No. 176. Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s 1906. ZATERDAG 28 JULI. Stedelijk Museum. Landweer. HOORNSCHE BRIEVEN. BINNENLAND. l)eze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk 1 I, Afzonderlijke nummers 3 Cents Telefoonnummer Prijs der gewone advertentifin Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Jongene en Meisjes. 't Recht van den sterkste of de Sterkte van het recht? ui. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT Kostelocze bezichtiging op Zondag 29 Jali a.s., 's mid* dags van 1 tot 3 aar. Kinderen beneden 12 jaar worden niet toegelaten, die an 12 tot 16 jaar slechts onder geleide. u« Mnrieaeestcr der gemeente Alkmaar herinnert dea verlofgangers der militie van de llcktlag 1898, die bestemd ajjn op 1 Augus ta* 19Ok naar de landweer over te gaan, nan kunne verplichting om zleh n* l Augustus ÏOOO doch véor of op SO Augustus d. n. v. ter gemeente-secretnrle nnn te melden, onder overlegging van hun militair zakboekje. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, Juli 1906. G. RIPPING. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeento Alzkaik brengen ter kennis van ouders of verzorgen van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen veer jongens of voor meisjes in deze gemeente wen» «chen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, oek voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, van 8 tot en met ÏO Augustus a.s., des avonds van 8 ure ten stadhnize. Herhalingsonderwijs zal omvatten a. de Wederlandsche taal i ti. het rekenen c. het boekhouden, het liandelarekenea, het In richten van eenvoudige administratie d. indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin- selen der Fransche, Italische en Hngelsche taal e. de HUtflge handwerken voor meisjes. Het schoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.60; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de school bezoekende, per kind f 1.voor eik kind meer, per kind f 0,60. Voor min ver mogeaden ia slechts de helft en voor oavermogeaden geen sohoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden oitgenoodigd bij de aangifte het vaoeinebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. Het is geen wonder dat over ons do en dae komt een booze geest van ongeloof, van wantrouwen, vau twgfel op ajjn minst. Het is verklaarbaar dat bjjwgien een stem ming van gedruktheid en moedeloosheid zich van ons meester maakt, een stemming welke ons belet bljj voor waarts te zien en idealen te koesteren. Het is alleszins natuurlgk dat de levensopgewektbeid en de veerkracht en die heerljjke geestdrift de moeder-almee van het beste in een menscb voor een poos ons begeven. Den besten is dit overkomen Groote strjjderg, baan brekers en hervormers, hen die wjj eeren en huldigen als ilegeenen aan wie de mensohheid zooveel te danken heeft voor haren vooruitgang op allerlei gebied, voor ba-e beschaving en ontwikkeling, hebben gekend hun uren van neerslachtigheid en wanhoop, terwjjl ze zuchtend de kreet slaakten»het baat allet niets.* Een oogenblik lieten zjj de* moed zakken, twijfelzuchtig bjj den weg]neerzittend, Na de feesten. Na de feestenSam behoeft zeker niet te vertellen, welke feesten hiermede worden bedoeld. Immers, in een Hoornschen brief sprekende van »feesten«, kan het niet anders, of iedereen weet dat dan bedoeld worden de Rembrandtfeesten, georganiseerd door de Vereeniging tot bevordering van 't Vreemdelingenverkeer in Hoorn en omstreken. Dit behoeft hg dus niet te zeggen. Nog meer mag hg verzwjjgen. 't Is waar, ongetwijfeld zjjn er deze week heel wat brieven geschreven, waarin verteld werd van de feesten, en zeer zeker is dan verhaald hoe vol het was, hoe mooi het was en hoe warm het den Maandag was. Ja, één zal beslist er bjj hebben gezegd, hoe vèr het was. Stelt 1 voor, lezers. Iemand uit Alkmaar miste Zondagavond na afloop van 't vuurwerk den laatsten trein en was genoodzaakt naar huis terug te tippelen. Nu, door die wandeling zal hjj wel weer lenig in de beenen zjjn geworden, ten minste als hij behoorde tot die zeer velen, die zich dien avond met een staanplaatsje op het Doelenplein hebben moeten tevreden stellen. Maar er waren toen nog zoo veel rjjtuigen langs den weg, dat hjj althans wel een eind heeft kunnen mede- i jjden. Dit neemt niet weg, dat hjj althans er bjj ver tellen moest -■ hoe vèr het was Sam evenwel, behoeft dat niet te vertellen. Ook niet hoe mooi het wai en hoe vol het was Immers de Hoornsche abonr.é's en lezers van de Alkmaarsche Courant weten het reeds, uit het Feestnummer, dat met een lovenswaardige vlugheid Maandag-namiddag reeds werd verspreid Dat uitgebreide verslag bespaart Sam veal tjjd en moeite. Veel wat hg anders vertellen afziend vaa alle pogen en worstelen. Hun mond zweeg, de arbeid rustte, de wapenen legden zjj neer. Maar ziet I Zjj kwamen weer tot zioh zelf. Zjj zagen wederom duideljjk den weg dien zjj moesten vervolgen, 't Hart ging weer open voor de vervulling hunner grootscbe roeping en het org tintelde als te voren. In één alae wierpen zjj alle theonetfn van een vergeef t* en geeft niets* omver. Zjj waren weder de oude wakkere kampioenen. Als het zóó kan gaan met de »grootec«, dan is het begrjjpelgk dat het met ons kleine menschjes dikwerf aldus is gesteld. Wjj gelooven als we de wereld ingaan in de sterkte van het recht, in de zegepraal van waarheid, eer- ljjkheid, goede trouw, in den triumf van gerechtigheid, in de macht des lichts, ia den voortgaanden alles trot- seerenden invloed van hooge, reine beginselen. Wjj droomen van een herboren mensob, van een andere, betere maatschappij. Wjj plaateen ons als op een hoogen bergtop, aanschouwend in werkelijkheid wat 't oog des geestes reeds zag lang (e voren. Totdat aan onze verwachtingen de bodem wordt inge slagen We moeten het ondervinden dat da leugen zegepraalt en de waarheid vertreden wordt. We ontwaren dat het recht wordt verkracht en het onrecht sterker is. We nemen waar dat de laster zjjn weg vindt en dat aan dén ingang van bet pad, hetwelk voert naar oprecht heid, een «verboden toegang* staat geschreven. We ervaren dat schjjn en groote woorden, waarachtig heid en een zuiver getuigen tegenhouden en overvleugelen. Wjj zuchten en gaan meezingen het klaaglied welks refrein luidt: »de wereld gaat achteruit", »de mensch - heid beweegt zioh in een cirkelgang'1, «vooruitgang is maar een woord". Anderen kleine, kortzichtige zielen - - zeggen het en wjj praten het na. Weg zangers en profeten 1 Zwjjgt «zieners*, gjj die slechts jjdele droomen droomt! Houdt op te spreken, gg bouwers van luchtkasteelen en najagers van hersen schimmen, gjj die met de band wilt grjjpen naar de maan 1 En wjj lachen uit en bespotten de strjjders voor mooie en goede dingen, want niet waar? de menrch blijft die hg eenmaal is; de mensohheid komt niet op een hoogrer peil te staan wat ie dat wat en wat wezen zal is alreeds geweest. O moordende stemming, gg die doodt allen lust tot inspanning, alle veerkracht om te kampen, alle geestdrift die leidt tot toewijding, gjj die alleen er uitsluitend waarde doet hechten aan het onmiddellijk nattige en practisohe, aau dat wat terstond kan worden gezien ea getast hoe vernietigt gjj den measch, hoe zeer-ontadelt ge hem 1 Zoo sterft een menscb bjj levende ljjve Maar na tjjden van inzinking en doffe moedeloosheid, staat de mensch uit een droeven slaap weer op. De hoog herneemt hare rechten en deze hoor wordt gekoesterd en aan dien goeden engel de hand toegestoken, zoodra de mensch er maar enkelen ziet om zich heen die, alle doodende theoriën ten spjjt en trots alle sombere ge dachten en verlammende beschouwingen welke hg hoort niter, voortgaan hun beste krachten te geren en hun liefde te wjjden aan menschen en aan belangen, welker behartiging is een bouwen op, een gelooven aan de toe komst, een zaaien dat eenmaal zeker maar wanneer een oogst zal doen binnenhalen. De kleinmoedigen en kleingeloovigen hooren dio «enkelen* getuigen en profeteeren in geestdriftige taal. Zjj slaan bun streven gade, zjj aanschouwen hun strjjd, zjj bewonderen hun geduld en volharding, ook waar 't sehjjnt een «ploegen op rotsen*. Zjj zeiven bljjven nog op een afstand staan, zjj halen de schouders nog wel eene medeljjdend-glimlucbend op. Zjj gevoelen iets van deernis met hen, de elachtoffers van oen zoeten waan, totdat zjj den invloed dier helden niet kannen wederstaan en ze komen onder de bekoring van wilde en moest, kan hjj nu in de pen laten, onge twijfeld tot schade van zqn pennenleverancier. Toch móet hjj spreken over de feesten, kén hjj niet zwjjgen van dat, waarvan hem het harte zoo vol is. Geljjk gezegd is, veel kon hjj verzwjjgen, om niet in herhalingen te treden, doch er is genoeg overgebleven om zgn brief te vullen, veel, dat in het bepaalde «verslag* is weg gelaten en jer misschien ook niet in thuis behoorde. Ook zjjn er van die zaken, die, niet gerang schikt kunnende worden onder de afwerking van het programma, wel opgemerkt worden, maar geen plaatsje kunnen vinden in dat officiëele verslag. Ook Sam heeft enkele dingen opgemerkt, heeft hier en daar een uitdrukking opgevangen die hjj wil over vertellen. Acht men het de moeite waard naar zjjn relaas te luisteren, dan leze men verder. In de eerste plaats komt dan de vraag boven waarom zjjn er, die zich hebben onttrokken aan de feesten, die van zooveel voordeel niet alleen, maar ook van zooveel belang zjjn voor onze gemeente Het antwoord is gemakkelijk te vinden, want eigenlijk is het al gegeven in der Gemeente raadszaal. En omdat men toch mag veronder-telleu, dat dèar waarheden, dat daar feiten worden geconstateerd, zal men het Sam niet euvel duiden, als hjj van de daar geuite woorden gebruik maakt. Zooals men dan weet. is een subsidie-aanvraag van het bestuur der V. V. V. V. geketst. En waarom Omdat de meerderheid onzer vroede vaderen ót de feesten afkeurde, omdat ze zjjn een ontheiliging van den Zondag, en ze strjjdan met veler principe; óf omdat men niet sympathiseert met het werken der vereeniging, omdat men denkt, dat de vereeniging door 't organise M en van feesten haai doel niet bereikt óf omdat men het voor velen beter acht te werken dan feest te vieren. hun innerlijke kracht, van hun verzekerdheid, welke hen zeggen doetedele arbeid kan niet vergeefs, een sohoone strjjd voor verheven doeleinden vermag op den duur niet vrachtelooe te wezen. En deze hoop berustend aanv&nkeljjk niet op atevi- gen grondslag, zoodat elk oogenblik het gevaar van nieuwe twjjfelzuoht dreigt, doch nog slechts gebouwd op het streven en de daden van enkelen wordt straks geloof, innerljjke overtuiging, een weten dat allen twgfel buiten sluit, zoodra weer een feit deze zekerheid in den menscb doet geboren worden. De lengen zjj scheen zoo almachtig, zoo sterk, maar ziet de waarheid overwint. Het geloof herneemt zjjn plaats. De listen, de sluwheden, de «kromme wegen» waren zoovele en werden door velerlei gezag gedekt, doch zietl dezen werd alle macht ontnomen: de eerljjk- heid, de oprechtheid, de koninkljjke beginselen braken zioh baan en zegevierden en daarmee begon het beste in een menBch zioh opnieuw te openbaren het vertrouwen m het goede. Het onrecht scheen onvernietigbaar, de haat alles over- heerschend, de vuige laster de duivel der duivelen I onaantastbaar, doch wederom deze moesten in het eind het onderspit delven: het recht verwon, de mensohe- ljjkheid steeg op den troon, de waarheid zwaaide haar sohepter en kon het anders? een *het goede over wint toehstjjgt op uit duizenden harten. Dat doet een feit I Wjj danken versterking van ons geloof in het beste de macht van waarheid, van recht, van het licht vermeerdering van ont vertrouwen in de zegepraal van zedelijke beginselen o.a. aan die helden en edelen in Frankrjjk, die den sluier hebben opgelicht en een vóór 12 jaren ten onrechte veroordoelde hebben vrijgesproken en in eert hersteld Aan die edelen dooden en nog levenden onzen dank 1 Zjj roepen het ons luide toe streeft en strjjdt en zaait, want het goede moet eenmaal zegepralen l J. F. T. A. ■•f berichten. H. M. de Koningin-Moeder liet gisterenmorgen een fraaien krans hangen aan het monument van Christoffel Pullinann, den dapperen schildwacht, die bjj den aanval der patriotten op Soestdjjk (1787) den heldendord §tie;f. Aan de N. R. Ct. wordt uit Apeldoorn gemeld, dat het Koninkljjk Echtpaar, na volledig herstel van H. M. de Koningin, waarschjjnljjk naar het buitenland zal vertrekken. Het R. K. Zangkoor «Cantate Domino» te Baarn dat het plan had opgevat H. M. de Koningin-Moeder op 2 Aug. a.s. eene aubade ten paleize Soestdjjk te bieogen, heeft ofticieu! beriobt ontvangen, dat zulks niet kan door gaan, wjjl H. M. op dien dag niet ten paleize Soestdjjk aanwezig is. Dr. Halper te Maasslul*. De oud-minister-president is in zjjn geboorteplaats Maassluis geweest en is er behandeld en heeft er ge handeld alsof hjj niet in Nederland maar nog in Het Vei re Oosten was. Hjj heeft er natuurljjk ook een redevoering gehouden en verteld hoe hjj in zjjn jonge jaren er ernstig aan dacht koopvaardijschipper te worden. Toen zjjn vader een beroep kreeg naar Leiden werd het vertrek daarheen afhankeljjk gesteld van zjjn keuze aan beroep. Wilde hjj naar zee, dan bleef men in Middelburg, ging hjj theologie studeeren, dan trok men naar Leiden Zjjn zusters, die graag in Leiden wilden wonen, hebben hem zoover gebracht, dat hjj verklaarde «Vader, ik heb mjjn zeiltjes maar opgerold, ik ga theologie studeeren.t Het eerste onderricht ontving hjj van zjjn ouders, die hem diepen eerbied voor Gods woord inprentten. «Zelfs in mjjn academiejaren, toen ik over stag ging en allerlei ongeloovige denkbeelden kreeg, bleef die eerbied van het Woord Gods nog zoo bestorven in mjjn gemoed, dat ik met één mjjner kennissen onherroepeljjk de vriend- Dat de subsidie niet is verleend, a la bonheur. Ieders meening moet men respecteeren, vooral wanneer men ziet, dat deze consequent wordt doorgevoerd. Mopperen over 't niet toestaan der subsidie kan men dus feiteljjk pas, wanneer men ziet, dat later wèl subsidie voor één of ander feest wordt verleend. Sam weet wel, dat men hem voor de voeten kan werpen »en vroeger dan maar zjjn antwoord, of lièver zjjn weder-vraag is dan «Staat het iemand niet vrjj, van meening en inzicht te veranderen?* En 't is mogeljjk niét waar, dat Hoorn's gemeenteraad een stadium is uitgetreden geen subsidie meer te veileenen voor feestvieringen. Want de 3 motieven bovengenotmd bljjven altjjd bestaan. Men mag 't bejammeren, dat de V. V. V. V. het nu juist zoo treft, dat z jj de eerste is, die geen subsidie ontvangen zal. Maar of zjj het zal voelen dat gemis, dat betwjjfelt Sam. Hoe het komt, weten we niet. Maar toch gelooven we, dat de vereeniging een aardige recette heeft gemaakt en dat gevoegd bjj het ruim teekenen der lqsten, doet het ons voorkomen, dat de vereeniging er, ook zonder de 200 gulden der gemeente, wel zal uitspringen. De ontvangsten zullen denkelijk wel de uitgaven dekken. De oorzaak van die groote ontvangsten, van dien bjjzonder grooten toeloop van vreemdelingen wéten we niet. 't Is mogeljjk, dat ae officieele tegenwerking, als een groots che reclame heeft medegewerkt. Immers een verboden vrucht smaakt dubbel zoetEn als ge een Rotterdammer nu hoort vertellen, dat hjj een kjjkje kwam nemen, omdat hjj voor het verbod, de feesten te bezoeken, een bepaalden grond veronderstelde, ziet dan gaat men toch denken over voo iets als reclame-maken Wél betreurt Sam het, dat de V. V. V. V. de eerste is, die nul op 't request kreeg, want nu krjjgen we natuurljjk een geheele reeks alwjjzende beschikkingen. Want de 3 bovengenoemde motieven zullen altjjd gelden. schap afbrak, toen hjj zich over den Bjjbel oneerbiedig uitdrukte.* Schntklntpronzesnea. Bjj kon. besluit van 25 Juli is de minister van Financiën gemachtigd tot de uitgifte van schatkistbiljetten en schat kistpromessen tot een gezamenljjk bedrag van f 12.000.000 Be uitgestelde Invoerrechten. Ter benrze te Amsterdam verluidde het gisteren, dat belanghebbenden inzake de invoerrechten op Bncade, oranges en gember (men zie de rnbriek «Uit de pers» in ons tweede blad) gewacht hebben, tot de Rotterdatuseha voorzitter der Kamer van Koophandel, de heer Plate, nit het buitenland terug was. Deze begaf zioh daarop naar 's Gravenhage, en riep de bemiddeling in van zgn oud-itadgenoot, den minister rvan Justitie. En reeds Dinsdagavond kon de heer Plate de geruststellende medo- deeling doen, dat het uitstel zou worden verleend, vrat toch eerst Woensdagavond ambtelgk (immers door het Haagsche correspoudentiebnreau) aan de bladen was bekend J «Indien deze lezing juist is, zegt de lel., dan gelden alzoo aan het departement van FinanoiBa de denkbeelden, door invloedrgke lieden aan den minister van Justitie gesuggereerd, méér dan 's ministers eigen meeding. En dat >te voorstelling der bearslieden niet geheel fontiGf is, bljjkt uit 's ministers stilzwjjgendheid, weinig strookend met zjjn vroegere geneigdheidom op gestelde vragen te willen antwoorden. Hoezeer door dit alles ons prestige in het buitenland geschaad wordt, bleek ons uit de inzage van een Itali- aansch telegram, waarin gevraagd wordt, om de beslis sing van hst Hollandsche ministerie van FinanciBn te mogen weten, en Wuarop uit Holland geantwoord werd, dat het geven van stellig naricht onmogeljjk werdwaar ons ministerie heden zus en morgen zóó besliste Ten andere hoorden wjj de mogeljjkbeid opperen, om tegen den minister een aotie tot schadevergo«ding iu te stellen. Stichtelijk is dit allea allerminst Uit Furnserensl. In de gisteravond gehouden raadsvergadering werd aan den heer J. P. Vis, wegens diens benoeming tot Gemeente-Seeretaris van Hardinxveld, eervol ontslag verleend als Ambtenaar van den Burgerljjken Stand. De gemeenterekening, dieast 1905, werd door B. en W. aangeboden in ontvang met f 168431.26' in uitgaaf met f 161669.81s, makende een saldo van f 6771.44, en in handen gesteld van de betrekkelijke Commissie van onderzoek. Medegedeeld werd dat by verificatie van de boeken en kas van den gemeente ontvanger alles in goede orde is bevonden, zijnde een saldo in kas van f 12G83 59'; dat van den heer J. P. Vis eervol ontslag is verleend als Commies ter Secretariedat van de Holland Amerika Company bericht is ingekomen dat binnen korten tijd definitieve plannen zullen worden ingediend, betreffende den aanleg en exploitatie van een electrische tram Amsterdam—Zaandam—Wormerveer—Purmerend. Besloten werd, uaar aanleiding van een ter zake ingekomen sohrijven van Gedeputeerde Staten vau Noord-Holland, de heffing van 60 ets. per 100 K.G. gewogen kaas, op de wekelijksohe kaasmarkt te be stendigen. De billijkheid van deze heffing zal op verschillende gronden bij de regeering worden aange toond. Uit Heer Hupowaard. Dn hoer H. W. Holsmuller te Alkmaar heeft als iaanate inscbrjjver aangenomen te leveren aan den polder Heer HugownardDe bsnoodigde raapolie voor f 31 de 100 K.G., de stearine-kaarsen voor f 16.75 de 100 pak de geklopte bladrenzel voor f 60 de 100 K.G. en de petro leum van i 15.19 per vat. De heereu J. B. Claashais e Za. te Amsterdam het benood'gde pa&rdenvet f25 de 100 K.G. Ontheiliging van den ZondagWorden de meeste feesten niet juist op den Zondag gevieid? Geen sympathie met de vereeniging, ais strjjdende met iemands principeBjj de V. V. V. V. is geen sprake van politieke gevoelens, zooals dat dikwijls wèl het geval is bjj andere feesten. De subsidie aanvragende ver eeniging was nu zoo neutraal mogeljjk, dus wat dit aan gaat verkeert ze in een geval zoo gunstig mogeljjk. En de tegenstemmers, omdat ze van meening waren, dat het doel: het bevorderen van Vreemdelingenverkeer, niet werd bereikt? We feliciteeren de vereeniging alvast met de gunstige beschikking op baar subsidie aanvrage voor het volgende jaar. Want dit motief zal dan zeker niet meer worden gebezigd en zjj, die alleen daarom tegen stemden, zullen zich de volgende jaren voegen bjj de vóórstemmers, overtuigd als zjj zjju door deze leesten, dat het V. V. wel degeljjk is bevorderd. En het motief van werken vóór feestvieren 1 Ook dit motief bljjft, want die menschen zullen er ten eeuwigen dagen bljjven, voor wie het beter is te werken, dan feest te vieren. Maai nogmaals, op de motieven der tegenstemmers wil Sam niets afdingen. Alleen hoopt hjj, dat zjj hebben nagegaan, of hun motieven ook steek liielden, en dat hoopt hjj vooral van de anti-V. V. V. V.-ers, die meenden, dat het doel niet werd bereikt. Doch waarop hjj wel wat afdingt, dat is de incon sequentie. Die anti-gezinden hadden n.l. niet moeten meedoen aan de feesten. Ook niet indirect door te ver- koopen op Zondag aan de feestvierende vreemdelingen Ze hadden niet moeten kjjken, hoe mooi de optocht was. Maar neen, dit mogen we niet zeggen. Ze konden toch hun oogen niét slu-ten, toen de stoet passeerde Doch wat ze wel konden doen? Thuisblijven toen op I Doelenplein de tableaux werden vertoond, de cantate werd uitgevoerd en bet vuurwetk werd afgestoken)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 5