No. 179. Honderd en achlsle jaargang. 1906. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s WOENSDAG 1 AUGUST ITS. Drankwet. Xjandweer. Brusselsche Brieven. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnnnnner 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, üroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Jougen^ en Meisjes. Uit de Pers. ALKMAARSCHE COURANT. BURGEMEESTER en WETHOUDERS tan Alkmaar brengen ter algemeene kennis, dat bjj hnn college is ingekomen een verzoekschrift van P. KRANENBURG, aldaar, om verlof tot den verkoop van alcoholvrijen drank in de werkplaats van het perceel Zilverstraat, A nr. 3. Binnen twee weken na deze bekendmaking kan een ieder tegen het varleenen van het verlof sohrifteljjk be zwaren indienen. Borgomeester en Wethouders voornoemd G RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Alkmaar, 31 Juli 1906. De HurgeiaeeMcr der icmeente .tlkmnnr berlanerl dew verlofgwwgers der Militie van de lichting 1898, die hesteMd op 1 Augus tus 1906 neer de laedweer over te gaan, eee haeee werpllchtleg om zich ik 1 Augustus 1996 doch voor of op SO Augustus d. m. v. ter geMeeete-secretarie aan te Melden, onder overlegging van hun militair zakboek|e. Alkmaar, De Burgemeester voornoemd, Juli 1906.G. RIPPING. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voer jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- sohen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, vaa 8 tot ea Met ÏO Augustas a.s., des avoads vaa 8 ure ten stadhuize. Herhalingsonder wijs zal omvatten a. de Nederlaadsche taal i b het rekeneat e. het boekhoudea, het handelsrekeaea, het la rf. rlchtea van eeavoudlge adMtnlstratle indien daaraan behoefte bljjkt te bestaan de begin selen der Fransche, Dultsche en Hngelsche taal i e. de auttlge handwerken voor meisjes. Het sohoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.50; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de school bezoekende, per kind f 1.voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voor MleverMOgeaden is slechts de helft en voor unveraogeadea geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden uitgenoodigd bij de aangifte het vacoinebewijs der leerlingei over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. (Fan onsen Bruseelechen medewerker). I. Bbusskl, 24 Juli 1906. In tegenwoordigheid van den Koning eis Prinses 01e uientine werd hier Zaterdagmiddag in de Sint Guduul- kerk evu plechtig Te Deum g-zongen ter gelegenheid der Nationale Peesten. Het was gunstig weder, de booge torenB van den cathedraal waren aan statige reuzen ge- lflk in de lucht, rondom het leege plein schitterde een fcpag van wapens en uniformen der militairen. De kon:n- kljjke stoet rjjdt aan; de statiekoets en de bofrjjtuigsn worden geëscorteerd door een afdeeling dar guides van het le regiment. In de prachtige kerk, waar de eeuwen oude pilaren in rechte ljjnen staan geryd, met hun zware schouders de gewelven schorend, waar de grauwe muren en vensternissen vrooljjk verlicht zjjn door den klaren dag, staat in zgn schitterend statiekleed de deken, Mgr. Evrard, temidden van zgn kapelaars, allen in hun kost bare kerkgewaden, en spreekt een korte welkomstrede uit. De Koning is in de luitenant-generaalsuniform, de Prinses draagt een fraaie japon van wit mousseline, met kanten verBierd. In het koor zitton de ministers, de gezanten der mogendheden en de kamerleden de veel kleurige uniformen en de bonte kleeding der Oostersobe diplomaten gaven een zeer sohoonen aanblik. Het oude ae boo tie loflied wordt door een goed zangkoor ten gehoore gebracht; de indruk van dit gezang is in den boogen cathedraal in een woord overweldigend. Wanneer de plechtigheid geëindigd is, rjjden de Koning en de Prinses naar het paleis terug, en worden onderweg toegejuicht door het volk, wat mg zeer trof, daar ik bjj vroegere gelegenheden hg het volk van Brussel een zekere koel- heid ten opzichte van den Vorst meende waar te nemen; zoe althans herinner ik mgde menigte was echter dit msal beduidend luidruchtiger bg haar toejuichingen. Nog vele andere feestelijkheden hadden dien dag plaats. Om tien uur in den morgen verzamelden zich duizenden oud-gedienden op den Boulevard de la Senne; ten elf uur was de stoet geheel samengesteld en begon zjj haar tocht langs den Boulevard Botunique met wapperende vlaggen en voorafgegaan door twee militaire muziek korpsen. Toen da stoet echter nanweljjks in beweging was, verspreidde zioh da onverwachte tjjding, dat de Koning dien dag de vaandels niet uit zou reiken aau de versohillonde vereeoigingen van oud-militairen, aan welke deze toezegging gedaan was ter gelegenheid der Nationale feesten. In de groote hal van de Cinquantenaire stonden dien morgen om tien uur twee en veertighonderd mensohen in spanning te wachten op de aankomst van den Koning, die zou komen om hen te deooreeren met het kruis voor getrouwe diensten. De ruimte was geheel gevuld met deze menigtetot op de enorme galergen met vlaggen van Belgiö en don Cbngo versierd, verdrong zich de enorme mensohenmassa, die meest uit provincialen be stond op de met bloemen en vlaggen getooide estrade zaten de funotionnarissen dor ministeries in groot tenu met steek en statiedegen. Als het koninklgk rjjtuig aankwam achter de estraden, de lakeien in hun vermiljoenroode livreien het portier openden en de Koning binnentrad, donderde uit meer dan vierduizend keelen de kreet »Vive le roi«, en schetterend werd dit Keloid overstemd door efn orkest dat op de galerij de Brabar^onne inzotte. Er werden wat speeches afgestoken, en daarna, bq vroolgke marsohmaziek, ving het dtfileeren aan. De fuoctionnarissen hadden enorm veel werk, deden bedrjjrig bg het aanheohten der orde- teekens er waren er twee en veortighondard en het was binnen twee uur geheel afgeloopen in de meest volmaakte orde. De Koning op zgn prachtig versierden troon knikte eiken gedecoreerde toe, die langs hem defileerde, en ik heb zeor duideljjk bemerkt dat hg nadien geen zweem van vermoeidheid oonde. Dit ljjkt mg een ontzettenden Ausdauer twee en vee-tig honderd knikken binnen twee uur. Ik geloef niet dat ik daartoe in staat zou zgn. Ik heb wel eens zoo bg mjjzelf gedachtzou een koning geen knikkramp kannen krijgen, zooals e«n journalist schrijfkramp t Of zou men daar iets tegen kunnen in nemen De menschen zeggen ook wel als ju sobrjjfkramp bobt, moet je steeds maar doorschrijven, dan gaat het over. Dit zal dus bg knikkramp wel hetzelfde zgn, en ik waag het eerbiedig aan alle koningen, die mjjn brieven uit Brussel lezen mochten, den goedgemeenden raad te geven, om, zoodra zjj eenigszins temidden van hnn ju'chend volk stramheid gevoelen in de nekspieren, geenszins ai te laten met knikken, maar deze werkzaamheid ijverig te bljjven vervolgen, opdat de kramp van hen worde afgewend. Deze beschouwing over het knikken van vorsten verzoek ik den redacteur als een malligheidje te aanvaarden en geenszins te meenen, dat dit op oneerbiedigheid duiden zoude. (Indien gjj dit laatste mocht veronderstellen, geachte redacteur, dan schrapt gjj ze wel die paar zinnetjes of liever óazinnetjes). De Nationale feesten werden Zondag voortgezet met het muziek-concours ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der sCercle instrumental*op de voornaamste pleinen der stad waren kiosken geplaatst en daar speelden verschillende muziekkorpsen hun marschen en walsen en fanfares tot groote vrenflde der bg duizenden en duizenden toegestroomde luisteraars, waaronder een groote menigte »Ketjes,« die meezongen en zeer aandoenljjk bacchanten- dansen erbjj uitvoerden. (vKetjes* noemt men hier de verzondagste jeugd uit het straatvolk.) Om half vier was er in tegenwoordigheid van den Koning een militair feest met spiegelgevechten in de Cinquantenaire, waarbjj het sensatienummer bestond uit een aanval op een bivak door de fietsrjjders der carabiniers de kruitdamp dampte op, de wapens flikkerden, het leek een waar gevecht; ten leuke nieuwheid erbjj was een hond, die dapper door de vuurljjn rende om de soldaten patronen aan te brengen. Dan was er een luchtballonfeest, dat zeer goed slaagde en enorme massa's menschen trok. Maandag wa» er een groote balspel-wedstrjjd, door den Koning bjjgewoond twee aardige gebeurtenissen deden zich daarbjj vooreen krantenventer bood den Koning persoonljjk een nummer van het sportblad >La jeu de balles, wat deze vrooljjk aannam en goed betaalde; een kroeghouder reikte den Koning een glas bier, dat deze vrooljjk uitdronk. Het feest werd besloten met een uitstekend concert in de Cirque Rtyale. Wjj zgn hier midden ia de kermis. De Boulevard du Midi is vol van zjjne heerlgkheid aan koek- en speel goed- en anaisterjjen-kramen, aan spullen, draaimolens en de meest iteenloopende plezier-maohinenBsn. Het is een lust om te zien en om te hooren ook, dit jaarljjksche volksfeest, dat nimmer ophoudt, de menschen bjj duizenden te trekken en ook te duwen en te draaien en te hobbelen en hen zingend en juichend en dansend en drinkend op te voeren tot een edele geestdrift. Ik bad voordien in de achterbuurten van Brussel ontzettend armoedige straatjes gezien en daarin het leven van veel vervuild en miserabel arm volk, en in op de kermis vind ik juist deze soort mensohen er het ste'kst verte genwoordigd en er wordt grof geld verteerd, hoor. Deze tegenstelling brengt mg een verhaal in de herinnering, een geval dat vrjjwel hierop lgkt. Da armoede aan de huizen en kleeien dezer lieden en hun schjjebaar zorgelooze vrooljjkheid en kwistige uitgaven aan koekkraampjes, in dranktenten, draaimolens, Bpelleu met sterke mannen en dikke dames. Het verbaaltje was zoo: Een predikant op een dorp had reeds lang bemerkt, dat de gemeente, in spjjt haar nogal gegoed aanzien wanneer zjj zoo saman waren, zser weinig offerde bg de collecte. Hg had lang geaarzeld dit te zeggen, maar eens bg een preek vond bg gelegenheid het hen op passende manier aan het verstand te brengen. Hjj sprak over het uiteenloopende van sohjjn en wezen der dingen, en had bij het slot zjjner toespraak dezen vondst, dien hg zeer duidelgk uitte an met oen luide stem uitbracht. »Wsnu9er ik u allen daar in uw kostbare zondagskleeren bjjeen zie,* zoo sprak bjj »dan zou ik willes vragen »Heer, waar zgn de armen T maar wanneer ik na efloop der gods dienstoefening den inhoud van het kerkezakje natel, dan ben ik geneigd te vragen »Heer, waai zgn de rjjken Een dergelgke overdenking komt ook bjj mg op, wan neer ik het uiterljjk, woning en kleeding, van vele mensohen zie, en ik vergeljjk dit bjj een roekeloosheid, waarmede soms het geld wordt weggeworpen. Het is wellicht juist een uitvloeisel van hun gewone ellende, deze zucht tot gsldstukslaun voor ten keer in dwaasheid maar mjj geeft het te denken. Het ware misschien bee' belangrjjk eens na te gaan, hoeveel geld door de verschil- lesde houders van kermistenten in zoo'n paar dagen uit de stad wordt gesleeptik weet stellig dat deze ojjfers o allen verbazen zouden. Ik sprak mot den eigenaar van een stoomoaroussel het was tegen het sluitingsuur, de kas werd opgemaakt es de man wreef zich verkueukelend om de ontvangsten in tjjn handen, zjjn breeds mond had een kuiioh lachje, zgn oogen nepen glunder halftoe. Wanneer hjj bemerkte, dat ik hem aankeek, zei hjj: »Ja, j», daar moeten wjj het van hebben, van dat stadsvolkdat verdraait met elkaar op één avond in mjjn tent ééa buigermansinkomen.* Denk nu eens het geld, dat eiken avond rolt op zoo'n ganeche kermis, (ik sprak nog maar van één oaroussel) en denk eens, wat t sun geld omgaat op de honderdmaal grootere en veel langer dnrrnde kermissen, die wjj tentoon stellingen noemen. Ik weet wel, dat deze laatsten ook zeer veel geld in de stad brengen wear zjj gehouden worden en ook, dat zulk een expositie veel goeds heeft; wellicht s het houden ervan iete bjjzonder goeds, dat kan zeer wel mogeljjk wazen m-n verdenke mjj das niet van critiek op dezulken ik vond het alleen maar eens de moeite te overdenken waa'd, hoeveel geld er ovcgaat bjj deze volksfeesten anders niet. Er wordt hier in Brussel weer een zeer groote tentoon stelling voorbereid dezs zal plaats hebben in het jaar 1910 en men is reeds druk bezig met plannen en ont werpen hiervoor. Te Voluwe, een gemeente nabjj Brussel, werd voor eenige dagen voor genoodigden van de pers en andere belangs'ellenden door den architect Henri Vaes, den ontwerper der tentoonstelling in het park van Voluwe, een rede gehouden, welke de strekking had dit park aan te wjjzen als het meest geschikte terrein voor deze univer- seele, internationale expositie van Brussel. Naar deze toespraak te oordeelen, benevens de aanduidingen, die de heer Vaes later gaf op het terrein zelf, lgkt mjj dit plan, dat evenals elk ontwerp wel tegenstanders heeft, tooh een zeer goed. Het ter ein heeft directe correspon dentie met alle mogeljjke trammen van Brussel en de kleinere omliggende plaatsen en een spoorwegstation op op de expositie zelf. Ook heeft men op dit terrein het voordeel dat de grond (een oppervlakte van 108 hectaren) voor het grootste gedeelte aan den Belgischen Staat be hoort en men dus weinig te transigeeren heeft met par ticulieren, wat een groot voordeel boven veel andere aangewezen plaatsen is. Zooals dc spreker zgn verdeeling van het plateau aangaf en mededeelingen deed omtrent de verschillende afmetingen en aanzien der gebouwen, lgkt het mjj een zeer bjjzondere expositie te worden. We hebben echter nog vier jaar aan ons voor we zoover zgn er kan nog heel wat gebeuren in dien tjjd, maar als ik dau nog leef en dat denk ik wel, want ik ljjd nooh aan een hartkwaal, noch aan politiek, nooh aan eeD leverziekte, noch aan angsten om het op and down der Amerikaansche fondsenmarkt, want effactsu heb ik niet, als ik dan nog leef, zeg ik, hoop ik menigen brief over die tentoonstelling voor u te sohrjjven. InkoMStenbelasttng. Bjj geruchte vernemen wjj, dat volgens het niiuve plan der inkomstenbelasting van miuister da Meesier, «vat de brlastinghefifing betreft, oude scheid zil «o der gemaakt tussobes inkomsten uit ka;ittal ei de uit andere oorzaken verkregen. {Avp.) Invoerrechten op aucadr, enz. Naar men verneemt zjjo door den minister van finan ciën in de laatste dagen door verschillende belangheb benden 'bjj den handel in sucade, geconfijte gember en geconfijte citroen- en oranjeschillen, gegevens verstrekt, waaruit bleek, dat door een verdaging van de invoering van het Kon. besl. van 2 Juli j.l. (Stbl. no. 160) de be langen van niet weinige grossiers en winkeliers zeer zouden worden geschaad, en dat dus de belangen van deze personen in strjjd waren met die van de handelaars, voor wie de invoering van het verhoogde recht reeds met 1 Augustus 1906, nadeelen zou opleveren. Er moest daarom billijkheidshalve worden uitgezien naar een middel om de belangen van beide groepen zooveel immer mogeljjk tot hun reent te doen komen. De minister meent dit te hebben gevonden, aangezien voor de laatstbedoelde groep de nadeelen ook kunnen worden weggenomen door maatregelen, strekkende om de goederen, die vóór de afkondiging van genoemd Kon. besluit gekocht waren, nog tegen het oude invoerrecht toe te laten. Deze overweging heeft er ten slotte den minister toe geleid het voorstel tot verdaging, waarvan de overweging bjj den Raad van State aanhangig was, terug te nemen, dus de invoering van het verhoogde recht op 1 Augs. 1906 te handhaven, doch daarmede het nemen van maatregelen als evenbedoehl te doen gepaard gaan. Algemeene Synode. Ingekomen is eene missive, waarin nanuses H. M. de Koningin dank wordt betuigd voor de door de Synode betoonde belangstelling. Aan de orde komt de benoeming van een lid-oudeding van de alg. ryn. commissie. B noomd wordt tot lid dier commissie de heer N. G. Nieuwenhuisen, ouderling te Voorburg, en tot zgn secundus de heer P. J. Siegers. Tot secundus van het lid uuderting, den heer E. J.Gri'- fjjn, wordt benoemd de heer G. P. Itmann Jr. te 'sGia- venbage. Door den beer Picard wordt gerapporteerd over de consideraties betreffende de toevoeging eener tweede ali nea aan Artikel I van het Reglement op de Vacaturen luidende: Opnieuw gevestigde predikantsplaalsen zjjn, voor zoover uoodig, de bepalingen van dit Regiem'nt van toepassing.* Dit rapport wordt ter inzage gelegd. Door dr. G. A. Hnlsebos wordt gerapporteerd over de quotisatie, tusaobentjjiie, betrtffande de quota der ge meenten »da Weezenkapel* te Neerbosoh, Drachten, Draohtercompagnie, Krewert, Jokwerd en Qlanerbrng. Het bedrag der quota wordt overeenkomstig de adviezen der alg. syn. commissie vastgesteld. In behandeling komt het rapport over het verzoek tot het instellen van een onderzoek naar bet vraagstuk der theologische faoulteit. De conclusie der commissie van rapport is dat de aynoJo onmogelijk op dit oogenblik kan terogkomon op hetgeen reeds in het vorige jaar is geschied en nieuwe wenschen aan de regeering kenbaar kan maken en dat benoeming van e"n nienwe commissie van onderzoek overbodig is, daar de zaak veelzijdig onderzocht is Het voorstel om het advies van de classis Amsterdam wordt met alle stemmen aangenomen. Kennis wordt genomen van «9n sohrgven aan ledeu der Herv. Gemeente te Veen over de verstoorde eenheid dier gemeente. In behandeling komt het rapport over het verzoek dat de Syuade hst Cristeljjk en nationaal karakter der kerk zal handhaven. De lot Nut vee 'I AlgeMeeu. In do Medsdeelingen der MaatBobapojj komt thans oen en ander voor nit het jaarverslag 1905/06. Daaruit bljjkt het volgende »Het ledental der Mjj. was op 1 Juli 1905 12810, verdeeld over 285 departementen, behalve 5 vereeniging- leden, 187 eereleden en 16 algemeene leden. Volgens de laatst ontvangen opgaven bsdroeg het aantal gewone leden en begunstigers met 1 April 1906 12928, tegen 12816 in April 1905, terwjjl het aantal vereeniging-leden is 5, dat der eereleden 193 en dat der algemeene leden 16. Uit de aan de departementen toegezonden rekening un verantwoording over 1904—05 bljjkt, dat, deze rekening sloot met een nadealig saldo van f 1246.72. Io de bs- grooting over dat jaar was dit geraamd op f 8000. Het hoofdbestuur ontving in de maand Maart de verbljjdende mededeeling, dat door mevrouw de weduwe Verschoor te Arnhem aan de Mjj. een legaat is vermaakt, groot f 2000. Ook werd in den loop van dit dienetjaar het bembt ontvangen van nog een aan de Mg. vermaakt legaat van f 5000, dit evenwel met vruchtgebruik is bezwaard. Omtrent hot fonds, waaruit door het hoofdbestuur aan de commissie zooveel wordt verstrekt, als deze tot be- strgding van de kosten, welke aan hare werkzaamheden zgn verbonden, noodig heeft, valt het volgende te ver- melden: Het saldo op 31 Dec. 1904 bedioeg f 25,967.76 en op 31 Dec. 1905 f 27.284.38. Van de twee bestaande districtenAlkmaar en Gelder land-Zuid kwam bg het hoofdbestuur geen teekeu van werkzaamheid, binnen de grenzen, door het besluit der algemeene vergadering van 1902 gesteld. Het afgeloopen jaar heeft zich gekenmerkt door tweo buitengewone werkzaamheden. Wat betreft het vNieuwenhuyzeu-'onds*, het tot 14 Juli toegezegde bedrag is f 37,953.70 ineens en 1 1016.10 aan jaarljjksche bjjdragen, waarbg siet gerekend du f 10,000 nit de kas der Maa'schappjj. Hierbjj dient op gemerkt, dat vi»n bet bedrag ineens i 20,000 reeds in Januari bijeengebracht was door bet hoofdbestuur, waar van f 5000 is toegezegd, onder de voorwaarde, d*t hut fonds aan het einde v?n 1906 ten minste f 100,000 sal bedragen. Het hoofdbestuur ontveinst zich niet, dat de tot heden verkregen uitkomst het te leur stelt. ■Ichlel Adrlssnsi. de Huljler. Naar aanleiding van het bericht, dat de vereeniging Het Nederlandsoh Zeewezen voornemens is, den SOOsten geboortedag van De Royter, op 24 Masrt 1907, te her denken, wordt uit VliBsingen gemeld, dat ook reed* plannen daartoe bestonden bg de vereenigingen Vlissin- gen's Mannenkoor en Vlissingen Vooruit, die dan teven* den 150sten geboortedag van den dichter Jacobas Bellamy wilden herdenken. PersMMnleren. De Nieuwe Cl. heeft gemeend het een en ander te moeten signaleeren uit een nieuws- en advertentieblaadje voor Gouda, dat tot ons leedwezen denzelfden naam draagt als ons blad, de Nieuwe Courant. Wij meenen daarin het een en ander te moeten signaleerenzaken als deze zijn niet onbolangrijk, ook in verband met het aanhoudend beklag van antirevolutionaire zijde over vrijzinnige boosaardigheid. Dr. A. van Raalte te Dordrecht heeft in de Vrijtinnit/- l.'emocraat eenige becijferingen ten beste gegeven, waaruit hij den ondergang der „christelijke" coalitie binnen een bopeald aantal jaren afleidt. De waarde van die becijferingen, welko ons betwistbaar voorkomt, laten wij geheol in 't midden. Ziehier echter eenige staaltjes v n de wijze, waarop het genoemde Goudsche blaadje daartegen te velde trekt. „Anti-revolutionairen zijn van huis uit nooit jodenhaters. Zij respecteeren de joden omdat onze Heere Jezus Christus ook een zoon van Abraham WftS. Maar tooh, als wij den Israëliet Van Rualto hoereu schetteren op oen man, aan «vien ons christelijk Nederland zulke groote verplichtingen heeft, dan wordt ons gemoed vol. En dan vragen wij ons af Wat verbeeldt zoo'n sujet zich toch Me«r wti bedwingen onzen toorn tegen dat minderjarig liberaal product." En vorder Van Raalte solliciteeit ook naar de gave der profetie, maar wjj vreezen, dat hg behoort tot de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1