenfeesten. En al was ei hier natuurljjk geen arder motief dan bet vieren van eed herinneringsfeest, dat de menschen tuk zgn op zulk oen verbeelding bleak door den ontzettenden toevloed van bezoekers toch ruimschoots Men stelle zioh maar eens voor, dat men het Ro- meinsche Forum in werkelijke grootte herschept. Dat Forum wordt bevolkt met menschen, die voort durend en Édüwkeurig het Remeinsche klassieke leven langen; hun gedragsljjn vaststellen of wgzigen alnaarmate n '•■paalde groep uit ons volk, wier belangen nochtans weer strjjdig zgn niet die van 'n ander deel der natie, hen weet te winnen voor hetgeen op dat oogenblik voor- deelig is voor die weinigen, en mogrljjk 'n nadeel voor velen. Het is 'n oude waarheid, dat diegene zioh het best warmt, die het dichtst bjj het vuur zit. De feiten, waarom het hier gaat, zgn bekend. Plot seling brengt d* Staatscourant de tjjding, dat het invoer recht op sneade, oianjes, gember, beduidend is verhoogd tegen primo Augustus van dit jaar. Ziedaar voor velen 'n ramp, voor velen 'n buiterkansje. Wie verkocht heef onder de oude verhoadiegen, en leveren moet onder d-< nieuwe, zit erin. En de gansche handel ondergaat de gevolgen. Iedereen ziet in, hoeveel belangen er aan zoo'n tarief- wjjziging vastzitten. En geen verwondering baart het dan ook, dat uit den kring der g ïuteresseerden 'n vraag gaat naar het departement van Finaccën, in hoeverre de nieuwe maatregel nog herroepeljjk is of vatbaar is voor opschoiticg. Minister De Meester antwoordt me' stelligheid: »Het besluit staat onomslooteljjk vast.» De handel weet nu, waaraan men zioh te houden heel' De minister heeft gesproken, het feit staat vast. Allerle' transacties komen met het oog daarop tot stand. Tot plotseling het bericht versohjjnt, dat er uitstel komt van 'n jaar. De Kamer is in ruste, en vóór zij weer bijeenkomt, zal deze zaak geregeld zijn De eigenlijke toedracht van feite», als de onderhavige, komt men niet te weten. De wegen der diplomatie, óók der binnenlandsche zjjn ondoorgrondelijk. Er zullen onvoorziene omstan digheden ter tafel kome^, die 's ministers veranderde gedragslijn verklaren en rechtvaardigen Of ze zullen in vage termen, waaruit ge lezen kunt, wat u behcagt. worden omschreven. En er zal Rotierdamsch voordeel zjjn, tegen Amsterdamsche nadoelen in den breede opwegend. En de doofpot des verledens zal liefderijk alles bedekken. En nu geldt het hier nog slechts een fiscale maatregel. Maar 'n vingerwijzing is dit alles, die ernstig aanduidt, waar we héén zouden gaan, zoo dra een beschermend stelsel tot uitvoering moest komen. Dan zonden dingen als deze schering en inslag worden aan het departement van Financiën, de óóne groep kooplieden zou haren machtigen man uitspelen tegen de lieden van invloed, die door de andere groep in het krijt zouden worden gebracht. We zgn in afwaohting van de opheldering, die de zonderlinge houding van minister De Meester in deze kwestie verklaart Inmiddels mag het zjjn nut hebben, scherp te doen uitkomen, wat de heillooze gevolgen zijn, indien de overheid maatregelen kiest, waarvan A.'s dood en B.'s brood het onvermijdelijk gevolg zjjn. Het schoone adagium, „dat allen gelijk zijn voor de wet" wordt nooit doodelijker bedreigd, dan wanneer de staat zioh mengen gaat in de détails van het verkeer. Trnmiyn AlkmaarCudkarspel. De Raad van Ondkarspel besloot, onder zekere voor waarden, concessie te veileenen aan de heeren Eeoen c.=. voor dun aanleg en de - xploit .'ie eener tramljjn vau Alk maar nas Ondkarspel. Zonderling. De wielrijder, die eergisteren op den Onden Rozeudaal sohen weg te Arnhem in volle vaart een belling atkomend tegen een boom vloog en bewusteloos per brancard naar het stedeljjk ziekenhuis werd vervoerd, is nog steeds niet tot het bewas'zgn ternggekeerd. Het zonderlingst ia, dat hjj met open oogen ligt te staren eu wel voedsel tot zich neemt, maar dat er niets uit hem te krjjgeu is. Op hem werd niets gevonden, dat tot herkenning kan dieren. In zgn tabaksdoos stonden eenige letters. Met moeite werden deze ontcjjferd en toen las men koop je tabak zelff (Tel.) Vergeeische poging. Eau gedetineerde, die voor het kantongerecht te Zotten meest versohjjnen, ontvluchtte het ïechtsgebouw, toen de veldwachter hem naar de gevangenis wilde overbrengen De deurwaarder Sohnltz holde hem achterna en pakte hem op den Martinotsingel. De m?.n werd na spoedig achter slot en grendel gebracht. Branden. Een hevige brand 's uitgebroken in het uitgestrekte IJ horsier heideveld, Drenthe. De in den omtrek wonende boeren zgn niet bjj machte den brand te kannen starten Gistermorgen is te Warnsveld de boerderjj van der- heel Stegemau »De Tabakschnnr* gehesten, totaal afge brand. Van den inboedel is weinig gered. Ook een hooi berg werd in asoh gelegd. Oorzaak onbekendalles was verzekerd. acteeren. De bezoekers zullen eensdeels in staat zgn uit enkele punten, waar zij voor het publiek niet zicht baar zullen zijn, dit leren gade te slaan, andersdeels een bezoek kunnen brengen aan het plein, de tempels, de woonhuizen en de badplaatsen maar dan met zoo danige kleeding en gedraging, dat zij meewerken tot beboud van het geheele effect. Wjj willen zoo een eenige aanschouwelijke les in geschiedenis geven. En wanneer het gelukt zulk een Forum met weten schappelijke nauwkeurigheid te doen herrijzen, wanreer er gepaste reclame voor wordt gemaakt en vooral op de geschiedkundige nauwkeurigheid wordt gewezen, wanneer men zorgt dat de voorstellingen vallen in het badseizoen, zoodat of uit de Hollandsohe zeebadplaatsen, of uit de Duitscbe velen zullen overkomen, is het dan niet welhaast zeker, dat duizenden in Europa hun reis zoo zullen inriohten, dat zij deze eenige gelegenheid om geschiedenis te „zien" niet missen Ei wanneer dit met het Forum mogeljjk is, zou dan ook het oud-Egyptische, het Babylonische, het Griek- Bche, het middeleeuwsche leven niet op deze zelfde wijze kunnen worden gereconstrueerd. Zal men ook niet b. v. het leven kuinen recunstrueeren, gelijk het in beroemde romans wjj noemen nu maarThe last days of Pompeji en „Quo Vadis" is beschreven, gedeeltelijk met de figuren die in deze roman optreden Er zjjn natuurljjk een heirleger bezwaren. De zaak moet breed opgevat, goed gefinancierd en ruim aange kondigd worden. Er moeten handige decoratieschilders aan te pas komen, die zelfs bergen weten te doen ver rijzen. Er moeten geleerden gevonden worden die de gegevens bjjeenverzamelen, organisators, die de zaak weten te leiden. En vooral -- er moeten heel wat menschen gevonden worden, gescbikt en bereid om dit abnormaal groote tooneel te bevolken. Slaagt men er echter in een groot aantal goed ter faam bekend staande en niet onbeschaafde menschen in een gegeven stad voor dit doel bjjeen te brengen, dan heeft men tegeljjkertjjd een kern, die de ondernemende stad later in staat zal stellen ineer dergeljjke onderne mingen in het leven te roepen juist als in Oberam mergau en ten slotte wellicht een reeks van zulke historische verbeeldingen te geven, die een niet genoeg te waardeeren cursus in beschavingsgeschiedenis zouden zjjn en de stad in kwestie voor goed tot een centrum van groot vreemdelingenverkeer van den allereersten rang zouden maken. Een ander groot bezwaar is, dat men in Nederland nooit al willen gelooven dat bezoekers bereid zullen zjjn aan een verkleedpartij aiee te doen. Nu ja zoo Donderdagmiddag omstreeks 12 aar ie te Ondkarspel afgebrand het perceel bewoond door den eigenaar J, K. en door E. Z. te Noor J-Soharwoade. Niets is gered kannen wo den. Oorzaak onbekend. Vreemdelingen te Vergen. Pension «Beau li en". Mevr. C. BloaiBruin, Alkmaar; mej. H. Ankersmit, Watergraafsmeer; mej. H, Ankersmit, Deventer; mej. C, Oheriex, Amsterdam; Je heer W. de Haan, maj. W. de Haan, Darmstadt; de heer Jac. de Haan en familie, Rotterdamde heer eu mevr. H. Henkels, Amsterdam; mevr. P. H. Foruijjoe van Voorthajjsen, Wervershoofde heer en mevr. dr. Plomp, Hoorn; de heer G. de Hoop Scheffer, de heer G. Keiler, Amsterdam. Pension >Kennemeroor d". De heer H. Hodig en familie, Rotterdam; mej. de Vries, Enkhnizen; mevr. Sehotte de Vries, Hoorn; dameB Fonteis, mej. Bruins, üt-ecbf; de heer de Marree, Deventer; mej.d* Mansfeld, Utrecht; mej. de Marree, Rotterdam; de heer Kruisman en familie, de heer en mevr. van Hattum, mej. Lujjk, Dordrecht; de heer en mevr. Veerman, mej. Bekker, Utreoht. Pension «Holland". De heer H. H. van Dam en familie, Rotterdamde heer J. A. van Dintsr en ftmilie, Haarlem. Pension „Bosch lost". De heer T. Sabel en familie, Zaandam de heer G. Sohipper Ps. en familie, Amsterdam de heer W. Sohipper en familie, Zaandam; mej L, Gerritz, mej. A. Lafontaine mej. J. Lotgering, Pension „Zomerlns t." De heer H. C. van Oort en familie, Utreobt; de heer Wjjobgel en familie, Alkmaar. Pension «Dninzich t". De heer J. Wittpen, dames Meekers, mej. A. Couwenberg, familie Lnjjks, familie van Dalsnm, Amsterdam. Pension »'t Witte Hnis". De heer D. van Leeuwen en lamilie, mej. Merkene, Amsterdam familie Bregman, den Haag; de heer mr. J. K-.lff en familie, Amsterdam de heer C. Kroon en familie, Gouda. •Lunch roo m". Mej. H. Hallo, Utreohtfamilie B. Hangjas, Amsterdam dames Niemejjer, Arnhem, Bjj pari'culieien of op zich zeil wonendeDe heer B. G. Frnithof en familie, de heer F. Wolff en familie, Amsterdam; mevr. Wed. A. P. de Lange, joffr. J. Dor beek en dienstbode, de heer mr. 0. J. de Lange en familie, Alkmaar de heer Polak en familie, Amiterdam Mevr. L, van OogBlok, Haarlem de heer P. Swart, de heer en mevr. Huiske, Wormerveer; de heer en mevr. ór. Bronsveld, Hoornmej. J. Bant, Heerenveen mej. J. Bis, Meppel de heer T. Kroon eu familie, familie Brnin, Hoorn de heer A. H. Drielsma en familie, Eist bjj Ngmegen; de heer J. Bots en familie, familie de Son- navilie Sr., familie H. J. Vonk, Alkmaarmevr. van Hontnm en 2 kinderen, Arnhem; familie J. Kloppen burg, mej. D. Polak, dames Swart, Hoornfamilie J. E. Bouteljó, familie D. J. Broekens mej. Losing, mej. van Lsuwen, Amsterdam; dames A. W., en A. M. Farbei, mej. C C. M. Keesom, familie mr. H. P. M. Kraakman, familie H. Lind, Alkmaar; mej. M. SwitseiPurmerend. Totaal f02 personen. Alkmaar, 27 Juli. Aangevoerd 374 stapels, wegende 177024 kilogrammen. Kleine kaas f 30.—, commissie f 28.Middelbare f 29. Alkmaab, 27 Jnli. Aangev. 28 mudden. Tarwe f 0,— a 0,— haver f 4,10 a f 4.25 bruine boonen f 9,50 a f 10, vale erwten f witte boonen f 12, karweizaad (nieuw) f 14.25. Afalagvereeniging. Peau erend, Beemstrr en omstreden Op de afslagmarkt werd den 27 verhandeld; p. Peulen f 4.40 a 8.— p. 100 pond, 1875 pond, doperwten f 2.50 a 2.per zak tuinboonen 18 a 34 ot p. zak, Blaboonen f 0.40 a 0.58 p. 10C0, sngboonen I 1.55 a 0.70, peren f'2.50 a per mand, wortelen li a 0 ct. per bos, klapbessen 0.85 a 1.85 p. dnbbele mand aalbessen 6 a 8 ct aardappelen f 0.— 0.—, per mand. frambozen 0 a 0 ct. p. pond. Broek or lanqkdijk 27 Juli. Heden werden besteed voor Aardappelengladbl. 0.60 a 0 80, id. graafjes f 0.80 a 0.90 id. ronde 1 0.— a 0.— id. mnizen 0.35 a 0.75, id. kleine, f C.a 0.wortelen f 140 a 2.60. bloemkool le soort f4.— a 7.25 '2e soort 2.30 a 2.50 p. 100. Roode kool f 5.50 a 7.25 Gele kool 4 5.25 a 0,Witte kool f 0.— a 0,zilvernien 0.a 0,slaboonen f 0.09 a 0.10 p. K, allergunstigst gelegen op een minuut afstand van het station. Te bevragen bjj Jn. BLANKENDAAL, te Bergen (N.-H.) zal men zeggen een handig architect zal zeker hel geheel zóó kunnen bouwen dat er verscheiden plaatsen zullen zjjn, vanwaar uit men een overzicht zal hebben over het geheel zonder zelf gezien te worden. Doch dit is niet het ware. Het ware is zelf in die huizen te gaan. zelf de vertooningen der heidensche plechtigheden, het leven in- en buitenshuis mee te maken. Doch weinigen zullen bereid zjjn zich daarvoor te verkleeden Daai tegen is aan te voeren, dat men voor zooiets buitengewoons, waarvoor men een extra reis maakt, toch ook wel de kleine moeite van verkleeden zal over hebben Bovendien moet men het den gasten zoo gemakkeljjk mogeljjk mi ken. Men moet een kleeding bedenken, die uiterst dun en goedkoop is, zoo is ingericht, dat zü over het moderne kleed kan worden aangetrokken en dat zjj óf na gebruik kan worden weggeworpen óf zóó volgens de strengste voorschriften der hygiëne en met veel hygië nisch vertoon kan woiden gereinigd, dat het onsmakelijke idee geheel verdwjjnt. Wil men overigens een analogon in het groote toeristenverkeer van een geheel wat minder gemotiveerde verkleedpartjjdan ga men eens nabjj Salzburg hjj de zoutmjjnen zien hoe alle toeristen zich verkleeaen en dat niettegenstaande de groote Baedeker van de daar verstrekte kleeding zegtsnicht sauber.* Ook een bezwaar is dat velen van hen, die het meest bjj zulk een plan zouden profiteeren, de veelbesproken «Middenstanders*, de laatsten zullen zjjn om in te zien dat het plan goed is, de laatsten ook om de hand aan den ploeg te slaan. Doch gelukkig zjjn er in den laatsten tjjd ook onder hen menschen gevonden, die begrjjpen, dat er eens iets buitengewoons gedaan moet worden, dat men met klagen alléén er niet komt. Nu is het plan on-Nederlandsch Het is vrjj zeker, dat het binnenkort verwezenlijkt zal worden, het hangt in de lucht, doch het is waarschijnlijk dat men ergens in het buitenland de vruchten zal plukken. Dit te verhinderen, te trachten voor Nederland eau (linken brok te redden van de groote taart van het groote, internationale vreemdelingenverkeer, is het doei van rnjjn ingezonden stuk. Wil iemand, die in staat is om met goede kans op succes het initiatief te nemen er meer van welen, ik stel gaarne een meer uitgewerkt plan ter zjjner beschikking mits Nederland ervan profi teere.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2