No. 182. Honderd en achtsle jaargang. 1906 DAGBLAD VOOR AT,OTA AR EN OMSTREKEN. Pil nn» Bestaat nil 2 Wafln Burgeravondschool Herhalingsonderwij s 4 AUGUSTUS. te ALKMAAR. Gemeente-Rekening. BINNENLAND. Deze Courant wordt eiken avondbehalve op Zon- en Feestdagenuitgegeven. Abonnementsprijs per 3 maanden voor Alkmaar f 0,80franco door het geheele Rijk f I, Afzonderlijke nummers 3 Cents, Telefoonnummer 3. ZATERDAG Prijs der gewone advertentiën Per regel f 0,10. Bij groote contracten rabat. Croote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.|V. Boek- en Handelsdrukkerij v|h. HERMs. COSTER ZOON Voordam O 9. met 4-jarigen cursus InEohrjjving ran Leerlingen aan bovengenoemde inrich ting voor den oaraas 1906/1907, zal plaats hebben op Donderdag 16 AngustuB, voor leerlingen van den vorigen cursus en op Vrjjdag 17 Angastns, voor hen, die de school voor het eerst wenschen te bezoeken, telkens des avonds van 79 aren in het geboaw der Bargeravond- school. Zjj, die een bewjjs kannen overleggen, van met vracht het lager ondeiwjjs aan eene openbare of bijzondere school genoten te hebben worden van het vereischte toelatings examen vrijgesteld. Het schoolgeld bedraagt f 5,— per leerling, f 2,50 voor wien dit te bezwarend is en geheel vrjj voor hen, die geen ichoolgeld betalen kannen, ter beoordeeling van Burgemeester en Wethouders. Voor zoover er plaatsruimte is, kannen oad-leerlingen, die aan het einde van den vorigen cnrsns het diploma ontvingen en leerlingen ait omliggende gemeenten de laatsteu tegen het hoogste schoolgeld worden aangenomen. Tevens wordt nog medegedeeld dat zjj, die meer dan tweemaal in de maand zonder noodzaak de lessen verzuimen, van de school knnneu worden verwijderd. Ouders en voogden gelieven hiervan goede nota te nemen. De Directenr, H. VAN DER HEIJ. VOOR Jongens en Meisjes. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Alkmaah brengen ter kennis van ouders of verzorgers van kinderen, die dezen tot eene der herhalingsscholen voor jongens of voor meisjes in deze gemeente wen- sohen toegelaten te zien, dat de gelegonheid tot aan gifte daartoe zal bestaan, ook voor hen die reeds in het vorig jaar aan het onderwijs hebben deelgenomen, vaa 8 tot e» aset ÏO Augustus *.s., des avoids vaa tt8 ure ten stadhnize. Herhaliagsonderwijs zal omvatten a. de Nederlaudsche taal j b. het rekenea: c. het boekhoudea, het handelarekeaea, het la rf, rlchtea wan eenvoudige adaulnlstratle i indien daaraan behoefte bljjkt te bestaan de begin selen der Fransche, Wultsche en Hngelsche taal f e. de auttlge liandwerken voor meisjes. Het schoolgeld bedraagt per kwartaalvoor één kind f 1.50; voor twee kinderen uit een gezin, gelijktijdig de sohool bezoekende, per kind f 1.voor elk kind meer, per kind f 0,50. Voar Minvermogenden is slechts de helft en voor onvermogeudeu geen schoolgeld verschuldigd. Belanghebbenden worden nitgenoodigd by de aangifte het vaccinebewys der leerlingen over te leggen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, Q. RIPPING, Voorzitter. 28 Juli 1906. DONATH, Seoretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Alzmaa* brengen ter algemeene kennis, dat de denseente- rekeulng, dienst 10OA, op de Secretarie van heden af voor een ieder ter lezing nedergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar is. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. 2 Aug. 1906. DONATH, Secretaris. Welk nut kan de Internationale Vereeniging Vrede-tentoonstelling stichten en hoe werkt zjj? Men eohrjjft ons: Uit de verslagen der onlangs gehouden Interparlemen taire conferentie, bljjkt ten duidelijkste, dat de regee- ringen en een groot deel der volksvertegenwoordigers overtuigd zjjn van de noodzakelijkheid om de lasten, die de uitgaven tot instandhouding van leger en vloot jaarlijks voor iederen staat met zich brengen te vermin deren. Enkele regeeringen beginnen dan ook, hoewel schoorvoetend, op bun begrootiugeu voor leger en vloot te bezuinigen, in afwachting, dat de Btaten op een eerstvolgende conferentie unaniem een besluit zullen nemen omtrent de wjjze ea de mate van beperking der bewapening. Uit den aard der zaak zouden alle regeeringen sioh bereid verklaren hunne uitgaven voor leger en vloot te verminderen, ja, zouden wellicht tot geheele afschaffing van een oorlogsleger overgaan, indien zg slechts de besliste overtuiging hadden, dat de groote meerderheid der inwoners van de beschaafde landen in gelgken zin omtrent het vraagstuk dacht en de overtuiging over- lieersohte, dat hit geweld hoogttene mag tinnen om het recht te handhaven, maar het nooit goed te keuren is, dat het geweld de plaatevervanger van het recht it. Die overtuiging bestaat reeds bjj de inwoners van een staat ten opzichte van elkander. leder beschaafd inwoner van Nederland zou van eene ten hemel schreiende onrechtvaardigheid spreken, indien werd toegestaan, dat sterke mensohen op eigen gezag, eigendom van zwakkeren mochten medenemen, indien zjj meenden daarop recht te hebben. Ieder beschaafd Nederander aoht het goed, dat er recht wordt gedaan volgens vastgestelde regelen, door speciaal daartoe aangestelde personen en dat er een politiemacht is om het recht te handhaven. Eigenaardig ie het, dat menigeen nog niet inziet, dat, hetgeen tusschen de inwoners van één land als recht vaardig wordt beschouwd, ook betracht moet worden ten opzichte van de staten onderling. De Internationale Vereeniging Vrede-tentoonstelling tracht deze meeening bjj zooveel mogeljjk personen ter wereld te vestigen. Uit den aard der zaak is zjj hare werkzaamheden begonnen binnen de Nederlandsohe grenzen. Zg wil en moet eohter na ook buiten de grenzen baar meening ter kennis der beschaafde mensohen brengen, anders zal haar werk weinig nut stichten. Immers, al wil Nsderland wel, dat er tussohen hem en zgn nabursn een toestand van dwingend recht ont staat tot het aangaan van een overeenkomst is meer dan één partjj noodzakeljjk. Indien iemand weet, dat hjj zal moeten Bamenleven met personen, die zwaar gewapend zgn en geen ander recht erkennen dan dat van den sterkste, zal hg ook, zoover zgn middelen dit veroorloven, zorgen gewapend te zgn. Zioh zonder verweer te laten plunderen, ligt niet in den aard der tegenwoordige mensohen. Eerst wanneer het meerendeel der mensohen, waarmede men samenlaven moet een gesobreven recht, geldig voor allen, erkent en de overtuiging bestaat, dat die meerder heid alles in het werk zal stellen, om het recht te allen tjjde te handhaven, kan men zgn wapens afschaffen. Nu zjjn er in de wereld ruim een milliorn personen, die werken om de overtuiging te bevorderen, dat er een internationale rechtstoestand moet komen. Deze strjj- den hiervoor gedeelteijjk, omdat hun rechtsgevoel geen vrede kan hebben met den bestaanden toestand van rech teloosheid tus. chen de staten, gedeelteijjk, omdat zg be- grjjpen, dat hun welvaart en dat hunner medemenschen in hooge mate tegengewerkt wordt, doordat per jaar in Earopa meer dan vjjf duizend millioen gulden besteed moet worden voor een doel, dat voor minder dan 10 pot. van dat bedrag volkomener bereikt zou kannen worden, mdien men over dat onderwerp slechts een paar uren wilde nadenken en vcor zgn gevoel voor recht uitkomen. Dat doel is ook het onze een internationale toestand moet er komenwjj willen het tot stand komen van dien toestand bevorderen. Vier middelen zgn hiertoe in onze Grondregelen ge noemd zjj zgn a. het tot stand brengen en houden eener Wereld-Vrede- tentoonstelling in Nederland, bjj gelegenheid van de voltooiing en inwjjding van het Vredespaleis (Carnegie- stichting) te 's-Gravenhrge b. het inrichten van internationale congressen en het doen houden van voordrachten c. het zoeken van samenwerking met vereenigingsn, die een geljjksoortig doel beoogen rf. het uitgeven van geschriften en het uilschrjjven van prgsvragen. Betreffende punt a. wil ik opmerken, dat hierover, naar ik bemerkt heb, veel verkeerde opvattingen bestaan. Ik zal hierover straks spreken. Aangaande punt b. wil ik meedeelen, dat het zeer zeker voor ons doel in hooge mate bevorderljjk zal zgn, indien in het jaar, dat het Vredespaleis wordt ingewgd, de voormannen van kunst en wetenschap, ingenieurs, landbouwers, economisten enz. enzkortom mannen van studie en praktjjk in ons land te zamen komen en beraad slagen over hunne gemeenschappelijke belangen. De menschheid zal daardoor zien in welke mate de belangen der individuen van de verschillende staten in elkander grjjpen het zal aan de wereld duideljjker worden, dat door de verbetering van het verkeer, de belangen van alle volkeren gemeenschappelijk zgn geworden. Wjj zullen er naar streven en zgn reeds met dat deel onzer taak begonnen ons land in het jaar. waarop bet Vredespaleis wordt ingewgd tot een brandpunt te maken van alle internationale vergaderingen. Het Bub c. genoemde middel behoeft weinig toelichting; uit den aard dar zaak zal het uitgeven van geschriften en het nitsohrjjven van prgsvragen, zooals genoemd sub d. een krachtige propaganda bevorderen. Het tot stand brengen ^eener Wereld-Vrede tentoon stelling, sooals sub a. genoemd wordt, is noodzakeljjk, wil de inwgding van het Vredespaleis tot een gebeurtenis van den eersten rang worden gemaaktniet tot een gebeurtenis, waarop gedurende een of twee dagen de aandacht is gevestigd, maar tot een feest, waarop zich de aandacht van het beschaafde deel der menschheid maanden lang conoentreert. Die tentoonstelling zal een zeer krachtig propaganda middel zgn le. Omdat vele indnstrieelen ait binnen- en buitenland belang daarbjj hebben en daardoor hnn aandacht op het doel onzer Vereeniging wordt gevestigd; 2e. Omdat de inbond van den Vredestempel, die in het midden der tentoonstelling geplaatst zal zgn, zal aantoonen, dat het onmogeljjk is den Vrede in stand te honden door aanschaffing van beter en dnnrdtr aanvals- en verdedigingsmiddelen en daardoor hel grootste deel der bezoekers zal worden overtnigd, dat het noodzakeljjk is om een internationalen reohtstoestand tot stand te brengen 3e. Omdat de tentoonstelling dient tot bet propageeren van het beginsel, dat vertegenwoordigd wordt door het Permanente Hof van Arbitrage een instelling van internationale beteekenis en zjj daardoor de belangstelling van alle volkeren zal genieten. De internationale Vereeniging Vrede-tentoonstelling zal veroorzaken, dat een zeer groot deel der menschheid eerst zal nadenken en dan overtnigd worden, dat de tegenwoordige wjjze, waarop de Vrede in stand gehouden wordt, voor een andere een toestand van reoht moet plaats maken. Bedenken wjj slechts, dat Nederland in 1904 26.2 van zgn budget, zjjnde ruim 46.000.000 galden, aan leger en vloot moest uitgeven, een bedrag, waarvan het grootste deel aan onprodnctieven arbeid werd besteed. Indien wjj nu meer den 25 '/g van ons bndget betalen voor leger en vloot, hoeveel znllen wjj, in aanmerking nemende den vooruitgang der wapentechnick, dan over vjjftig jaar moeten uitgeven voor dat doel De Vereeniging werkt ten nutte van de geheele mensch heid door het reohtsgevoel te versterken. Zjj werkt ook ten natte van Nederland, doordat ons vaderland bniten de grenzen met groote eer zal worden genoemd en ait den aard der zaak in aanzien zal stjjgen. Ook zal de tentoonstelling zeer zeker ten opzichte van onze handels- en ngverbeidsbetrekkingen groot nat stichten. Daar er nn ongeveer een jaar verloopen is sinds het artikel »Een Vrede-tentoonstelling» in de meeste onzer dagbladen werd opgenomen, is het een aangename taak mede te deelen, dat zes maanden later de Internationale Vereeniging Vrede-tentoonstelling kon worden opgericht en dat zes maanden na de oprichting dier Vereeniging in meer dan vjjftig Nederlandsohe gemeenten invloedrijke bnrgers zelfstandige afdeelingen hebben gesticht. In de meeste gevallen zjjn de burgemeesters oere- voorzitters of voorzitters dier afdeelingen. Nu moet de wjjze, waarop de Vereeniging werkt, worden uiteengezet. De Vereeniging bestaat ait Stichters, Leden, Lid- beganstigers en Donateurs. De belangen der leden enz., welke in één gemeente en omliggende plaatsen wonen, worden behartigd door een Plaatseljjke Afdeeling, welke is samengesteld nit personen, die daartoe bjj de oprichting der afdeeling door het Nationaal Bestnnr zgn nitgenoodigd en door hen, die na de opr ohting, daartoe door het Bestnnr der afdeeling zgn aangezocht. De leden der plaatseljjke afdeeling kiezen een Bestnnr. De Voorzitters der plaatseljjke afdeelingen van één staat vormen met de bjj de oprichting der Vereeniging daartoe benoemde personen het Nationaal Bestnnr van dien staat. De leden van het Nationaal Bestnnr kiezen een Dage- ljjksch Bestnnr. De Penningmeester van het Nationaal Bestnnr ontvangt alle gelden, die ten behoeve der Vereeniging door de plaatseljjke afdeelingen zgn ontvangen. Hg draagt de gelden aan den Penningmeester van het Algemeen Bsstnnr. De Voorzitters van de Nationale Bestoren in en bniten Earopa vormen met eeuige bjj of na de stichting be noemde vrouwen en mannen het Algemeen Bestnnr. Dit Beslaat kiest nit zjjn midden eenige leden, welke den Uitvoerende Raad vormen. De Uitvoerende Raad benoemt alle ambtenaren met nitzondering van den Ssoretaris Generaal, welke door het Algemeen Bestnnr wordt benoemd. De Raad stelt voorts alle salarissen vast. De geldt n der Vereeniging woiden beheerd door een financieele Commissie; deze Commissie is verantwoording schuldig aan het Algemeen Bsstnnr, dat eenmaal per jaar van den finaneieelen toestand der Vereeniging in één of meer bladen mededeeling doet. Het algemeen Bsstnnr benoemt naderhand de comité's, welke de plannen voor de Vrede-tentoonstelling, voorde congressen enz., voorbereiden en ontwerpen, een en ander onder toezicht van het Algemeen Bestnnr. Vermeld moet nog worden, dat reeds dcor velen, hetzjj in den vorm van een bjjdrage als stiohter of lid-begnn- stiger, finaneieelen stenn is verleend, terwjjl meer en meer personen door het storten van een bjjdrage voor éénmaal van f 1.50 gewoon lid werden. Mjjns inziens is nagenoeg ieder Nederlandse!) burger in staat zgn sjmpathie voor ons streven te toonen door éénmaal in zgn leven een bedrag van f 1.50 bjj te dragen ter bevordering van ons doe). De eigenaardigheden van ons volk brengen mede, dat niet spoedig in de bears wordt getasteerst moet men van den ernst van een streven overtnigd zgn en het doel goed verstaan. Om de overtuiging ingang te doen vinden, dat het streven der Internationale Vereeniging Vrede tentoon stelling goed is, dat deze groot nnt kan en wil stichten voor een ieder ter wereld, is het doel van dit sehrjjven. De namen der personen, aan wie het Algemeen Bestnnr der Vereeniging is toevertrouwd, waarborgen den ernst van het streven. Het secretariaat der Vereeniging is tjjdeljjk gevestigd e Rotterdam, Znidblaak 18het ligt in de bedoeling dit binnen afzienbaren tjjd naar 's Gravenhage, waar de zetel der Vereeniging is, over te brengan. te hobben gebracht aan de koninkljjke goederen onder Wassenaar, dionavo d weer naar het Loo terugkeeren. Op Oran|e Nassau's Oord. Ook op het Sanatorium Oranje Nassau's Oord is de verjaardBg van H. M. de Koningin-moeder feesteljjk herhacht. In de groote, eenigszins versierde conversatio nal kwamen patiënten, directie en personeel tegen 12 nar bjjeen en hield de heer J. J. Hapsoher, rentmeester en plaatsvervangend direotenr, een toespraak. Hg wees op den hengljjken feestdag, nn H. M. weder een jaar voor het Kon. Hnis en het Nederlandsohe volk gespaard bleef, terwjjl hjj herinnerde aan het door Haar onder vonden leed, bjj de jongste ongesteldheid Harer Dochter. Spr. las het volgend telegram voor »Aan H. M. de Koningin-moeder; »De patiënten en het personeel van Uw Sanatorium geven hierbjj uiting aan hnn gevoel van dankbaarheid, dat Uwe Majesteit wederom een jaar voor het Kon. Hnis en het Nederlandsohe volk werd gespaard. Zjj wensoheu van harte, dat Uwe Majesteit, ook tot zegen van ons Vaderland en de ljjdende menschheid, den dag van heden nog vele jaren in de beste gezondheid zal mogen beleven en voegen daarbg onder den indrnk van de laatste on gesteldheid van H. M. onze geëerbiedigde Koningin, de bede, heden vooral, dat voor Uwe Majesteit nog een gelukkige toekomst moge zjjn weggelegd: De rentmeester, waarn. direotenr, Hapsoher.* Hoera's der aanwezigen volgden, waarna de nationale liederen gezongen werden. In den loop van den dag werd het volgend antwoord ontvangen •Hupscher, Sanatorium O. N. O. M. M. de Koningin-moeder draagt mg op n, de patiënten en het personeel van het Sanatorium Harer Majesteits oprechten dank over te brengen voor den hartelgken gelnkwensch. De Kamerheer, Poll.* De patiënten waren verder genoegljjk samen, terwjjl des avonds in het h giorno verlichte park het Renknms fanfarecorps een conoert gaf. Ia. H. H. Prins Hendrik. Z. K. H. Prins Hendrik wordt Zondagavond te 's-Graveahage verwacht en zal, na Maandag een bezoek Vereeniging Volksanderwjjs. In de gisteren te Leeuwarden geopende algemeene vergadering dezer vereeniging werd mededeeling gedaan van het volgende te'egram van minister P. Rink „Ter gelegenheid herdenkieg 40-jarig bestaan Ver eeniging Volksonderwijs* bied ik haar mjjn geluk wensehen aan, hopende ejj nog lange jaren in het belang van ons velksonderwjjs moge werkzaam zjjn. Het is mjj aangenaam hieraan te kunnen toevoegen, dat het Hare Majesteit heeft behaagd den voorzitter Zelvelder tot officier en den penningmeester waarne mend secretaris KI. de Vries Sin. tot ridder Oranje- Nassau te benoemen. Dit telegram werd met uitbundig gejuich ontvangen. Op 1 Jnni 1906 telde de vereeniging 130 afdeelingen met 10583 leden, 15 correspondentschappen met 127 leden en 126 algemeene leden. Een vermeerdering met 13 afdeelingen en 1322 leden. Uit de Pers. Onverantwoordelijk 1 Zooals onze lezers weten is in de *N. Arnh. Ct.e door de redactie en door een inzender, zich teekenende »een medicus», zeer scherp geoordeeld over de wjjze, waarop de Koningin behandeld is door haar geneesheeren, die oordeelen de schr jjvers een geval als dit aan een onzer eerste deskundigen hadden moeten doen overdragen. Met name wordt sterk afgekeurd, dat de geneesheeren toelieten dat H. M. zich o. a. de vermoeienis van de Rembrandt-ontvangst op >Het Loo* veroorloofde. Deze oritiek, vooral van oen anoniemen medicos*, zegt thans de tHaagtche Courantachten wjj onver antwoord. »De heeren Roessingh en Pot, die H. M.behandelden, zgn geen lichtzinnige of onervaren mannenen wat er opgemerkt wordt schgnt zóó voor de hand teliggen, dat de artsen 't zeer zeker óók wel gawoten hebben, zoodat de waarschijnlijkheid is aan te nemen, dat er factoren in het spel waren, die het publiek niet kent. Heeft men zioh b.v., alvorens te oordeelen en soherp te veroordeelen, overtnigd of H. M. raad van anderen heeft willen inwinnen »En kennen de oordeelaars de bijzonderheden van den toestand 1 Znlk een oordeel van een >medicns< achten wjj dan ook ongepast en ongeoorloofd. >Mag een medicos aldus oordeelen over mannen vau naam, en ben aan de pnblieke afkeuring overleveren 7 Zonder hen gehoord te hebben, zonder toestand en diagnose te kennen wotende dat de aangeklaagden zioh, als geneesheerenniet over de omstandigheden mogen uitlaten, wetende dat zg dit nog te minder mogen doen wegens de persoon van hnn patiënte >Ona dankt, geen ernstig mensch zal deze vragen be vestigend beantwoorden. KUNST EN LETTEREN» Onderscheidingen. Naar men verneemt hebban een tiental van de meest bekende Fransohe oomporisten zioh te Farjjs tot den minister van Schoone Kansten gewend met het verzoek de Palmes Académiqnes* te verleenen aan de heeron Anton H. Tierie en J. A. van den Broecke, beiden te Amsterdam. Men zal zich herinneren dat de heeren Tierie en v. d. Broecke veel hebben bijgedragen tot het encces dat de »Kon. Oratorium Vereeniging* in Parjjs had ter gelegen heid o. m. der uitvoering ten voordeele van de slachtoffers van de ramp te Conrriéres. ALKMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 1