stIdsnTe uwsT~~ Gemeenteraad van Alkmaar, Drankwet. B TEN L AN D: B ÏI R G E R L T.T K F! STA N rü INGEZONDEN "STUKKEN. Algemeen Overzicht. lilt Herges. Heden den l28slen Juli werd de eerste steen gelegd van de Uitspanning die te Bergen aan Zee gebouwd wordt docr den heer J. van Reenen, burgemeester van Bergen. liet is het eerste gebouw dat daar gesticht wordt en wel op een afstond van 21 M. van den duinvoet, op eene tegen de zeewind beschermde plaats. Het gebouw, dat het geheele jaar open zal bij) ven, krijgt een hoefijzer vorm. De rechtervleugel bevat beneden eene ruime gelag kamer met veranda, woonkamer, keuken, kelaer en verdere gemakken. Op de eerste verdieping zullen 5 logeerkamers komen, ieder met 2 bedden. De linker vleugel bevat eenen stal 14:41 M. groot. Beide vleugels zjjn verbonden door eene overdekte ruimte ter berging van rjjtuigen, automobielen, badkoetsen etc. Het middenplein wordt bestraat, terwjjl ook een straat nog toegang zal geven tot het gebouw. De pomp, die reeds werkt, geeft uitstekend drinkwater. Groote zorg wordt gedragen om elke verontreiniging van den grond te voorkomen. In eene hoek van het gebouw wordt eene looden bus gemetseld waarin zich eene op perkament geschreven oorkonde ^evindt. Naar wij vernemen zal het gebouw vei huurd worden. Er worden reeds zeebaden genomen door verschillende badgasten. Verleden Maandag werd de eerste badkoets naar het strand gereden. De heer Van den Arend heeft een stukje duin ge huurd en heeft daar een badhuis voor eigen gebruik geplaatst. In den loop dezer week zal ook de eerste steen ge legd woiden van de villa, die de heer Van Reenen bouwt op den top van een dirn te Bergen aan Zee. De zeeslang. Zjj is weer gezien, ditmaal te Scbereningen. Daar rij oatuarljjk weer wist te ontkomen, geven wjj hier baar signalement weer: klenr zwa t, staart als van een dolfjjn, lengte van het stok boven water 1&1.25 M. Vermoede lijke richting Katwjjk. Aanhouding wordt verzocht. Ongewoon. Eergisteravond omstreeks 8 aar stonden op het dak der R. K. kerk aan de Nieawe Haven te Schiedam een litfcl ooioraars allen op éér poot. Honderden toeschou wers hadden zich rondom de kerk verzameld om dit ongewone schouwspel te sien. Het geval te Oemert. De beide heeren doctoren Kuyp>r te Gemert en Verbeek te Vecbel zjjn door den officier van justitie opnieuw ger quireerd om het ljjk van vrouw v. d. Kerkhof in- en uitwendig te schouwen, ten einde de oorzaak van den dood op te sporen. Wegens den verren staat van ont binding van het ljjk, hadden beide heeren doctoren aan vankelijk geweigerd, daarop de sectie te verrichten. Hoe wen In Nederland dynaaslet vervoerd. Volgens de Tel. is in een victoria en eenige kisten 200 K.G. dynamiet vervoerd van Utrecht naar IJmuiden. Militairen waren er niet bjj, alleen een adjunct-inspec- tenr van politie read op de fiets er achteraan. Weer een aanvaring. Te Nieuwediep heeft het pantseischip „Tron p" een werkvaartuig in den grond geloopen. Het sehip kwam bij het zwaaien in de haven met het achterschip in gevoelige aanraking met het werkvaartuig van den aannemer De Vries, dat aan den wal gemeerd lag. Het vaartuig werd geducht beschadigd, kantelde en zonk, terwijl een stoommachine er af in de haven viel. De „Tromp" kreeg geen schade. Ontvlucht. De landbouwer Koks te Winterswijk vond gisteren een 14-jarigen Duitschen knaap, zwervende. De knaap was de ouderlijke woning te Bremen ontvlucht, wegens straf, die hij gekregen had voor zijne slechte vorde ringen op school. Hij was nog in het bezit van 4 mark. De politie heeft de ouders met een en ander in kennis gesteld. Kleu vondst. Ta Hun bij Roermond orerlo d Zondag de 80 jarige smid O., die destjjds zjja levsa met zjjn broeder ea znr- ter zeer bekrompen leefde. In de smidse onder den d-em- pel werd de kas ontdekt. Men vondt er ten gewone fieeoh gevuld met. gouden manten, benevens twee groote kiaiken met z lvergeld. Dit alles werd vootloopig door den kantonrechter te Roermond in bewaring genomen. Het bedrrg van het gevondene is nog niet vastgesteld. De brand Ie VI r pp tl. Aan de Tel. wordt gemeld dat het bericht aangaande den brand in den oliemolen van de firma Blom, te Meppel, oorzaak was dat den vilgenden dag, 21 Juli das, uit verschillende oorden des lands, velen naar Meppel zjjn afgereisd en op het terrein van den brand een kijkje gingen nemen, om„zaken te doen." Twte Amsterdamscho heeren werden met papieren geld uit de „combinatie" gekocht en ten slotte kwamen de groote hoeveelheden lijnkoeken en lijnzaad, overge bleven uit den brand, tegen eenige duizenden guldens in handen van een firma uit Groningen ook het puin De sjouwerlieden, die daarna aan het werk zijn gezet, ontvingen f 2.40 per dag en werken er nog. Het lijnzaad alleen, dat aanvankeljjk voor f 2000 werd aangeboden, en toen niet geaccepteerd, bracht den volgenden dag ca. f 16,000 op. VJ1H Urseaa. De vereenigiog «Onderlinge hulp», welke naam hot streven dezer instelling kort en kernachtig wee: geeft, hield Donderdag 26 Jnli bare gewone bestunrsrergac'e- ring. Uit het verslag van haren Secretaris bleek, dat de vereeniging 580 leden telde. In bet afgeloopen halfjaar van 1906 stierven vier leden, aan wier bloedverwant!n telkens de som van zesHg galden uitgekeerd werd. Daar voor werd van de leden eene contributie van 44 cent geheven De meeste leden wonen in de gemeenten IJriem, Sohermerhorn en Oterleek, enkele in andere plaatsen. Leden dezer verten'ging kannen worden zjj, die den leeftjjd van zes jaren bereikt en die van 42 niet over schreden hebben. Uit de velschillende gevoerde disease Sn, welke alle ran waime belangstelling voor bet streven van «Onderlinge hnlp» pleitten, bleek, dat enkele leden er voor waren den minimnm-leeftjjd lager te stellen in navolging van vele, misschien alle begrafenis-vereenigirgen van dien aard. Ongelukken. Dicht bjj de hoeve «De kleine Mniterjjt te St. Annaland, vond de dienstbode Donderdag voormiddag den koewachter van haar meester aan den kant van een drinkput zilten met de beenen in het water. Daar de knaap er zeer ontdaan en akelig nitzag, vroeg zjj, wat hem soheelde, waarop bjj nog stamelend maar mo< iljjk verstaanbaar antwoordde: «In mjjc been genaaid*. Toen eenige mitnten later, na waaisoknwing door de meid, de toer den jongen op dezelfde plek rond, w s d* la tets reede door bloedverlies gestorven. Het knaapje was pas 12 jaa*. Gisterecochtend is een matroos, P. Waleson, die op eon stelling hangende buiten het in de Petroleumhaven te Amsterdi-m liggende stoomsohip «Rocklightz bezig was te schilderen, in het water gevallen. Hg zcak onmiddeljjk weg in de diepte. De bootsman sprong den drenkeling na en poogde hem te redden, wat helaas niét gelakte Het ljjk werd eenigen tjjd later opgedregd. Op den Haarlemmerweg onder Sloten is een wiel- rjjdend meisje overreden door een tweewielig rijtuig, waarop twee paardenkoopers, die daarop de kw op over het paard legden en maakten dat zjj weg kwamen het meisje, opgenomen zjjde, bleek zoodanig gekwetst te zjjn, dat het per rjjtnig naar Amsterdam is overgebracht, zjj bleek te Hilveisnm woonachtig te zjjn. Te IJmuiden geraakte een jongetje met hult ont- blooten voet bekneld tusschen den stunrketting van de Prinses Sophie. Op hst angstgeschrei was onmiddellijk een dame toegesneld, die wondervlug het knaaj je bevijjdde dat zeker aiders een been verloren zoa hebben. Nabjj Lsiden zjjn gisteren twos trams met elkaa: in botsing gekomen. De macbiiist van de eene dead all* mo its om dit te vco komen, doch die va* de an-ere, nog m&ar pas in d etst, sprong van de machine af, zoodat een botsing oavermjjddjjk was. Pe soonljjke ougelnkkeo kwamen wendir boren wonder niet voor. Aan den Amstel nabjj Oaderketk is een doofstom knaapje door een antomobliel overgereden. Hjj overleed nog denze fden avond aan de gevolgen. Te Wamel is een driejarig kindje ip'lsnde onder de bjjna stilstaande tram geraakt en gedood. De beeldhouwer Feenstra te Le.uwarden viel gisteren van ren s'eiger. Hjj kwam met het hoofd op een krui wagen ea werd btwastel 03 naar het ziekenhuis gebracht. Hooroach uleuwe. Geslaagd. Oaze stadgenoot de heer E. Koning slaagde heden morgen in Den Haag met algemeene stommen voer het diploma piano onderwijs. Mej. J. Vermande te Amsterdam is te 's Gravenhage geslaagd voor aote Engelsoh. Volkshuisvesting. Bjj kon. besluit is toegelaten als vereeniging, uitsluitend in bet belang van verbetering der volkshuisvesting werk zaam, de vereeniging: Womngvereeniging «Arbeiders belang», gevestigd alhier. ptl.W Benoemd, De heer T. Duym, onderwijzer aan de eerste burger school voer jongens, is benoemd tot onderwijzer te Amsterdam aan de school le kl. no. 84. Een uitstapje. Ruim 90 kinderen der school voor kostdloos onder wijs, bjjna allen leerlingen of oud-leerlingen van den heer E. Levie, zullen Woensdag a. s. een uitstapje maken naar Alkmaar en Bergen. De kleinen hadden daartoe wekelijks eenige centen opgespaard en zullen nu ongetwijfeld vol genot een dag doorbrengen in de heerlijke dreven van Alkmaar en BergeD. Ze staan onder leiding van den heer Levfe, die zich heeft verzekerd van de hulp van eenige moeders. Een heerlijke dag voor de kinderen, maar een drukke dag voor de geleiders Predikbeurten, Zondag 29 Jnli. Hervormde gemeente, Oester kerk 7.30 nar, Ds. Oramer. Groote kerk10 nar, Ds. Po.t. 12.30 aar,'geen dienst. Lntheuche gemeente 10 nar, Ds. de Mejjere. Remonstrantsche gemeente 10 nnr, Ds. Terwogt. Doopsgezinde gemeente 10 nnr, Ds. Uiterdjjk. Gereformeerde gemeente10 nnr, en 5 uur, gods dienstoefening. Vereeniging tot Evangelisatie 10 nnr en 6 nnr, R. R. Posthnma, Evang-liet. ixüèi Correspondentie. Het slot van Sam's brief wordt Maandag geplaatst. Voor het elnd-< ismen Hoogare Barge»school mit 5 jarigen cu-sas zjja beden geslaagd in de vierde groep: R. Loman, Alkm-'ar; St. W. van den Berg, K Gronstra A. Hofman en J. Utermark, allen te Haarlem. Mej. A. B. Gifjes, C. Gifjes, D. Te. Honben, B. J. A. Hummelinck allen te Den Helder. P. Stapel te Hoorn. 2 afgewezen, 10 gesl&agd. Ovc rgangsc xaMrn Cadettenschool. Van het eerste naar het tweede studiejaar zijn on- vtorwaardeljjk bevorderd 49 cadetten, te wetenA. Asman, Jhr. W. A. van den Bo*ch, P. A. Cox, M. A. Evers, J. A. Fleischer, E. M. Frjjlink, J. P. Laging Tobias, A. K. Langenhagen, P. P. van der Meer, D. M. Nierstrasz, H. Poulus, K. de Ridder, W. J. Rinkel, D. J. G. van Steenbergen, W. Thomson, H. J. M. Wjjnoldjj Daniëls, K. J. C. Beckmann, W. F. 1 reman, W. C. van Duinen, E. Frenkel, P. J. Grasff, W. C. Th. Haar man, C. H. Iwes, J. H. F. Kerkholï, J. P. Lancel, J: Th. N. B. Laruwiere Kraat. Jhr. S. M. S. A. A. de Marees van Swinderen, A. .L. J. P. de Paiug, L. H. Stolk, G. J. Tielroojj, A. E. L. van Win, M Bakker, S. C. W. J. Bjjl de Vroe, P. W. van Driel, F. van Djjk, G P van Hecking Colenbrander, J. H. Krabbenbos, G. A. L. Lutz, C. Ouwehand, O. Peltzer, J. J. Pesmar, Cb. J. L. Schuller, H. P. J. Schut, W. J. A. Schwing, J. F. van der Staajj, J. H. G. Siegeman, A. K. Steup, J. P. Tujjter en Ch. G. E. Ubbens. Voorwaardelijk werden bevorderd 17, n.l.A. W. Al- lirol, A. Th. Colenbrander, C. H. van Doornum, F. A. J. de Khrck, L. J. Roeper Bosch, K. W. B. Schmidhamer, K. E. Schütt, R. W. Dahmen von Buchholz, E. Eisma, J. F. W. Hendriksz, W. Leendertz, F. E. de Njjs Bik, C. G. Seemann, H. W. L. Schram, C. G. L. Schroder, II. G. van Voorthujjsen, .1. R. de Wjjs. Niet geslaagd zjjn 3 cadetten. Voorstellea aan den Haad. Wjj ontvingen velschillende bjjlagen, Maandag komen we hierop uitvoerig terug, thans vermHden weertleobts kort het voornaamste nit B. en W. bieden ter voldoening in de v&catnre van dm heet D de Jong, als onderwjjzer aan de 4de ge meenteschool aan den raai een vordraoht aan waarop zjjn geplaatst de herren1. A. Tonnemar, onderwjjzer aan do 3de Gem. fchool, P. den Hartog, onderwjjzer te Koedjjk en A. Endema, onderwijzer te Oadkarepal. Vooits wordt voorgesteld don doodgraver D. Koeman met 1 October a.s. een pensioen toe te kennen van f 330 aan de heeren G. Esc n, J. J. Boogh en H J. Aosingh ooi cessie te verleenen tot aanleg en t rploitatie van em paard ntram-verbinding tusschen Alkmaar en Ondkarspel, door Ondorp, Koedjjk, Sint Pancras, Broek op Lingendjjk en Zni^-Scharwondsonder voorwaarden nader vast te stellen het verzoek van den raad van Zuid-Schar wonde om het verbeteren van de vervoermiddelen voor den Langendjjk (e steunen en voor 1 jaar voor 35 °/0 een minimam opbrengst van f 10.000 aan de H IJ. S. te garandeeren, onder enkele voorwaarden. Op de voordracht voor lid der dames-oommissie van bijstand voor het toezicht op het onderwijs in de handwerken ter voorziening in de vacature, foor ver trek van mej; J. M. 0. Aalbers. met mej. H. Arbeiter en mevrouw Donath—Van der Scheer, op dien ter ver vulling der vacatures in het ooilege van zetters door het aftreden der leden de heeren J. de Wit Dz., A. Goede Dz. en C. G. de Wild, de heeren J. de WitDz A. Goede Dz., C. G. de Wild, M Uilenbosch, J. P. Kool Pz en M. Preijer. Voor den onrsus voor herhalingsonderwijs worden weder voorgedragen voor de jongens, de heer J. J. T. Kooij en voor de meisjes Mej. J. Kijlstra. „De Prins". In „de Prino" van 28 Jnli zien we verscheidene kiekjes van de Rcmbrandiieesten te Amsterdam, o.a. de 'Nachtwacht" in de nieawe Rembrandtzaalhet bloemencorso in het Vondelpark eenige opnamen van de bondsfeesten te Dordrecht, nl. de aankomst aan het Zwjjndreohtsche veer van de pont met wielrijders, verder het dnbbel mannenkwar'et „Excelsior" te Amsterdam enz. Na'.lonnle Schaak wedstij|rf. Wg vet nemen dat door de Alkmaarsehe Schaakclub in beginsel is besloten tot het houden van eene nationale sehaakwedstryd in Sep'ember of October a s. Geslaagd voor het examen van teekenaar by het Kadaster de heer G. van Kleef Jzn. alhier, die als zoo danig benoemd is te Arnhem. Jubllé. Gitteren was bet 25 jaar geleden dat de beer E. Scheep maker in dienst trad van de weif >'t Hondsbosoh". Hij vervnlde steeds trouw 'ga plichten als weikman en bleef, toen 't Hondsbosch een Naamlooze Vennootschap werd, in dienst. Als ketelmaker heeft bjj al heel wat ketels beklopt in d> ze 25 ja: en. Als bljjk van waardeering ontving bjj van den hear C. Bosman, den ouden patroon, een gouden horloge met inscriptie. op Woensdag, I Augustus 1900, des namid dags te een uur. Punten van behandeling 1. Lezing en vaststelling der notnlen van de vorige vergadering. Mededeoiingen. Ingekomen stnkken. 2. Benoeming van persoseel, belast met de leiding van het herhalingsonder wjjs voor den cursus 1906/1907. (Bjjlage No. 55). 3. Benoeming van een lid van de Commissie van bjjstand voor het handwerkonderwjjs. (Bjjlage No. 57 4. Benoeming van een onderwjjzer aan de 4de Gemeente school. (Bjjlage No. 62 5. Benoeming van eene commissie voor het nazien der gemeente-rekening, dienst 1905. 6. Benoeming van zetters voor 's Itjjks directe belastingen. (Bjjlage No. 61). 7. Voorstel van burgemeester en wethouders, naar aan leiding van een door de firma Vroom en Dreesman ingesteld beroep, in verband met de toepassing van art. 31 der Bonw- en Woningverordening. (Bjjlage No. 56.) 8. Als voren, tot het veileenen van een pensioen aan D. Koeman. (Bjjlage No. 58.) 9. Als voren, inzake een ingekomen verzoek om mede te werken tot het verkrijgen van een spoorverbinding (voor reizigersvervoer) Broek op LangedjjkAlkmaar. (Bjjlage No. 60 10. Als voren, naar aaileiding van een ingekomen verzoek om coEcessie tot aanleg en t xploitatie van een paar dentram AlkmaarOndkarspel, (Bjjlage No. 59.) 11. Vaststelling van een 1ste suppletoir kohier van den hoofdeijjken omslag, dienst 19C6. 12. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het veileenen van pensioen aan gemeente-ambtenaren en hnnne weduwen en weezen. (Bjjlege No. 98 van 1905.) GEBOREN 26 Jnli. Jaoobns, z. van Johannes Ploeger en Maartje van der Wonde. OVERLEDEN 27 Jnli. Neefje Stnyfbergen, eohtgen. van Hendrik Lonw, 52_j. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bjj hno college zjjn ingekomen verzoekschriften van C. Neefkes, J. J. Groen land en J. Swager om verlof tot den verkoop van alcoholhondenden anderen dan sterken drank en van H. Nienwenkamp, P. Bzkknm en R. de Groot om verlof tot den verkoop van alcoholvrjjea drank, respectieveljjk in de peiceelen Hofstraat, D. 12, Breesttaaf, A. 36, Lombard- steeg, B. 4, Voormeer, D. 22, Ondegracht, A. 200 en Laat, A. 139. Binnen twee weken na dtze bekendmaking kan een ieder tegen bet verleenen der verloven sohrifteljjk be zwaren indienen. Burgemeester en Wethonders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, SecretariB. Alkmaar, 27 Jnli 1906. Licht en lucht in onze woningen, winkHs, werk- en bergplaatsen, als mede de wjjziging der Bonw- en woning rerordening in r'e Z tting van den Gemeenteraad van Alkmaar, op Woensdag 4 Jnli 19C6. Mijnheer de Redacteur 1 Naar aanleiding van het hoofdartikel in de Alkmaarsehe Osurant van Zaterdag 21 Jnli 1906, met bovenstaand opschrift en van do hand van den heer D'. Tujjl bsn ik zoo vrjj U om eenige plaatsruimte in Uw blad te vragen teneinde de min of meer eigenaardige beschouwingen over de merkwaardige wjjze van stemmen en bstoogen in zake bovengenoemd onderwerp eens nader onder de oogen te doen zien. Over al hetgeen den Heer Dr. T. in zjjn besohonwing, voorafgaande aan de zaak waarover het eigenljjk gaat, zegt n.l. bet brengen van meerder licht en lacht in woningen, winkels, werkplaatsen enz., valt niet te dis caseeren. Daarvoor behoeft men zelfs niet eens werkman:- afgevaardii.de te zjjn om ten volle mot die beschouwing in te stemmen en als zoodanig wil ik dan ook wel erkenen, verklaren desnoods, dat ik tot op zekere hoogte niet spoedig tevreden gesteld ben, al durft de geachte schrjjver te beweren dat, dnideljjk en klaar getoond war Jhoe weinig de groote beteekenis van licht en lucht ook voor berg- en werkplaateen werd beseft, (de cnrsiveering is van Dr. Tag1.) Hoe weinig mooi ook voor de meer* derheid der raadsleden, het staat er en daarom he haal ik dofe woorden. Tot op zekere hoogte schreef ik, ben ik niet spoedig tevredengesteld. Dat wil zeggen dat er twee verschiilerde zaken zgn die men niet nit het oog moet verliezen. Dat is de Theorie die ieder eeu natunrljjk Doctor* in 't bjj- zonder gaarne uitgevoerd zagen, maar dat is ook de Praktgk waar ieder welienkend mensch, endeze raads leden, rekening mede moeten houden. Zeker 1 men kan ze van elkaar gescheiden honden en als Med ens die van nabjj met veel wat nit den slechten woningtoestand en dergeljjke voortvloeit bekend kan zjjn, kan ik mg als werkman z er goed indenken. Maar! er zjjn ook andetepneten die ovei wogen moeten worden en dat was juist de zaak waarover de besprekingen en stemming ia de laatste raadszitting gehouden werden. In bet priieipieele zjjn wg beide en zeker velen met ons, het eens, maar, ds uitvoering van het princiep, zie, dat levert wel eens ver schil op. En al heb ik dat versobi', zelfs als arbeiders- raadslid doen kennen, voor mjj zelf, noch voor het prin- oipieele van de zaak heb ik, ook na het lezen van het stuk van den heer T., geen oogenblik zelfver wjjt gevoeld hoe merkwaardig in de gedachte van Dr. T. mjjn houding dan ook geweest moge zjjn. Eu waarom Omdat door mjj gevoeld wordt de nood zakelijkheid en dan ook niet schroom er voor nit te komen, ja er aan mede te doen, de praktjjk zooreel mog-ljjk te paren met de theorie. Hiermede bedoel ik, oog en oor te hebben voor hetgeen in den btstaanden toestand en tegen woordige omstandigheden zonder jnist wetteljjke voor schriften le overtreden of te verkleiner, te verkrjjgen is zonder dat ook maar zoo min mogeljjk hinder of sohade veroorzaakt kan worden en nit een billjjkheidsoogpnnt moet worden foegestaar. Als men na komt te staan voor zaken, zooals in de laatste raadszitiirg t au het oordeel van dien raad werden ondeiworptn en a's men met eenigszins praot sche blik die aanhangig gemazk'e en reeds dikwjjls gewraakte kwestie overziet en a zjjn ged ch esgaag zien stelt op het stand) nnt als raadsl.d, (tg het dan ook als weik- mansraadelid) en ais bawoner der gemeente wier be langen door die raadsleden moeten worden behartigd, die daarbjj zoowel het bolang van het individu als zoo wel het belt.ng van de geheeie gemeei schap moit n voorstaan, rïao b«hoeft niet een der raadsleden en daarbjj ook niet de arbeiders-afgevaardigde zioh te beschuldigen zich aan iets merkwaardigs te hebben schuldig gemaakt. Wsnneeriknn voor mg persoonlgk den ge' achtengang van den heer Ttyl, neergelegd in het bovenaangehaalde, naga, dan kom ik tot de volgende conclnsie. Ten eerste: Dat de gef.chte sohrjj»er al te veel de mediens h eft laten sprektn, zonder met den wed e'jjken en beataanden toestand rekening te honden, Zsker 1 de eiechen van de Volksgezondheid ar.elen worden nageleefd, mogen ten minste niet verwaarloosd worden, ja, moeten zelfs zoo veel mogeljjk op den voorgrond gesohoven wordm. En waards Heer, hoe knnt ge denken dat de verdediging van den werkmansafgevaardigde in het onderhavige geval hetwelk aan de orde was of werd gesteld, bjj behandeling van art. 31 onzer bouwverordening en waar het ging om de open rnim'e bjj een tot woning in te richten perceel (in deze een pakhnis met bovenwoning ter ver vanging van een thans bestaanden maar onvoldoenden toestand) teiwjjl bjj die woning ruimte werd gelaten tot toevoer ran I cht en lncht terwjjl let voor den arbeider die in dat pakhnis of die bergplaats zjjn werkzaamheden moet verrichten, zeker niet versleoht. werd, ook maar in 't mirst inbreak zoa zjjn gemaakt op de eisohen ontleend aan de wet op de Volksgezondheid of aan den eisoh, dien een arbeider, zeg maar een Sociaal-Demcoratisoh raadslid, zon kunnen stelLn. Wat is robter het gevil. We hebben hier te doen met een zeer groote verbe tering van een bestaanden toestand zooals er nog veel veibeterd zon kannen worden; en tot die verbetering, en rnjju inziens zeer terecht, wilde de meerderheid van den raad mede werken zonder zelfs in 't minst afbreuk te doen aan den eisohlicht en lacht. Ten tweede: dat de heer Tuyl zioh niet kan of wil indenken het groote financieel nadee', dat door een al te stftfie doorvoering van de eisohen, zooals ze in een nienw aan te leggen stad of stadsgedeelte zonden kannen worden gehandhaafd voor een onde stad met zjjn reeds op hoogen prjjs gebrachten peroeelen tn gronden en zjjne grootendeels (en dit voor Alkmaar in 't bjjzonder) een grooten bestaanstrjjd voerende bevolking, die men niet tot de kapitalisten-klaise kan rangschikken (anders zon ik misschien anders schrjjven) dat door velen zon worden geleden. Misschien ben ik door deze ontboezeming voor n merkwaardig althans merkwaardig eehrgvende. Voor mjj zelf noch voor het beginsel hetwelk ik voor sta vind ik er iets vreemds ie. Het betoog van n omtrent hetgeen licht en lucht in werkplaat»; de baas en de werkman hebben hier licht en lucht niet noodig zal ik niet nit elkaar rafelen. Geen patroon cd ook geen werkman zal die nitdrnkking van n ernstig opvatten. Ook ik niet. Wat ik echter wel ernstig opvat is het voor n gelukkig volgende en verblijdende versehijmel, dat de jongere raads leden beschaamd werden door het oudste aanwetige raadslid en de iws it ziens merkwaardige stemming tegen het voo s el van dat ondste raactlid. Maar Dr. T. n is tooh zeker, bjj eene meer dan opper vlakkige besohonwing van het punt in kwestie, niet onbekend met het streven dat in het nieawe stadsge deelte en voornameljjk in de toekomst meer en meer rnimer gebouwd wordt? Ook dat wat thans nog geboawd zal worden, aan breeder straten dan voorheen zal ge- sohieden. Dat, wat eenigszins een werkplaats van beteekenis wordt, men nit den aard der zaak al niet zonder open rnimte kar. Dat ook in dit geval zonder het door U taegejniohte voorstel toch zeer zeker de bestaande ver ordening bjj een goede opvatting van het art. in deze aan B. en W. een groote mate van recht was toegekend en ook beslist niet gevaarljjk werd zelfs zooals het door mjj werd voorgi staan en verdedigd, gevaar zon op'everen voor eohaden aan dm eisch der Volksgezondheid. Oak door mg wordt toegejuicht dat door deze B. en W. kraehtig wordt gewerkt aan de verbetering van, en dat zjj handhaven de bepalingen der Volksgezondheid. Maar- neem mg niet kwaljjk, dat ik altjjd tcch van meening bljjf, dat niet alleen de eisohen van recht, maar ook een welwillende billjjkheid tegenover onze niet Kapita lislische ingezetenen moet worden toegepast, zonder dat hierdoor schade voor de gemeenschap zon ontstaan. Ook ik z'g: gelukk'g d>t er Gedeputeerde Staten zgn, die zeker niet zander onderzoek een oordeel zollen vellen en ook niet zonder dat onderzoek een besluit van een ge meenteraad zullen vernietigen. U dankend voor de verleende plaatsruimte. Alkmaar, Hoogachtend, 28 Jnli 19C6. M. UITEN BOSCH. [Dr. Tujl zul door nitstedigheid in den eersten tjjd wel verhinderd zgn op dit stak te antwoorden. Rs4.] Op het oogenblik iaat de toestand in Rnsland zioh niet slecht aanzien. De alarmeerende berichten w lke er nit het geheimzinnige rjjk komen, dat door de censuur grootendeels van de buitenwereld is afgesloten, hebben betrekking; op feiten, die geheel op zioh zelf «taan. En de andere berichten zgn geruststellend. De minister president Stolypin moet dan ook de toekomst inzien oad«r vrees, zooals hjj verklaarde aan em corrispordent van het nienwsagentsohap Renter, Een politiek van krachtdadige hervormingen zal gevolgd worden, maar men heeft mo ten beginnen met de rerolntionaa ren te dwarsboomen. Want in de allereerste plaats is noodig kracht en niet reactie, meesohlievendheid en geen wreed heid, een gezonden geest en geen ziekeljjko beloften. Van de gehoorza-mheid der overgroote meerderheid van het eg er was de minister ten volle overtuigd. Het kan niet worden ontkend dat het eerste optreden van dezen 44 jerigen man, die den moed gehad he. ft onder znlke moeielgke omstandighec'e i zoo'n verantweor- dtljjke betr.kk.ig te aanvaarden, vertrouwen-wekkend is, ofsonoon hiermede natnnrlgk nog niet gezegd is, dat Stolypin de man is, die dat vertronwen zal bljjven be houden. Veel zal al hangen van de vraag, of de minister-presi dent gelukkig is in de kenze van andere bewindsmannen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 6