DIENSTBODE Dr. Wicherink; heeft zijn praktijk Kluitkalk. SCHOOLBOEKEN 11 IRMs. KTES 4 ZOON. kost en inwoning BUITENLAND. la atsTeITe rTch ten. rkttrrberichtem/ AD VERTEN TÏÉnT hervat. eene scheepslading versche, witte KLUITKALK, Algemeen Overzieht, Laatste Post- Gemengde Mededeelingen. MARKTBERICHTEN. ïoii 264 444 44r« llOli 72 I 37 f mï 77 Pi 93 G I 921 looi looi 100 99 H 691 671 791 684 664 681 701 711 66 65 60 6 72 67| 55 Mevronw ÖOHEL te Heiloo, Villa „V o n- d e 1', vraagt zoo spoedig mogelijk eene goed kunnende koken. 92| 127i 619 75| 35 14j *74 l °i 34 1204 934 IOI4 26-» 44 441 34 994 9O4 (02 76| 37| 1564 48| 09 I6O4 354 Eene JUFFROUW vraagt ten spoedigste met gebruik van vrij kamertje. W. F. STOEL ZOON. - Alkmaar, Algemeene Boekhandel. Voordam, tegenover de Kaasmarkt. TH. van der KLEI, Horloges - Pendules d. van Cornelia Appelman en Grietje Breg. Aegje, d. ran H. I. Overman en Aagje Bleeker. Aagje, d. ear Jacob Kolder en Trgntje Koe. Overleden: Jantje Bonwman, wed. ran Pieter Nierop, 77 j. Geertje Tarkatra, echtgen. van Nicolaae Huigen. De opstand van Sveaborg Ia onderdrukt. Is niet onderdrukt. Is onderdrukt Zoo wisselen de leriohten elkaar afnaarmate si] al of niet officieel zijn. Komen zjj uit de spreekbuis der Russische regeeriag, het St. Peterburgsche Telegraafagenfschapdan zijn zjj zeer geruststellende mededeelinkjes, die ons zeggen, dat hetgeen er te Sveaborg gebeurd is, van heel weinig beteekenis genoemd kan worden. Zijn het daarentegen eigen berichten van de groote bnitênlandsche bladen, dan wordt ons als het ware toegedonderdDe revolutie heerscht en wat daar te Sveaborg gebeurt, is revolutie en niets dan revolutie. Zie hier een bericht van het TelegraafagentBchap: De muiterg te Sveaborg is onderdrukt In Kroonstad hadden in den afgeloopen nacht ongeregeldheden plaats bg de bemanning van een oorlogsschip. Dank zg he' iugrgpen van het gedeelte der troepen, dat trouw geblevei was, werden de onlusten spoedig onderdrukt. Er moes' echter van de turn wapenen gebruik gemaakt worden Men leze nu eens wat Reuter seint Daar de algemeens staking niet tot stand is gekomen is de «roode garde* tot gewelddadigheden overgegaan. Tussohen haai en de politie is een gevecht gaande; de troepen zjjn te hulp geroepen Alle muiters op de vesting S raaborg gaven zich over op keizerijjk bsveler is eer krjjgsraad bijeengeroepen ter behandeling van de zaak der muiters. Bericht is ontvangen dat muiterg ontstaan is ondet het garnizoen van het fort Konstantin te Kroonstad. De andere forten bombardeerden dit fort en brachten het ua een artillerieduel tot zwjjgen. Reizigers uit Kroonstad verzekeren dat soldaten ver schillende officieren vermoordden. Volgens een - fficieel bericht over de onlusten te Kroon stad, verlieten de matrozen van de vierde vloot-bemanninp gisteren na elf uur de kazernes de begaven zich in voreeniging met de op straat op hen wachtende menigte ,,-iar het huis van den havencommandant. De onmiddcljjk opgeroepen infanterie joeg de men<gte u teen. Terzelfder tjjd begonnen de onlu-ten by de andere viootbemanning. Het gelukte echter de matrozen cv*?? te halen z ch weder naar de kazerne te begeven. In- tUBSohen trok een menigte, bestaande uit matrozen van de bemanning van de vierde vloot met een hoop volk, togen het ars tml op ze wilden de poorten met geweld openbreken, maar werd door infanterie met revolver- kanonnen uiteengejaagd. Daarna bezetten de muitsis het lort Konstantin, waar men bljjkbaar gemeene zaak met hen maakte. Nadat het fort was beschoten, gaven de muiters zich te 5 uur 's ochtends over. In het gevecht met de menigte werden gedood 4 hoofdoificieien, gewond een schout by nacht en twee kapitein-luitenante. De» ochtends werd de orde hersteld. De staat van beleg is afgekondigd voor Kroonstad; de verzending van telt grammen wordt niet meer toegestaan.* Dat klinkt dus al heel anders. Nemen wjj thans eenige betichten uit buitenlandsche bladen. Vooraf echter rog even een telegram van hel Wolff-bureau, dat in zjjn lakonieke kortheid veelzeggend is: »Het hoofd-telegraafbureau te Sint Petersburg is in den afgeloopen nacht door troepen bezet.* Dat beloof' weinig goeds 1 De speciale oorrespondent van het Berl. Tagebl. seinde gisteravond o. m. De toestand in Sveaborg was gisteren nog steeds kritiek. En zjjn collega van de B«rl. Lok. Am. .- De muiterjj in de vesting Sveaborg duurt voort. En die van de Matin«Sveaborg is nog steeds in banden der muiters.* Dit alles bewjjst genoeg. Maar bovendien meldt het Petersbnrgsohe Telegraaf- aaentecbap zelf, dat de bemanning van den kruiser «Pamlat-Azowa* aan het muiten is geslagen. De com mandant en vier officieren werden gedood. De muiters zjjn met het schip de zee ingegaan. En zoo mogen we veilig aannemen, dat in de buurt van Helsingfort bet gedonder der kanonnen neg steeds weerklinkt. De oorlogschepen die ruim een jaar gele den voor Port Arthur lagen en streden tegen den buitenlandschen vijand zij moeten thans in eigen land strijden tegen een binnenlandschen vijand, en waar de Russen dettijds zoo weinig succes verwierven op de Japanners, daar hoopt men in St. Petersburg tbans, dat de Russen de overwinning sullen behalen op de Russen I Dat is de ironie van het ïoodlot. Maar het is ook nog iets andersLeger en Vloot van Rusland, die verleden jaar beideD zoo'n gevoeligen knak kregen, worden nu steeds zwakker en steeds kleiner. En daarmede geloken tred houdt op den weg van achteruitgang de invloed van den Tsaar. Maar ook in do Zwarte Zoe is bet niet rustig. Ook daar komen ongeregeldheden voor, ook daar behooren gevallen van insubordonnatie niet tot dr zeldzaamheden. De revolutionnaire progsganda heeft er admiraal Slydlow erkende het onomwonden succes gehad. En zoover is het zelfs gekomen, dat toen de nieuwe opperbevelhebber van het Zwarte-zee-eshadei eezige gevangen genomen matrozen bezocht en hen met «broeders* aansprak, men hem durfde antwoorden: «wjj zjjn geen broeders meer, wjj zjjn gedwongen gestraften.* Van 's morgens 7 tot 's middags 2 uur bad de admiraa' met deze mensohen gesproken. Geen wonder dat hjj wel inziet, dat het geen gemakkeljjk werk zal zjjn, de orde te herstellen. In Russisch Polen en in den Kaukasus is de toestand eveneens zeer gespannen. Spoorljjnen worden door militairen b. waakt, wjjl men een aan va' vreest, kozakken houden patrouilles, dreigbrieven werden verspreid, en reeds schoot men eenige personen dood Over het ond-lid der Doema Herzenstein, die vermoord werd, lezen wjj, dat hg van Jood&ohe af komst, zeer rjjk en zeer gezien was. Het laatste bleek wel toen 30G0 personen met roode vlaggen voorbij dn woning van den vermoorde trokken en een doodenmaiech zongen, waarvan de eerete regel luidde «Gjj zjjt gevallet in den noodlo' igen stijjd voor het volk*. De moord wordt gesteld op rekening van de tegenstan ders van het landbouw-program der radicalen partjjen Reeds tjjdeis zjjn lidmaatschap van de Doema kreeg Herzenstein heihaaldeljjk dreigbrieven. Op den dag var den moord werd hem zjjn doodvonnis gezonden, ouder - ttekend door de vereeniging tot bestrjjding van anarchie en revolutie.* Het te Moskou versebgnende avondblad Majak maakte reeds acht uren vóór den moord melding van een getocht, dat Herzenstein vermoeid wast De bedrjjver van den moord schjjnt een politieagent te zjjn, dien men gearresteerd heeit. In Moskou, zjjn district, dat prins Dolgoroekoff iuder- tjjd welwillend voor hem afstond, zal Herzenstein, de groote leider, begraven worden. Een nieuw oordeel Over Rusland van een bekwaam man zal, op dit oogrtblik zeker veler belang - stelling wekken. En daarom laten wjj hier het een en ander volgen uit een brlangrjjk ait kei iz l Economute fra»<joise van Puul Leioy B-aulieu. De schrjjver wjjst er op dat Rasland in de laatste 25 jaar in het m.at- sohappeljjke sterk vooruit gegaan .8 en dat het in dien tjjd groote daden heelt verricht, die op dit oogenblik vergeten worden. Helaas heeft de regeering gedacht onbepaald lang een onverantwoordeijjke bureaucratie te kunnen handhaven, en de burgerljjke, kerkeljjke en poli tieke vrjjhefen te verwaarloozen. Het was van groot belang dat bet Tsarisme zich gaig losmaakte van die bureaucratie; de breuk was evenwel zeer moeiljjk, (want in een land zonder middenstand en waar de adel tot dusver zich bjjna in niets onderscheiden heeft, b etaat er nauweljjks een gevestigde macht of een macht vatbaar vóór snelle en spoedige bevestiging buiten de bureaucratie, die thans alle aanzien verloien heelt door zjjn mislukkingen en fouten. De Doema noemt de schrjjver een »zoo maar opge komen vergadering, ontstaan uit een halve chacs.» Zjj was niets en wilde alles zjjn. Zjj toonde zich aanmati gend en heerscbzuchiig. De ministers, die vóór haar verschenen werden met de grievendste bewjjzen van minachting ontvangenzjj vatte de moeiljjkste zaken tegeljjk aan en besliste ze met enkele algemeenheden, zjj zond afgevaardigden naar de provincie om de dienaren van het uitvoerend gezag te bewaken en te controleeren zjj richt.e proclamatiën rechtstreeks tot het volk, in het kort, werd het eenige gezag. Hot landbouw-plan der Doema noemt de scb gver ie st'jjd met den vooruitgang. Is bet ter bewaring van de openbare orde volstrekt noodig, dan kan men voor deze toewjjzingnu bestemmen de domeinen der kroon, der keizerljjke familie en der kerk, natuurljjk onder belangrgk voorbehoud. Zal men slagen Rasland oen gematigde regeering tr geven met een vertegenwoordigende vergadering, die de bureaucratische wilDkeur r. mt, de nieuwe burgerljjke, keikeljjke en staatkundige rjjheden van het volk doelti (fend waarborgt, en, tegeljjk een opvoedende rol vervult tegen over het voh Niet Frankrjjk of Engeland zal men in dezen moeten navolgen, maar Pruisen, den nabuur. En hoe vol moeiljjkheden de proef moge zjjn, zg is de moeite waard, genomen te worden. Doch opdat zjj slage moet de goede trouw van der Tsaar en van zgn regeering boven elke verdenking worden gesteld D» regeerinar moet zich tot taak stellen, alle onderdanen van den Tsaar te beschermen, de po- grooms te beletten, die terecht de verontwaardiging wekken van de beschaafde wereld. En eindeljjk moet zg binnen e.n rede'jjken tjjd een andere Doema doen kiezen. Aan deze noodzakelijkheid ksn de regeering volgens den Fianscben lobrjjver, niet ontsnappen. Hg gelooft, dat deze Doema met het tr&ditioneele gezag tal moeten samenwerken en niet moet trachten het te overheereehen, wil Rusland geregelde toestanden tegemoet ftaan' rv De leden der rechterzjjde van de ontbonden Doema rn 't bjjzonder graaf H yden, en de heeren Lvof en Stako ■itsj hebben tot de kiezers en oproeping gericht, waarin zjj erkennen, dat de Keizer, door deze Doema te ont binden gebruik gemaakt heeft van zgn onbetwistbaar recht en verklaren, dat het misdadig zou zjjn op dit koste)yk oogenblik, het gez&g te verzwakken. Zg willen trachten, met verdediging van 's volks leek ten en vrjjheden een grondslag van verzoening met de regeering te vinden. Dat acht Levy Beaulieu warn vaderlandsliefde en politiek besef. Hjj zon weitchen, dat de oonstitntioneel-democraten zich bjj dit gedrag aan sloten, want de zegepraal der revolutionairen of slechts van hun bondgenooten zou anarchie beteekenen voor het Russische Rgk en niet zonder gevaren zgn voor heel Europ- Ten slotte nog eenige verspreide berichten! Het getal slachtoffers van Soeaborg wordt geschat op meer dan duizend soldaten. Uit St. Petersburg wordt gemeld dat hedenavond een eindbeslissing inzake de algemeene werkstaking zal worden genomen. Het aantal soldaten en matrozen dat te Kroot stadt in opstand kwam, wordt op 2500 i 3COO geschat. Onder de gewonden bevindt zich admiraal Baklemitsj-ff. Het heet dat de regeering de Doema verantwoor- delgk wil stellen voor het gebeurde te Sveaborg en dat zjj met inhechtenisneming dreigt. In Hamburg zgn binnen twee etmalen 250 Rus sische Joden kinderen aangekomen van eenige maanden tot 12 k 13 jaar oud. Het waren weezen, wier ouders bjj pogrooms ges acht zgn. Gekleurd batist wordt dezen zomer ook veel gedragen, ook onder doorschijnende japonnen. Voor witte japonnen kan mtn het beste batist of wit mouseline gebruiken, in elk geval een souple stof, daar er op de rokken veel strookjes worden gezet. Wat is deze tegenwoordige tjjd toch geheel anders dan die onzer groot moeders, die zulke sljjve lokken droegen, dat ze wel eer kegel geleken en die haar bclitten op eene 4. m&kkeljjkr wjjze te gaan zitten. Onder de vele dunne stoffen zgn er ook met frissohn kleuren, met streepen, bloemen, enz. Voor andere dames is zeer aan te bevelen zwarte of gtgsblduwe dunne stof, evenals lichte stiffen met zwarte patronen doorgewerkt, waarvan keurige japonnetjes kunnen worden vervaardigd zonder veel garneering. Voor uge dames is er groote keus in allerhande kleuren: lichtgroen, blauw, grjjs en geel zien we 't meeste. Fruitteelt. Als een bewjjs, dat de fruitteelt soms zeer rendeerend kan zgn, mag het volgende dienen. Iemand te Venhuizen plakte van twee zwartebesaeu-boompjes respectievelijk 18 en 12 pond l ssen, welke verkocht werden a 18 cent per K.G. Da twee boomen brachten dm f 5 40 aan fruit op. Inbraak in een borlogewink el. Te Müuctaen is ingebroken in een horlogewinkel, de dieven hebben voor f 8000 aan horloges en horlogeket tingen gestolen, die zg nu in andere Duilsehe steden trachten te verkoopen. Een wild geworden bjjenzwerm. In Senberg bjj Eger, is een bgenzwerm zoo wild ge worden, omdat men de honing had weggenomen, dat zjj een boerenwagen aanvielen. De beide paarden we den gedood en de boer versohrikkelgk toegetakeld. De Prinses en de vischvrouwen. Een bjjzonder ypiseh gedeelte vat Kopenhagen is r zoogenaamde «Oude strand*, waar de vischvrouwen haar waar aan den man trachten te brengen. S-dert twee jaar wordt daar toezicht uitgeoefend door dec politieagent Nathan, die zich echter bjj de «dames* zoo onbemind heeft gemaakt, dat zjj een adres hebben gericht aan den commissar's van politie, betreffende de verwjjderirg van Nathan. Toen dit niet hielp, beproefden zjj het bg den minister van justitie, evenwel met hetzelfde resultaat Toen kreeg een der «dames* den inval het au maat eens te probeeren bg de populaire prinses Marie van Denemarken, waarop 't antwoord ontvangen werd: «Uw vraag is iigtwilligd*. Hit vreugde hierover organiseerden zjj een ohocoladekransje in een bierhal en tooiden de visch- hal met bloemen en vlaggen. Een automobielenfabriek verbrand. Woensdagnacht sloegen plotseling de vlammen uit een automobielenfabriek te Saventhem. Bfc aankomst van de «puiten bad het vuur reeds zoo'n omvang aangenomen, dat er niets meer te redden viel. De justitie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van dezen brand, die uitgebroken was in het kantoor. De schade ;S aan zienlijk. Honderd werklieden zgn zonder werk. Ieteovermode. De zomerblouses zgn dit jaar grootendeels vervaardigd uit zjjde-mousseline en kant. Zg zjjn^ bjjzonder in trek, wat trouwens niets te verwonderen is, .vant «at staa aardiger, wat eleganter en ch quer dan kantT De ver schillende manieren, waarop men de kant kan bewerker geven zooveel variaties, die juist het bekoorlg-e aan de blouses brengen en er een eigenaardig cachet aan geven Een kanten blouse, zelfs al is hjj van goedkoope kant, is duurder dan een tgden blouse, maar zg rs veel sterkei en degelgker in het gebruik, datr men ze voorz.chtip kan wasschen en zjjden blouses moet laten uitstoomen waarvan de meesten veel minder worden. Noodzakeljjk is het echter bg een gekleede blouse een mooien rok te dragen opdat het gehesl een goeden indruk zal maken. Er worden tegenwoordig zulke prachtige rokken vervaardigd, dat zg dikwg's nog mooier zgn dan japonnen, zg worden pasklaar gemaakt, de kanten strookjes, de kleine ruobea van zjjde en gas-d.-lis maken een aardig fleet. Uit de Streek. 't Was een mooie, stille zomeravond, 't Was d:ok ,n de Streek concert in den Kersenboomgaard. De tram maakte goede zaken. Onder vrooljjk gezang vertrok eer dubbele tram stadwaa:!s In Lutj-broek weet echter oen slimmerd de verbinding te verbreken. Hallo 111 geroep in den achtersten wagen, die spoedig stilstaat. Gejuich en gejoel in den voorsten wagen, waar men niets bemerkt. Eindeljjk krjjgt men het besef, dat een vrachije verloren is. Moppsiend keert de koetsier met een paard terug, om het verloren schaap te redden. Eindeljjk is dr koppeling stevig tot stand gebracht en onder het aan doenlijke «Het kindje van den bakker gaat de reu verder. Ken vnvler. Het gebeurde eergisternacht op de Driehoveuplaats aan den Achterweg. Moeder zat bjj het bedje van haar doodziek kindje, dat daar hjjgend neerlag. Dokter had geen hoop meer gegeven. Het zou wel spoedig afloopen. En vader? Vader was natuurlijk niet thuis. Hy trok kroeg in, kroeg uit. En toen hjj 's nachts zwaar be- schonken de kamer binnenstrompelde, waar moeder nog steeds zat bjj het bedje van haar en ook zyn zieltogend kindje, toen wees zijn schoonmoeder hem op zyn ellendig geEngtoen vernielde hjj, onder een stortvloed van de ge oeenste scheldwoorden, de tafel, die stond by het jedie van zjjn stervend kindje. Twee uur daarna was de kleine dood. De vader leeft nog en loopt kroeg in, kroeg uit. (W. Gron. Ct.) Sluiter(I la Reval. BEVAL, 3 Aug Het St. Petetburgsche Telegraafagent- schap meldt: Het trouw gebleven deel van de beman ning van den kruiser «Pamiat-Azowa" die weer ter reedc van Reval is aangekomen, heeft de overhand op de muiters weten te behouden. Men verzocht hulp aan de infanterie en leverde daarop ongeveer 150 muiters aan de overheid uit. De muiters werden aan wal gebracht en gevangen gezet. De geheele bemanning is ontwapend. Aan boord van den kruiser bevonden zich.drie uBcieren, die door de mniters waren gevangen. Een agitator is gevangen genomen. Wereldtentoonstelling In brood. MILAAN, 3 Augustus. Hedenochtend brak een brand uit in de afdeelingen decoratieve kunst der Were d- tentooustelling. De voortgang werd gestuit. De Nederlandsche afdeeling leed geen schade. Voorlooplg Koosbeilcht. Alkmaa», 3 Aug. Aangevoerd 350 stapels wegende 1700C 0 kilogrammen. Kleine kaas f 29.50, commissie f 28.—. Middelbare f 29.—. Alkmaab, 3 Arg. Aangev. 119 madden. Tarwe (7,75 a 0,— haver t 3,40 a 1 4.— bruine boonen t 9,— a f vale erwten f 12. witte boonen f karweizaad (nieuw) f 14.75 Groenteveiling Bovi.nR*B»rr;L Station 2 Aug. Bloemkool f 6,a 7,50(Ie soort), idem (2e soo t) f 3 25 a f 4.50, aangev. Aarduppelen (gr. muizen) f 1.70 a 1 1.85 per H.L., idem (kl. muizen) f 0.40 a f 0 50, idem (ronde) f 1.25 a f 1.50, idem (blauwe) f 1.90 a f 2.10. Aanv. 7650 ztik. roode kool f 4 25 a 5. id. witte f 5.50 a i 6 50 1 mstkhdam, 2 Aog. De prjjzon der aardappeleu waren heden als volgt Andjjker muizen f 1.40 a 2 20, kieine muizen f 0 80 a 1.00, Friesche u uizen f 1.59 a 2.00, id. kl. muizen f 0,a 1.Friesche borgers f 1.50 a 1.80, West- landsche zand f 2.00 a 2.40, Westlandschn kl. zand 1 1.— a 1.20, Katwjjker ronden f 1,20 a 1,80, IJpolder mnizen f 1,20 a 1.40, id. kl. mu zen f 0.«0,- friesohe blauwen t 150 a 12Aanvoer 9 ladingen. Station Noo»dscha»woud« 2 Aag. Aangevoerd 848 zak aardappelen Groote muizen f 0,70 a f 0.90 kleine id. f 0,80 a 0 40 per 35 KG. gladbaadj^s f 0.— a0.— graafjss f 1.00 1.10, zilveruien f 1.90 a 2 40 per 50 Kg. Aangevoerd 0zak aardappelen en 200 baal zilvei uien. Slaboonen f 0,25 a 0.35, Roode kool f 4.25 a 5.—, gele kool 0.a 0.wittekool 1 0.a 0. Broek op lahqeduk 2 Aug. Heden werden besteed voor Aardappelengladbl. 0.37 u0.70, graafjes id. f 0.40 a Ü.75 id. ronde f 0.a 0. id. muizen 0.35 a 0.57, 'd. kleine, f 0.— a 0.—, wortelen f 0.85 a 1.90. bloemkool le soort f 7.75 a 11.25 2e soort 2.00 a 4.50 p. 100. Roode kool f 4.- a 5 50 Gele kool 1 5 50 a 3,50 Witte kool f 6.75 a 8 .5, Nrp (kleine uien) f 1.75 t 1.90, slaboonen 4 a 5 ot. p. Kg. Hoorn, 2 Aug. Aardappelen, 700 zakken en manden, Gr. Muizen f 0,75 a 0,85, kl, idem f 0,a 0,aard beziën 0 a 0 ot., peulen 0 a 0 ct., roode aalbessen 0 i. 0. ot zwarte aalbessen 0 a Oct. luinboonen f 0.35 a I 0,80, p. zak. peren f 2.a 3.slaboonen 2 3 ct. p. 100. Mrdkmblik 2 Aug. Heden werden besteed voor a 0.—, biet f 0.a 0.— Aardappelen Opp».rdotmer groote ronde f 0 65 a 0.60, kleine ronde f 0.a 0. groote muizen f 0 85 a 0.90, kleine muizen f0.— a 0.— blauwe f 0.75 a 0.85 Aanvoer 3318 manden. Afslag ver r en iging Purmerknd, Beemstrr en omstreken Op de afslagmarkt werd den 2 verhandeld p. Peulen f 0.— a 0.— p. 100 pond, 0— pos.d, doperwten f 1 80 a 2.00 per zak tuinboonen 28 a 35 ot zak, slaboonen f 0 26 a 0.36 p. 1000, «njjboonen 0 60 a 1.20, peren f 3.20 a per mandwortelen 0 a 0 et: per bos, klapbessen 1.20 a 2,— p. dubbele mand aalbessen 7 a 9 ot aardappelen f 0.0,per mand. frambozen 0 a 0 ct. p. pond. AMSTERDAM. Cart NederUnd, N. W. Schuld.- Jito, dito dito, üblig- - - ---••• Oostenrijk, Obl. in onp. 1000 Fabr.-Anf- dito, dito April-Oet.. dito, Kronen ÏOOO bel.rrjie(Kronsnr.)Msi-Nov; dito, dito ÏOOO bnl.vrystKronenr.) J»n.-Juh Portugal le ser. i°!„ 10-100... dito, 3e id. Amsrt. Sehuld 3francs 500 4 Rusland, iwonf. Dombr. Oblig*.x dito, Biuntnlandaehc 1894 dito, 1880 gesona. I. R. 125-flJB 18 Mei-Nov. dito, 1889 l«A3a sar. 1 Jan. 1 Apr. 1 Juli 10«t. dito, 1894, Donati-3poorw dito, 1887/89 10-100 Mci-lov dito, Groote 8pw. Oblig. 1861 dito, dito, Z. ft. S00 1898 dito, Tranac. 8pw. Oblig. Z. B. 1SS/6ÏS. dito, Zuid-W. opw. Oblig. Z. R. 61b dito, 1889...;J dito, In goud 1884, 18 Jan. 18 Juli..--, b Spanje, Obl. Buit. PerpetueleI Turkije, gapriv. Conv. Ieening 18904 Reeep. geünificeerd* sehuld fret. 800-8B004 Bgypte, Obl. leeming 1876...4 Herieo, Obl. Binn. 8*h. aflosb. oblig5 dito dito 1899 b Venezuela ObligatiSn 18814 N. V. Noord-Holl. Grond-Crediet. Pondbr.. 4 N. W. k Pa*. Hyp. Pdbr Nederland, Cult. Maataeh. d. Voratel. Aand. dito, Koloniale Bank Aandeelen.1 dito, led. Ind. Handelib. Aand dito, Kon. led Mij. t. expl. petr. br.A. dito, Petr. Mjj. Sumatra-Palembang A. dito, Aand. Eed. Ind.Expl.Mij Amerika, New Orleans Railw. Cert v gew. Aand United State» Steel Corp. t Ptru. Peruvian Corporation Cort t. Aand. H Pref. Aand. Nederland, Expl. 8t. 8pw. Aand. dito, Ned. Centr. 8poorw. Aand. f ïbU dfto, N.-Br»b. Boxtel.W. Aand. 1874/80 g»:t. Itana, Bpoorwagleening 1887/89 I dito, Zuid-Itel. 8poorwag-Ool.. Polen, War*.-W**n*n Aandeel Rusland,Wladik. 1885 4 Z.B. 5JS Oblig... i Amerika, Atehiaon Toptk» Cert. v. Aand... dito, Alg. Hyp. ObL4 Rock Ialand eomp. Cert. v. gew. Aandeelen. dito, Denr. Rio Grand# gew. Aejd dito, Erie Spw. Mjj gew. Aandeelen dito, Illinois Cert. v. Aand.. dito, Kanaas City 8outh. Railw. Aand... dito, Mias. Kan». Texas Csr v. Aand. dito, dito, Is Hyp Norfolk k Western Cert. v. gew. Aandeelen dito, Oregon Calif, goud 1# hyp dito South. Paeifie. gew. Aandi dito, Southern ftailwaj gew. Aand dito, Union Poe. Hoofd. O. v. A Union Pae. Convert Gold. Bond4 dito Waboah Ct. v. pref. Aand.... NederlandStad Anu terdam f 100 Hongarije, Theiss Loten 'os'.enrjjk fitaatsl. 186j. dito dito 1864 Rusland Staataiaenlng 1864 Loten dito dito 1866. Dito Turk 3* Spoorw»fie«r.tnx On/ekere 100 56 78 88 90 90 104 49A 1031 49 i 9»i 329 931 721 27t 605 764 190 35 411 ]4t9 46i 111 33 ré 94 684 68te 1234 744 9SG 1754 ï7t3 34re 100 jï 901. i 521 101 48 i 1081 i 584 KOi 284 350 240 354 markt. 77g 92u 2 Aug. 3 Aug. pCi Dankbetuiging. De ondergeterkenden beluigen hunnen hartelgkee, wel- gemeenden dank, in het bjjzonder aan het dagelgksch bestuur van deze gemeente, den directeur, den onder- di ecteur en den opzichter en het verdere personeel van de gemeente-reiniging voor de groote belangstelling getoond op den dag, waa-op zjj 25 jarea aan deze in stelling waren vetbonden. Mede door de bU ftslgke bljjken tan boUngstelLng 1* deze dag voor hen een onvergetelijke geworden. L ADMIRAAL. J. GLEINI3. D. ALBERS. A. KORVER. D. DALENBERG. F. MADDER. H. DE JONG. J. KRILLER. J. JONKER. P. H. DE ROVER. Alkmaar, 2 Augustus 1906. Tl il 11 A Aanbiedingen 'onder letter IJ 17 aan het bureau dezer Courant. Heden wordt voor den wal vei wacht waaruit bg overlading kan geleveid worden tegen den prjjs van per WAGONLADING. alle INRICHTINGEN VAN ONDERWIJS worden gekafl spoedig geleveid door KOOLTUIN, ALKMAAB Grootst.- fcouze enz. KeparutiBn worden goed en spoedig afgeleverd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 3