BRUNING MUHREN, Daies- eu Heeren-Schoenwerk. Cr ^11 W KOSTEB 4 VAN BATENBURG, lïlrecMscIie Dougat-moppen, Lanfl- eu Draineerbira. Landbouwwerktuigen Lanfl-Akker- en Tuinbouw V. S. OHMSTEDE J. Czn., Het Photografisch Atelier van Goedkoope Drogisterij, Slot Bergen in Woord en Beeld Limonade Essence I. er n BOORD of IIRAHD. .Tiaar ook geen BEPHOti. Alktnaarscti GOBDKOflPSTBN RIJWIELHANDEL (zifler Him Dl' wkoopizm) W ILLEM HOLLENBERG reclame 3 cents SIGAAR I». OLI.T va.9 Rozen Zomerbloemen Lelies. Burgeravondschool Aanbesteding. Zomersproeten Openbare Vergadering, Het eenige adres Sproeimachines, GIEEPOMFEN. fijnen, zachten genr en sneeuwwitten brand. Moderne Bloem binderij Ridderstraat, Brand waarborgkasten Kluisdeuren, schoonste strijkgoed Japonstoffen, Fantasiekatoenen, Blouses, Rokken. WESSANEN LAAN LIJN ZAADKOEKEN W. L Waterdichte Dekkleeden XS orschkleeden Bcheeps- en Molenzeilen Brandspuitslangen en verdere benoodigdheden. Schoorsteen- en Rioolbuizen. J. II. ELPRINU. VERMOREL'S PloegenEggen. Mest- en Slecht vorken. Ballastschoppen Grasperkscheerders. TUINGEREEDSCHAP. IMjk. ALKMAAR, Dflk. BERICHT. LEONARD VLAANDEREN, Eangestraat S3, Vliegenpoeder en Spuiten. Zacherlin. Naphtaline Blokken en Ballen Creolin, Carbol, Vliegenlijin, NIEROP SLÖTHOUBER, OamesRIJWIELEN 20 stuks gebruikte RIJWTEIiEltT, Achterdam 21, ALKMAAR. M ERITO munt uit door Lang-estraat B 94. TT. J. TEE3RINH: en Zin. te ALKMAAR. NICO VAN VIJITRE, De firma J. Schouten Co. Uitgebreide sorteering PRIMA ÖUALITEIT. - Aanbevelend J. L I N D, Hnigbrouwersteeg 11—12. in de roode streep W o r m o r v e e r. In korten tjjd succes verzekerd. Zeilmakerij. Zaad markt C 65, Alkmaar. <lei* beroemde J. A. IKTETTESlSr, Appelsteeg 1, Telef. 147. Confiseur. W.F.STOEL&ZOON met enkelen en dnbbelen Sproeier, Haudzaai-Maohiuek. HANDSCHOPFELS. Nohoffel werktuigen TUINBANKEN Tuintafels, Tuinstoelen, en meerdere GEREEDSCHAPPEN yoor in de Magazijnen van Werktuigen en Gereedschappen van OUDEGRACHT, 201 ALKMAAR, vorkrygbaar M. VAN REENEN—Völtbr. Prijs ingenaaid f 0.75^; gebonden f 1.15. TH. van der KLEI Horloges - Pendules Om zelf gemakkelijk en voordeelig Li monade te maken. Wegens gevorderd 3aison worden de voorhanden zijnde RIJWIELEN voor de hier ter stede goedkoopste prijzen verkocht. Heeren-RIJWIELEN Banden zonder garantie f 3,50, Alleen verkrijgbaar in met 4-jarigen cursus 1 3800 K. G petroleum (Ameri- kaansche in houten vaten). 2 200 L. raapolie- 3. 200 K G. beste, oude geklopte bladreuzel. 4 100 K.G. stearine kaarsen. 5. 600 K.G. consistentvet. Ned. Bond van Gemeente-Werklieden, uitsluitend voor Gemeente-Werklieden, op Woensdag 1 Augustus De Heer N. VAN HINTE, iTAIiHN, ook door alle Ueplt», triiet. UOHDkOOPH ea VANTM PRIJ1HN. Opgericht 1765. Kouinklijke Fabrieken. Voedert aw Fee met de aulvere at or we mei k „Ster' nitoiantende door hoog eiwit- en vetgehalte en grootste voedingswaarde. HUKN-DiriiOHA Pargs 1900. NBCIUM UOCDHK ■H1IAILLHI.' waard is een blanke, zachte huid, een Jeugdig frlaacherose teintzonder zomersproeten, pulatjea, vetwormpjea enz. U krjjgl dat door het gebruik van „ütokpaardfes-l.elli'nmelkzeep" van BERGMANN Co., Rade beul, fabrieksmerk «Stok paardjes", per St. AO Ct. bg: LBO B1JLOO 8, Col fleur, Laifestrait 8. HAKKBB Be., I.eeraar ln het schoon- ie'r||vea M. O. Inlichtingen verstrekt de Heer K. BAKKER Dz., Architect, Stationsweg, Alkmaar. voor haaeti.hrleken en Morachsaaehlnea. In alle grootten en soorten. leveren tegen conourreerende pr| zen Opgericht A". 1848. a 12 cent per ons, Is Ondergeteekende belast zich met' het Inrichten van vennootschaps koopmans- en particuliere administraties vol gens elke metbode het periodiek byhouden en controleeren daarvan, dcsverlangd volgens contracthet omzettea van bestaande stelsels In dubbele methode, b.v. by vervorming van eenige bestaande zaak tot h'aamlooze Ven nootschap bet onderrichten van vast perso neel tot waarborging vnn een correcte toe passing i de samenstelling van balans en winst rekening. het opmaken vnn rapporten by overdracht of overname van bestaande zaken en bij oprichting van Vennootschappen, enz. Advies gratis en tot niets verbindend. Heferentles van bekende handelaars en ludustrleelen hier ter stede worden gaarne verstrekt. u, tot nadere aankondiging des maandags gesloten. E' worden bg bestelling van 1 dozijn Visites, mat- druk, 4 f2, vooral 2 proeven (2 poses) geleverd ca verder alle ontsmettlags middelen. Uitgave N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v|b HERMs. COSTER ZOON. DOOK IIHMT 8. KOOLTUIN, ALKMAAR Grootste keaze Reparation worden goed en spoedig afgeleverd. In alle smaken. Ferkrygbaar by i met een jaar garantie en Continental-of Dunlop-banden f 55, met dezelfde Banden naar Uw verkiezing f 45, alle Merken door elkander van f 12,tot f 25, De DTJNLOP-, CONTINENTAL-, ENGELBERT- en SCOTTIS VICTOR-B uitenbanden, de beste die er bestaan met 13 maanden schriftelijke garantie voor f 6,(zonder korting.) ACS' Let op het adres ACHTERDAM 21. 99 Aanbevelend Bestelhuizen te BBRBBN by den heer P. BROUWER h(J de Bufue. te UtiflOND AAN XBH by den heer H, VAR PEL, Voorstraat. ALkllAI, Iufchigbug van Lse'lingsn aan bovengenoemde inrich- ticg voor den oarsns 1906/1907, zal plaats hsbbsn op Donderdag 16 Augustus, voor leerlingen van den vorigen cursus en op Vtjjdag 17 Augustus, voor ben, die de school voor bet eerst wenscben to bezotken, telkens des a?ondB vsn 7—9 uren in bet gebouw dor Burgeravond- sobool. Zjj, die een bewgs kannen overleggen, v»n met vrucht bet lager ondeiwjjs aan eene openbare of bijzondere school genoten te hebben, worden van bet vereischte toelatings- •urnen vrijgesteld. Hot schoolgeld bedraagt f 5,— per leerling, f 2,50 »oor wien d t te bezwarend is eo geheel vrg voor hoa, die geen cchoolgeld betalen kunnen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders. Voor zoover er plaatsruimte s, bunnen oud-leerlingen, die aan bet einde van den vorigen cursus bet diploma ontvingen en leerlingen uit omliggende gemeenten de lsatsteu tegeu bet hoogste schoolgeld worde» aangenomen. Tevens wordt nog medegedeeld dat zg, die meer dan I weemaal in de maand zonder noodzaak de lessen verzuimen, van de school kunneu worden verwijderd. Ouders en voogden gelieveu hiervan goede nota te nemen. De Directeur, H. VAN DER HEIJ. D1JKQRAAF en HEEMRADEN van de Schibmker zullen op Zaterdag It Augustus IttOt», des voor- middags lö uur, op het raadhuis te Alkmaar, in bet openbaar aanbesteden, de leverantie va» Inschrjjv'.ngsbiljetten worden uiterlgk op Yrydag ÏO Augustus 10OB ingewacht bij den Secretaris van de Sobeimeer te Stompetoren, alwaar de voorwaurden der aanbesteding ter inzage liggen. Dpkgraaf en Heemraden voornoemd. 0. UROOT Cz., ld. Djjkgraa'. 0. DEKKER Pz., Secretaris. fabriek en Hagazljn van in verschillende modellen en grootten voorhanden. Zaadmarkt 28. verdwijnen beslist ua hst gebruik van één enkel potje 1ALF. Hulgbrouwerateeg I, Alkmaar. Telefoon 198. AFDEEL1NO ALKMAAR. 's avonds 8 uur in de boventaal van het Wapen van Munster'', aan het Verdronkenoord. preken van Botterdam. Onderwerp: De noodtakelijkheid van organisatie in verband met het Werklieden-Reglement, Uemeeute-Werklieden bezoekt allen deze vergadering. TOEGANG VRIJ. Nament het Beetuur i P. v. D. MANDVoertitter. J. J. SCHERMER Seeretaru.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 8