HEERENKLEEDIN G naar maat. Lusol- Licht Nuts-Spaarbank Sterke BADSPONSEN is BlJLUüS' HooHi is Colons Kogen-, fel-eo Beerputten, Kolken, enz. Gas- d Waterleiding, SpreekbaizenElectrische Schellen Sigarenmagazijn LUNCHROOM J. I». KREB, Banketbakkerij. - Magazijn van Comestibles.' ginii-Mitauiij ioi mm na mm Intercommunale Hypotheekbank, MI ENT, 25. AL KM A AH. NATIONAAL SCHEEPSVERBAND CA R B O LI NE HM „Utrecht" M. A. Erkamp, A. B OS,Zaadmarkt 69. Betonfabriek Landbouwcrediet, li e ii i; e - KINADRUPPELS VAN D», DE VRIJ TYPHUSGEVAAB Int. Tel. 5395. AMSTERDAM. Heerengracht 130. W. F. STOEL A Zoon, Alkmaar. KLUIT. Alkmaar. - GEEST 15 10. «F* WAAROM WAAROM VERBETERDE Bascules, Ketting-Eggen. Wanmolens. Zeeften. Tuinstoelen en Baukeu, enz. (Lancashire Yorkshire Railway). Doelenstraat, Alkmaar. J. E. LINDEMAN. Hot reeds 20 jaar bestaande adres voor den aanleg van Alkmaar, Voordam C 13. REIJNVAANS Sigaren. Ijangestraat 59. BRLÊLAAN, rechts 2 minuten vanaf het station. Beleefd aanbevelend. O. W. v. d. Veen, Fnidsen 71. Aug. Maschmeijer. THOS. H. WHITTICK Co. D. A. WISSELINK te Alkmaar. T rnwoners van HOOHN, wy wyzen U op het geval van typhus, dat in Uw gemeente voorkomt. Men zy daarom voorzichtig bij de keuze van zyn Melk De eenig aan bevelenswaardige is de ziektekiem-vrije Melk verkrijgbaar bij onzen vertegen woordiger, JACOB POI^AK, O root© INoord 30. St oomzuivelfabriek L U R E K A" De Vennootschap verstrekt Geld onder Scheepsverband met en zonder com bi natie van Levensverzekering en geeft Pandbrieven uit, rentende 4 ll» in stukken van f 1000.—, f 500.— en f 100 welke verkrijgbaar zijn bij de firma tl© Lange Ac d© >loraaz, Alkmaar, l°nrdl^eb-ruiu1 °-m verrottinS van alle soorten hout tegen te gaan, geeft tevens ïooie bruine verfkleur op het hout, wordt steeds toegepast voor Schuren, bontanvt!!861' Karren, Wagens, Ladders, Veranda's, Vochtige Muren, onder houten Vloeren, voor het verwyderen van zwam en paddenstoelen en verder <>p alle planken gebouwen en hout wat aan grond en openlucht is bloot gesteld is liet aangewezen licht voor Kerken, Hotels, Herbergen, Studeer- en Huis kamers. Plaatsbaar op elke lamp, weinig verbruikend, hooge lichtkracht, geen onderhoud, altijd gereed. Agent Fnidsen C 60, Alkmaar. STOOM MOTOR- en ZEIL VAARTUIGEN s* SCHEEPSHELLINGEN %-+- &*- IS*- (£♦- i£*- Herstelplaats van motoren, stoom- en andere werktuigen IJzeren Vletten te huur zijn zeer voordeelig te verkrijgen by Verkrijgbaar bij ALLE GROSSIERS in GEDISTIL LEERD. Geregelde stoomvaarttusschen Amsterdam en Hull-Goole. Speciaal ingericht tot het maken van werken in gewapend beton, als Bi uggen, Duikers, Fundeeringen, Ier- en Provisiekelders, Regenbakken, Schoeiingen, Dampalen, Vloeren, enz. enz. is by M. A. Erkamp, Eenigst adres voor DAGELIJKS gelegenheid tot liet gebruik van DINERS en PLATS DU JOUR. N A MULE- en RUCHTENIJS per portie, en diverse BIEREN uit het ijs. Uitzenden van dagelyksche DINERS. Geregelde wekelyksche afvaarten van Londen (via Southampton) en van Southampton (direct). Het beste en billjjkste adrësT Voor het leveren van PARTIJEN met inbegrip van Servies enz. is Dagelyksche DINERS aan hnis. wit, rood en blauw, hard en meskant a»5° e 11 meer verdienste per dag. AMSTERDAM, Keizersgracht 203. Heereugracht -45O, Amsterdam Uitgifte van 4 Pandbrieven, in stukken van f ÏOOO, f 5öO en f ÏOO verkrygbaar by den heer Gebroeders SCHENK E, CARB0L1NEUM „Utrecht" is verkrijgbaar aan onderstaande adressen Toiguodi S proceal rente ovei alle Inlagen van af een galden. J)e lente vau nieuwe iuUiten gaat in den IBJen der zelfde, respectievelijk den Isten der volgende maand ziniAunN Baandag tan 1011 uur voormiddag». Woensdag 6- 7 namiddags. 'taterdag 7—8 in honderden gemeenten van ons land verspreid Voo'rhmden bij P.HOPP NICHTCflF SCMEDMI Eehle OudeJrnrvrr P. HOPPE. Let op cachet en kvrkbrand. J. KRILLER M. ELDER D. TROMP Jac. STOOTEN D. WOUD J. MOLENAAR J. APPEL C. BESSE Wzd. J. MULDER C. SCHIPPER üzu. R. .K. KOPPE Zn. J. MES3CHAERT Q. SLOOTEN Gebr. W. C. POLAND J. TERLUIN C. HOOGZAAD J. BRUIN A. GROOT Wed. D. POL AND C. GROOT W. KLAVER Johb. HILLE W. BAKKER J. MEIJER K. LEEGWATER J. TUIJNMAN J. MELKER H. C0N1JN J. v. d. PLAS C. Azn. G. ZWART Gebr. APELDOORN II. VAN STEEG N. BOLT EN ENGERING KUNST C. RES C. KABEL B. NIJMAN II. HEESTERBEEK Mr. Timmerman Stompetoreu. Sebermerboru. Oterleek. Gruotiebermer. in Verfwaren Mr. Timmerman Scheepsmaker Timmerman Aannemers in Bouwmaterialen Houthandel Timmerlieden Mr. Timmerman Scheepsmaker Mr. Timmerman De Rij Gra JP ift. Mr. Scheepsmaker Mr. Timmerman Steenkolenhandel Mr. Timmerman Timmerlieden Mr. Timmerman Westgrattdijk. Oostgraftdijk. Akersloot. V Oudorp. St. Pankras. Heet Lugowaard Draai. Hensbroek Rustenburg. Ursem. Bergen. Egmoud a.d. Hoef. aan Zee. Binnen. Heilo. Limmeu. y> Castrieum, n Heemskerk. In alle andere gemeenten worden verkoopers gevraagd. ■•et tsclTsresdr «tooioschepeu, la verbladlag Het geheel JUageUsd. 1 Itiauateade gelegeaheld vaor het vervoer vss groeatea, vruchten, vleeaeh ea dergelijke artlkelea. Vm ABiTKBIlAB i lederen BI.\8UAB- ea KATtBUAUAVONU. Adres by de AGENTEN.- Gebroeders SCHEUER. e»'* wordt de naam van den fabrikant door duizenden dankbaie moeders met eere genoemd dit HAABW ATBR bet middel bi> uitnemendheid is tot bet dooden van alle Hooldonteinheden, Hel bevordert den haargroeiis volkomen onschadeljjk en heeft dit meer dan 25 jaren bewezen. Pi Ijs Bh, 94 ea AH Cleat per tlacou. Let by bet koopen op den naam I. BIJI.OUS in de flttch en op het etiket gedrukt. Weder verkoopers wenden zich tot der Fabrikant J BIJLOOS te Alkmaar. (IÏ4TEHH HESiHHBIi%Ulv) Bteeda voorradigi CONCURREERENDE PRIJZEN. IÜ Jaar garaatle. Aanbevelend, raid «ra v «O, ALHBAAU kOOKUHOL IiANDIOH Hoorn, Uravenhage, Delft, Kaasmarkt 16. Molenstraat 45. Koornmarkt 99 Lelden, Kort Rapenburg hoek Breestraat. Kapitaaltwee nllllueu Hulden, waarvan geheel geplaatst on volgestort f 1.000.000.— De VENNOOTSCHAP verleent dredleten, neem gcldea In déponlto, belast zich met den aan- ei verkoop van effecteu en coupons, slnit helee ulugea en prolongatlFa en verricht verder allt werkzaamheden tot het Kassiersvak behoorendt-. Staat op SC Juni 1906. Loopende Credieten f l.ui.ëM.ssi Deposito'ssn.ur.99j ReserT0IA9.A44.ir J. M. DE SONNAVILLE, J. p. M O E N 8, Vice-President-Commissaris. Direotenr. „MATASI BAS". Aanbevelend, W. RH AMI K. Naar Zuïd-Afrika per Union-Castle Lijn. ■dMLU A xpeditie van goederen en Psss«8iers bjj de Afienten te A m s t e r d a m, DE VRIES k Co., De Royterkade 100. uoi aaaage ook door HU1JMAN A SCHUURMAN'» Scheepsagentuur, Reguliersbreestraat 1. Banketbakker en kok. Telephooa No. 94. «e|. C. H. hlUIOAU, Leerares Plauo ca Theorie. Mient C 15, ALKMAAR. S[ reekaren Woensdag,Donderdag en Vrjjdag van 1a u Metselsteen loiert voor lagen ptjjs de BKHUUH 91'UUL. fABBlUB van view' Voor het bretcu van kOHEH, MOkkisik en andere artikelen zoeken wjj vrouweljjke zoowel al» manneljjke personen alt elkeu stand, onverschillig waar woonaoht'g. Eenvoudige en vlugge arbeid gedurende bet geheele jaar. Vakkennis onnoodig. Wjj koopen het werk. Bestrijding van lillM'llMI'lUOl'ltc. HleekSElit-llt. Vlal.i- lin (Binuenkoorts), Alremci-lie Xwuktr. voortdurende Hoofdpijn en Gebrek tlan crllii.t. H>G EclltO dragen buiten 011 ile roode doos mijn naam onder aevenataaud fabrieksmerk. Men lette daarop. Zij zijn overal verkrijgbaar - 9*rf|® Chemische Fabriek van H. NANNING. den Haag. Vraagt overal AAASIKV t GIWITSTAAI. n 11.94 der lllerllescli per lliertleach IO.IO. Ve»kmgbz.i by do Firms J. SCHOUTEN k Co., ANS1NQH fc ME8MAN mJNlERÜl' LSLCTHOUËER U Alkmaar. Ook rechtstreek» eu irancn i «h kt van de labriek tegin iazeudiug van postwissel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3