DAÖBLAD VOOR ALKMAAR. EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s No. 178. Honderd en achlsle jaargang. 190ti. IïïWn enland. Schetsen. DINSDAG 31 JULI. Landweer. Strand-kinderen. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk f I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. ÜEKMs. COBTEK ZOON Voordam 9. Jongens en Meisjes. Uit de Pers. ALKNIAARSCHE COURANT. De BurgCMeester der geBCcatt Alkaiaar herinnert den verlofgangers der militie van de lichting 1898, die bestead aya op 1 Angus lus 1906 naar de laadweer over te gaan, aaa tiaaae verplichting oaa zleh an 1 Augustus 1906 doeh vóór of op SO Augustus d. a. v. ter gemeente-secretarie aan te melden, onder overlegging van bun militair zakboekje. Alkmaar, De Bargemeas'er voornoemd, Jali 1906.G. RIPPING. VOOR BURGEMEESTER es WETHOUDERS der gemeente Ai.kmaxk brengen ter kesnis ran ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- sohen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, vaa 8 tot ea met IO Augustus a.sM den avoads van 68 ure ten stadhuize. Herhalingsonderwijs zal omvatten a. de Wederlaadache taal b. het rekenea c. het boekhouden, het liandelarekeneu, het In richten van eenvoudige administratie d. indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der Fransche, Du tt ruche en Hngelsclie taal e. de auttlge handwerken voor meisjes. Het sohoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.50; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de sohool bezoekende, per kind f 1 voor eik kind meer, per kind i 0,50. Voer minvermogenden is slechts de helft en voor oavcrmogeadea geen sohoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden oitgenoedigd bij de aangifte het vaccinebewys der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. M. de lAonlngln. Gisteren is bet volgende officieele bericht verschenen geteekend dut r de geneesbeeren. .Daar de toestand van Hare Majesteit de Koningin (bans als geheel bevredigend kan worden beschouwd zullen door ons geen bulletins meer worden uitgegeven." Ia verschillende kerken der Ned. Herv. gemeente te 's-Gravenhage en elders werden Zondag bjjzondere ge beden opgezonden in verband met den toestand van 9. M. de Koningin. U. li. de lionlngln-Hoerter. H. M. de Koningin-Moeder zal deze week in plaats van 10 dagen zooals eerst het voornemen was slfcbts een paar dagen op het Loo vertoever. H. M. zul er Woensdag a. s. heengaan en tegen het eind van de week te Soestdyk terugkeeren. II. Daar stonden ze met hun drietjes aan Egmond's strand Keesje, Pietje en Nelie. Kessje met zjjn glundei-oogjes merkte al gauw zoo'n dikken meneer op. Met een laob-getiohtje stootte bjj Pietje aan. .Kjjk eens, wat 'n vette, Piet! Hjj kan baast niet vooruit L Pietje proestte het uit. »Hjj iB warm ook kjjk hem eene blazen, 't Ljjkt wel de walvisch, waarvan meester laatst vertelde." Nelie lachte mede, maar zei toch meé jjdend met haar hoog stemmetje: »Och, hjj it moe, zie, daar valt hjj op 't strand neer.« .Hè, wat bomt-i neer'k Zon niet graag zoo dik zjjn, jg Piet Nog een oogeublik keken ze naar hun dikkerd, toen begon Keesje met zjjn schop zand te scheppen. .Wat moeten we maken, Piet?» .Een grooten kuil voor zus. Daar kan ze lekkertjes in gaan zitten, net als die juffrouw daar.« .Welke .Wel die met dien grooten hoed op. Kpk, ze w ifl ne, met 'n zakdoek naar die meneer.* .Met dat leolgke gele bakkes en die ronde kale plek op z'o kop Wil 'k eens En de dead bjj 't woord voegende, wipt de ondeugd era nat kluitje zand over 't hoofd van den man heen. .Mis hoor I Je kunt 'ern niet rakenik zal 't eens doen.* En Pietje beproeft zjjn mik kunst. Waarachtig, daar krjjgt de meneer een nat kluitje zand net tegen zjjn haarlooze plek.j Terwjjl hjj zich boot omkeert en de band naar zjjn achterhoofd brengt, zjjn de bengels lsoh-proestende aan 't spitten, terwjjl ze hun slachtoffer zoo na en dun met een Bohuinicben blik opnemen. Alleen Nelie tiet hem schalks lachende aan. Dit ontwapent den getroffene en een dreigende vinger- Frlus Hendrik. De correspondent der Tel. te Apeldoorn meldt Ten einde versohillende werkzaamheden, als aanplantin gen enz., in oaganechouw te nemen, vertoeft Z. K. Q. Prins Hendrik eiken dag in de bosachen van Hat Lio Zaterdag was de Prins tegenwoordig bjj de opgravingen, die in de Hoog-Soerenschn bosscben worden gedaan naar voorwerpen, betrekking hebbende op de ouJa bewoners van de Veluwe. Hr. Ha. „Friesland" ie Spitsbergen. »De graven te Smeerenburg werden in betreurena- waardigen toestand bevonden De overbljjiselen van de lichamen zjjn nu onder een grooten steenhoop verzameld. Daarheen is de steen op de eerste reis van de .Willem B .rents* bjj het graf geplaatst, vervoerd en een andere steen geplaatst door den commaddant en de offic'eren van Hr. Ms. .Friesland.* Verschillende schendende har-delingen van toeristen zjjn thans onmogeljjk gemaakt. (Hbl) Hen JNederlandsch scheidsrechter. Tusschen Zweden en Noorwegen is een overeenkomst gesloten, waarbjj o. m. werd bepaald, dat er op een onzjjdige strook grond aan weerszjjden van de grens tusschen de twee landen geen vestingwerken aangelegd mogen worden en de Noorsche vestingwerken, die er in lagen, geslecht moeten worden. Een commissie van drie buitenlandsche officieren zou zich moeten overtuigen, of aan die voorschriften voldaan is. Krachtens de bepalingen heeft Zweden benoemd een Oostenrjjkschen kolonel lllaim en Noorwegen een Duit- sche kolonel. Deze beide officieren hebben vervolgens hunne keuze gevestigd op een Nederlandsch otficier der genie, door Harer Majesteits regeering aan te wjj zen. De Koningin heeft nu aangewezen den kolonel der geoie C. 1. Snijders, commandant in het eerste genie- com mandement te Utrecht. De commissie zal zich binnen weinig dagen naar Scandinavië begeven, om hare taak te aanvaarden. Algemeene Synode. Door den heer Picard wordt rapport uitgebracht over de verslagen der provinciale kerkbaetaren betieff-md» de examina. Er werden van Sapt. 1905 tot en met Mei 1906 geëxamineerd 72 candidaten in de theologie en daarvan 62 toegelaten als candida'en tot den Heiligen Dienst. Dit rapport wordt na eenige bespreking voor kennisgeving aangenomen. Door denzelfden wordt h-t rapport voorgelezen over het verslag van den staat van het Holppredikerschap. Daa uit bljjkt dat in de Ned. Herv. Kerk drie hulppre dikers werkzaam zjjn, n). de heeren Smits te Huhendorp, Helders te Glanerburg, en Nieineyer te Over Dinkel (gem. Losser). Ook dit rappott woidt voor kennisgeving aangenomen. Door prof. dr. M. A. G joszen wordt verslag uitgebracht over het rapport der commissie tot onderzoek van het vraagstuk der reorganisatie. Dv commissie van rappor teurs stelt voor de conclusies van de commissie ad hcc, benoemd door de synode des vorigen jaars, tot grondslag der disoussie te nemen. Dit verslag wordt ter visie gelegd en zal later in be handeling komen. Door dr. G. A. Hulsebos wordt rapport uitgebracht over eene missive van Z. E. den minister van oorlog, over den eerediens!; in de garnizoensplaatsen, waaruit ophef is de eenigj uiting van boosheid. De dame, die olies aigezien beeft, roept nu lachend tot hemKom maar hier, maar zet eerst je hoed op, anders wordt je maan weer bezand.* De man volgt dien raad op. Met welbehagen vleit hjj zich in het warme, mulle zand neer. De dame, die schik gekregen heeft in de drie kleinen, wenkt ze tot haar te komen. Pre je, die bet eerst de wenk-nituoodiging bemerkt, stoot zusje aanwaarna beiden Nelie iets in 't oor fluisteren. Deze kjjkt op en ziet de dame nog steeds handwuivende roepee. Onmiddelljjk wipt te overeinl en gaat dapper naar de jaflroow toe. De beide jongens komen, schuldbewust, aarzelend achteraan. En nu ontwikkelt zich bet volgende gesprek. »Wel, bo-i heet jullie?* «Pietersen, juffrouw.* «Zoo, en hoe is je voornaam, kleine meid?* »Nelie.« «Een mooie naam.* «Ja maar die van rnjjn nichtje is nog veel mooier.* «Hoe heet die dan?* »Johftnne.« «Waarom is die dan mooier?* >üaar kon je zoo mooi Janneke van maker.* De dame glimlacht even. «En hoe beet jullie, jongens?* «Ik heet Kees*. »En jjj »Piet.« .-Je kunt beet mikken Piet,* zegt de dame. >En ook raken*, voegt mjjnheer er bjj. Beide jongens kjjken, hoewel met eeu lachplooi om de lippen, ietwat verlegen naar den grond. «Durf jullie naar die kiosk te gaan?* «Naar dat Bnoeptentje, juffrouw »0 ja«, zegt Nelie. En baar oogjes glinsteren. »Nu, hier heb je ieder ten cent, maar dan mag je geen heeren meer met zand gooien, hoor »0 nee, juffrouw?* zeggen de jongens. Nelie zegt vriendeljjk «Dank u, juffrouw.* En na eenige oogeublik ken leunen ze naar de bljjkt dat, too mogeljjk, eene wgeiging in de vergoeding voor bewezeu diensten zal worden gebraoht. Dit rapport wordt voor kennisgeving aangenomen met de opdracht aan de Alg. Sya. Oommissie on deze zaak te volgen. Door denzelfden wordt een rapport gelezen over eene missive van Z. Ex. den minister van marinefover de aan raking van godsdienstleeraars eu geesteljjken met het personeel der vloot. De commissie stelt voor, daarvan bs- rioht te geven, aan de kerkeradon door middel van de Kerkelijke Courant. Door den heer C. G. Chavannes wordt gerapporteerd over een verzoek van de classicale Tergadering te Amster dam, tot het instellen van een nieuw kerkeljjk onderzoek naar het vraagBtnk der theologische faculteit aan de Nederlacdsche hoogasoholen. Dit rapport wordt ter visie gelegd. Door denzolfde wordt gerapporteerd over een verzoek der zelfde class, vergadering om de kerkeljjke bestuten aan te sobrjjven, dat zjj het cbristeljjk eu nation»»1 ka rakter der kerk handhaven. Dit rapport wordt te- isie gelegd. De zitting wordt opgeheven. Er vergadert eene synodus-contracta. College van letters. Door Gedeputeerde Staten vau Noord-Holland zjjn benoemd tot zetter voor 's Rjjks directe belastiegeu te Koog aan de Zaan, de beer Roelot Aberoiombie, ter vervanging vau den heer Jan Hujjsman Wz.te Zaandam, de beer Klaas van de Stadt Ei., ter vervanging van den beer Heodrikus Silvester Hubertus van Pelt te Zuid en Noord-Sobermer, de hoer Jacob Slooten, ter vervanging van wjjlen den heer Jacob Koster en de heer - Wij brand Spaan, ter vervanging tan den heer Jan Smi Cz.te Zwaag, de heer Pieter Karaten, ter vervanging van den heer Cornelia Edel. IJlt de 8. 11. A. F. In bet verslag van het bestuur der looisal-iemooratische arbeiden pat Ijj, voorkomende in *Hel Volkomtrent de onlangs benoemde commissie voor het Fartjj-program, komt het volgende voor: Ingekomen was het bericht van ds. Bakker, dat hjj in zjja plaats, als vertegenwoordiger van de groep »/J« Blijde Wereld*, liefst zjjn plaats zag ingenomen door ds. Brums, van Knjjpe. Aan dien zal nu verzocht woiden, het lid maatschap der commissie aan te nemen. Verder was door dr. Van Gslder bericht gezonden, dat bjj tot zjjn leedwezen, wegens gebrek uan tjjd, voor het lidmaatsohap moest bedanken en van de partjjge- nooten mr. Bonger, Wibaut en mevr. Holst was bericht ingekomen, dat zij wegens principieels bezwaren geen lid weusohen te zjjn van de program-commisiie. In plaats van deze vier zullen worden uitgenoodigd mr. Mandeis, dr. Pauuokoek, Tak en dr. Van Rivestejjn. Nog geen beslissing was ingekomen vun dr. Gorter en van Van der Goes. De overige leden hadden do benoeming aanvaard. Overdracht terreinen la felsen. Ds Slct (n°. 176) bevat de overeenkomst (behoudens nadere goedkeuiing bjj de wel) tusschen mr. E. Ellis van Kaalte, minister van justitie, handelende voor en namens den Staat der Nederlanden, ter eenre, on F. W. C. U, baron van Tujjll van Ssrooskerken, te Velsen, ter andere zjjde, in zake overdracht van teneinen in de kiosk, om hun oent «in de bank vau lekkers* te depo- neere «Zeg, we hebban ieder 'n cent gehad*, deelen ze nu een kennisje mee. «Van wie «Van die juffrouw da; r, omdat (we die meneer, die naast haar zit, met zand gegooid hebben.* «Da's uie waar*, zegt Nelie, omda je 't nie u,eer doen zou*. «Nou ja«, da's 't zeilde*, zegt Piet, «als ik 'em nie geraakt had, hadden we ook geen cent gvhad. Kom Nelie, we gaan badez*. Ie een wip zjjn de schoenen en kousen uit; du kousou worden in de schoenen geduwd de bovenbroek zoo hoog mogeljjk opgehaald, de onderbroekspijpen er van buiten over heen getrokken en vastgebonden. Nellie duwt kleed en rokjes in deu onderbreek, bindt dezen over alles been en met dartele sprongetjes zjjn ze bjj den grooten plas en er in. R-eds meerde.e kleuters van bun leeltjjd spelebadun daar, Bsmmigen met opgetuigde klomp-of siguienkistjes- schuitjss bjj zich, andoren met emmertjes of zandscbopjes. Het iB één big jong-leven Helle schaterlachjes klinken arm- en beecbeweeg doen is kleine schuimspa'-jes opwip pen het zilte nat; gille jvs worden uitgestooteu, als e-n grooter golfje wat hooger op slaat tegen het bloote been. H er staat een troepje witgebroekteu, hand in hand te dansen in bet ebbe-water der kalme zee, daar vliegen er een paar elkaar na en o wee, een valt languit voorover, om proestend en doornat op te staan. De traan tjes mengen zioh met deu grooten plas. Elders loopen eenige kleuters met hun gevulde emmertjes telkens naar bet strand, om een tevoren gedolven kuil te vullen weer andereu voorzien o n gracht van het noodige water, welke gracht dienen moet ter bescherming van een reus achtig zand lort, waarop rteds de verdedigers. Zjj zwaaien onder luid klinkend hoeiageroep de vlag, gebonden aan den wandelstok van ééi der re<pectieve papaas. Met de grootste «zandverachting* de projectielen der aan vallers zullen losse zandkluitjea rjju zuliea ze de sterkte tegen deu woedenden stormloop verdediger. Pietje, Keesje en Nelie bouwen in een met den vloed vulgeloopen gleuf vlak voor een zandbank, waarachter nu de zee Zich lei uggelrokken heeft een zamltoren op. gemeente Velsende terreinen zjjn aangegeven op een teekening die bjj de Stct. gevoegd is. Hllltalre oetenlogeu. Ouder leiding van den kolonel 11 C A Neeteaou zullen ds bataljons van het 10 reg. inf.. in garnizoen te Haarlem, Hoorn en den Helder, van 17 tot 27 Septem ber de legerplaats bjj (Laren betrekken tot het houden van oefeningen. Hr. J. H. Ueerlseua. In de Mieuiee Crt. komt het volgende artikel voor over mr. Geertsema De oude heer Geertsema vierde gisteren zjju negen- tigsten verjaardag. Lid van de Tweede en de Eerste Kamer, tweemaal minister van Binnenlandsche Zaken, lid van den Raad van State, Commissaris der Koningin, heeft hjj eeu zoo groot aandeel genomen in 's lands staalkundige geschiedenis als slechts aan weinigen gegeven is te vervullen. In 1901 trok hjj zich uit het openbare leven terug en verliet niet lang daarna Den Haag om zich earst te Driebergen, vervolgens (nog geen jaar geleden) te Utrecht te vestigen. Zjjn rust werd sedert helaas droevig gestoord door meer dan een pjinljjk familie- verlies, waaronder dat van den zoon die gedurende eenige jaren een der Kamerzetels voor Amsterdam bekleedde. Maar de geest van den krachtigen grjjsaard bleet onverzwakt, geljjk ook zjjn lichaam een buiten gewone veerkracht behield. Wjj zouden daarvan menig staaltje kunnen verhalen, door ons van personen uit zjjn naaste omgeving ver nomen. Liever deelen wjj er een mede uit onze eigen ervaring van hoogstens twee jaren geleden. Op eeu zomermorgen kwam hjj ons een zjjner zeldzame, altjjd hooggewaardeerde bezoeken brengen. Er werd over politiek gesproken. En in den loop van het gesprek merkten wjj, als journalist natuurljjk met de verschil lende uitspraken der politieke organen betreffende de zaken van den dag op de hoogte, dat de bjjna negen tigjarige met nagenoeg al de nuances van meening, niet slechts door de groote, maar ook door de provin ciale pers over een toen aanhangige quaestie in de naast voorafgaande dagen geuit, volkomen bekend was. Na het gesprek stond de heer Geertsema op en. wandelde, alsof 't vanzelf sprak, van ons bureau naar Scheveningen I »Wjj, mjjn vrouw en ik, beginnen nu oud te worden* schreef hjj ons nog verleden jaar in een uitvoerigen brief die, als een betuiging van instemming mat een onzer artikelen aan ons gezonden, wat stjjl en inhoud betreft volkomen «persklaar* had kunnen worden gezet en afgedrukt een hoofdartikel, belangrjjker dan het onzeHoe menigmaal en gaarne herlezen wjj die fijn geschreven en leerzame brieven van zjjn hand, welke w|j zoo vaak ontvingen met hoeveel eerbied bewaren wjj ze. En hoe benjjdenswaardig, ondanks alle beproe vingen des levens, is de negentigjarige, die nog zóó echt liberaal, zóó ruim en trisch denken en zóo helder en pittig zeggen kan, ja wat misschien nog meer be- teekent, zoo diep en geestdriftig, zoo vertrouwend in de toekomst, kan gevoelen voor de hoogste belangen van volk, staat en kerk. Voor allen, die het voorrecht hebben hem te kennen, is het heden een wel ietwat weemoedige maar tcch bljjde gedenkdag. Mogen de jaren, die Geertsema eu zjjn hooggeachte echtgenoote nog geschonken worden, als de rustige en klare avonduren zjjn van een rjjken, schitterenden Zomerdag. Met veel moeite hebben ze hem reeds boven het water uitgebouwd. Als echte waterbouwkundigen trachten te de zwakke hellingen te versterken met door Piet aan gebrachte Behelpen. Eindeljjk is hjj zoo hoog en stevig, dat Keesje hem sterk genoeg acht, om hem te dragea. Met een sprong staat hjj er boven op, doch ons inge- nieurtje zakt er tot aan zjju knieën toe in, terwjjl de toren aan alle kanten onheilspellend uitdeit. Piet komt met een handvol echelpen toornig aangeloopen. Hjj geeft zjja broertje een stomp, deze verliest zjja evenwicht en, terwjjl de bloote voeten in 't misvormde bolwerk bljjven vastzitten, komt Keesje met een zeker lichaamsdeel in het fristche nat terecht. Nelie, wier roode bolwangetjes lachend zwellen, bjj Keesjes val, krjjgt, als ze traantjes ziet komen, toch medeljjden met haar broertj». Zjj verloct hem uit zjja minder aangename houding en stelt voor, naar huis te guan, welk voorstel, na ennig protest vau Pietje, toch aangenomen wordt. Da klecdipg wordt in orde gebracht Keesjes broek is echter nog bolidteekeud door zjjn val, kousen en schoenen gaan weer uan en ons drietal begeeft zich langzaam naar den strandtiap. Oadorweg ontmoeten zo eea paar ezelrgdeude meisjes een nouveauté op Egmocds strand. Met bewonder oogjes staren ze de jonge amazones aau. De ouds.e zit vrjj recht op langoors rug, de twee andereu hangen echter met eentgszins voorover gebogen rng|nasr voren, terwjjl de teugel met zeuawachtige tukjes «vordl aacgehaalt en gevierd. Onze ezels storen zich rohter niet aan nerveasiteit. Mot druilerigen blik en shp hangenden kop stappen ze met hun lichten last voo't, nu en dau met een «hu* aangespoord door den ueewaudelende «ezelsjongen «Da's aardig,* zegt Nelie. «Ik wou ook wel eens op zoo'n ezel rjjdeu.* «Ik niet,* zegt Piet, «liever op een paard, dan kan je er nog eens hard van door gaan.* D*ar klinkt de horen ran den badman, ten teeken, dat het vloed wordt en de kinderen Dit het water uioeteu komen. De voetbadpret de kern van het strandkiud- Isven is óns voor eeu poosje uit. E. a. d. H. J. M. 3.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1