DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s r\o. 177. Honderd en achlsle jaargang. 1901). A AND AG 30 JULI Landweer. Drankwet. "BINNENLAND." H00RNSCHE BRIEVEN. Uit Hof- en Hoofdstad. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80 franco door het geheele Kijk 1 I, Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|b. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. Jongen» en Meisjes. ui. Uit de Pers. ALKMAARSCHE COURANT. lie Burgemeester der gemeeate Alkaau hcrlanert dee verlofgangers der Militie van de lichting 1898, die bestemd op 1 Augus tus 1906 nsar de landweer over te gaan, aan hunne verplichting om zleh nó 1 Augustus I9O0 doch vóór of op 30 Augustus d. a. v. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van hun militair zakboek|e. Alkmaar, De Burgemees'er voornoemd, Juli 1906.G. RIPPING. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis ran ouders of verzorgers vas kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- sohen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het votig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, vau 8 tot en met ÏO Augustus a.s., des avonds van 09 ure ten stadhuize. Herhalingsonder wijs zal omvatten a. de Nederlaadsche taal i b. het rekenen t c. het boekhouden, het handelorekenen, het In richten vnn eenvoudige administratie d. indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der Frnnsche, Dultsche es Hngelsche tnal e. de nuttige handwerken voor meisjes. Het schoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.50; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de school bezoekende, per kind f 1.voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voor minvermogenden is slechts de helft en voor onvermogeadeu geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden uitgenoodigd bij de aangifte het vacciaebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alkmaar brengen ter algemecne kennis, dat bp hun college zjjn iagekomen verzoekschriften van C. Neefkes, J. J. Groen land en J. Swager om verlof tot den verkoop van alcohol houden den anderen dan sterken drank en van H. Nienwenkamp, P. Bakkum en R. de Groot om verlof tot den verkoop van alcoholvrjjeu drank, respectievelijk in de peieeelen Hofstraat, D. 12, Breestraat, A. 36, Lombard- steeg, B. 4, Voormoer, D. 22, Oudegracht, A. 200 en Laat, Ai 139. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het verleenen der verloven schriftelijk be zwaren indienen. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 27 Jnli 1906. ■lof berichten. De Koningin-Moeder bracht Zaterdag wederom per antomobiel een bezoek aan Het Loo. 0 Het uit Apeldoorn gemelde bericht betrtflende het vertrek van het koninklijk echtpaar naar het buitenland na volledig herstel van H. M. de Koningin is geheel uit de luoht gegrepen en van allen grond ontbloot. {Vervolg.) Na de feesten. Doch spaart Sam de rest. Hg vertelt lieverhoe tegenover die uitingen van anti-feesteezinden stond de bonding van die echte volbloed V.V.V.V.-ers. Die nitingen van hen die met hart en ziel opgingen in de feesten in de feestvierende vereeniging. Is dan b.v. het volgende feit niet teekenend 1 Bjj een kapper komt iemand om zich te laten ich ren. Een vijand van de feesten der vereeniging als hjj blijk baar was, laat hjj zich den snooden wensch ontvallen, dat het de beide dagen bard zou regenen opdat óu ran de leesten én van de vereeniging niets zou terecht komen. Lezerswat zegt ge van zoo iemand In plaats van sich van feestvieren te onthouden en zich daarmede tevreden te stellen zou bjj waarachtig nog vermaak gaan soheppen in het leed van anderer. Doch zoo zjjn de menseben. Maar onze buitenpoorter kreeg loon naar weiken 1 Behalve de noodige lielely kheden, die hem door de andere bezoekersin 't bjjzonder van één werden toegevoegd werd bjj genoodzaakt ongesoboren de salon te verlaten. Men wilde hem anti-V.V.V.V.-er als hg was niet bedienen. De man was waard geweest, ingezeept en wel, ter deure te zjjn uitgejaagd I Maar wie weetof de man niet juiBt zich wilde laten scheren om knap voor den dag te komen als bjj de feesten bjjwoocde! Want zóó ïjjn de menschen ook I Wat zegt ge van het clubje feestgangersdat r r- langend als bet was naar een hartigen brok een sla gerswinkel binnenging, om de noodige inkoopen te doen, Algemeene Synode. De behandeling der aangelegenheden van de generale kas is to einde gebracht. Kennis werd genomen vau den staat der algetreene kashiervan zal mededeeling worden god an aan de kerkeraden eu in het cfficieel orgaan der Ned. Herv. Kerk. Door den heer O. F. ,Gronemejjer werd eon rapport voorgelezen over de voorloopig aangenomen wjjziging in art. 65, alinea 1 van het algemeen reglement en in versohillende artikelen van de reglementen op de fondsen en in het reglement op de kosten voor bet bestuur der Nad. Herv. Kerk. De rapporteerende commissie adviseerde tot niet-vaststelling. Dit rapport werd ter visie gelegd. Aan de orde was de benoeming van leden der alg. ryn. commissie. Tot lid werd gekozen de. Bakhuizen van den Brink, te Utrecht, tot zjjn secundus de. 0. van Dis, te Sil volde. De benoeming van een ouderling dier commistie zal heden plaats hebben. A. H. Jannlnk. f Uit Bad Kissingen is berioht ontvangen, dat aldaar de heer A. H. Jannink, een bekend protectionist, is overleden. Uitstel vaa verhooglag der lnvoerrechtea. Naar aanleiding van deze kwestie schrjjft Het Vader land: De Telegraaf heeft zich de tolk gemaakt van enkele Amsterdamsche handelaren in sncade, gember, enz., die zeer ontevreden zjjn over de in uitzicht gesnelde verdaging van de invoering van het verhoogd invoer recht op die artikelen. Belanghebbenden bjj verdaging zouden gewacht hebben op de terugkomst van den minister van Justitie, die, door zjjn Rotterdamsche vrienden voorgelicht, de noodige stappen deed bjj zjjn ambtgenoot van Fmanc.ën, hierin bjjgeetaan door de Kamerleden Plate, voorzitter der Rotterdamsche Kamer van Koophandel en Smeenge, Wjj kannen de meest stellige verzekering geven, dat de minister van Justitie, de heer mr. E, E. van Raalte, geheel buiten deze zaak staat, daarmede in geen enkel opzicht is gemoeid geweest en daaromtrent dan ook geenerlei vertoogen of verroeken tot zjjn ambtgenoot van Financiën heeft gericht. De voorzitter van de Kaa.er van Koophandel te Rotterdam, heeft in die qnaiiteit een onderhond gehad met den minister van Financiën en in het belang van den handel in het algemeen, met klem aangedrongen op verdaging. De bemoeiingen van den heer Smeenge bepaalden zioh tot toezending van een door hem van een belang hebbende ontvangen brief aan den minister van Finan ciën.* De Tel. teekent hierbjj aan Uit deze opmerkingen van bet Vaderland blijkt wel ten daideljjkst, dat 's ministers verklaring, »dat Kamer leden geheel bniten de zaak staan* niet volkomen strookt met het verloop dezer netelige zaak. Ongotwjj- feld zon het in het belang zjjn van alle partgen, indien ten spoedigste de gansche aangelegenheid werd opge helderd en een voor allen billjjke weg word'gevonden. Onze Koningin. Het Hbl. schrijft Tot onze vreugde bljjven de berichten uit het Loo zoo gunstig mogeljjk en is da hoop gewettigd, dat onze jonge Koningin in geheel herstelde gezondheid haar geboortedag vieren zal over enkele weken. Weder is gebleken hoe groot en algemeen de liefde is, welke haar volk der Koningin toedraagt. Voorwaar niet denkbaar is een meer voorbeeldige verstandhouding dan hier te lande bestaat tosschan souverein en volk. Het innigste vertrouwen in Haar hebben al haar onderdanen, zjj achten haar onmisbaar tot het geluk van het land en als onze Koningin haar volk, dat haar Bteeds tronw liefhad en eerde, si ds zjj als jong prinsesje aller harten won, dan ook meer dan ooit aan zich hechten wil, dan late zjj vooral de plichten ran doch terugkeerde op het zeggen van één der olubgc- nooten dat die slager niet vlagde Jammer voor den slager die nn moest aaniieu dat de worstvoorraad van zjjn collega die een eindje verder woonde, verminderde en hg aan deze feestgangers niets verkoopen mocht. Jammer voor dien slagermaar leuk van die feest vierenden. Hebt ge dien heer gezien die met een wandeletok gewapendde politie behulpzaam wasom den hek sluiters vun den s'oet het opdringen te beletten? Hebt ge gezien, hoe een paar Amsterdamsche kooplieden Ink als ze waren hun slag te slaan, officieels gidsen vau don Ameterdamiche Rembrandtfeestera trachten aan den man te brengen, doch daarin werden gedwarsboomd door Bommige feestvierders, die bevreesd waren, dat het publiek ds dnpo zon worden, en ongeregeldheden daarvan het gevolg zouden zjjn. Hebt ge gezien, hoe het publiek zelf met hart en ziel meeleefde met het bestuur der Vereeniging, zoodat het jniebte waar te jnichen was en modeleed waar tegenslag werd ondervonden Hoe steik kwam dit laatste vooral uit Maandagarond op het Doelenplrin Zeer velen waren weer gekomen om te zien de ver- tooning der tableaox vivantp. De eerste groep gelakte uitstekend, de tweede leed al eenigetinB door de abchte verlichting. En de derde Wat moesten we lang wachten voordat dezo kwam, geen licht op het terrein, dikke daislernis om ons heer. Een angstaanjagend stoom- uitlaten van de machine en dan dat donkere tooneel daar voor ons, soms verlicht door het scbgagel van eec enkel kaarsje, dat door de coulissen trachtte heen te boren. O, wat dnnrde dat wachten lang 1 Daar opeens zisn we den beer Joh. Wilson, gewapend de zware regeeringstaak nooit belemmeren dien zorg voor haar gozondhoid, welke boven alles noodig is. Wjj woten het: de Koningin doet graag alles wat vjj bet haar plicht aoht te doen Zjj, die de Koningin voorbjj zien rjjden, denken soms: een gemakkeljjke taait Koningin te zjjn I Volkomen onjuist! Het is een zware taak. Er is zooveel waarvan het hoofd van den Staat kennis wil nemen... er is zoo veel te hoeren, te beslissen, te teekenen er zjjn zoovele vaak ver moeiende oeremon ëti te vervallen. Welnu als een langdurig verbljjf in het buitenland, zooveel mogeljjk vrjj van zorg en vermoeiende plichten, eens noodig werd geoordeeld of een langdurig verbljjf op het Loo, zonder bezoek aan Den Haag of Amsterdam weid voorgeschreven in het belang van baar gezondheid, dan smet ken wjj onze jonge Koningin, niet nit plichtsgevoel te weigeren, wat ze uit liefde voor haar volk, waarvoor zjj onmisbaar is, moet doen. Mogen wjj met één woord duideljjk maken wat wjj wenschen P Wjj hopsn dat H. M, onze geliefde Koningin van haar geneesheer haar Eerste Minister en voornaamste adv'senr zal willen maken, en dat wel in don vollen zin/ een verantwoordelijk minister! De Haagsche Kroniek van de N. Gron. Ct. bevat o.m. het volgende«De ministers, drnk in de weer om de laatste hand te leggen aan de bogrootingen. Deze sullet), naar ik hoor, nog al verrassingen brengen, niet enkel door nieuwe voorstellen maar ook door 't vrjj gunstig financieel eind-resnltaat. Speciaal ook op 't budget van oorlog moet belangrjjk zjjn bezuinigd, In enkele oppositie bladen is dat met kwaljjk verbolgen spjjt onder den sohjjn van ingenomenheid nogtans vermeld. Men vreret dat de oppositie, die aanvankeljjk tegen den minister Staal gerezen is van den kant dor vrjjzianigen, er door zal worden opgeheven en dat zou toch al te erg zjjn voor de trgenstanders van de liberale concentratie. Er worden dan ook allerlei geniepige pogingen aangewend om 't vaartje wcér te doen opvlammen. Ik hoop te ver geefs, want de begrooting van oorlog zal zoo verzekert men mjj duideljjk doen zien dat we op dit gobied met minister Staal op den goeden weg van geloideljjke bezuiniging en overgang naar 't volksleger zjjn. Intussohen wordt de oppositie krachtig ondersteund van uit de bareaux van oorlog zelf, waar men van som migu zjjden allerlei intrigues smeedt tegen den chef en degenen, wien hg in 't bijzonder zjjn vertrouwen heeft geschonken. Mjj zjjn staaltjes ter oore gekomen van de verhoudingen bjj dat Departement, die inderdaad aan het onge'oofljjko grenzen en die, zoo ze bjj eventueel onderzoek juist mochten blijken, het noodzakaljjk zouden maken tot zeer radicale maatregelen over te gaan en degenen, die als het ware voortdurend bezig zijn de positie van den Minister te ondermgnen, te verwgderen. Als maar de helft waar is van hetgeen mg over den toestand bjj oorlog ter oore kwam, zou ik niet aarzelen er den naam van «Augiasstal* aan te geven. Er zjjn, om sleohts iets te noemen, hoofdambtenaren, leiders van afdeehngen, die geen bevelen uitvoeren welke han niet schrifteljjk en met 's Ministers eigen bind worden gegeven, die den chef van 's Ministers kabinet, den man mat wien hg, zeker dan tooh op grond van dieus bekwaamheden on geschiktheid, bjj voorkeur arbeidt, eenvoudig cegeeren en dia opgaan in 't zoeken van kleine hieraohische geschillen om de zaken op te honden.* In de Middelb. Ct. tchrjjft de Haagsche Torenwachter: «Het behoeft zeker geen nader betoog, dat de tjjding van Het Loo, waarbjj melding werd gemaakt van de teleurstellende gebeurtenis, hier allerwege groote ontroe ring en verslagenheid heeft verwekt. Men was reeds vast gaan vertrouwen in de hoop, dat de netelige quaestie der troonsopvolging door de geboorte, hetzjj van een zoon of een dochter der Koningin zou worden opgelost en ziet op eenmaal wordt aan alle hoop de bodem inge slagen. H. M. ongesteld I En dut reeds eenige dagen met één enkel kaaisje uit ds duisternis te voorschjjn kwam. Eerst een lachen I Ja, 't w»s een comisch gezicht, hem da-r zoo te zien staan, maar, geljjk hjj zoo juist opmerkte, tragisch tevens, Hjj kwam daar immers ver te len, dat de vereeniging op een verschrikkelijke wjjze was gedupeerd geworden, door de leveranciers van het elsctrisch licht! Maar, zeide hjj verder, «de commissie tal alles aanwenden, om de tableaux tooh te doen slagen. Wij desespereeren niet I Niet spoedig zullen we vergeten het oogsublik, dat we den heer Wilson zoo nit het donker zigen te voorschijn komen, met zjjn kaarsje in de band, maar ook uIet de spontane uiting van het publiek «V, V. V. gaat nooit verloren.* En het bestuur hééft alles aangewend. Veel is daar door vau de tableaux gered. E r dat de uitvoering er van ook toen goed was, bleek zoo dnidel^k nit een vraag van een der aanwezigen tot Sim gericht of dat na allemaal echte levende menschen waren. Beter ant woord dan hg kon gavengaf het noodlottoen de executanten door den ve.stikkendoa rook van het Bsn- gaalsche vaar gedwongen waren in haast het tooueel te verlaten. Later ging het beter toen de verlichting van bniten het tooneel geschiedde. Viel moet het bestuur hebben doorleefd. Eerst te moeten zien hoe het gedapeord was door de firma Bunink en Blom van Amsterdam die het electrischo licht zou leroien en die, door welke oorzaak dan ook, haar verplichtingen niet kon nakomen. Alles goed te zien slagen en nu «oor zoo'n verschrikkeijjk fet te komen staan. Eerst allo modewei king en na dien tegen slag. We kunnen ons zoo voorstellen boe daar men g woordje zal zjjn gevallen. Wat al emoties zullen zjjn doorleefd 1 Die groole nadat Prins Hendiik aan den minister-president van de a.s. bigde gebeortenis officieel had kennis gegeven. Het spreekt van zelf dat men, in verband met hetgeen nu langzamerhand ruchtbaar wordt over dit voor de toekomst van ons geheele volk zoo treurig voorval, aller lei commentaren verneemt. Daar het een zeer kiesohe zaak geldt, mag naiuurljjk niet alles overgebriefd worden wat de groote «men'' de manneljjke maar nog meer de vronweljjke «men" alzoo weet te vertellen. Maar wél behoeft niet verzwegen te worden, dat allerwege de oor zaak torgeschreven wordt aan de vermoeienissen, gevolgen van het vervallen van plichten waaraan H. M. zioh niet wilde onttrekken. Zoo b.v. het bezoek aan Amsterdam in Mei j.lzóó nu nog onlangs het ontvangen der Rembrandtcommissie op Het Loo, afgescheiden van de ijj- en wandeltochten, waarvan in de bladen geregeld werd melding gemaakt. Te vergeefs is hiertegen door de behandelende genees- heeren zeer ernst'g gewaarschuwd. Ik zeg dit met opzet, omdat men reeds bezig is dan doctoren hiervan oen ver- wjjt te maken. M. i. ten onrechte. Waar H.M. haar wil plaatst tegenover die harer doctoren, kan er geen sprake zjjn, dat eenige blaam rust op deze deskundigen, die daar tegenover machteloos staan. Ja, het zouden doctoren moeten zjjn la Sohweiniger, die eenvendig tot Biimarck zeide «als Durchlaut niet doet wat ik zeg, ga ik heen". Maar tegenover een vrouw en een vorstin in deze delicate omstandigheden zjjn dergeljjko procédés bezwaarlyk door te voeren, al zou dit misschien ook de eenige manier zjjn om iemand met een wil als de Koningin te overtuigen dat de natuur sterker is dan een menecheljjke wil. Waar echter wel wat aan gedaan had kunnen worden, is de ontvangst van de Rembrandt-heeren ten paleize. Het is onbegijjpeljjk dat niemand uit de omgeving der Koningin den heeren een wenk heeft gegeven om dit bezoek achterwege te laten. Officii el zjjn het natnurljjk «aitnoodigingen'' geweestmaar hoe gemakkelijk ware het geweest daarvoor te bedanken. Bovendien iedereen weet dat deze geheele Rembrandthuldo het werk is ge- weert van een klein clubje en niets te maken had met een nationaal «volksfeest." Had dat gejnbel nu ook niet kunnen eindigen zonde.- dat de Koningin daar aan te pas kwam Het is eigenljjk om boos te worden te denken dat, mede door dergeljjke nonsense, belangen ln gevaar ge bracht zjjn, oneindig grooter dan do herdenking van het feit, dat drie honderd jaar geleden Rembrandt geboren werd. Enfin, het is nu eenmaal niet anders, maar wel zou ik als goed vaderlander wensohen dat iemand uit de omgeving van de Koningin esns den moed had om H. M. ombewimpeld te zeggen hoe en wat men onder het volk over deze zaak denkt, waarbjj hjj dan in de eorste plaats zou kannen wjjsen op het feit, dat zeker niet ééa Nederlander de smart niet medrgevoelt welke deze gebeurtenis der Kon'ngin ongotwjjfeld zal veroorzaakt hebben, maar waaraan bjj dan tevens zou kunnen toe- roegen, dat geen vronw ongestraft de wetten der natuur kan overtreden. Het zou mij dan sterk verwonderen, indien de Koningin hiervoor doof zon >jjn, want het praat:e, dat zjj dan door rast te nemen 5 i 6 maanden lang ongeschikt zon zjjn de regeerivgszaken af doen, is natnurljjk niet meor dan een praatje.* Overigens zoo gaat hg verder leven wjj hier op het oogenbiik in den komkommertjjd. Op publiek terrein is letterljjk niets te doen. «Men» gaat naar Boheveningen. Dat is alles. Als het weder medevalt liefst tweedrie maal per dag. Daar trekken de bekende vermakeljjkheden tal van bezoekers en kan men onze high-life in de volle ontplooiing van al zjjn heerljjkheid waarnemen een gezicht dat men nergens anders in Nederland dan hier kan verkrjjgen. De dames met de «bloote armen"-raode en de heeren in rare avondjtsjes sn dito broeken. Zooals dit jaarheb ik het echter nog nooit gezien en dat er memchen uit de provincie komen om hier op het levend model de mode te beatudeeren, zooals mjj voor zeker is medegedeeld, kan ik mg wel eenigszins begrjjpen. Als je 's avonds b. v. in de Kurhausbar zit, is bet altol meuschenmassa in de diepe duisternis te zien zitten. De angstte moeten denken hoe wellicht de geringste kleinigheid aanleiding zou geven tot de grootste paniek Te denken hoe straks bjj het a'steken van 't vnurwerk en het vallen der vonken wellicht een enkele itroep de grootste ramp ten gevolge zou kunnen hebben Wat al emoties! Ja, iedereen mcèt onder den indrnk zjjn geweest het publiek niet minder dan bet comi'é. We kregen de overtuigingdat het pnbliek meeleefde met het brstuar door die groote, niet genoeg te waar- deeren maar ook niet geuo-g te bewonderen kalmte. Ee die kalmte?.... We schrjjvan ze nergens anders aan toe, dan aan het fait, dat alle bezoekers diep diep medeijjden hadden met het ongelnk de var leniging getrofl-o. En waar zoo'n gevoel zich nit, daar wordt de grootste lauwer uitgereikt. Zeker teekenend was, ondanks het lang" wachten bet telkens herhaalt wordende refrein, «de V. V. V. gaat nooit verloren I* of dat telkens weer klinkende geroep van «leve de V. V. V. V. Het meest overtuig»nde bawjjs van sjmpatb e is door het publiek Maandagavond gegeven op het Doelenplein, hjj het bewaren van die buitengewone kalmte en dat rustig zich verwgderen van het Doelenplein na af!o,p van het vnurwerk. Groot was de togenslag dien avond door de vereeniging ondervondenmaar oneindig veel grooter nog is de uiting vaa gehechtheid jegens de vereeniging toen ook door het publiek gegeven. Déér behaalde de vrreeniglng haar grootsten roem. Téér toonde het publiek de vereenigirg een warm hart toe to dragen. Fan harte wensclen we haar da timede gelukt SAM,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1