Openbare Verkooping Firma J. Schouten Co. Drogisterij „Gekroonde Twee" ij eo Courage Co., Limited. gemenbileerde ZIT- cd SLAAPKAMER Telefoon Depót of Agenturen md Dag- of Nachtdieostbode, DIENSTBODE KAMER iet Pension Woon- of Pakhuis particulier old tip dille rente. EGMOND AAN ZEE. V e r k r ij (j b a a r Prima INLEG-AZ1JN. KRUIDEN. PEPERS. Flessclien KRUIDEN-AZIJN, iX».l27 Jnli 1906- de Natuur-Wollen dergoederen r goed Verkooper. Pas Op LAATSTE BERICHTEN. J. de Lange Corns. Johs. Zn., ADVBRTENTIBN. Notaris M. GOUVERNE, HET HUIS, Apotheek „De Bever", W. M. H. PELS, Banket-, Koek- en Luxebakkerij. G. S. GROENEW OUD, LONDON EXTRA STOÜT. nette LEESKLIÏtfG A. HILDERING, Lunchroom, Restaurant G. S. GROENEWOUD. M ATINÉE te geven door het Alkmaarsche Harmonie-orkest, directeur de Heer J. M. OTTO, op Zondag 29 Juli 19(19, 's namiddags 2 uur. Wat zegt de groote buitenlanJsche pers? Gemengde M e d e d e e 1 i n g e n. te ALKMAAR, Heden Beursvacantie. MARKTBERICHTEN. Kassier en Commissionnair in Effecten. INGEZONDEN MEDEDEELINGEN. tawiua» IMBÜLSEN H0IJER Verdronkenoord achter de Vischmarkt. Huigbrouwersteeg, Alkmaar. WijneD, Likeuren, Gedistilleerd. KOORSTRAAT 25 Alvorens naar het strand te gaan, ver- znime men niex eenige Gebakjes, Taar tjes, Koekjes, fijne Chocolade, Bon bons. Drops of Saucijzebroodjes of Amandelbroodjes mede te nemen nit de ■mT tegenover Station en Prins Hendrik-stich ting. ALLES DAGELIJKS VERSCH. Hofleverancier. Nieuwe aansluitingen. GEVRAAGD voor direct, boven de 16 jaar, P. G. Adres A. van ESSEN Jr. te Santpoort. GEVRAAGD te EGMOND r Men VRAAGT als le Hypotheek op twee Hoerenhuizen, UURWERKMAKER - ELECTRICIëN. PEDROLI, PROGRAMMA: deze INLEG-AZIJN kiemt niet en blijft altijd frisch. AanbevelendFirma O ISLEIOr. 99 99 99 99 Hjj ia drak bezig een nieuw ministerie samen te stellen, dat misschien leeds in het begin van de komende week gereed is, daar volgens de berichten, de onderhandelingen een gunstig verloop hebben. Uitdrukkelijk moet de beer Stolypin verklaard hebben, dat hjj mannen zoekt en geen beambten en dat hjj ieder bekwaam, fatsoenlijk esrljjk man, al was die ook maar koopman en al had die oek geen titel, tot gonvernenr zoowel als tot minister zon benoemen. Namen noemen van de personer, die in de bladen als nienwe ministers worden gedoodverfd ljjkt ons op dit oogenbl.k overbodig en wjj volstaan das met te vermelden, dat vele der genoemde peisonen het aannemen van een portefeuille lieten afhangen van de vervulling der voor waarde, dat het kabinet roor de helft uit niet-bureau- crattn zou bestaar. In de laatste zitting van den minister raad werd het program van het kabinet in verband met den politieken toestand uitvoerig besproken. De heer Stolypin constateerde, dat de ontbinding der Doema overal kalm was opgenomen. Het kabinet moest thans zjjn goeden wil toonen en hervormingen op breeden grondslag invoeren. Met de rechterhand moest de vrjjheid worden verbreid, met de linker de revolutie zonder mededoogen worden onderdrukt. De ministerraad besloot, volgens de Berl. Lok. Am. in principe de grond slagen van het algemeen kiesrecht vast te stellen, inzake de landbouwkwestie onmiddellijk verbeteringen in te voeren, de levensomstandigheden van de soldaten te verbeteren en de tegen de Joden gerichte uitzonde ringswetten gedeeltelik op te heffen. Maar onmeedoogend zal opgetreden worden tegen de teugellooze pers, de hoofd-aanstookster der revolutie. Wat de landbouwkwestie betreft, aan de Wi«ner Pol. Korr. wordt uit Petersburg gemeld, dat de Tsaar het bestuur der domeinen heeft opgedragen een ljjst te ontwerpen van die kroonlanden, welke voor de verdeeling onder arme landbouwers in aanmei king kun nen komen. Door deze beschikking heeft de Tsaar den weg voor practische hulp in zake de landbouwkwestie gebaand. Verwacht worat, dat hjj spoedig meerdere schreden op dien weg zal doen. De Engelsche bladen gelooven niet in het hberalirme van den heer Sto'ypin dien graaf Witte, ds bekende Rus, den reohten man noemde. De Merningpoet steekt den draak met Stolypin's liberalisme, de Timet beweert, dat de beer Stolypin ni Tt is en geen oog heeft voor den weikeljjken toestand. Het laatste blad verwjjt hem persoonlijke prikkelbaarheid jegens, de Doema fn incht naar macht. Da Fransohe bladen spreken niet met veel veitroowen over den bondgenoot, die tevens voor een niet gering bedrag (13 milliarden franc) bjj Frankrijk in het krjjt staat. Zelfs bladen als le Tempt vallen heftig tegen de Russische regeering uit en verklaren onomwonden, dat zjj dwaas en onverantwoordelijk heeft gehandeld, Van de Duittche pers verdient een artikel van den Berljjnsohen correspondent der Koln. Ztg. (waarschjjnljjk in de Wilhelmstrasse op een der ministeries te vinden) de aandacht. Het artikel is zeer geruststellend en kalmeerend. De oproeping van de ontbonden Doema is door het volk tot heden tameljjk onverschillig opge vat. Boeren, post- en spoor weg-beambten en sooiaal- demccraten hebben evenwel vlugschriften verspreid, waar in zjj aandringen op het weigeren van belastingbetaler, en ia militairen dienst treden, op keizermoord, gewapen- den opstand en algemeene staking, zoodra het ge chikte oogenblik daarvoor is aangebroken. O n 1 n s t e n zjjn volgens particuliere brieven voorge komen te Twer Poltawa, Rostow aan den Don, in de provinoies Moskou, in Charkoff, in Kieff, in Wilna De Petit Bleu beweert, dat de rtgeering met angst de gevolgen van haar daad voorziet. Ljjsten van ver dachten moeten door garnizoenshoofden worden opgemaakt en zjj die hierop voorkomen zullen verbannen of ver moord worden. Een circulaire van minister Stolypin verbiedt telegraaf- beambten aan de Poolsohe grenzen politieke telegrammen aan te nemen, tenzjj het rrgeeringstelegrammen zjjn. Versohe den Fransche bladen zjj a wegens de artikelen welke zjj bevatten, in beslag genomen. In het Engelsche Lagerhuis is de begrooting voor marine met algemeene stemmen aangenomen. Bjj de uitvoerige discussies herinnerde de Heer Edmund Robertson het Huis er aan, dat het nieuwe vlootprogram in zjjn oorrpronkeljjken vorm van verleden jaar November, vier gepantserde schepen van het Dreadnought-type, vjji torpedojagers voor de hooge ze", twaali kusttorpedojageis en twaalf onderzeesche booten omvatte. Alle leden van den Raad der Admiraliteit waren thans van meening, dat dit program verminderd behoort te worden tot drie schepen van het Dreadnought-type, twee torpedojagers voor de hooge zee, twaalf kust-torpedi jagers en acht onderzeesche booten. Teiwjjl het totaal der kosten aan de uitvoering van het oorspronkelijke program verbon den 9,340,000 bedroef, eiscbt het heniene program 6.800,000. De heer Robertson zeide verder, dat de regeering voor stelde om in 1907 en 1908, in plaats van, zooals oorspronkelijk het plan was, met den aanbouw van vier pantsereohepen te beginnen, bjj de begrooting slechts op twee van die schepen te rekenen echter onder tooi waarde, dat het derde zou worden gebouwd, als de Haapscbe vredesoonferenth niet slaagde in de vermindering der bewapening. De som voor het beginnen met den aanbouw dier schepen zou zoo khin zjjn, dit niet voor laat in het flnancieele jaar daarmede een ttanvarg zou kunnen worden gemaakt. De'Engelsche regeer ing wenscht aldus bandelende den nadruk te leggea op haar goede trouw en haat verlangen om de vermindering der bewapeningen tot stand te brengen. Het gewjjzigde program wordt aanbevolen door de zeevaartkundige leden van den Raad der admiraliteit, die door een onderzoek van de algemeene internationale stelling ter zee, overtuigd zjjn dat de machtsverhouding ter zee n et zal ljjden door de voorgestelde verminderingen. In den loop van d. beraadslaging over Robertson's mededeeling, zeide de minister-president Campbell Ban- nerman, terwjjl bij verzekerde dat de regeering besloten was om de marine op de vereisohte sterkte te houden, dat Engeland zjjn goeden wil zou toonen om den voort gang in de toerustingen te sluiten. In bun a twoord, bf'rcurden v< rsohe der esprckirs het, dat Engeland ten achter raakte in den aanbouw van slagschepen. De heer Bannerman merkte op, dat tot 1909 Ergeland de eenige mogendheid zou zjjn, die een schip van het Dreat nought-type bezit en in dat jaar zal bet vier tan zulke schepen bobben, terwijl de andere mogendheden dan pas bezig kannen zjjn met die te boawen. De credieten werden daarna met algemeene stemmen aangenomen. Veertig millioen schuld. De heer Marshall Field, die kort geleden te Chicago gestorven is, heelt nagelaten 650 millioen, en verder worden zjjn bezittingen geschat op 250 millioen. Jaienlang had hjj geen belasting betaald, zoodat zjjn eifgenarnen bevel hebben gekregen veertig millioen te storten deze te voldoen. 8takln| aan 4e llcabrug. Men seint ons Bjj den bouw aan de spoorbrug bjj da Hembiug is' bedencchtand ren staking uitgebroken. De ootzaak is, dat eenige Hollandsche werklieden wegens beweerde on bekwaamheid ontslagen ?jju. De uitvoerder van het weik, een Daitscher, is mishandeld. De Duitsche we-klieden Btaakten ook nit vrees voor de Hollanders. r a ii in 11—at—a— -JL f* A Droevig ongeluk. Men seint ons nit Tiel In het nabjj Tiel gelegen Eek legde een twaalfjarig meisje spelenderwijs een gelsden geweer op haar moeder aan. Het schot trof de moeder door het hoofd. Zjj viel onmiddelJjjk dood neer. Brand. Men seint ons uit Amersfoort. Het hoedenmagazjjn van de Vries in de Langstraat alhier, is van nacht uitgebiand. Alkmaar, 28 Juli. 3 Paar-en f 75 a Veulens k 52 Koeien en Ossen f 120 a 280, Vette Kal- vei en a P. Ned. pond 0 ot., 47 Nuchtere Kalv< ren f 12 a 20, Ezels a 51 Magere Schapen f 15 a 25, vette Schapen per ned. pond a 130 lammeren 112 a 20vette varkens p. ned. pond a 24 Magere id. 14 a 18, 103 Biggen 10 w. f 8 a 13.6 Bokken en geiten f 4 a 8, 0 bokjes f 0.— a 0.boterper ned. pond hoogste pr jjg f 0.65, middelste f 0.60 en laagste f 0 55. eanv. 4276 kor eieren f 3.75 a 4.25. Hoorn, 28 Juli. Tarwe f 8.a 8.50, rogge f a gerst f 5.— a 5.25, haver f 4.50 a 4.75, witte Erwten f a groene dito f a grauwe a *al0 f a bruine boonen f 11.— a karweizaad f 14.25 a mosterzaad f 21. 11 paarden f 80 a 200, 71 koeien f 60 a 210, 54 schapen f 13 a 26, 0 lammeren f a 5 kalveren f9 a 20, varkens f a 0 zeugen f 0.— 0,— 124 biggen f 9.— a 13.—, 0 kippen f .- a kip- eieren f 3.50 a f 3 75 per 100. 0 E-ndeieren 8375 kop boter 52( a 57$ ct. per kop. Hoorn, 27 Juli. Aardappelen, 700 zakken en manden, Gr. Muizen f 0,70 a 0,75, kl, idem f 0,— a 0,—. aard beziën 9 a 10 ot., peulen 0 a 0 et., roode aalbessen 5 a 7 o'. zwarte aalbessen 2 a 7 ot. tulnboonen f 0.30 a f O.Söi p. zak. Groenteveiling, EoviNKABspRL, Station 27 Juli. Aardappelen (groote muizen) f 1.50 k l 1.75 idem (kleine muizen) f 0 30 k f 0.50, idem (ronde) f 1,45 A f 1.60 idem (blauwe) f 2.75 4 f 250 per H.L. Aan voer 7900 zak. Bloemkool 1ste soort f 6.50 a I 7 75, id. 2e soort f 3 50 a f 4.75, Roode kool f 6.a 7 id witte f 0.— a f 0.— Station Noordscharwoddr 27 Juli. Aangevoerd 0— zak aardappelen Groote muizen f 0,60 a f0.75 kleine id. f 0,20 a 0.85 per 35 KG. gladbaadjes f 0.a 0. araatj-s 1 0.— P.—zilveruien f 2.60 a 2.40 per 50 Kr! Slaboonen f 0,40 a 0.—. Aangevoerd 885 zak aardappelen en 185 baal zilve: uien. op laaedag 6 Augustus 1906, bjj opbod en op aaadag IS Augustus 19O0, bjj afslag en com binatie, telkens dee avonds 7 uur, in het calé „Centri 1*' aan de Nieuwesloot, ten overstaan van den notaris M>-, A. P. H. DE LANGE, van 1. Een zeer ruim en flink gebouwd Winkelhuis, geschikt voor alle zaken, staande op dc n eerste* staud aan de Laagestrnat op dra Hoek van de Achtc rstraat, te Alkmaar, ter grootte van ongeveer 70 centiaren. 2. Een Winkelhuis staande naast en achter petceel 1 ter grootte van ongeveer 62 eeatiaren. De percelen zjjn bewoond door den eigenaar den heer J^Lt, TRIJBETZ. Te aanvaarden bjj de betaling er koopponnir geu op 24 September 1916, en te lezichtigen dageljjks met toestemming ven den eigenaar. Inmiddels uit de liand te kocp. Te bevragen bjj voornoemden notaris en bjj den beer JK P?. WAGENAAR te Alkmaar, door wie alle inliuh- tingen worden verstrekt. behst zich met de bezorging van verzekeringen tegen brandschade van huizen, meubilair en koopmans goederen bii de Haatschjj. onder directie van de heeren de Joi 4t Co. te Amsterdam, en tegen Inbraak met of zonder diefsta', bjj de Maateohjj. „Hermandad", kantoor PASVOOBSTfiNH. Voor braakloop en darmkatnrrh behoedt men zuigelingen het best, door ze met Kufeke's Kindermeel en melk te voeden. Dit mengsel wordt door de maag goed verteerd en gaat niet zoi lioht, als koemelk al.'één, in den darm tot gisting over. Kufeke's Kindermeel geeft aan de melk een hoogere voedingswaarde, wordt door alle kinderen graag genomen rn vormt een rationeelen overgang tot vasten kost. Te Alkmaar bg Firma SCHOUTEN <fc Co, Ondertrouwd: J. M. R. ADOLF Adj.-O.-O. Kwartiermeester O. I. L., en EMMA MEURS. Heden overleed tot onze diepe droelheid in het Wil- belmfna-Kirderzitkenhuis te Utrecht ons nnig geliefd dochtertje CATHAIUKA UEB1NA, op den aanvalligen leeftjjd van ruim 6 jaar. C. WAIBOER, J. C. WAIBOER—WicHjtaiNK, Bhenea, 26 Juli 19C6. FdDrieks verk zal verkoopen op Maandag Augustus 1906, des ^óórmidriags ten 10 ure, in het koffiehuis van den h er D. LEEUWENKAMP, aan bet Waagple.n te Alknaar: ingericht tot Heiberg en Winkel, met Stallirg en Erl, in de Scheimeer, gemeente Ake: sloot, nabjj bet zwarte Kerkje, kadaster sectie C, nummer 351, groot 17 aren, 15 entiaren. Telefoon 199. Citroen-Limonade per flcsch f O,PA f 0,90. (Citroensap met suiker). Frambozen Limonade per flesoh f 1,00. Grenadine0,80. Hijnwfjn vanaf„O,PO. Kersen- en Aardbeien Likeur zonder alcohol om met Bpuitwater te gebruiken p. fl. t 0,99. Limonades en Grenadine cok op */a fl-sschen. TELEFOON No. 207. Aanbevelend, Brouwers Horsi-lydownstraaf, London. Eenig agent voor Alkmaar en Omstreken, J. OTTBB, kooltuin, Alkmnar. met of zonder pension, in het centrum der stad Br. fr. lett. M 17, Buteau Alkm. Courant. 224 BHKGHA1W Szn. M., Friesche brug, Hooi- en Stroohandel. •4 (2 maal bellen) W I>11 G. J., Adj.-D.r. R. O. G., woning Bergerweg 20. 919 „(111111" Gebouw de, Choorstraat. GBVBAAGO door nette burger Heden, goede referentie. Letter O 17 bureau van dit blad. Terstond OEVRAAOD, door tiekte der tegenwoordige. Loon f2,per week en verval, bjj W. C, drBRUYN Bergerpoort. GEVHAAGU, too spoedig mogelijk, vlug en netjes kunnende werken P. G. Br. fr, aan S'apel'a Boakb. N^. 62, Sintpoort. bg eenvoudige mentchen een ■C. Jl toil I In het laatst van Augustus. Brieven letter A 2'.6, Adv. Bureau O. W. BETCKE, Rotterdam. WOBDT GEVHAAGU voor den verkoop en magnzijnwerk, een Br. fr. lett. H 17. aan het bureau dezer oonrant. te Hoop gevraagd, Uetst aan vaarwater. Offerten lett. K 17, bureau dezer courant. Brieven worden ingewacht onder letter L 14, aan het bnreau van dit blad. Ter opleiding In bovengenoemd'valt, kan een geplaatst worden, b() Langestraat B 104, Alkmaar. En betaald niet te veel. Voor 49 gld. een precht van een BIJ WIEL gewone prjjs 90 gld., bg Hekelstraat 19, Alkmaar. Speciale inrichting voor Reparatie. STALLING voor Paarde n K(]tulgen Auto's eu Fietsen, tegenover de Prins Hen drik Stichting. 9 min. van Zee. Aanbevelend Hofleverancier. „Korhans", Egmond aan Zee. le AFDEELING. 1. Le Corso blanc« Polca Maisch van H. Tellam. 2. »La Reine d'é'.é«, Oavettuie de concert vau Cb. Pannr. 8. »Nieuw levens, Concert-walzer van K. Komzak. 4. >F UblingBOtwachesc, romanze van Bacb. 5. Fantaire op motieven uit de Opera »Dsr Fieiscl (ltze, van 0. M. voa Webe', 2e AFDEELING. 6. »Soldatenleben«, Militaire Marech van Martin Sehmeling. 7. Ouverture de l'o( a vMissoIonghie van F. Hérold. 8. Polish Dance, van K. Schat eer ka 9. Fantaisie sur des motils d' no Billet v. L. Montagnr. 10. Finale populaire. n4 0a'lt J100L ddllü -L q. Hè,urn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 7