UOTEL WIJNKAMP, Table r>' Höte 5 uur, Hotel-Restaurant PROOT, PLAT Dü JOÜB f0.60, DINERS il 1125 Café „OOIEVAAR", 10 fan 1. Café „Nieuwpoort". „De Onderneming", Café Duinverm Halt Fietsrijders! „Café Hilbrand" Bergen, eeziclit is VI28 JULI tot OD iet 14 AUGUSTUS SCHOOLBOEKEN II HEUs. COSTER ZOON, VLIEGENVANGERS iin m E. BROERS. Nellg en Vosje TC MERK T. CROK, Ml De Alkmaarsche IJzer- en Metaalgieterij, Alkmaar. De nieuwste Japongarneering s a ALBADA VOORAAN. „De Nachtegaal MELKSALON Bad-Hótel „WELGELEGEN" UITSPANNING. „De Ooievaar Dr. A. TUIJL, Geld beschikbaar. jnzaadkoeken, WESTZAAN J. LIND Hz. Aanbevelenswaardige adressen van Hotels en Pensions. LANGESTRAAT 53, LANGESTRAAT 73. Uitspanning. HEILOÖ, J. RUITER Melksalon Ruime stalling. Jb. HALFF, bij de Prot. Kerk. Hotel en Stalhouderij Café Aestaurant niet te consulteeren. NIEROP SLOTHOUBER Zomersproetenzalf. NIEROP SLOTHOUBER, Langestraat 83, Alkmaar. Zuivere Murwe Fabriek van gas-, petroleum-, benzine- en zuiggas-motoren. KINDEREN EN ZWAKKEN u CL X N Zyden Stoften, Linten, Kanten, Kantstof, Kragen, Knoopen, Balons, Broderies, enz. enz., MERK OP, dat trots toenemende concur- rentie de omzet van ALBADA steeds toeneemt. I Ter vervanging van NATUURBOTER, om te koken, om te braden, om te stoven staat Prijs 40 Cent per '/2 kilo. Café-Restaurant Plat du Jour 122 uur. DINERS van 5—7 uur. Nabij het station der H. IJ. S. M Aanbevelend, 11. v. cl. Sleesen. PAARDENMARKT 6. zonder verpl. van wijn. Wed. 8CHWANER-ZIJLSTRA. Bezoekt de bij de Groote Kerk, ALZS.MAAR. Abonnement voor Diners. FRAAIE TUIN liitaevoort, Alkmaar. Gelegenheid voor Pension tegen matigen prijs M. DEK.KLER. HOTEL-RESTAURANT, PENSION Groote Speeltuin. op 't WOUD. De wandeling der toekomst. Wed. P. HILBRAND. te Egmond aan Zee. Flink Terras en direct aan Zee gelegen. Goede consumptie. Fft, J. van Sohaik. De beste gelegenheid voor UITSPANNING, te EGMOND AAN ZEE is i»u Gunstig gelegen aan uitstekend viscbwater. H. ZOINT JJESJEJ. Algemeeue Boekhandel. Voordam, tegenover de Kaasmarkt. Verkrijgbaar bij Verkrijgbaar bij u 212 cents SIGAREN, kuuneu H H. Rookers met het volste vertrouwen worden aanbevolen. Maak eens kennis met ons nieuwe middel „VIJGENHONIG" voor hoestenden. Bij dezen bericht ik IJ, dat ik over de door Uwe fabriek op 15 November 1905 geleverde zuiggasmotor van 20 effectieve paardekraeht en complete drievoudige maalinrichting, ten volle tevreden beu. De motor werkt zeer regelmatig en gebruikt in een werkdag van 10 uren 70 K.G. anthraciet en maalt met de nieuwe systeem maalin richting, ruim 300 mud rogge in 10 uren. Bij zeer scherpe steenen heb ik 45 mud goed fijngemalen per uur. Ik kan daarom dan ook, iedere molenaar een dergelijke inrichting met warmte aanbevelen. Aan belangstellenden stel ik mijne iuricbtiug ter bezichtiging. Beverwijk, 14 Juni 1906. Hoogachtend, U.Ed. Dw. Dienaar (w. g.) S. N. SMIT. aöetoPÊR&Kti-PAK UCfoPLRAKC PAK G V N *n -r* V A u a> IN zoowel in de fijnste als meer gewone soorten ALSMEDE VUERINGSSATINETS en alle verdere NAAISTERS-ARTIKELEN vindt men in zeer groote keuze by ft ft MI ENT 1 - ALKMAAR. B©8li8t beste adres voor Costuumnaaisters en wederverkoopers. AliklAAR. BOND»-HOTEL AN. W. B. Bontin-Hotel A. X. B. Peuloepr||R fS.OO per dag. I.oglea wet degelijk ontb(|t t l.TA. Beleefd aanbevelend, Nieuw gebouwde Zeel voor aparte IMeers en Vergaderingen. Hulae «tailing voor Rijtuigen en Rijwielen Wordt gewaarschuwd voor het vertrek der Stoomtram. Beleefd aanbevelend, Jb. ROL. Schoon gelegen aan de Nieuwpoortnlaaa 04, in de onmiddellijke nabjiheid van het HelloPrbonch, ge heel naar de eischen dea tijde ingericht Café Blllard, met Hinken Speeltuin, Priëelen en Waranda's, wordt het pnblink van Alkmaar en Omstreken beleefd aanbevelen. H Hl LOO. met «ezriligrn, raar de siechta d«s tjjda iueerichten llieeluln en gelegenheid tot KNHGUit. n de onmiddellijke omgeving van Dulu en de bekende beukraboeaea. Prlwa coasuwpfle. Hlll(Jke pryr.cn Aanbevelend, C. BRUIN. op 2 minuten afstand van bet Tremsiation, met beerlgk Boschgezicht en gelegenheid tot buitenzitten is beslist het meest aan te bevelen. Voor het vertrek der Tram wordt gewaarschuwd. Aanbevelend, H. SCHOI TUK. i»v Halverwege den weg van BERGEN naar EGMOND. Heerl||ke speeltuin wet zitjes op het duin. Gemakkelijk te bereiken met de langs belde uiteinden gaande Stoomtram van Alkmaar. Aanbevelend, M. IWAAI Wl. aan de dorpstraat tusecbeu het station en halte. Hulp. kisten A. N. W. B. en Motor W. B. Ruime, luoht'ge zalen, prachtig zitje onder hooge boomen. Stalling voor daarden, rijtuigen, auto's en fietsen. Prima Conauwptle. BlllJJke prj|zea. Aanbwtlend HHROND AAN 1BE. Caté, Restaurant, Cltapauulng. Ligt het schoontt, ruttig en direct aan ZEE. Prachtig TERRA8, moo:e vV ARANDA's, met riant uitziekt over STRAND en ZEE. Speciale inrichting voor te geven Zeebaden cn enorme voorraad bekleede eu onbekleede Strandetoelen Goede CONSUMPTIE. Beste KEUKEN. Nette BEDIENING. Matige PENSION-PRIJZEN. Aanbevelend, P. de «RA A PP. z Kulwe frlssche klalilni ARcalolm terrein voor B||tulgen. «root lokaal voor aeliool- fcest, pari (Jen ear. Aar.bevelend «Fb. HALPP. II 1 T O U H 0 T. Bondti hotel A. N. II', H HRT Hulae berging; voor Autowoblelea eu Pletsen Aanbevelend, Groote en kleine sommen beschikbaar voor le en 2e hypotheek, tegen lage rente. Br. fr. onder letter Z 16, Bureau van dit blad. voor alle INRIOHTIN GEN VAN ONDERWIJS worden gek aft 8 poe dij geleverd door ALKMAAR. De beide wettig gedeponeerde merken Pabrlekswcrk gedeponeerd van Verkoopers en g. bruikers hebben op aanvrage steeds toegang tot uiyne stoomfabriek »de Waobtsr", om zich van de zuiverheid te overtuigen. Wat alle Moeders moeten lezen! Wanneer de kinderen niet goed tieren, zwak zijn. hangerig en lusteloos, dan lijden de moeders het meest daaronder. Wij willen allen die het aangaat in haar eigen belang verzoeken eens nauwkeurig kennis te nemen van onderstaand schrijven Mijn dochtertje, 7 jaren oud had in het begin van den winter veel gesukkeld aan slijmhoest, koortsen en daarna mazelen. Het kind was lusteloos, ongedurig en zenuwachtig en had hoegenaamd geen eetlust. Men heeft mij toen Uwe SANÖUINOSE aangeraden, en sedert zij dat middel geregeld gebruikt, is bij haar eene geheele verandering ten goede gekomen. Mijn kind is weer vroolijk en levenslustig, slaapt geruster, heeft nu weer goeden eetlust en geregelde goede spijsverteering (waarmede het vroeger ook sukkelde). Ik kan niet anders dan Uwe SANÖUINOSE aanbevelenen U moogt gerust van mijne verklaring gebruik maken. 3e Helmersstraat 31, Amsterdam. Met alle hoogachting, (w.g.) Mevr. E. J. AKIJ8— PERRIN. Onze SANÖUINOSE wordt verkocht in groote, vierkante, groene flacons, houdende ruim 300 gram. kost per flacon f 1.50, 6 flacons f8,12 flacons f 15, WACHT U VOOR NAMAAK Iu d~ muesto gevallen is tweemaal par dag eau «etlepel (15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon 10 dagen, en kost U de behandeling slechts 12'/a of 15 ets. per «lag. Wat ia goedkoeper daa eenlg ander dergelijk middel. Pips per fl. f 1.50, 6fl. f8.— 12 fl. f 15.Te Alkmaar verktjjgbaar bjj NIEROP en SLOTHOUBER, SCHOUTEN eu Go., ANSINGHen MESMAN, Apothekers. VAN DAM k Co., Den Haag. Attest. Aan de Alkmaarsche IJzer- en MetaalgieterijAlkmaar. ^KiNDmEL"1!1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4