No. 181. Honderd en aclilsle jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ïïerhalingsonderwij s Prijs der gewone advertentiën VRIJDAG 3 AUGUSTUS. BINNEN LAND. l)eze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Kijk tl,—. Afzonderlijke nummers 3 Cents. Telefoonnummer 3. Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat, Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HEKMs. COSTEK ZOON, Voordam C 9. Jongen» en Meisjes. Uit de Per8. Gemengd Nieuws. ALKMAARSCHE COURANT. VOOR BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaar brengen ter kennis van onders of verzorger* van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- achen toegelaten te sien, dat de gelegenheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in 1 het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, was 8 tot eu met ÏO Augustus s.s., «Ice avonds vas 8 are ten stadhuize. Herhalingsonderwijs zal omvatten cl. de Xcderlssdsche taal b het rekeaea c. het boekhouden, het hMadelorekenen, het 1st d. richten van eenvoudige ndmlnlntrntle indien daaraan behoefte blijkt te bestaan de begin selen der rratsche, Uutlsche en Hngclsche tnal e. de nuttige handwerken voor meisjes. Het schoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.60; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de school bezoekende, per kind f 1voor eik kind meer, per kind f 0,60. Voer minvermogendenis slechts de helft en voor owvermogenden geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden uitgenoodigd bij de aangifte het vaccinebewijs der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Secretaris. If. de Munlnglu. H. M. de Koningin heeft voor het earst eergisteren haar bed mogen verlaten. Zg vertoefde toen, deelt de N. R. Ct. mee, in haar particuliere vertrekken. Ue vcrfnnrdng vnn H. H. de Koningin-Moeder. Hoewel hst andere jaren gewoonte is dat met de ver jaardag der Koningin-Moeder, H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins haar te Soestdjjk komen gelukwenscben, kon men door de bekende droeve familie-omstandigheden dit jaar deze gewoonte niet volgen. H. M. was nu zelf naar Hare Kinderen op het Loo gereisd. Daar werden haar de gelukwenscben aangeboden. De felioitatie-registers werden druk geteekend. Namens de Gemeente Apeldoorn en de Ora^jevereeniging zjjn H. M. bloemenmanden aau- gebodec. MtaaUcomminsIe «gemeente Unaucli'n. Naar de Tel. verneemt, zal de staatscommissie voor de gemeente-flnanc.ën begin September in vergadering bjjesn komen en dan geinimen tjjd zitting honden. Het ver zamelen en ordenen van alle gegevens betreffende den toestand der gemeente financ.Bn is nameljjk geheel afge- 1 oopen. Zooals men weet, heeft de commissie zich in baar eerste fase uitsluitend hiermede bezig gehouden. Ibans gaat de staatscommissie die gegevens bespreken om te komen tot baar oonclus.bn en voorstellen i.e. aan de regeering. Teneinde de debatten langs een vaste ljjn te leiden in gemelde vergaderingen, heeft de voorzittei der commissie, mr. F. S. van Nierop, voor de leden een een vragenljjBt opgesteld met 156 vragen, die als grond slag bjj de discussie dienen zal. Ue Woningwet. Paragraaf '2 der Woningwet is gebleken in de praktjjk niet voldoende te zjjn. De paragiaaf handelt over de aangiften van het aantal bewoners door de verhuurders van woningen. Daarom is een adres aan den Minister van Binnenland, che Zaken gezonden, waarin om verbe tering van deze ij wordt gevraagd. De Minister heeft zich tot de Gedeputeerden der verschillende p-ovincies ge wend om advies te dezer zake. In het bedoelde adres wordt de volgende wijziging als gewenscht aangegeven lo. De verplichting tot het doen van aangifte strekke zich niet verder uit dan tot die gemeente, waar voor schriften zjjn vastgesteld omtrent het getal bewoners, m verband met de recente der betrekking -O. Het zjj verplicht, in gemeenten waar zoodanige voorschriften bestaan, aan de buitenzjjde van elke wo ning, die slechts door een beperkt getal personen mag worden betrokken, duideljjk aan te geven het getal dei- volgens dc verordening toe te laten bewoners. .lo. Aan de eigenaars of aan de huurders der onder de toepassing van voorgaande bepa.ingen vallende wo ningen worde voorgeschreven, zoowel bjj het betrekken der woning, als by voorvallende mutatië.r in liet gezin aangifte te doen van het getal bewoners. van dit voorstel, wegens de bezwaren aau de invoering va« dien maatregel verbonden, en de aandacht der besturen te vestigen op de invoering van meer dan één stembureau,door een bericht inde Kerkelijke Courant. Overeenkomstig de conclusies der commissie wordt besloten. Door den heer Okken wordt gerapporteerd over het verslag .'er kerkvisitatie tabel A. Daaruit blijkt dat het zielental dergenen die tot de Ned. Herv. Kerk behooren, bedraagt ongeveer 2,664,651 zielen. De ontvangsten der diaconieën bedroegen in het vorige jaar f 4.361,771.7PJ de uitgaaf f 3,694,632,61*, terwijl aan legaten werd ontvangen f 519,096.67*. Ue WeerbaarheldscoiuMtlasle. V. -0. oen pseudoniem voor eon combinatie van artikelen in de vigz.-dem. Arnb. Ct, de W. Wintcn. Ct., Htdd. Ct.t Ldjticbe Ct. en nog enkele andere bladen is over de samenstelling der jongste Staatscommissie niet bjjster goed te spreken. »Het ligt in de bedoeling geljjk uit de benoeming daideljjk bljjkt dat deze commissie met voorstellen omtrent de vooroefeningen der jengd voor den dag komen zal. Wat het Kabinet voor zich zelf nu bjjna een jaar geleden in de troonrede schreef, staat thans te gebeuren, in de verw&ohting althans, dat het de commissie gelakt bepalingen betreffende de vooroefe ningen der jeugd te ontwerpen. Want hot moet ons van het hart de Rsgee- ring, die niet erg veel doorzicht bjj de benoeming van commissies toonde, heeft een commissie benoemd, wier leden, met uitzondeiing van de heeren Verbey en van Aken, 'en aanzien van het vraagstuk op zjjn best blanco staun. Voor zoover bekend, zjjn de beide kolonels baron Van Voorst tot Voorst en Ëublman geen voorstanders van den verkorten eerste-oefeningstgd en hebben weinig of niets met het volksleger op. Het is niet bekend, of ijj zich ooit met de vooroefeningen der jeugd hebben bezig gehouden, zoodat hun benoe- ming, wellicht ook voor henzelf, een verrassing was. De drie inspecteurs van het onderwjjs zjjn al even weinig bekend als voorstanders van volksweerbaarheid. Teiwjjl een der drio inspecteurs van het lager onderwjjs els oud-i-fficlar en ondervoorzitter van de Vcrconiging s Volksweerbaarheid* de aangewezen man zou zjjn, indien een inspecteur van het lager onderwjjs moest zitting nemen in de Commissie, wordt zjjn ambtgenoot benoemd, die voor zoover ons bekend, nimmer iels heeft gepraesteerd op dit gebied. Ook de inspecteur der gymnasia en die van het middelbaar onderwjjs zullen voor het eerst op dit terrein moeten werken. In 6tede van deze in hun betrekking zeker zeer ver- diensteljjko boeren had de regeering toch heusch wel een paar onderwgs-specialiteiten kunnen vinden, die zich tevens ten aanzien van de llchameljjke opvoeding der jeugd verd.ensteljjk hebben gemaakt. Mannen die, uIb de heer Van Aken bekend zjjn met het vraagstuk, al hebben zjj misschien niet den rang van inspecteur. 't Behoeft nanweljjks betoog, dat ook de benoeming der militaire leden een andere had moeten zjjn. sWaar een der eerste werkzaamheden dei Commissie zal moeten zjjn het formoleeren van de eischen van liohameljjke geoefendheid om voor verkorten oefeningst jjd in aan merking te komen, missen wg echter tot ons Ir odwezen als leden, in de eerste prime sen bekwtam (beier van jongere generatie, een onzer beste compagnies comman danten b. v., die onmidddljjk uit de practjjk der soldatenopleiding zjjn adviezen in de Commissie ter tafel zou kunnen brengen, en in de tweede plaats een medicur, vertrouwd met de airchen van het militaire handwerk en tevens in staat de grenzen te bepalen, welke bij de te stellen eischen van vooroefeningen op een bepaalden leef! jjd niet straffeloos kunnen worden oversohieden,* schrjjft de Aiieutce Courant terecht. Veilig kan men zeggen, dat in geen geval een medicus in deze Commissie had mogen ontbreken. Het is voor de voorstanders van eon betere liohame ljjke opvoeding der jeugd verdrietig, dat de regeering eerst nu ontwaart, dat de bepalingen betreffende voor oefening der jengd nog moeten worden opgespoord door een Commissie, maar dubbel verdrietig is het voor hen, dat de regeering bg de samenstelling der Com missie met meer het doel in het oog heeft gehouden en niet wat minder heeft gelet op staudB&anzien der respectieve leden. Tot onzen tpgt moeten wjj twjjfel opperen, of het deze Commissie wel moge gelukken het van haar verlangde werk te leveren.* buss.n in het Koegras, alsmede aan het f ot den Minister van Waterstaat gericht verzoek om trein 626 aan de halte Koegras (spoorwegbrug) te doen stoppen. Voo> eenzelfde verzoek, betnffende treinen 636 en 144 was de Kamer niet te Tinder. Ue staking te lidten. Door den Bond van Patroons in het timmervak is ge antwoord op de vragen hnn gesteld door het stakingo- comi:é. De patroons zeggen dat zjj hutnerzjjds nooit in het algemeen den e ach vun een regeling verworpen heLben, maar wel een bepaalden riseb met kracht van de band gewezen, welke toenmalige eisch niet k^n worden ingew.lligd, omdat deze minimum eisch van 23 oentB per uur voor alle timmerlieden zonder onderscheid, toen reeds op eene wjjze werd gedaan, die den patroons een verder onderhai-delen onmogeljjk maakto. Dat wil even wel volstrekt niet zeggen dat de patroons geen regeling willen. Zjj herinneren er aau dat de gezamenlgke pa troons tot 13 Aug stus a.s. aan de stakende gezellen de gelegenheid geven het werk weder op te vatten. Wie op of na 13 Aagustus den arbeid niet hervatten, worden door de gezsmenljjke patroons van hun werk uitgesloten, met dezen wordt over de komende regeling in geer geval onderhandeld. Maar over de komende regeling zal onder handeld worden met alle timmerlieden, dia na den 13en Aagustus bg hun patroons op hun werk zjjn. Ten slotte deelen zjj mede, dat dit het laatste sohrjj ven is hetwelk het stakingscomité van patroons ontvangt. Onderhandelen willen zjj met de gczamenlgke leiders der staking niet. a Lak ja toekomen, dat wjj zoowel om dun inhoud als oui den merkwairdigen stjjl een plaatsje inruimon In het perceel no. van de straat te Haarlem heersoht een toestand van belang De vader is gisteren door de warmte bevangen en ljjdt sterk aan da zenuwen en daardoor is de man half gek. Hij is gisterenoaoht omstreeks half drie naai Overveen gewandeld, blootsvoets en om 4 uur is hg vjjf huizen verder in de straat- over de schutting geklommen. Rn vanavond is bg bjj zjjn buren over de Leg ge sprongen en in 't huis gevlucht. Toen ging bjj midden in de straat een haring eteö, blootsvoets en blootshoofds. De politie heeft den geheelon nucht wacht gehouden. O. H. Ct. itakitg te Meedeu geflurflgd. De werkstaking van da korenzichteiB te Meoden is g, Kindigd. Alle eischen van de stakerB zjjn ingewilligd. Heden wordt hst werk hervat. Alge suecue 8j node. Gisteren zond de Synode een telegram aan H. M, de Koningin Moeder om Haar geluk te wenschen. Door den heer Ellens werd gerapporteerd over een voorstel lot eene toevoeging aan artikel 8 van het alg. reglement. Deze toevoeging luidt: met goedvinden van twee derden der in de vergadering aanwezige lede», kan gebruik gemaakt werden van stemlijsten. Deze toevoeging bedoelt te voorkomen dat de tjjd op de classicale vergaderingen te veel wordt ingenomen door de stemming, noodig om te voorzien in de vaca tures in de besturen. De commissie van rapporteurs adviseert tot ufwjjzing (Jl« den Melder. Voor het maken van de fuudeering voor een tweeden gashouder bjj dc Gemeente-gasiabriek, waren ingekomen 14 insckrjjv.ngeu. Hoogste was den heer Uuiberts te Alkmaar ad i 10.700, laagste was den heer fl. Wjjlter alhier ad i 9 330. Da Kamer van Koophandel en Fabrieken, besloot zicb te onthouden van adhaesie-betuiging in zake de kwestie van een te graven kanaal door Tessei Wel erkende ze de wentcheljjkheid van bedoeld kanaal voor bet eiland, doch ze was tevens van oordeel, dat bjj de ontvangen afsohrilten van den door den heer Coninck Westenberg te iessel verzonden adressen en gepluatste ingezonden stakker, betr. tiende bet gewenschte kanaal oene opgaat van kosten niet had mogen ontbreken. In afwachting daarvan we den de stukken voor kennisgeving aangenomen. In dezelfde vergadering betuigde de kamer van hart instemming t« doen bljjken met het door de sVeremi gieg Kocgtasser Belang* gezonden adres aan den diieoteur- geteraal der posterijen, waarin werd verzocht de aanstel ling van een brievengaarder ea van uog twee brieven- Royaal. Dezer dagen verloor een badgast te Soheveningen zjjn gonden horloge. Een eerljjke vinder bracht het hem terag en de badgast bood hem als belooningtwee verwelkte roosjes aar. Vier lioefduannen. De vier hoofdmannen der aiti-revolutionairo partij i.l. de heeren dr. A. Knyper, oud-minister, jhr. mr. A. F. de Savornin Lobman lid der Tweede Kamer, baron mr. JE. Mackoy, oud-president der Tweede Kamer en J. E. F. baron Schimmelpenninck Vau der Oyevoorzitter der Eerste Kamer, hebben bjjna geljjken ouderdom. Alle vier staatslieden loopea naar de 70 jaren, ter wjj 1 drie hunner op »een 29steu« jarig zjjn. Op 12 Augustus a.s. viert de heer Schimmelpennicck van der Oye zjjn 70stcn verjaardag; op 29 Mei 19l7 de heer jhr. mr. A. F. de Savornin Lohman op 29 October 1907 dr. A. Kuyperterwjjl op 29 November 1907 baron Mack- y zjjn 70sten verjaardag hoopt te bereiken. Spec also IT naar lu«ll£. Bpeenhofl gaat naar Indi0. Het is nu zeker. Ver scheidene voordedige aanbiedingen met in dubbelen zin ronde cjjfers zjjn hem gedaan, doch bjj wil liever eerBt het land zelf zien en zal dan wellicht zjjn eigen impresario big ven. Hg vertrekt in den loop un den winter. Mis schien zal hjj er ook wel eens komedie-spelen, want fag heeft verscheidene, door hem zelf geschreven, kleine stukjes liggen. Een ontnlag kwestie. In verband mot hot beroep bg Gedeputeerde Staten ingesteld door B. en W. van Zierikzee naar aanleiding van het besluit van den raad ten opzichte van dr. Volgr^ff, is Woensdag een commisssie uit het Gedeputeerd ooilege van Zgeland, vergezeld van een der hoofdambtenaren ter griffie, naar die gemeente vertrokken tot nader onderzoek. Aanbesteding. Door het prov. bestuar vau Noord Holland is te Haarlem aanbesteed: Bestek 169. Het verhoogen der Héldersche zeswering tussohen hectomsterpalen Nis. 12 en i7, bewesten de Oostbatterjj, met bjjkomende werken, behoorende tot de Rgkszeewerken in de prov. Noord- Holland. Raming f 28.000, Laagste izsobrjjvers L. M. Kalfsvel en L Hag-man. voor f25.250. En nu zegt aten uog dut een koe do ui l* Aan de Tel. meldt men uit Deventer Da Deventer jeugd, die de edele zwemsport beoeleuf, heeft aan de in de IJselweiden grazende koeien, een kunststukje geleerd. Deze beesten jjn dol op stukjes brood en zoo is bet een feit geworden, dat de domme koebeesten, alles behalve dom, dageljjks s morgens te gast gaan bjj de jeugdige zwemmers, die voor de beesten hun stnkjs b. ood mee brengen. Dat brood echter wordt onder de kleeren der zwemmers verborgen eu nu bestaat bet kunststuk der koeien hierin, dat zjj bun ontbjjt moeten zoeken onder die kleeren, hetgeen geschiedt tot oneindig pleizier der zwemmerijes, die spartelen van vreugde, als zjj het koe beest hoorea loeien ten teeken, dat 't broodje onder de kleeren gevonden is. Met dit kunststuk nu was eenjeerzame burger, die daar ook ging baden, geheel onbekend. Rustig ontkleedde bg zioh en vljjde netjes zgn plunje aan den kant van den IJsel. Met welbehagen dook en dook hg in het irissche nat, tot hg voelde, dat zgn lichaam genoeg genoten beul en bet tjjd werd dat bjj weer op het droge kwam. üaattoe dus met foiBchen slag naar den wall Onze burger nu was niet een der dappersten en men stelle zich dus zgn schrik voor, toen hg zag, dat een groot rondbont rand met groote woede een onderzoek instelde naar zjjn kleeding, daaibjj zoekende naar brood en loei ende, omdat l>g niets vond. De man was workelgk ver slagen, toen bjj zag hoe het beest met horens en pootan trachtte van onder de kleeren te halen wat er niet te halen was eu de schrik zat er zoo bg hem in, dat bjj niet aan den wal durfde teragkedien. En zoo was bg gedwongen langen tgd in het water te vertoeven, zoo lang, dat het anders weldadige bad welhaast werd een kwelling en zgn lichaam weldra IrLuren vertoonde, eren- redig aan die van het woedende, broodzoekendo, bonte beest. Tot een viascber, die met innerljjke pret dit tooneel had aangestaard, eindeljjk besloot den man, die in ge vaarvolle comstandigbeden begon te verkeertn, te verlossen en het beest met eenige droppels water verdieef van de kleedjj. De man zelf besloot nooit meer te baden in de nabjj- beid van broodetende en onder kleeren broodzookende koeien. «éevolgen vau de militie. Een weduwe te Otffelt wier kost winnende zoon was opgeroepen voor den militieplich', bad alle pogingen aangewend om hem vrjj te krjjgen, echter zonder resultaat. Eindeljjk trekt de vrouw de stoute schoenen aan en spoort naar het Loo, vraagt en verkrjjgt toegang tot het paleis, waar zjj onder bittere tranen haren toestand bloot legt. Het vrouwtje wordt aangeraden nogmaals een verzoek schrift in te zenden en haar zooveel moed ingesproken dat de hoop weder in haar hart opleeft. Voor haar ver trek werd haar bovendien namens H. M. de Koningin een flinke gift ter hand gestald. Misdaad f Men meldt uit Valkeuburg aan de Limb. Koer. Omtrent de tragirche v ndiug van het ljjk te Valken burg, waarover wo reeds een en ander mededeelden, kannen we nog melden, dat er algemeen vermoed wordtj dat er van een ongelakkig toeval geen sprake kan zgn.' Misdaad moet hier in het stel zgn. Het lgk vertoonde aan het hoofd ernstige verwondingen, blgkbaar door e6n gieren voorwerp veroorzaakt. Het gezicht was niet op gezwollen, wat bg denkeliugen echter steeds het geval is. Waaiscbjjnljjk heeft de ongelukkige nog geleefd, \óór bjj in de Geul werd geworp c. De hoed van het sLobt- ^ffer is gevonden achter het hotel Palanka, het ljjk in het O ia- Park. De afstand is vrjj groot; ook dit geelt reden tot denken. De verslagene, een barbier, is 21 jaren oud en stond niet erg gunstig bekend. Zondag in den vroegen avond moet bg nog twist gehad hebben in het ca. F. op het Walramsplein, waarbjj hg met een stoel dooi zekeren J. S werd gedreigd. In verband met deze treurige geschiedenis zgn reeds verschillende personen gehoord, een zekere L. v. d. W., een meisje, moet bg het afspelen van het drama ago tegenwoordig geweest. Volgens haar zeg«on moet P. door een vjjftal personon zgn aangevallen één der aanvallers heelt zjj sleohts her kend, n.l. J. S. L. v. d. W. heelt, toen zjj dreigde de gendarmen te waarschuwen, enkele stompen en stooten opgeloopen, van w en, weet ze niet. De gebroeders S. zgn beiden gearresteerd. C. S. is eebter Dinsdagochtend weer op vrge voeten gesteld. J. S. bleef echter in arrest. Dinsdagmorgen heeft bet parket uit Maastricht de ljjk- schonwii g verricht, bggestaan door de heereu dootoreu Njjtit (Maastricb en Herman alhier. Gisteren voormiddag is het ljjk van den verslagene ter aarde besteld. Gister avond is de vermoedelgke dader J. 8., welke echter per tinent volhoudt van Zondagavond 8 tot 's Maandags 7'/. uur in zgn bed te hebben gelegen, teiwj,! de rn-sd aA moet. gebeurd zjjn ten otge eer 2 nar in dea nacht Vau Zondag op Maaudag, door twee uianubaussees naar de gevangenis te M»as(riobt overgebiacbt, ten einde tor beschikkkisg van d n heer officier van justitie te worden gesteld. Keu monster-karper. Groot was da verbazing ran den heea F. A. M. Merens, student te Leide.*, toen hjj dezer dagen bjj 't hengelen een karper, met moeite ophaalde, van 18 pond. Het dier meette over den buik 53 c.M., de lengte was 80 c.M. Uoor de warmte bevangen. Een golegenheidnbarichlgever doet ons het volgende Handig optreden. Een practbch mnu heelt de halva w. reld. Vooral in den omgang met weerspannige iolandsohe polentas*jes komt het veelal aan op handigheid. Een aardig staaltje hiervan heeft de le-iuitenant J. van Hecht Muntir gb Napjes in Boeton gelr verd. Da saltan, bewast van ijjn grootheid, liet geen gelegenheid voorbijgaan, den la.tenant hiervan te oveitnrgen, schrijft men van daar nan hel Soerab. Haudelsblad, maar zgo onhebbelijkheden vallen niet in goede aarde en hg werd dun ook op zjjn plaats gezet. Toen in de laatste dagea van Mei de luitenant vnn Hecht het besluit omtrent de lsndschnpskas san den snltnn moest berorgen, bad rleze de flauwiteit gehad, hem twintig miunten te ialtn wachten. De sultan bad laten leggen, dat bjj nog niet gekleed was. Toeu de officier «toer een besluit van den gouverneur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1