Honderd en achtste jaargang. DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Herhalingsonderwij s iNo. 180. 1906 DONDERDAG 2 AUGUSTUS. Afsluiting Scheepvaart Turfmarktsbrug. Gevonden Voorwerpen. Zitting van den Gemeenteraad B1NN E N L A N D. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk t I,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Croote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON Voordam O 9. VOOR Jougeus en Meisjes. ALKMAARSGHE COURANT. BURGEMEESTER on WETHOUDERS van Alkmaai, brengen ter algemeene kennis, dat bet aeheepvMrt- verkrer door de Turfnanrktsbrug op Vrijdag morgen a.a. van dee morgens vijl uur af tot Zaterdagmorgen zal i|n afgesloten. Burgemeester en Wethouders voornoemd Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 1 Aug. 1906. DONATH, Secretaris. Te bevragen aan bet politiebureau van 912 uur. Een huissleutel, vjjf portemonnaie's met en zonder geld, een wit zakdoekje, een hond, een wandelstok, een rozenkrans, zwart breiwerk, een zilveren vingerhoed, een ijzeren gewicht (K.G.), een haan, twee kinderzakkm inhoudende portemonnaie enz., een koralen kettinkje met gouden tonnetje, een bal, een ring met sleuteltjes, een vrouwenzak inkoudende portemonnaie met eenig geld, een slangetje van een fietspomp, een koperen kettinkje, een kinderzakje met een doek, platen van een photografia- toeetel. een gondeu kruisje met steentje, een molton kleedje, een konjjn, een doos met kaarkammen, een duimstok en een sigarenpijpje in étui. Alkmaar, De waarn. Commissaris van Politie, 1 Aug. 1906. W. J. DE WILDE Jr. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente At.kmaar brengen ter kennis van oudera of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- schen toegelaten te zien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, van 8 toten met iO Augustus a.s., des avonds vas 88 ure ten stadhuize. Herhalingsonderwijs zal omvatten a. de Wederlaudsche taal b het rekenen c. het boekhouden, het handelarekenea, het la rf. rlchtea van eenvoudige adaslolstratle indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der Frnnsche, Dultsche en Ungelsche taal i e. de nuttige handwerken voor meisjes. Het sohoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.60; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de school bezoekende, per kind f 1voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voor aslnverniogendeo is sleohts de helft en voor onvernsogenden geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden nitgenoodigd bij de aangifte bet vaceinebewijs der leerlingea over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. van ALHMAAB, oi> Woensdag1 Augustus I80A, Vervolg.) De geheime zitting duurde van kwart voor tweeën tot ongeveer 4 nar. Na heropening van de deoren kwam aan de orde 2. Herhallngsonderwys. B. eu W. stellen voor, voor den cursus 1906/1907 te benoemen lo. tot onderwijzer, belast met de leiding van het her balingsonderwjjs voor jongens, den heer J. J. T. Koog, onderwijzer aan de EetBte Gemeenteschool; 2o. tot onderwijzeres, belast met de leiding van bet herhalingBonderwps voor meisjes, Mej. J. Kjjlstra, onder wijzeres aan de Meisjesschool. De heer Koojj en mej. Kjjlstra worden met algemeene stemmen benoemd. 3. Tnezlcht op het hand wer kon der wj)s. Ter benoeming van een lid der dames-commissie van bjjBtand voor het toezicht op het onderwjjs in de hand werken, ter voorziening in de vacatare, ontstaan door het vertrek van Mej. J. M. C. Aalbers, is de volgende aanbeveling ingekomen 1. Mejuffrouw H. Arbeiter. 2. Mevrouw DonathVan der Sobeer. Benoemd wordt Mej. H. Arbeiter met 11 stemmen 1 stem was in blanco uitgebracht. Benoeming van een onderw{Jser nnu de 4. 4de Uemeeatesehool. Met afwjjking van de gedane aanbeveling bieden B. en W. den Raa t de volgende voordracht aan 1. A. Tonneman, onderwgzer aan de 6e Gemeenteschool. 2. P. den Hartog. onderwijzer te Koedgk. 3. A. Endema, onderwijzer te Ondkarspsl. Benoemd wordt de heer den Hartog met 9 et., de heer Tonnemen verkreeg 2 stemmen, terwjjl 1 stem in blanco was uitgebracht. 5. Benoeming van een commissie voor het nazien der gemeenterekening dienst 1004. Tot leden dezer oommissie worden benoemd de heeren de Lange, Glinderman, van den Bosch, Dorbeck en Stuart. 6. Benoeming van zetters voor 's Hijks directe belastingen. B. eu W. stellen voor over te gaan tot bet opmaken tas eens opgaat van personen ter benoeming van leden van het college van zetters, os deze te doen luiden als volgt: J. de Wit Dz., A. Goede Dz C. G. da Wild, aftr. leden; M. Uitenbosch, J. P. Kool Pz., en M. Pfejjer. De voordracht wordt bjj stemming samengesteld uit de voorgedragen personen. 7. Toepassing van art. SI der Bouw- eu Woningverordening. Dienende van bericht en raad op de adressen van mej. de wed. C. J. Geels en de firma Vroom en Dreesmao, daarbjj in beroep komende van eene beslissing van B. A VV., in verband met de toepassing van art. 31 der Bouw- en Woningverordening deelen deze mede, dat mej. Geels haar adres heeft ingetrokken. Verder stellen zjj voor aan de firma Vroom en Drees- man te berichten, dat bat verzoek, vervat in haar adres d.d. 30 Juni 1.1., niet ontvankelijk is. Conform besloten. 8. Het verleenea vsa pensioen ssn deu doodgrssver II. koeman. B. en W. stellen voor den doodgraver D. Koeman, met ingang van 1 October a.s., een pensioen toe te kennen van f330, zijnde van zjjn jaarloon. De beer Vonk vindt er iets vreemds in, dat onder punt 8 een voorstel voorkomt om aan een gemeente ambtenaar een pensioen te verleenen, terwjjl bjj een vol gend punt der agenda da raad over het al of niet ver leenen van pensioen aan gemeenteambtenaren zal beslissen. Een omgekeerde volgorde ware beter, en daarom zou hg er voor zijn, dat er eerst beslist wordt over een pensioen regeling in 't algemeen. De Voorzitter herinnert er aan dat reeds eerder de raad een pensioen heeft verleend, 't Is zeker meer rationeel eerst te bealaiten, dat er een pensioenregeling voor gemeenteambtenaren zal zgn, maar 't gaat moeieljjk de zaak nu om te keeren't gevorderde uur in aan merking genomen, zal in deze vergadering de pensioen regeling niet meer behandeld kunnen worden. De heer Vonk vraagt daarom of er haast is bjj het voorstel in zake Koeman. De Voorzitter antwoordt hieropdat Koeman ongeschikt wordt geacht voor zjjne betrekking en dat B. en W. gaarne voor 1 Oct. een g sohikten opvolger zouden benoemen. Als de raad echter met den heer Vonk meegaat, dan zullen B. en W. zich daarbg neerleggen. De heer Vonk heelt niet bepaald bezwaar tegen bet voorstel van B. en W., hg heeft alleen op het vreemde willen wgzen, dat er in gelegen is, om eerst aan een ambtenaar pensioen te verleenen en later over een pen sioenregeling te beslissen. Voorts wjjst hg er op, dat de gemoente door telkens pensioenen toe te staan ten opzichte der pensioenregeling in steeds ongunstiger conditie komt. De Voorzitter is dat laatste met den heer Vonk eens. Een volgende maal echter zal de pensioenregeling aan het hoofd der agenda komen. De heer U i t e n b o e e h vraagt of bet niet beter is, bjj dit voorstel te spreken van wachtgeld, evenals dat vroeger al eens gebeurde. Verder maant hg, dat de bunr van de woning van den doodgraver wel wat laag geschat is. Die woning heeft, zegt hg, een hooger huurwaarde dan f 1 per week In overeenstemming met die haur- waarde zou hg daarom het bedrag van f 52 voor woning- huur willen vernoogen. De Voorzitter vraagt of de heer Uiteubosch die woning kent en of bjj niet weet, dat er zolder noch kelder in is. De heer Uiteubosch verklaart, er meer dan eens in geweest te zgn, en geelt tevens de verzekering, dat in menig huis een kolder ontbreekt, f 1 per week is beslist te laag, zegt hg, dat betaalt men in Alkmaar voor een krot. De Voorzitter zegt daarop, dat het huis is getaxeerd in overleg met den architect en in vergelijking met de woning van Van den Brink, die f52 per jaar betaalt, en welke woning zjjns insziens beter is dan die van Koeman. De heer Uitenbosch meent, dat Van den Brink, dan te weinig betaalt en doet ten slotte het voorste! om het bedrag voor woninghuur tot f80 te verboogen en dus de pensioengrondslag f38 hooger te stellen. De heer Bosman is tegen dit voorstel, hjj is er niet voor Koeman, die er nog wel wat bjj kan verdienen in gunstiger conditie te brengen. Het voorstel Uitenbosch gesteund door den heer Van den Boech wordt daarna in stemming gebracht en met 9 tegen 3 stemmen verworpen. Voor stemden de heeren Uitenbosch, Vonk en Van den Boech. Het voorstel van B. en W. wordt daarna zonder hoofdelgke stemming goedgekeurd, nadat op voorstel van den heer Cohen Staart het woord pensioen werd veranderd in wachtgeld. 9. Spoorwegverbinding Broek op LnngendUk—Alkmaar. In verband met het adres van den gemeenteraad van Zuid-Soharwoude stellen B. en W. voor aan adressant te beriobten, dat de Raad bereid is om, voor den tjjd van een jaar, ingaande op een nader te bopaloo tgdstip voor 35'/, een minimum opbrengst van f 10000 aan de Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij te garandeeren, ind.en door baar langs den bestaanden toevoeispoorweg van Broek op Langendjjk naar Alkmaar vier treinen in elke richting voor reizigers vervoer w rden ingelegd, rullende van plaatskaarten naar «.erder gelegen stations dan Alkmaar alleen het traject Broek op LangendjjkAlkmaar in mindering der garantie komen. De beer Stuart zegt niet te begrjjpeu wat in het verzoek van den raad der gemeente wordt bedoeld met een garantie, voorloopig voor een jaar. Het spreekt van zelf, dat de Holl. Spoorwegmaatschappij dan een volgend jaar weer met een verzoek cm garantie kan komen. Dat is op zich zelf zoo erg niet. Maar indien de gemeenteraad aan die garantie riet toestond, zou dan de exploitatie gestaakt worden. De Voorzitter meent, dat in het verzoek duidt- Ijjk wordt gezegd, dat die garantie slechts voor een jaar wordt govroagd. De kter Cohen Staart heeft dat ook wel gelezen, doch dat maakt hem de zaak niet duidelijker. De heer dn Wit zegt het oorspronkelijk sohrgvn van de Holl. IJzeren Spoorweg maatschappij van den raad van Zaid-Sobarwoude te hobbuu gelezen en daarin staat duideljjk, dat een volgend jaar opnieuw over de garantie onderhandeld kan worden. De beer Boelmans ter Spill uieeut, dat de zaak duideljjker wordt, als men weet, dat aaovankeijjk een garantie voor tien jaren was gevraagd. Daartegen was echter bezwaar. Iu het eerste jaar kon dan ook dnideljjk bljjken of de zaak levensvatbaarheid heelt. Ds heer Cohen Staart heelt wel begrepen, dat men er na een jaar niet ai is, en dat er zoo noodig weer opnieuw met denj raad zal worden onderhandeld. Dat is op zich zelf ook zoo erg niet, maar wenscheljjk is het toch, dat leeds thans de mogelijkheid wordt voorzien, dat men het volgend jaar weer zal komen. Behalve tegen dit woord voorloopig, heeft spreker echter nog een ander moer principieel bezwaar, in ver band met punt 10 'der agenda: de concessie voor een paardentram. Spreke- stelt er echter prjjs op, dat hg, ofschoon bestuurslid van de Alkmaariche Tramvereeniging niets van de plannen der heeren Eecen, Boogh en Ansingh afwist. Hjj wil wel zeggen, dat het hnn bedenkeljjk voorkomt of de heeren het noodige kapitaal bjjeen zullen krjjgen. De kans daarop acht hjj zelfs gering en zelfs geheel verkeken als de raad garantie toestaat voor de spoor verbinding. U. en W. zeggen, in hun voorstel in zake de paardentram, dat elke verkeerswee in het belang der gemeente is, maar dat is niet voldoende. Men most vragen wat voor Alkmaar van 't meeste belang is. De Holl. Spoorwegmaatsohappjj brengt de reizigers wel naar het station en niet naar het centrum der stad. Ds tram naar Egmond en Bergen, hoezeer spreker dit ver keersmiddel op prjjs stelt is voor sommige neringdoenden tot schade, daar de mensohen niet in de stad komen, zoo zal het ook met deze ljjn zgn. Daarom zon men kunnen vragen, of een paardentram, die naar bet midden der stad leidt niet van meer belang is. Spreker wijst hier op, ofschoon hij geheel onbekend is met de plannen der heeren Eeoen c. s. en daarom zou hij in overweging willen geven de beide punten aan te houden, opdat dan den raad ook kan blijken of het plan van dejpaardenvertrambinding ook financieel kraohtig genoeg gesteund wordt. Spreker is er blijkbaar niet zoo zeker van dat het benoodigde kapitaal spoedig bijeen zal zijn, maar stel eens, dat dit zoo ware. De Voorzitter gelooft, dat de heeren juist voor af zeker willen zijn van de concessie. (Wat de heer Cohen Stuart hierop antwoordde ging voor ons door karrengeratel verloren). De heer Vonk vindt het beter de bestaande spoor lijn, die tot heden voor goederenvervoer diende te steunen, dan zich de handen te binden door concessie voor een paardentram, die dat is hij met den beer Cohen Stuart eens, heel weinig kans van slagen heeft. IJjj herinnert voorts aan do lijdensgeschiedenis, die het plan voor deze paardentram reeds gehad heeft en wjjst er op dat de nauwe wegenj aan den Langendjjk voor zoodanig vervoermiddel ongeschikt zgn. Do heer Cohen Stuart zegt dat de raad zich de handen niet hoeft te binden door dergeljjke concessie, men zou de voorwaarde kunnen stillen, dat ds ooncessie niet verleend zou worden, voor hel kapitaal er is. Door de spoorverbinding wordt de kans op fioanoieele steun gering, en al is de paardentram er, dan zal het spoor lijntje er toch nog wel komen, terwijl hg tevens nog de mogelijkheid onderstelt, dat de Holl. spoor de paardentram desnoods ook zou kunnen overnemen. De heer Bosman vraagt van wie de bezwaren kwamen om de garantie voor tien jaar toe te staan. De heer Boelmans ter Spill antwoordt daarop niet van ons college, maar van Zuid-Scharwoude en de Holl. Spoor zelve. De heer Bosman zegt verder nog, dat hg een paar dentram voor dea Langendjjk een geheel onvoldoende verkeersmiddel acht, in elk geval zou het moeten worden oea electrische tram. Die zou de Holl. Spoor ook kunnen overnemen, maar geen paardentram. Voorts merkt hg op, dat het lgntja van Broek op Langendjjk maar een proefljjntje is. Wanneer het opneemt, dan zal het daar niet bjj bljjven, dan zal men de ljjn zeker doortrekken naar Dirkshorn. Dat was ook het oorspronkelijke plan, waarvoor men een garantie vroeg van f 2700 Op dat plan zal men naar spr. gelooft, weer terug komen en dat is voor Alkmaar van Rroot belang. Spr. wil thanB meegaan met het voorstel van B. eu W. en dan maar afwachten wat er van die paardentram komt. Het voorstel van B. en W. in stemming gebracht, wo. dt na aangenomen met 10 tegen 1 stem. Tegen stemde de heer Darbsck, terwjjl dc heer Cohtn Smart baiten slumming bleef. 10. rsardentruw Alltwsar-Oadksrspel. Dienend» van bericht en raad op het adres d.d. 3d Mei 1.1. van de heeren G. Eiceu, J. J. Boogh en H. J Ansiugh met het verzoek hun concessit te willen ver leenen tot het aanleggen en rxploiteeiea van een paar dentramverbinding tusrehen Alkmaar en Ocdkarspel, op de voorwaarden, welke vroeger voor »en dergeljjke con cessie zgn vastgesteld, gewjjïigd in verband met ver anderde omstandigheden en tevens om den vroeger toe- irezrgden, zoo mogeljjk verhoogden fiaautieelea steuu, geven B. en \V. in overweging te besluiten aan adressanten te berichten, dat de Raad bereid is hun concessie te ver leenen tot het aanl'ggen en exploiteeren van een paarden tram re: binding tusschen Alkmaar 0n Oadkurspel, door Oadorp Koedgk St. Panoras, Broek op Lmgendijk en Zuid-Scharwoude, onder de voorwaarden, welke deter- zjjds zullen worden ontworpen en vastgesteld, zoodra de adressanten aan deze vergadering het bewjjs zullen hebben overgelegd, dat alle botrokken gemeentebesturen de noodig» conce3sio hebben verleend. De heer Bosman vraagt of het niet weutcheljjk, dat aan het voorstel wordt toegezegd, dat de Raid bereid is concosaie te verleenen als het kapitaal bjjeen ia. De Voorzitter gelooft, dat men juist hst kapitaal beter kan krjjgen, wanneer men de concessie heeft. Da heer Cohen Stnart roslt wel iets voor hetgeen de heer Bosman heeft gezegd en acht het in allen geval wenBoheljjk, dat de Raad zich niet voor te langen tjjd verbindt. Hg zoa de concessie voor één jaar willen ver leenen. De heer Boelmans ter Spill meent, dat de Ltaad zich nog tot niets bindt. Men verklaart zioh eenvoudig bereid ooncessie te verleenen, dooh verleent die op het oogenblik nog niet. De heer Cohen Stuart vindt toch, dat de raad zich niet voor onbepaalden tjjd bereid moet verklaren, en dat men een termjjn moet noemen, bjj v. éis of twee jaar. De raad acht algemeen een jaar voldoende dan weet men wel of het kapitaal bjjeen is en de zaak kan slagen. Met de bjj voeging, dat men zich *w ten jaar bereid verklaart de concessie te verleenen, wordt daarna zonder hoofdelgke stemming het voorstel goedgekeurd. 11. Vaststelling van een le suppletoir kotsier van den hoofdeiyken ontslag dienst 1000. Behandeld in geheime zitting. 12. Pensioenregeling voor gemeente ambtenaren. Op voorstel van den Voorzitter wordt dit punt aan gehouden tot de volgende vergadering. Dan zal dit punt als no. 1 op de agenda worden geplaatst en dan voldaan worden aan het verlangen van den heer Vonk die op de behandeling van deze zaak aandringt. Rondvraag. De heer van den Bosch vraagt, of er uitzicht is dat de brug bjj de Turfmarkt eerstdaags gereed zal komen. Het praatje gaat zelfs dat er nooit iemand over die brug zal gaan. De Voorzitter: ?Dat is n&tuurljjk iets Alkmaars.v De heer van den Bosch zou toch gaarne weten, wat er gaande is aan die brug. De Voorzitter deelt daarop mede, dat het werk inderdaad te laat wordt opgeleverdoorzaak daarvan is, dat de smid zjjn gedane bestellingen niet op tjjd heeft ontvangen. De brug is door den heer Joosten goedge keurd. Zjj draait uitstekend. Er mankeert niet aan. De oplevering zal nu sposdig plaats hebben. De heer Bosman zegt nooit zoo'n treurige uitvoering van een werk te hebben gezien, en meent, dat de aan nemer wel beboet moet worden voor te late oplevering. De Voorzitter zegt, dat B. en W. dat aan den raad zullen voorstellenhoofdoorzaak is echter, dat de smid niet op tjjd klaar was. De heer van den Bosch wjjst verder op den toe stand van de Verlaten bruggetjes en het bruggetje in de Lindenlaan, waarvan de planken los liggen. De Voorzitter gelooft, dat dat door de droogte komter zal in worden voorzien. De heer van denBosch vestigt verder de aandacht op het feit, dat er bjj het werk voor de gasfabriek in den Helderschen weg en de Kanaalkade niet behoorljjk wordt gezorgd voor de veiligheider wordt 's avonds onvoldoende voor lichten gezorgd; verder wjjst hjj er op, dat er in den laatsten tjjd wel wat te veel prik keldraad gebruikt wordt, om gemeenteeigendommen te beschermen. Zoo zag hjj aan den Koningsweg een hoop buizen met prikkeldraad bespannen om ze tegen de baldadigheid der jeugd te beschermen. Dat had eenvou diger gekund met latten. In de politieverordening u.ag het gebruik van prikkeldraad enz. als afsluiting wel wat worden omschreven. Ten slotte zou hjj gaarne zien, dat evenals de kamer van koophandel B. en W. ook eens bjj de bevoegde auto riteit aandrongen op verbetering van het postkantoor en vereeniging van post- en telegraafkantoor. De Voorzitter antwoordt, dat wat het laatste betreft, B. en W. reeds in correspondentie zjjn getreden met den directeur-generaal der posterjjen, die toegezegd heeft, dat binnen niet te langen tjjd verandering in deu toestand zal worden gebracht. Wat de andere vragen betreft, als de heer van den Bosch B. en W. daarmede eerder in kennis had gesteld zou er zeker in zjjn voorzien. De heer Uite nbosch wjjst op de noodzakelijkheid van een openbare Zweminrichting, waar meer dan aan de bestaande zwemschool kosteloos kan gebaad worden. Niet alleen, dat tegenwoordig het kanaal daarvoor ge bruikt wordt, wat met het oog op de iramljjn naar Bergen niet gewenscht is, maar ook de Metiusgracht schijnt zelfs als zwemplaats te dienen. De Voorzitter merkt wat dit laatste betreft op, dat het geval aan de Metiusgracht hem is medegedeeld. Het was echter de zoon van een bewoner daar, die dat water had uitgekozen. Dat bewjjst dus niet de beboette aan een volksbad. De heer Uitenbosch weet, dat er ook kinderen uit de volksbuurt hebben gebaad en wjjst nogmaals op het veelvuldig gebruik van bet Kanaal nabjj de spoorbrug. De Voorzitter verklaart, dat B. eu W. bereid zjjn de zaak in overweging te nemen; bjj zegt echter zeker te weten, dat er tegen een jongen die aan de Metiusgracht woont, procesverbaal is opgemaakt wegene zwemmen in verboden water. Daar niemand verder het woord verlangt, wordt de vergadering gesloten. Aliewcenc Synode. Ingekomen is een verzoek van den Ring Loppsrsum om verlenging der dispensatie van den predikdienst in dï Ned. Herv. Gemeente te Deiiens. Dit verzoek wordt ingewilligd en dispensatie verleend voor een half jaar. Op bet verzoek van een stodent om restitutie van de betaalde bjjdragen voor het kei keljjk hooger ondoiwjjs,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1