N.V. IIERMs. COSTER ZOON. A Igemeene Directe verbinding met liet Buitenland. Zichtzendingen op elk gebied. KEISLKPT l l il. W 1 f \k per ALKMA AR-P ACKET" Ontvangen BUITEN GEVRAAGD. 't Was maar 'n Model JiOBÏUflKltlI, C, HULST, Hof. Alkmaar. EEN HEE11ENHUIS Omnibusdienst. MAANDAG a.s. aanvang der lessen, vraagt een net DAGMEISJE. AVOND-WATERTOCHTJE De pleiziervaart der Stoomboot „POMONA" wordt opgeluisterd door muziek; zij vertrekt des morgens 5au uur T „vJan de Bi^k.ad5* Men ko°P? kaarten of bespreken ze tijdig bij R. ZOMERDIJK,' Verdronkenoord, of C. HOVERS, Luttik-Oudorp; voor f>0 ets. de persoon ot t 1,voor Heer en Dame, is men in de gelegenheid deze aangename pleiziertocht mede te maken. Voordam C 9, tegenover de Kaasmarkt. Dagelijksche zendingen. Voorbanden: Reisboeken van Baedeker, Orieben, Meijer enz. Atlassen, Plattegronden, Wielrijderskaar ten. van ALKMAAR 's avonds 6 uur tot WORMERVEER of 7 30 uur tot KNOLLEN 1)4 M. - en terug te ALKMAAR 1Q.15 uur.— Een HUIS met TUIN, om- trek Alkmaar. F E U 1 L L E T O N. A. KOOGER. Levering in den kortst mogelijken tijd van alle Binnen- en Buitenlandsehe BOEKEN en TIJDSCHRIFTEN. Een geheel nieuw soort Patés in glas en blik, f 0 50 per blikje of flacon. G W. VAN DER VEEN, Banketbakker. Kok. Comestibleshandel. Br. met nitv. inl. Chr. Breaningstr 20, DEN HAAG. ALLE SOORTEN verkrijgbaar bij Van het station te Bergen naar Bergen aan Zee vanaf Zondag 5 Angnstns a s. dage lijks bij de aankomst van de Tram van 11 30, 1— uur en 2 30 uur. Van Bergen aan Zee 12 uur, 1 30 en 4 nur. De ondernemers, Brakenhcfl en Min. Mej. VLAANDEREN,Oudegracht, 1~N GEZONDEN S T U K K E N~"~~ BORGERLU K E STA ND. y jy sl sy J Vraag Adelboeve's BI.ei.en-, Boekweit- en Heldehonlg. Vrjj bewerkt uaar het Hoog Duitseh, DOOR J. L. VAN l)EH HOEK 23) Van achter de verscheurde wolken komen de sterren Le voorschijn. Aanvankelijk slechts enkelendoch allengs vertooaen rij zich in grooteren getale, nu eens kort stondig verdwnnend, dan weer schitterend in rijken glans. En de glinsterende gouden oogen van den nacht schouwen neer op het woelige leven en bedrijf Jer uenschen in de reuzenstad. Zjj zien ook neer op den foischgebouwden, iongen man, die doelloos ronaloopt m de straten van Berljjn N., onverschillig voor de om geving en voor den weg, dien hij werktuigelijk volgt Van tjjd tot tjjd even stilstaand, leunt hjj tegen een muur en staart dan met sombere, wanhopige blikken in de flikkerende vlam van een lantaarn. De sterren kjjken naar omlaag en zjj turen door de kleine ruitjes van een der armoedige kamertjes vaneen hofje in de Ackerstrasze, waar een verrukkelijk schoone, jonge vrouw, in eenzaamheid onafgebroken de oogen gevest igt houdt op de beeltenis van een man, vóór haai op de tafel. Uit naar blikken spreken deels de too ver- macht eener aardsche liefde, een onuitgesproken, vurig verlangen naar de zoetste geheimenis dezer wereld, liefdesgeluk, deels de rxtase over een te verwachten mysterie des hemels. Ook zien zq neer in een prachtvol atelier in de Mattheikirchstrasze, waar het rossig echqnsel van eer, langzaam uitdoovend haardvuur telkens op het mat mer- bleeke gelaat van een man valt, die onrustig en gejaagd door het rjjk gemeubelde vertrek op en neer loopt. Hq gevoelt zich zoo eenzaam en verlaten 1 Slechts de stomme voortbrengselen van menscheljjke scheppings staande ann de UIIAITB AIT, bevattend» 7 kaa e s, keukan, kelder en TUIN. Huurprijs KM»,— Te bevragen bij O. J. v. d. PLOEG, Emmaitr. 75. kracht omringen Itemschilderqen vol weelderigen kleurengloed en marmeren beelden, welke in hun kuische naaktheid, door het schijnsel der van tqd tot tqd pflikkerende, langzaam wegstervende vlammen van het vuur, ais wet jeugdige levenskracht schjjnen overgoten te worden. Het hart van den eenzamen man strjjdt tegen een alles overweldigenden hartstocht. De kamp is ontzettend zwaar. »Laat af van mjj roept het strqdend hart, ilaat at, ik ben immers verschacherd en verkocht »Wat bekommer ik me daarom?* antwoordt de hartstocht, Ik ben sterker dan alles op aarde, sterker dan de hemel, machtiger dan menschen en goden .Ga heen, ga heen 1 De bruidegom van een gravin mag de dochter van een als model staanden dronkaard niet liefhebben, niet begeeren met 'n grenzenloos ver langen Zjjn ziel mag om haar niet schreien, zjjn oog niet smachtend blikken op haar beeld, zqn oor niet met welgevallen luisteren naar den klank van haar stem »En toch hebt ge haar lief, nu en voortaan, altjjd en eeuwig, zooals ge nimmer nog hebt liefgehad. Ge zult haai' beminnen met uw gansche wezen, met eiken druppel bloed, welke in uw a eren is. Uw ziel en uw zinnen zullen om haar roepen, smachtend, vurig ver langend, met aan waanzin grenzende begeerte De eenzame laat zich eindelqk op een stoei neer vallen. Het hoofd leunt achterover en het doffe oog staart somber voor zich uit. Phantaslisch dansen de rustelooze vlammen in den haaid op en neer, als scherp gepunte vuurtongen, lekkend langs de verkolende houtDlokken, die zich als fabelachtige robijnen vertoonen tustchen den gloed. Door het Ver, u-beeld tegenover den schoorsteen, dat als van een rozen sluier omgeven is, schjjnt een stroom van ontwakend leven te bruisen. De rnan houdt er de oogen op gevestigd en zq stralen van wellust bjj den aanblik der schoonheid, welke in zjjn verbeelding, zich zelve bewust wordt. Is 't wel 'n marmer an beeld, dat daar op 't voetstuk staat Is 't geen levende vrouw, welker niet verborgen, schoone vormen men in verrukking aanschouwen mag „Be Rembrandtfcesfen I nd Hein Hnde." Weledele Heer H A N. Mijnheer N. U begint met de veronderstelling, dat Sam (Sampi klinkt misschien welluidender, maar zoo heet ik (och niet, hoor 1) en de HoornBohe correspon dent van de A. C. één zijn. Ten minste U dicht de berichten van den laatste ook tan Sam toe; het com plimentje in Uw eerste alinea aan Sam toegezwaaid, laat hem koud, want dit is gericht aan het adres van den correspondent. Wat zal deze er lekker mee zijn 1 In Uw ingezonden stuk, opgenomen in de A. C. van gisteravond, plaatst U hier en daar een opmerking, die slaat op het verslag in het feestnummer, dat Maandagavond versohec-n, en niet op den brief van ondergeteekende. Feitelijk moest U Uw Bfuk dan ook hebben gericht aan den verslaggever en niet aan mjj. Doch waar ik mij beroepen heb in mjjn brief op het verslag, wil ik U wel antwoorden, ook op dkt gedeelte. Maar let wel ik zeg nog niet, dat Uw veronderstelling de juiste is. Of Sam het met de opvatting van Rembrandt eens is vraagt ge. Je. mjjnheer N., die opvatting van den heer W,, Rembrandt in standbeeld-pose weer te geven, achten we als de eenig goede. De verslaggever heeft er al over gesproken, (lees het maar eens na) en zegt „We hebben er eerbied voor 1* Sam onderschrijft wat in het verslag hierover wordt gezegd en neemt er zjjn petje voor af. En nu in gemoede, als deze opvatting ïu eens niet de goede was, zou iemand, als de heer W., wien ge toch zeker wel eenig kunstgevoel toe- schrjjftzich voor zjjn pleizier alleen zoo'n reuzentaak op de schouders hebben gelegd Maar 't is hier meening tegenover meening. Ik verklaar het eens te zjjn met de opvatting van den heer W. en voeg er bjj, dat hjj R. meesterlijk heeft uitgebeeld. had liever gezien de verpersoonlijking van den vroolqken broeder van St. Lukas. 'k Weet, ge overdrqft, als ge zegt, dat ge hem liever bq Pa Ligthart of bq Daim. yer nadt zien afstappen, maar ge meent zeker het zelfde als iemand, die tegen Sam zei, dat het publiek meer enthousiast zou geweest zqn, als ft. niet zoo in den plooi ware gebleven, doch de toejuichingen had beantwoord. liedeneer eens consequent door en denk daar bjj, dat er verschillende «viool jjke broeders van St. Lukas* te zamen warenWat een vertoon zou dat zjjn geweest, vooral als ze wat lang bjj Pa Ligthart of Dalmeyer waren gebleven i Of en nu niet iets gedacht wat onmogeijjk is denk u eens in, dat allen hadden gedaan als Frans Hals, en bjj ieder bekend gezicht een statige neiging hadden gemaakt I En hebt ge wei gemerkt, dat de deelnemers 's Maan dags nog lèter in hun rol waren dat ze nog meer, elk voor zich, trachtten den Rembrandt na te volgen in zjjn opvatting Zouden er soms wenken zjjn gegeven.... en opgevolgd, omdat ze kwamen van personen, bevoegd tot oordet len Sam is niet bekeerd teworden en de verslaggever zal het ook wel niet zjjn. En U mjjnheer N.? «De heer Feikers had genoemd moeten worden Let wel, Sam heeft niemand genoemd. Dus de verslaggever had de creatie van Oldenbarneveld moeten loven. Doch Sam kan er zich zoo indenken, dat het voor den verslaggever ondoenbaar was, zelfs één te noemen, natuurljjk behalve den hoofdpersoon. Hjj prees allen, en zeer terecht. Maar ware hij er toe overgegaan, nog anderen te noemen, ongetwijfeld was de heer Feikers één der eersten geweest wier boezem op en neer gaat, zacht zuchtend van vurig verlangen? Een levend vrouweljjk wezen, welks lippen zich beroeren cm 'n woord van litfde te uiten, of om n kus vol hartstocht te geven en te ontvangen welks oogen Onder het slaken van een benauwden kreet, als het dof geluid van iemand die naar lucht snakt en in doodsangst om hulp ro pt, springt ftaimund Heimberg op. Hq drukt het brandend voarhoofd en de gloeiende oogen in beide handen Een wilde hallucinatie had het doode, marmeren beeld herschapen in een levend wezen, waarnaar zjjn ziel zoo vurig verlangt. Allengs dooft het vuur uit. Geen enkel vlammetje flikkeit meer opgeen warm, rozig tchjjnsel deelt thans nog bezieling mede aan de bleeke, naakte beelden. Niets dan een hoopje gloeiende asch is in den haard overgebleven. En het is alsof de kille adem des doods in het ruime, prachtige vertrek rondwaart. X. Eindeljjk i W ie het niet hardop zegt, denkt het toch in stilte en ziet met dankbare blikken naar den hemel, waaraan zich heden, nadat het dagen lang geregend heeft, de zon weer vertoont in haar vollen, rjjken glans. Dat gure natte herfstweer is ook zoo onaangenaam, het maakt den mensch ongeduldig en bederft iemands goed humeur^ Maar thans is de lucht weer helder blauw en het schjjnt wel, dat het verdwjjnende schoone jaargetijde nog éénmaal liefdevol wil neerzien op de nooraeljjke metropolis, om met haar adem het kleinste wolkje, het zwakste neveltje, weg te blazen uit den dampkring, welke zich boven de buizenzee uitstrekt. Het is verrukkeljjk haai zoo te aanschouwen, die groote stad van het noorden, gehuld in een kleed van fonkelende zonnestralen, als een veerkrachtige, jonge koningin, omhangen met den rjjk geborduurden statie mantel, het ernstige voorhoofd bedekt door een gouden diadeem. Berljjn in zonneschijn, in een zee van licht I Een eindeloos lichtgewemel in de lucht, fonkelend en glanzend, een onafgebroken stroom van licht en schit tering van den hemel uaar de aarde i Glans omgeeft de Geen hulde genoeg gebracht aan den heer Kerkmeyer, zegt de heer N. verder. Neen, Sam heeft het niet gedaan, omdat dan zjjn brie? een weerklank ware geworden op hel vers'ag. En heeft de verslaggever het niet gedaan Toe, lees diens artikel eens na, mjjnheer N. En denk er dan om, dat Sam na zoo iets, er niemandal meer kan bjjvoegen. Zeker, de heer Wonder had ook hem triomfantelijk door Hoorn kunnen voeren. Gelukkig echter, dat hij het niet heeft gedaan en dat het er hjj bleef den hoofdpersoon den volke te vertoonen. Want heusch ware ook hieraan eenige uitbreiding gegeven, er zouden geen rjjtuigen zjjn overgebleven, om alle rjj- lustigen van die dagen te bergen i En dat waren er heel wat. En nu die gedenkwaardige MaandagavondDe geest bleet opgewekt 'tis een feit, maar wat ge verder zegt, begrjjpt Sam niet goed. Ge geeft iae toe, dat er groote sympathie was en dat er tusschen publiek en de V. V. V. V. geen wrjjving bestond en dus geenelectri- citeit kon worden opgewekt. Gelukkig i niet waar. Ook gjj had toch niet gewild, dat het ware gekomen lot een electrische ontlading, gepaard met al haar naweeën' Ook gjj hebt toch zeker vet kozen dat duisternis hoven een opwekking van electrieiteit als een gevolg van wrjjving tusschen publiek en V. V. V. vT? Maar ge moet het met Sam eens zjjn, dat daar, waar die elec trieiteit juist niet werd opgewekt, aan de vereeniging de grootste lauwer is uitgereikt. En de heer l'er Hall Ja. deze zal genoten hebben, althans in zoo verre, dat hjj' in zqn nieuwste revue, Piet den Parkwachter op het Rembrandtplein, bjj zjjn a.s. optreden in het Park, wel van een en ander gebruik zal laten maken. Maar behalve genot, zal hjj ook diep medeljjden hehben gehad met het bestuur der ver eeniging en zeker ook wel jaloersch zjjn geweest op het behaalde succes I Omtrent die Drocessen-verbaal was aan Sam niets be kend en zeker wist de verslaggever het ook mèt. Want heusch, het komt mjj zoo voor, dat die tuk is op een nieuwtje en zeer zeker uit dat feit wel een bericht je had weten te halen. Voor een openbare inschrjjving de kolommen der A. C. open te stellen, daarvoor heeft de heer N. «Sauipi's* bemiddeling niet noodig. Wendt U rechtstreeks tot het adres en voor zoover Sam de Redactie kent, durft hjj ze van te voren succes verzekeren. Overigens tot Uw dienst, mjjnheer N. Uw dw. dr., SAM. [Buiten Sam's scbnld moest dit stuk eosUge dagen blqreu leggen. Ran 1 Banken en kloeken. Geachte Redacteur Mag iemand door middel uwer Courant eet paar wen- schen uitspreken, die zeker velen met hsm deelen zullen Het Is zéér wemoheljjk dat er op de perron» der stations Egtnond en Bergen banken worden geplaatst, opdat men niet soms vrjj lang vermoeid terng- keere. d staande moet wachten. Enkele gemakkeljjke backen met leuningen zqn noodig. Zulk 'n kleinigheid heeft ook baar waaide. 2°. Voor niet weinigen zou het aangenaam wezen als men gedurende het seizoen, op beide plaatsen een kiosk vond, waar men, zooals elders mogeljjk is zich couranten en wat lectuur kon aanschaffen. Men kon gedurende één zomer eens een proef nemen. Dank voor de plaatsing van deze paar weuschen I Uw lezer X. Koedyk, Getrouwd: 13 Juli. Arie Hart en Maria Johanna Margaretba de Vries. Geboren: 14 Juli. Dirk, zoon van Jan Kloqposi en Elisabeth Kaagman. Overleden: 8 Juli. Pieter Jol, 2 j. 21 Juli. Hillegonda Kok, 25 j. 26 Juli. Margare'.ha Johanna de Wit, 20 m. Obdaas. Gedurende de maind JuP. Geboren: Theodoras Petrus, z. Jan Wester en Ma'jj'je van Schagen. - Dieuwertje, d. v. Jan Wtster en Ag.ti li a Viasdonk. Lao, z. v. Nicolaas van Etten en Aasje Hejjmans. Cornells Joannes, z. v. Jan Dekker en Trgntje Dekker. Anna, d. v. Klaas Dekker en Maartje Botst. Overleden: Jacjb Leegwaterechtgenoot van Maartje Kroon, oud 51 jaar. Grietje D.tfer, weduwe van Arie Weel, oud 74 jaar. Maarten Koomen, wedn. van Antje van Duin, oud 91 jaar. huizen en paleizen, de standbeelden en gedenkteekenen. de zinnebeelden van grootsche daden. Goudglans overstroomt de straten en de pleinen, en over de grasperken schjjnt nog lentegroen te liggen Zelfs de armzalige, geel-bruine kleur van de enkele, nog overgebleven doode bladeren schjjnt als door een too verslag veranderd te zjjn in een goudbruinen cf purperen glans. Duizenden en duizenden gouden vonkjes dansen lustig rond op de dartele golfjes van het kanaal, welke de met vruchten beladen bootjes, wier zoete appelengeur zich ver in den omtrek verspreidt, zachtjes heen en weer doen wiegelen. Prachtige equipages rollen in snelle vaart in de richting van den Thiergarten voort. De wandelaars verdringen elkander op de druk betreden trottoirs, en een veelstemmig gejuich van kinderen weerklinkt in de meer stille buurten, waar klein Berljjn onbezorgd rond huppelt in de straten. De bonte kinderen van Flora prjjken voor de ruiten der bloemenwinkels en overal biedt men den voorbijgangers ruikertjes violen te koop aan. Alles bloeit, alles rient en schjjnt dan ook volkomen thuis te behooten in den uilden zonneglans en in de zachte lucht van dezen onvergeljjkeljjk schoonen hertst iet liep tegen het middaguur, toen de elegante landauer van graaf Eibach de Thiergartenstrasze uit reed en de voornaam kalme Matthaïkirchstrasze insloeg Op de achterbank zaten gravin Blanche en juffrouw Juliane, tegenover haar had papa Erbach plaatsgenomen. De dochter was in een bjjzonder opgewekte stemming. Zjj sprak de gezelschapsjuffrouw telkens met slieve en was meer beminneljjk en meer bekoorljjk dan ooit. Wordt vervolgd). Drmk vac Herait. Gutter A Zoom, Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 4