Ttadsniepws. PERSONALIA. Gemeente-Rekening. bTr G ERLIJKESTAND. aan den vorst moest overbrengen, liet bjj dezen weten, dat hg den volgenden morgen, 18 Juni, 10 uur precies, hg het paleis son zjjn om toegelaten te worden en da hg niet wenschte te wachten als de vorige maimocbi de vorst niet gekleed zgn, en hem niet oumiddelljjk ont vangen, dan zon hg met de regeeringsboodschap terng keeren als vertegenwoordiger van den goo emeut had hg recht op eene zeer beleetde behandeling. De fficier verscheen den volgenden dag op het vas'- gestelde nor; de vorst was weer niet gereed. Na 15 minuten gewacht te hebben, ging de officier terng naar zjjn bivak. Nn denke men niet, dat op Boeton geen uurwerken tjjn en men den juisten Ijjd niet weet het volk is e- m'na'ens eren pinter als op J*v». Ten orervlorde had de civiele en militaire gezaghebber er op gelet, dat de klok in den kraton van den soltan altjjd zeer jnist dn glazen Bloeg. De lnitenant liet den snltan na zgn terugkomst in het bivak weten, dat hg op tjjd bjj hem was geweest, maar weer was teruggekeerd, omdat hg niet met 't noodign respect was behandeld. Als de vorst den officier niet he' verzoek deed, hem den volgenden morgen bg zich te z'en met den brief, zoo zon bg dezen naar Makassar terugzendende vorst moest dan maar weten, wat er van zon komen. In antwoord krreg de loitenant een brief, waarin in derdaad het verzoek gedaan werd, om den volgend n dap om 10 nor te komen. Den 14den ging de officier weer naar het paleis en werd ditmaal op het juste nar toegelaten tot het ver gaderde bes'nor. De brief werd over' andigd aan den sultan en deze nam kennis van dsn inbond. Dit alleen was niet voldoende de brief morst worden voorgelezen aan de hoofden dit liet de lnitenant van Hecht den vorst door den tolk weten. Het antwoord was ontwgkend. De officier nam daar geen genoegen meedat voorlezen moest dadeljjk gebeuren. En het gebaardemaar fluisterend, bjjna onhoo'baar. De heer van Hecht eischte, dat de briel nogmaals zon worden gelezen, andere zon hg het door zgn tolk laten doen bg baalde vast de vertaling uit den zak. En weer werd de brief voorgelezen, nn laid hoorbaar. De saltan was heelemaal beduusd van het geval, zoo bednnsd dat hjj bg het afscheid, op eens Muleisch begon te spreken, terwjjl hg vroeger beweerd had, geen Male' cb te verstaan. last van den minister \an Justitie een onderzoek is in gesteld naar de onregelmatigheden, die sedert een veer tien dagen plaats hebben bjj het tolh- ffen aan de brug te Watergraafsmeer. Spoedig kan de tolgaarder adsis- tentie van de rijkspolitie verwachten, zoodal de tolinning dan wel geregeld zal kunnen geschieden. Wereldkampioen llsnspel. Men schrijft ons In 1908 werd te Amsterdam een dammaten gespeeld tusschen Isidore Weiss ^Wereldkampioen) en de Haas (kampioen Nederland); deze match bleef toen remise. Thans zal wederom nu te Parijs een match tusschen beide kampioenen worden gespeeld't gaat om den titel van Wereldkampioen en f 150. Daar |echter tussohen de Hollanders en Isidore Weiss een meeningverschil heorscht omtrent de wijze van openen de Hollanders achten slechts vier openingen met goed gevolg speelbaar, Weiss en met hem enkele Fransche dammeesters, keuren elke opening roed heeft de Haas den Franschman Weiss uitgedaagd tot een tweede match bestaande uit vijf partijen Weiss moet openen met de stukken, die de Haas zal aanwij zen de Haas verzekert dat Weiss zal verliezen. Weiss heeft de uitdaging aangenomen. 't Gaat hier due om de vraag of het iheoretische poaitiespel waarbij voorzichtig voortgewerkt wordt op een baaia, te stellen is boven het combinatiespel, dat berust op combinatiezetten, veelal meer ot minder ge waagd en vernuftig gevonden. «eJ. Onweer. Te Hoop op Terschelling werd door den bliksem gis teren gedood een koe van den landbouwer G Smart. Een paard van de weduwe Van der Mrjj, te Kien nu daar in de baart, werd mede gedood. Voorts werden eenige telegraafpalen getroffen. liet wrak der Alba. Woensdagmiddag halfzes werden de strandbezoekers te Zandvoort door een explosie opgeschrikt en veler oogen bespiedden met of zonder kjjker den horizon, of er ondanks het schoone weder ook een schip in nood verkeerde. Toen een kwartier later nogmaals een knal gehoord werd en men van het wrak der »Alba« zich een mast minder verhellen zag, was 't raadsel opgelost. (lister Donderdagmorgen werd tusschen vjjf en zes uren een nieuwe lading buskruit door een stoombootje uit I!muiden naai de »Alba« or rgebracht. Aaltje kreeg oen serenade. Als een bewjjs dat men te J'reda dienstbodentrouw weet te waardeeren, diene, dat gisteren ter eere van bet gouden jubilé der dienstbode A. C. Krens de nogal deftige Veemarktstraat bgna geheel bevlagd was, en 's avonds een muziekkorps eene serenade bracht. Net buitenland nagevolgd. B. en W. van Rotterdam hebben aan de Rotterdamsche Omnibus-Maatschappij, onder nader vast testellen voor waarden, vergunning veileend tot het exploiteeren van een dienst met autc mobiel-omnibussen. Hen dichterlijke ontboezeming. Een der N. R Ct. correspondenten meldt dat hjj onlangs in een Twentseh dorp de volgende p ëtisohe ontboezeming op een stel ondporseleinen borden heeft gelezen: Jannever is een ding, Dat alles kan verteren, Hnis, bof, geld, goed En al nw mooie kleeren. Hg markt nw brenen don, üw hoofd geljjk de maan, Alsof gjj zes jaar lang Hadt aan de koors gegaan. Die veel in kroegen loopf, Wordt tot den arbeid trnger, Den hospes maakt hg vet, En zeivers wordt bg mager 1 Brand. In de woning der famil e J. K Woensdagnacht brand uitgebroken, bg de hand om le blnsschen. De woning en het schnnrj- ernaaet werden een prooi der vlammen. De familie was afwezig vermoed wordt dat er opzet in het spel is te St. Willebrord is Er was geen water Te moord te Xonnemnlre. Gistermiddag is onder groote belangstelling en deel neming het slacht ffer van den moord te Zonnemaireter aarde besteld. Van ket woonhn's eu van de omgeving, waar de moord geschiedde, heeft de jnstitie een fotogi fi che op name genomen. Hen familiedrama. De smidsg zei S. in de Znilingstraat te 's- Gravenhage vond dezer dagen zgn vronw dood aan zgn zjjde liggen; zjjn zoon wierp rich onder de stoomtram en dien werden beide boenen afgereden, terwjjl hjjzelf een paar dagen U'rr levenloos nit de trekvaart s opgehaald. tludbcdrn. In het Biemoveld te Veenhnizen (Dr.) worden allerle opgravingen gedaan. Do.r drie heeren van het mnsenm van Drentsohe ondheden, zgn vele nrnen gevonden en a cb van verbrande lichamen. De nrnen vsllen oven we' bg aanraking meestal ineen. Een en ander is in het genoemde mnsenm te Assen gebracht. ■ensrhllevend Dinsdag vond een voorbjjganger te Soost een kind in een sloot liggen met een diepe wonde aan het hoofd. Zusters der Wjjkverplegicg verbonden het kind. Bg onderzoek bleek dat het door een fhtstjjder omver in de sloot was gereden, die erzonder zich om het kind te bemoeien, was vandoor gegaan. Volksfeest. Te 's Gravenhage heeft feu zeventiende-eeuwsch volks feest pi-a's gehad in den Koekamp, georganiseerd door het Haagsch Comi'é voor volksfeesten. Het feest is goed geslaagd. Op het terre'n heerschte 'en vrooljjke geest. Ei waran in ond-Hollandachen stjjl opgetiokken verver- scbingstentjea, de verkoopstets in passend costnnm. Met lange Goudfche pjjpen gewapend, wandelden 17d> eeuwsche heeren, in zwart wambuis, met groeten, lage witten kraag en zwarte kuitbroek statig rond. Onde leiding van den heer H. Koopman Sr. en zgn dochter werd een ond-Hollandschen dans uitgevoerd. Mesr dar 6300 toegangsbewijzen waren voor dit lees nitp> geven. Door Orelio werden eenige oud-Hollandsche liederei ten gehoore gebracht, door Abes de Winter een comiscb voordracht. De »clou» van het feest aan de Rembrand!- cantate, nagevoerd door 450 zangers, met begeleidinp van bet orkest der Koninkljjke Militaire Kap.-l, onde leiding van den heer Fr. Roeske, nit Amsterdam. Onder lnide toejuichingen bood mej. Johanna Wester beek den heer Ro ske een door haar artistiek gebordnur- drn krans ras. Ook den heer H. Koenen, die welwillend by de repe titles de koren had geaccompagneerd, viel een krans ter deel, terwjjl ook de heer Koopman met een krans ei zjjne dochter met een boi qnet werd gehuldigd. Vervolgens werden nog eenige nnmmers door Orelh gezongen. Ongelukken. I« de Rjjnbaven te Rotterdam zgn eergisteravond 9 nnr twee dochtertjes, ond 13 en 2 jaar, van den echippe E H. van het tjalkschip Maria* onopgemerkt te wate- gevallen en verdronken. Da beide ljjkjes zgn kortsn tjjc daarna opgevischt. Donderdag, vertrouwde een zoontje van de familii L te IJmniden, te veel op tjjn krachten bg het zwem men en waagde zich te ver. Hg verdween in de diepte en weder opgehaald, had hg reeds den geest gegeven. In de Agnietonstraat, te Arnhem, werd eergisteren avond een jongen door eet fietser aangereden. Met be bloed hoofd werd hjj opgenomen en naar het kinder ziekenhuis, vervoerd. D6 fietsrjjder bekwam enkele ont vellingen aan zgn hauder. Te Bellisgwolde viel een ai beider J. Christiaao- uit een molen, met zjjn rag een wagen. Hg bezweet aan de gevolgen en laat oen wednwe met vier klein kinderen na. Gisterenmiddag 12 uur was de 7 jarige Alida van Eden door hare ouders, wonende aan de Augustjjnen kamp te Dordrecht, inet een briefje gezonden naar haar oom, die met zjjn vaartuig in den mond der Voorstiaats haven aan het houten hoofd bjj de BorakaJe lag. Toen het meisje eenige uren wegbleefmaakte de moeder zich niet ongerust, daar zij wel meer wat aan boord bleef, maar toen zjj te 7 uur nog niet was wederge keerd, ging men toch op onderzoek uit en bleek toen dat het mei'je in het geheel niet aan boord was geweest. Er rees toen vermoeden dat haar een ongeluk was overkomen en maar al te zeer bleek dat juist. On streeks kwart voor 10 haalde de vrouw van den schipper het Ijjk van het meisje met een haak op, waarna haar maD het verder op het droge bracht. De geneesl eer der politie, dr. W. F. Jong, kon slechts den dood constateeren. De 12-jarige J. S., aan de Stoofstraat te Dordrecht had de onvoorzichtigheid tjjdens de afwezigheid zjjner moeder het bjjna uitgedoofde vuur van een fornuis met petroleum te willen doen opleven. Toen hjj een bran dende lucifer daarbjj bracht, sloeg de vlam naar buiten en in zjjn gelaat, waardoor hjj vrg ernstige brandwonden bekwam. De geneesheer P. Romjjn verleende den knaap de noodige hulp. Nieuws uit Hoorn. gezicht, de wandeling meer dan waard, de heldere maan te zien schjjnen, de zee ale het ware omtooverend in een golvend zilveren kleed P DM w s mooi vuur werk, waarin zich ongetwijfeld velen hebben verlustigd. We waren het nog om een andere reden niet eens met iemand, dien we op den terugweg hoorden zeggen >als ik dat geweten had, was ik er niet heengegaan.* Hoe heerljjk frisch loch was het aan den zeekant en hoe sterk vooral kwam dat uit, toen we. weer in de stad aankomend, de benauwde, drukkende, zwoele lucht weer moesten inademen. Wat een verschil tusschen die drukkende stadslucht en de trissche gezonde zeelucht, zoo even met volle teugen ingeademd! We klagen de laatste dagen over de ongewone warmte, vergetende, dat we zoo zeer in de gelegenheid zjjn ver frissching en verkoeling te vinden aan onze zeedjjken, van waar een vtifrisschende lucht ons zoo dikwjjls legen- waait, ons verademing schenkend, ons vergoeding gevend in ruime mate door ae op den dag ondervonden warmte. Wjj Hoornschen bezitten in onze zee op deze warme zomerdagen een schat, die menig stedeling ons zal benjjden. Dit heeft de avond van gister ons weer sterk bewezon. Voor hen, die dat ook hebben ir gezien, zal de gang naar het svuurwerk van de Pollux zeker geen teleur stellende zjjn geweest. ff Verslag van den toestand der gemeente Hoorn over het jaar 1905. De kinderen, welke de in deze gemeente gevestigd bewaarscholen bezochten, splitsen zich naar den leeftpr aldns Op de gemeente bewaarschool jongens meisjes totaal bereden 6 jaren oud 58 44 102 6 i en daarboven 9 5 14 Op de overige bewaarscholen beneden 6 jaren oud 158 143 301 6 en daarboven 27 14 41 252 206 458 111. Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwjjzeressen. Behalve de inrichting voor Rijksnormaallessen, be staat hier ook een inrichtiug voor Normaallessen, uit sluitend voor R K. Kweekelingen. Verslag der Rijksnormaallessen, cursus 1905—1906. De inr.chting telde 1 April 1905, toen de cursus begon, 35 leerlingen, waarvan 11 in de voorbereidende klassen. Drie kweekelingen, 2 m. en 1 vr., die met goed gevolg het 'examen hadden afgelegd als onderwjjzer of als on derwijzeres, verlieten daarna de inrichting. Zjj waren toen in het bezit eener akte van bekwaamheid voor de vrjje en ordeoefeningen der gymnastiek, terwjjl de vr. kweekeling de bevoegdheid bezat tot het geven van on dei wjjs in de nuttige handwerken voor meisje?. Bovendien werdf n de lessen nog verlaten door een mannelijke kweekeling der eerste klasse, die naar elders vertrok, door een m. kw. der le klasse, die een ander beroep koos en door 5 leerlingen der voorbereidende klassen, waarvan éen naar elders vertrok, éen den lust voor studie verloor en drie voor opleiding ongeschikt bl ken. Drie vr. kweekelingen legden met gunstigen afloop een examen af voor de nuttige handwerken en drie vr. kw. behaalden een akte van bekwaamheid voor het geven van onderwjjs in de vrjje en ordeoefeningen der gymnastiek. Op den eersten April 1906 bedroeg het aantal kweeke lingen 40, over de verschillende klassen verdeeld als volgt Marias Brandts B ,ji, Loots, Besihavan en Sohamana. Vreesde men csrst dat er om goed te kannen hooren wat te veel wind zon zgn, toch viel de klank ran het koor niet tegen, en, dank de dnideljjke uitspraak kon men, althans van onze plaa s, en we stonden achter de afsoheiding, alles goed volgen. Den Hertog heeft met een lied van Nederland weder een frisch volkslied geschreven, en, ever als, teen nieaw lied van een meisje en een schipper* dat ulbier met de zangwedstrgd op Pinksteren zooveel succes had, zal ook dit lied ongetwijfeld veel gezongen worden. De nitvoering verliep gelukkignauwgezette stadie was in alles melkbaar. Nieuw Liven* is nn eene Alkmaarsche veresniging geworden, en heeft reeds rnim 60 leden. Wanueer er nn maar niet te dikwjjls verandering in dit ledental komt, en men het langzamerhand meer en meer kan uit breiden met leden, in 't bezit tan eene goede stem (dit is 't voornaamste, bg een dilettanten zangvereeniging komt mnziekkennis eerst in de tweede plaats) dan mogen we van »N. L« nog veel goeds verwachten, zjj zal dan onder haren bekwamen leider met snocas den Excelsior- weg bewandelen. a». vr. samen 4e klasse 1 7 8 3e 5 5 2e "1 6 7 le 5 4 9 Voorbereidende klassen 2e klasse 2 2 4 le 3 4 7 42 28 40 Bal liep goed af. Gisteren ging een dienstmeisje te Zntpben voor haar meesier huishuur betalen, met drie bankjes van f 25 Ze verloor deze onderweg. Men stelle zich de vreugde voor van het meisje toen zjj bedreu meld thuiskomend" vernam dat van het vinden der biljetten reeds aangifte was gedaan. Onze landsverdediger! Te Njjmegen kwam eergisteren een 25-tal koloniale) zeer rnmoerig nit de Scheidenmakers gas. Zjj verzette) zich tegen de politie, die de orde wilde bewaren. Eer inspecteur moest zelfs een schot in de lnobt lossen. Vier der landsverdedigers werden gearresteerd. Blenfalsaace. De zaken schjjnen goed te gaan. Naar het Hbld. ver neemt, heeft de sClub de Bienfaisance* in de Vondel straat te Amsterdsm het aan haar peiceel grenzende huis no. 65 voor een hooge som aangekocht tot uitbrei ding barer zakeu, De tegenwoordige bewoner moet het reeds met 1 September e.k. hebben ontruimd IV. Hoogere Burgerschool. Do school heeft een gevoelig verlies geleden door het vertrek op 15 Febr. 1905 van den heer P. Middel, leeraar in de wiskunde en de cosmographie, ten ge volge van zjjn benoeming tot leeraar aan de Rijks H B. S. te Leeuwarden. Gaarne brengen wij zegt de Commissie van Toezicht is haar verslag ook te dezer plaatse genoemden heer een woord van hulde voor de ijze, waarop hij zich te Hoorn van zijn taak heeit gekweten. Het aantal leerlingen bedroeg op 31 Dec. 1904 98 en op 31 Deo. 1905 99, verdeelt als volgt over de verschillende klassen, Mannelijke leerl. Vrouwelijke leerl. 2e 3e 4e 5e Van genoemde 99 leerlingen zijn er 49, wier ouders of voogden in de gemeente Hoorn woonachtig zijn. Een groot aantal leerlingen is dus uit andere ge meen'en of dorpen afkomstig en wel uit: Abbekerk 1, Avenhorn 3, Beneingbroek 1, Berkhout 2. Bobeldijk 1, Bovenkarspel 1, Edam 6, Enkhuizen 5 Hoogwoud 1, Leiden 1, Medemblik 2, Middelie Midwoud 2, Oosterblokker 2, Oosthuizen 3, Opmeer 1 Oudendijk 1, Purmerend 4, Spanbroek 1, Twisk 2 Volendam 1, Wesierblokker 1, Zwaag 2, terwijl dó ouders van vijf der leerlingen in Nederlandsch Oost of West-Indië wonen. Slechts 8 Vi.n de 50 buitenleerlingen wonen in de gemeente Hoorn. Aan het eindexamen hebben alle leerlingen der 5e klasse (13) deelgenomen van hen hebben 12 het diploma verkregen de uitslag was dus gunstig. onderw lessen onderw. lessen Totaal klasse 22 8 30 16 4 20 21 3 24 14 1 15 9 1 10 Totaal 82 16 1 99 Gekanteld. Gisternamiddag had een boer, die met zjjn ledigei kaaswagen van de markt huiswaarts keerde, het ongeluk op het Groote Noord een der wielen van rjjn voertuig t< verliezen. Na uu'ljjk kantelde de wages, zonder echte) bestnurder of paard te deren. De man kwam met eenige materitSle schade en den schrik vrg. Muziekuitvoering den Mout. Zondag, 5 Aug. a.s., des avonds 7 nnr, zal door het Stedeljjk Muziekkorps, directeur de heer J. M. Otto, in den Stadshont een concert worden uitgevoerd, waarvan het programma luidt als volgt 1.2e Regt. Conn. N. G. militaire marschv. D. W. Reves. 2. L'africane, ouverture de concert L Langlois. Eit Tfi zchen auf g finer Wiese R. Eilenberg. 3. b. La réveil de la faurette, solo pour petite flute 4. Een tomerdag in Noorwegen, lande- ljjke factaisie Herderspel, b. on weder, c. vogelenzang, d. koraal, e. hulde zang, woeste dans, g. verheer- lgking van het feest. 5. >Patm« grande marsch 6. Ouverture de l'opéra, >Le Domino noir* 7. Chants d'hju.é.éa suite de valses iMusikliebhabereiec*, melodien- schatz Ed. Waaoauipt. R. Wihueia, E. Mallot. Auber. Cribalkn. L Stetefeld. Pre»! Ikbcar ten De predikbeurten hier ter stede zullen op Zondag 5 Augus'us a.s., als volgt vervuld worden: Groote Kerk, 10 aur, Di. Verwaal; 2 uur, Da. Gul lenarm Bediening van den H. Doop. Kapel, 10 uur, Da. Guldenarm 6 uur, Ds. Röier, Prod, te Westgraftdjjk. Evang. Lutb. Kerk, 10 uur, Da. H. ds Lang, van Haarlem. Doopsgezinde Kerk, 10 uur, Ds. Glasz. Rem.-Gerot. Kerk, lO'/j uur, Ds. D. Po t, Herv. Pred. te Hoorn. Gareform. Keik, 10 uur, Ds. J. Schoonhoven, van Noord- scha:wonde; 6 uur, dezefde. Chr. Ger..Gem. Gebouw »Rehoboth», Koningsweg, 10 uur en 6 nar, Godsdienst oefening. Hersteld Apostolische Gemeente, Augustjjn- steeg, 10 aur en 's avonds 5 uur Godsdienstoefening. Herv. Gem. te Oudorp, 10 uur, de Heer Kater, Candidaat. Herv. G m. te Bergen, 9{ uur, Ds. Natzjjl. Herv. Gem. te Stompe'oren, 9} uur, Ds. Werner. Bcnertcurn. Twee mariniers die zich gisterm ddag zonder verlof van bet wachtschip te Nieuwediep verwjjderd hebben, meldden zioh hedenmiddag bjj de Cadettenschool aan en zjjn in arrest gesteld. I'll het Geoseenteverslas. De tuinbouw, waarvoor ongeveer 22 hectaren werden gebezigd, was door dr droger zomer voor enkele artikelen minder ganetig. De hoedanigheid der aardappelen was hier goed en er kwam weinig ziekte onder voor. De totale opbrengst werd bereaend op ongeveer 300 hecto liters. De opbrengst der vroege vruchten, zooals bessen, was goed, evenals de daarvoor besteede prjjzen. De op. brengst van de appelen was gering, van peren iets beter. Nu de toestand van den Hout en de plantsoe nen. Hel z.g. Eikenplein aan de Akerslaan werd op nieuw aangelegd, de boomen werden uitgedund en voor •en gedeelte werd onderplanting aangebraoht. Een nieuw pad werd gemaakt, ter vervanging van andere paden. Wegens vernieuwing van den walmuur vervielen de boomen aan de oostzjjde der Baangracht voor een gedeelte Beide zjjden ran deze gracht werden voor zoover noodig opnieuw beplant. Veriohillende gedeelten van het plantsoen op de bolwerken werden vernieuwd door uitdunnen en af hakken van een deel der oude boomen en struiken, ver leggen van paden enz. In het najaar werd een b gin ge maakt met dtn nieuwen aanleg van het Monnikealiólwerk en met het vernieuwen der boomenrjjen in dr Harddrave.s* laan. Ds aangekweekte tuin, ten vorigen jare verhuurd aan Parmer, werd bjj de stadskweekerjj getrokken, terwjjl van den nog niet verhuurden grond aan de Groote Kruis- laan de helft werd verhuurd, zoodat nu nog van den geheelen inin in gebruik is voor stadskweekerjj. Het Ubld. Onrrgelnaatlgliedea. seldt dat gisteren door de rjjkspolitie op Het vuurwerk van de Pollux. Diohte drommen menschen stonden gisteravond geschaard aan 't Hoofd, op 't Baadland, aan den Schellinkhouterdijk enz. om te zien de aangekondigde illuminatie en het vuurwerk dat zou worden afgestoken van de Pollux. Zij, die daarvoor uitsluitend waren gekomen, zijn ongetwijfeld allen teleurgesteld weer huiswaarts ge keerd, want de illuminatie kan door den stevigen bries, die tegen den cvond opstak niet doorgaan en het vuurwerkf Neen, een paar potten Bengaalsch vuur en een stu^ of wat vuurpijlen geeft ois Hoornschen geen bevrediging. En toch zul en honderden blijde zgn geweest den toeht naar den zeekant te hebben gedaan. Immers, was het geen heerlijk gezicht, de Pollux daar te zien liggen in de verte te midden van de dobberende vigscherssehuiten, terwjjl de maan ze met haar st alen als met zilveren lichtbundels overgoot f Was het geen Beroepen bg de Ned. Herv. Kerk te Andgk, ds. H de Jonge, te Peize. Geslaagd voor het xamen hoofdonder wjjzer(es) de heei C Silver te Enkhuizen en m-j. J, C. Mandema te Helder. Te Maast) cht is voor het van Rjjkswege gebonden t xamen ter verkrjjging ran een diploma als hulp keur meester van vee en vleesch o. a. geslaegd de heer K. Smit, alhier. «fte Prlnn." In >de Prins* van deze week komt een uitstekend geslaagd portret voor van jhr. mr. A F. de Savornin Lobman, een portret van den heer A. C Bos, aan wien de totstandkoming van het comité voor vacantiekolonies en de oprichting van het le koloniehois te Egmond aan Zee is te danken, verder versohillende kiekjes van de tentoonstelling te Milaan, o a. een oud- Hollandsohe wafelbakkerjj; een groep ringrjj'ers uit Zeeland; de wedstrgden op de Amsterdamsche Wielerbaan. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alk maas brongen ter algemeene kennis, dat de tteoaeente- rekealng, dleaaf 1005, op de S ereturie van heden af voor een ieder ter lezing nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrjjgbaar is. Burgemeester eu Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 2 Aug. 1906. DONATH, 8ecretaris. Men verzoekt ons er de aandacht op te willen vestigen dat a.s. Zondag (5 Aug) in de Ev. Luth Gemeente zal optreden ds. H. de Lang van Haarlem. „Meuw Leren". Daartoe uitgenoodigd, gaf de gemengde zangvereeniging »Niecw Levenonder directie van den heer M. Linde boom gisteren avondden dag dus waarop Hare Mij-'steit de Koningin Mosder verjaarde, eene nitvoering in den Stadshout. Men begon en eindigde natuurlgk met het «Wilhelmus*, oude toonzetting, en liet vervolgens hooien Oud Nederlandsohe liederen van Valerius, en koren van Dar. de Lange, H. J. den Hertog, Worp, Alkmaar. ONDERTROUWD 2 Aug. Marinas Zweedjjk en Maria Sara Kamper. Huibertus van Kesteren, te Helder en Msartje Hoogland, a!hier, on), te Helder. Albert us Johannes Dekker en Marjjtje van Schagen. Dirk Post en Elisabeth de Veer, beiden alhier, laatstgen. onl. te Heiloo. Quirinus Jonker en Maris Kager. Cornells Jan Willem Baan en Hendrika Elisabeth Theodora vat Gemonden, be'.den alhier, laatstgen. orl. te Arnhem. OVERLEDEN: 3 Aug. Sophia de Wolf, eebtgen. van Petrus Adriauua Fransen, 59 j. Hemnbroek. 1 31 Jul5. Geboren: Pioter, z. van Jacob de Boer en Neellje Evers. Elisabeth, d. van Klaas Smal en Hilletje Schipper. Pinter, s. van Klaas Moojj en Grietje de Wit. Anne,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2