STADSNIEUW7 IT Gemengd Nieuws. VII „Me Hgnooden." Donderdag bjj gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin-Moeder gaf de Gemengde Zangver- eeniging «Alcmaria* van Alkmaar, directeur de heer J. de Geus, een concert in de concertzaal van den heer Halfl. Deze avond ging uit van de vereeniging ter be vordering van het Vreemdelingenverkeer van Egmond aan Zee, die alzoo op bescheiden, doch o, i. niet zeer gelukkige wjjze een festiviteit in Egmond organiseerde. Men versta ons niet verkeerd. Met dit »niet zeer ge lukkige* bedoelen we niet de vereeniging «Alcmaria,* doch wel de wjjze van 't organisceren van den avond. Immers, het mag toch ongeeigend heeten in het seizoen een concert in een zaal te doen geven. Doch dit nu verder daargelaten, volge hier een korte bespreking van het concert zelf. Wederom frappeerde ons de zang der dames-solisten, vooral mej. Ruigh-Krens zong den solo in «Kerkaria* van Stradella, zeer mooi en uitdrukkingsvol. De andere solisten, de dames Oldenburg en Gosker oogstten mede een stormachtig applaus. De kjorensembles waren over 't algemeen goed te noemen, al konden ze rns door enkele nummers niet zoo goed bevallen als de vorige maal, dat «Alcmaria* hier opgetreden is. Het publiek, dat helaas niet in groote getale was opgekomen, was inmiddels zeer voldaan en dankbaar. De dames-solisten werden bloemstukken aangeboden. De heer Imhulsen speelde wederom heel verdienstelijk eenige vioolsolo's. Kortom het mag, hoewel het concert niet zonder vlekjes was, een goed geslaagden avond heeten. Lit Hello. Gisteravond werd in de raadsvergadering benoemd tot onderwijzer aan de 2de Gemeenteschool de heer C. M. Tonneman van Alkmaar met algemeene stemmen, tot onderwijzeres aan dezelfde school mej: Vermeer met 4 stemmen en tot onderwijzeres aan de 1ste Gemeente school mej. J. Klomp alhier met 6 stemmen. Uit Heer-Hugo waar «1 Van den landbouwer Van Langen aan den Jan Gljjnisweg is Vrijdagnacht een koe door het onweder gedood. (Jlt Nchsiea. Naar wij vernemen zal weldra te Schagen een inrich ting worden gebouwd, waarin zieke koeien en paarden onder eene geregelde behandeling van een veearts kunnen worden gesteld. De 2e Coöperatieve Vereeniging tot aankoop van veevoeder, gevestigd te Schagen, hield aldaar hare jaar vergadering in het Noord-Hollandsch koffiehuis. De ver gadering werd geleid door den heer C. Asjes. Door den heer J. Swaan te Barsingerhorn werd rapport over het beheer uitgebracht. Ontvangen was f 54964.58®, uitge geven was f 54838,38®, zoodat een saldo van f 126.20 overbleef. De administrateur, de heer J. de Moor, ont ving een waardeerend woord voor zijn goed gehouden beheer. Uit het jaarverslag bleek, dat door de leden 501438 K.G. murwe lijnkoeken en 40700 K.G. gebroken Amerikaansche lijnkoeken waren betrokken. De leveran ties ^hadden geene redenen tot korting gegeven. Het aantal leden bedroeg 172. Het reservefonds werd door een omslag van 5 cent per 100 K.G. met f 271.06 ver sterkt. Een ingehouden bedrag, ontstaan uit boeten, toegepast op den leverancier van kunstmest, den heer Gazan, groot f 197.58, wordt na ingewonnen rechts kundig advies, onder de betrokken leden verdeeld. Proefmonsters zullen voortaan niet alleen te Schagen, maar ook aan de stations Anna-Paulowna en Lutje winkel worden genomen. Tot lid van net bestuur werd de heer J. Jimmink te Schagerbrug gekozen. In September zal eene voor levering plaats hebben. De heer J. de Moor werd eenstemmig tot administrateur herkozen. Hierna werd de vergadering op de gebruikelijke wijze gesloten- Bergen sin Zee. Om te voldoen aan den weneeh der bezoekers is op bet plateau, dat uitzicht geeft op de Zse een klein honten paviljoen met open verandah's gezet, dat van af morgen als ionschroom dienst zal doen en door den heer Kreb eeöiploiteerd wordt, zoodat de gasten zeker zijn iets goeds te krjjgen. D nsdag a s. zal de stal onder dak zjja en de straat, die daarheen voert, bebard worden. De heer Brakenhof, stalhouder te Bergen, is van plan gelegenheid te geven voor het vervoer van personen vanaf het station Bergen naar Bergen aan Zee. Surnumerair Posterijen enz. De directeur der pcs'.erjjen en telegraphie maakt bekend, dat voor het examen voor surnnmerair der poBt*rjjen en telegraphie 27 plaatsen heschikbaar worden gesteld, waar van ten hoogste 4 voor ongehuwde vrouweljjke card dat n. Be Amsterduwsche Beurs. Naar de Tel. verneemt is het der Commissie van Onderzoek naar den toestand van de Beurs nog steeds niet gelakt de oorzaak van het soheuren der muren vast te stellen. In verband biermede laat het zich aanzien, dat bet rapport der Commissie in den eerslen tjjd nog niet zal verschjjnen. Waar de Commissie toch de noodige ver beteringen zal hebben aan te wjjzen, dient in de aller eerste plaats de jniste diagnose te worden vastgesteld. En dit wordt van bevoegde zjjde een uiterst moeiljjke taak geacht, temeer waar bjj de drie ontgravingeo, op velschillende plaatsen van de fundeering, deze geheel in orde ii bevonden. Aurdbe ili'slcelt ln het West land is de teelt van aardbez ën ook dit jaar weer gelukkig geslaagd. Ofschoon er geen zwAre plant nit stond en de bakken geen zwaar besohot op leverden, maakten de fraaie prjjzen de teelt loonend. De sttniken in de natnnr leden sterk van de vorst, waardoor de voorknop weinig opleverde. Doch ook voor den natnnr- pink liepen de prjjzen mee. Loxton noble bleef ook dit jaar nog de hoofdsoort Toch komen Sieger en Triomphe de Gand ook al in onltnnr, terwjjl Evorn mede goed belooft. De heer W. Kemmers, te Honselersdjjk, telde de 4 soorten onder volkomen geljjke omstandigheden op denzelfden hoek in de natnnr, met den volgenden nitslag. Evern zeer vroeg, zware dracht, vracht middelmatig groot en zeer lekker. Loxton en Sieger minder vroeg, goede dracht, vracht zwaarder en de laatete zeer smake ljjk. Triomphe nog later, vrucht buitengewoon zwaar en lekker van smaak; de buitengewone grootte der vrnch' belemmert somtjjds de geijjktnatige rjjping. Ook dit jaar ia, volgens de N. R. Ct., weer geblekeu, dat de aardbeziënteelt een betrouwbaar onderdeel van 't bedrjjf is, vooral wanneer zjj onder glas gedreven wordt. Aaabestedln|. Ten Baadhuize te 'a Gravenhage werd gisteren aan besteed lo. het maken van den bovenbouw van den water toren met reservoirgeb uw op het terrein der nieuwe gasfabriek aan den Trekweg. Minste inschr. firma J. v. d. Elshout Cs te Soheveningen voor f 49,875. Ook ui een werkstaking Aan den oogst van uien werken dezer dagen te Yerseke weer zeer veel kinderen. Voor het afsnijden van loof en wortels genieten zjj één cent per kilo. l ie verdienste is niet bjjzonder groot; Woensdag verdien den zij bijv. ongeveer een kwartje. Maar Donderdag kwamen zij aan een stuk waar de juin heel klein was, on zoo was het te voorzien dat het kwartje nog heel wat zou instinken. De luitjes gingen er daarom heel eenvoudig in massa van door. Hen aanbeveling. Een abonné, die zioh voor korten tijd te 's Graven hage vestigde, kwam aan het Vod. vertellen, een bezoek te hebben ontvangen van een vertegenwoordiger van een begrafenis-onderneming, die zich kwam aanbevelen voor het geval het noodig mocht zijn. Hen schilderschool in eea vlsschersderp Door de te Volendam vertoevende kunstschilders Hanicotte en Charlet worden pogingen gedaan om in genoemd vissohersdorp een schilderschool op te richten. Dienstweigeraar lit hooger beroep. De dienstweigeronde Landweerplichtigen, Gorter uit Westzagn en Krillen ut Haarlem, zijn beiden in hooger beroep gegaan van het vonnis, hun door den krijgsraad te Haarlem opgelegd. Diefstal. Te 's Cravenhage is ontvreemd een brief, inhoudende o. a. een bankbiljet A f 25, 2 muntbiljetten A f 10 en een uitgeknipt advertentie uit het Algemeen Adver tentieblad aan het adre: van den heer G. Schil te, p.a. v. d. Brink, Kerkerdam bij Nijmegen. Deze brief is gepost aan het hoofdkantoor in de Prinsestraat, doch niet door den geadresseerde ontvangen. Door de riiksveldwacht is nit Ravenstein naar 's Bosch overgebracht zekere M. J., afkamstig nit Reesburg [Duitschland), verdacht van diefstal van een boot met pl. m. 20 kilo paling. De eigenaar van de boot heeft dezen evenwel nog weten te bemachtigen, de paling was reeds te gelde gemaakt. Dappere burgers. Gisternamiddag is een jongen van 15 jaar, uitNieuw- leusen, die op de stoep van een bakker te Zwolle, alwaar zjjn moeder in huis was, zat te wachten, door een paar boeren knechten en een paar bnrgers die daar langs kwamen gemolesteerd. Een van hen liep met een geopend knip mes op hem af en gaf hem een slag in het gezicht, waardoor hjj een bloendende verwonding op de linker wang bekwam. Dooter Bosrma verbond hem. Van het gebeurde is proces-verbaal opgemaakt. mishandeling van een wielrijder. Donderdagavond te rnim 8 nor roed P. de Kievit Pzn. heel langzaam per rjjwiel de stoep van den Oudendjjk te Dubbeldam op. Er waren eenige kinderen aan het spelen, zoodat de fiotsrjjder belde, doch ten slotte niet verhinderen kondat een dochtertje van J de Vries onder het rjjwiel liep en een blanwe plek aan een der voetjes kreeg, P. dn K. stapte dadeljjk af en bood het kind de hulp die bjj kon geven. Intusschen schoot eea broeder van het meisje. Sander de Vries, op P. de K. af en zeide tegen den fietser: wil je mjj na ook eens onver rjjden?" Hjj gaf daarop de K. met zijn jjzeren tabakdoos een paar slagen op het hoofd. Zwaar bloedend ging de fietsrijder huiswaarts, waar het bloeden aanhield en de sneden gereinigd moes ten worden. Da vader van den mishandelde begaf zich naar den vader van S. de V. om ophelderingen, doch in plaats van verontschuldigingen, vond hjj een ongepast onthaal. De zaak is daarop in handen vau de politie gesteld, die proces-verbaal zal opmaken. moordaaualeg Te 's-Gravenhage heeft gisteravond een man van 35 jaar oud eenige revolverschoten gelost op een vrouw, met wie hjj een woordenwisseling had. Zjj werd aan den hals en aan een vinger niet ernstig verwond. De man werd gearresteerd. Omtrent de oorzaak van den aanslag valt niets met zekerheid te zeggen. Hevige vechtpartij. Gisteravond heeft op de Groote Markt te 's Gravenhage een geweldige vechtpartjj plaats gehad, ontstaan doordat een der werklieden, belast met het wegruimen van de kraampjes op de markt, ruzie kreeg met een drietal Roomsch-Katholieke weesjongens, die tegen een paar planken waren aangeloopen, welke hun, volgens hun zeggen, den doortocht versperden en hem verzochten, die planken weg te halen. De man ranselde de wees jongens af met een paalandere mannen kwamen erbjj en trokken de partjj van de jongens, en zoo ontstond een rumoerige kloppartjj, die eerst eindigde toen een jongen, van de vechtpartjj getuige, agenten ging halen van het politiebureau op de Groenmarkt. Een zevental politiedienaren verscheen ter plaatse en weldra was de hoofdaanlegger van de vechtpartjj gearresteerd in een proeflokaal op de Laan, waar hjj bjj de komst der politie een goed heenkomen had gezocht. Aanhouding verzocht. De commissaris van politie in de 4de sectie te Amsterdam verzoekt aanhouding van den Duitscheu Julius Eppenheim, ongeveer 32 jaar oud. Hjj wordt verdacht van verduistering van mantels en geld ten bedrage van 15 A 20.000 mark, ren nadeele der firma Weinberg en Gartner, in Mantels, te Berljjn voor wie hjj zaken deed. Het is niet onwaarschjjnljjk, dat hjj zich in gezelschap bevindt van een »dame« en zjjn intrek neemt in hotels van een der groote steden hier te lande. Hen oude bekende. Donderdagmiddag heeft zich vrijwillig bjj de justitie te Rotterdam aangemeld de commissionair P. de K. Jr., wel bekend uit ae Maasland-geschiedenis, tegen wien door de rechtbank een bevel tot gevangenneming was verleend ter zake schaking. De K. was eerst naar België en daarna naar Duitschland gevlucht. Hjj is overgebracht naar het Huis van Bewaring. Hen onbekende vlseb. Door den IImuider stoomtrawler »Clasina Luther* werd te Rotterdam aangebracht een vreemde soort visch, ter lengte van ongeveer twee meter en 3G K.G. zwaar. De visch, die zeer week is, was op den rug zwart en aan de zjjden en de buik grjjs met zwarte vlekken. De kop was zeer klein met (letsche oogen, die geheel vooraan stonden. Boven ieder oog een rond gat. In den bek twee rjjen tanden, buitengewoon klein en zacht, zoodat men er gerust met den vinger op kon drukken, zonder zich te bezeeren, losse tong, rond en dik. Van af den kop loopt over het geheele lichaam een zware zwarte viu tot aan het einde der visch, terwjjl aan den buik geljjksoortige vin loopt. De visch heeft geen staart, maar loopt naar beneden spits toe, eindigende in een halven cirkel. Lutei|) zonder waarborg. De commissaris van politie te Roernond waarschuwt tegen een zekeren G. Vreydenberger te Sittard, die tracht loten in den handel te brengen, o.m. eener 3 pet. premieleening, waarvoor niet de minste waarborg bestaat. Wonder-atlddelen In een dorpje in de beneden-Betuwe woont, volgens de Tel., een boer, die de kunst verstaat, verrekte pezen en spieren, door er even langs te strjjken, weer in orde te brengen. Dat wrjjven geschiedt niet op de wjjze, waarop men masseert, neen, de man gaat maar even met den duim langs de pjjnljjke plaats en binnen een kort tijdsverloop is de patiënt genezen. Nu is er aan deze geneeswjjze (1) een geheim verbonden, dat de boer voornemens is te bewaren, tot hjj bemerkt, dat zjjn einde nadert. De man schjjnt er tameljjk zeker van te zjjn, dat de dood hem niet onverwachts zal komen overvallen. Hjj zal zjjn «geheim* overdragen aan een neet, die de eer heeft, de eenige stamhouder in de familie te zjjn. Merkwaardig mag het heeten, dat zeer velen zich tot dien boer richten, wanneer het met een of meer spieren en pezen niet in den haak is, en niet minder merk waardig mag het heeten, dat de meesten verklaren, baat gevonden te hebben bjj de strjjkbehandeling. De wonderstrjjker, die geen geld of eenige andere vergoeding voor zjjne diensten vraagt, of bjj eventueele aanbieding zou aannemen, heeft zjja geheim van zjjn vader geërfd. De?e voerde nog een ander geheim met zich, dat hjj echter en dat is maar gelukkig meegenomen heeft in het graf. Hjj verstond n.l. ook de kunst, om een paard of een koe kreupel te maken, zonder dat hjj met het dier in aanraking kwam Als hjj dus een boer-collega eens benadeelen wilde, maakte hjj slechts een of meer stuks vee kreupel, waarvan de schade het meest uitkwam, als de eigenaar voornemens was met die dieren te gaan markten. Tot eere van dien toovenaar-boer wordt er bjj verteld, dat hjj zjjn geheim zinnig toovermiddel nooit toegepast heeft en het, om veel kwaads te voorkomen, nooit geopenbaard heeft. Dat alles wordt zeker en stellig geloofdEn wee hem, die er in het openbaar aan zou durven twjjfelen Dierenbescherming. Door het hoofdbastanr van den >Ned. Bond tot be- strjjding der Vivisectie* is een adres gericht aan den minister van Binnealandsche Zaken, waarin o.m. wordt gevraagd lo. het verbod van vivisectie bjj het onderricht aan alle rijksinrichtingen van onderwjjs, 2o. het aanwenden van Uwen invloed, opdat niet lan ger prjjsvragen worden uitgeschreven tot welker beant woording vivisectie noodig is. Voorts het niet langer toestaan van gelden, die thans nog van rjjkswege aan het verrichten van vivisectie op «enigerlei wjjze fe goede komen. Hoe Ey uit spelevaren gingen. Drie jongedames zjjn uit Oisterwjjk (N.-Br.), aan een groot gevaar ontsnapt. In poëtische stemming namen zjj het overmoedig be sluit in eene vischschuit, die niet «zeewaardig* was den heerljjken zonsondergang te genieten. De eigenaar van de boot had de taak van roeier op zich genomen. Bevreesd voor de mooie, lichte zomertoiletjes der dames, plaatste hjj drie Weener stoelen in de boot. Men stak «in zee.« De twee dames, die achterin zaten, merkten, dat er langzamerhand water in de boot kwam, en waarschuwden den roeierdoch deze verzekerde, dat er geen gevaar was. Plotseling echter vulde de boot zich geheel, juist boven eene plek, die volgens de geruststellende varze kering van aen roeier vjjftig meter diep zou zjjn. Hjj kon nog eenige slagen doen, maar toeu zonk de boot, en met den wanhoopskreet«O, daar gaan westortten allen te water. Gelukkig was de boot juist boven een tameljjk on diepe plek gekomen, zoodat net, doch met veel inspanning allen gelukte den wal te bereiken. De ondergaande zon wierp hare laatste stralen op drie drjjvende stoelen. Verzeker V tegen Inbraak Dat deze raad niet tevergeefs wordt gegeven, bleek een familie in den Haag, die van Scheveningen thuis komende, waar men van het vuurwerk had genoten, bemerkte dat door het zolderraam was ingebroken want alle deuren en vele kasten waren opengebroken, terwjjl gouden en zilveren voorwerpen werden vermist. Gelukkig was men tegen inbraak verzekerd. Onder de verf. Men schrjjft uit Gronw aan de Leeuw. Ct.: De avondtrein van Heerenveen was in aantocht. Op het perron stonden eenige passagiers gereed voor de reis de kaaitjeskuipper was druk aan zjjn arbeid en evenzoo een schilderskneoht op een steiger voor den gevel van het station. Wat gebeurt f Een groote bas met gele verf kwam van boven haar val werd door den telegraaf dri ad gebrokenze kantelde en stortte haar inhoud uit over de wachtendeneen twaalftal personen. 't Regende verf. Hoeden, jassen, vesten, mantels, aan gezichten, alles gekleurd. Men zag o.a. een drietal Leeuwarder heeren, die naar hier waren gekomen om te risschen en zeker nog nooit met zulk een vangst thuis kwamen. Ze werden in een afzonderljjke coupé gelaten, Gelukkig dat de meesten der betrokken reizigers niet met een bedorven pak geruïneerd waren. Er is gedacht gelachen, doch niet door de slachtoflers. Mevrouw Hoopman* De Wel. f Op hoogen leefljjd is na een lang Ijjden deze edele vrouw te Kaapstzd overleden. Veel heeft deze ferme vronw gedaan voor hare ongelukkigs stamverwanten. Zjj heeft, waar ze kon, v.el ijjden verzacht en in baar gastvrjje woning is heel veel goeds ,tot stand gebracht. Vele vronwen en mannen, die in ons land voor de Boe ren zaak gejjverd hebben, zullen aangewakkerd zjja doo- haar grooten jjver, haar steeds jsngdig bljjvecöe symr pathie. En daarom zullen velen, ook in ons land, met droetheid kaar heengaan vernemen. Onweer. Te Ameide a/d Lek zjjn van den koopman A. Oskam de eenige twee runderen door den bliksem in de weide gedood. Bjj het onweder, dat dezen nacht woedde, zjjn van den veehouder T. War ten» ie Gronw door den bliksem zes kalveren doodgeslagen. Gisternacht is er over het centrum van Friesland een hevig onweer met slagregen losgebroken. Te Sybran- daburen sloeg de bliksem in den kerktoren der Ned. Herv. kerk, versplinterde een paar rniten en een balk drong door een mnur, ging bjj de voordeur naar beneden en dwars er doorheen na^r bniten, zonder brand te veroorzaken. Bjj het hevig onweder dat onder Etten (Nbr) ge woed heeft, is de bliksem goBlagen in de woning van de wed. J. G., de woning met den geheelen inboedel is een prooi der vlammen geworden. Het verbrande is verzekerd. Ongelukken. Te Amsterda n is gisterochtend een achtjarig knaapje bjj het spelen aan de Mauritakade achter de kazerne Oranje Nassau», in het water geval'en. Een zestal sol daten op bet kazerneplein, die het ongeval hadden zien gebeuren, sprongen dadeljjk te water en hoewel een hun ner langer dan een kwartier telkens weer naar den jon gen dook, mocht hjj niet de voldoening smaken den knaap levend boven water te halen. Toen bjj den jorgen einde lijk te pakken had en deze in een nabjjzjjod kofiiehnis was gedragen, kon men slsehts den dood constateeren. De land ionwer J. H. Kamp op de Riet te Ambt- Al melo, werd door een koe gestooten. Hjj overleed aan de gevolgen. Een steenbakker in het dorpje Brunsnm bjj Sittard, bezig zjjnde met een oven baksteen in elkaar te zetten, is Donderdagmiddag plotseling van den ongeveer 8 meter hoogen oven gevallen door een zonnesteek getroffen en denzelfden dag nog aan de gevolgen daarvan overleden. De 30-jarige W. A. v. D., te Waddingsveen, wilde de Schie overzwemmen, doch verdween plotseling in de diepte. Toen bjj door eenige hontkoopersknecht was op gehaald, bleken de levensgeesten reeds geweken te zjju. Doordat zjj vlak vóör de in gang zjjnde stoomtram Den Haag-Delft der Haagsche Tramweg-maatsebappjj de rails wilde overstekeu, werd gisterochtend op het Hoygenspark ter hoogte van de bocht een 16-jarig meisje door de machine gegrepen. Deerljjk verminkt werd zjj opgenomen de dood trad nagenoeg onmiddelljjk binnen. Te Katwjjk aan Zee is Donderdagavond een soldaat van bet 4e regiment infanterie te Leiden in garnizoen en afkomstig nit Amsterdam bjj het baden verdronken. In den Hempolder (N.-H.) is bjj het baden ver dronken de 20-jarige L. de V. Gistermiddag is de opzichter van weg en werken B. te Apeldoorn, in het kanaal geraakt en verdronken. Zjjn rjjwiel werd in de nabjjheid gevonden. Da 28-jarige A. G. Hoekstra te Akmarjjp (Fr.) werd in het hooiland door een zonnesteek getroffen en bewusteloos naar hnis gebracht. Een in all r jjl ontboden geneesheer van Jonre, constateerde, naar men hoort, dat de toestand van H. zorgwekkend was. Hoornnch nieuws. Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Hoorn, heeft aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal adhaeeie betnigd aan het adres van de Vereeniging van Neder- landsche wijnhandelarengevestigd te Amsterdam, als protest tegen de door. Zjjne Excellentie den Minister van Koloniën bjj wetsontwerp van 8 Mei 1906 voorge stelde verhooging van het invoerrecht op wjjnen in Nederlandsch-Indië, Evenzoo zond de Kamer aan H; M. de Koningin een adres', waarin het ondersteunt en aanbeveelt het adres, gezonden door hot Beetunr der Vereeniging voor Handel, Njjverbeid en Gemeente-belangen te 's Gravenhage, waarin wordt verzocht maatregelen te nemen en te willen over wegen, of niet de wederinvoering van Rechtbanken van Koophandel, samengesteld nit Kooplieden en beroeps- rechters gewenBcht geacht moet worden. Bezoek. Ongeveer half negen kwam hier van morgen een botter van de zeepolitie uit Edam aan, met ongeveer 50 schoolkinderen, die onder leiding van eenige onder wijzers een bezoek gingen brengen aan den Kersen boomgaard. Zoo zijn de jongens. Het is voor de jeugd altijd een heel genot 's Vrijdags op de Veemarkt te kunnen spelen tussehen de hokken, klaargezet voor de Zaterdagsche markt. Ook gisteren scheen een stapel hekwerk, dat daa<- lag, een groote aantrekkingskracht te bezitten, totdat één der jongens met zgn been in een opening zakte, viel en zich deerlijk bezeerde. Da schrik sloeg er in onder de spelende, maar een poosje daarna zetten de anderen jongens toch hun gevaarlijk spelletje voort. Predikbeurten, Zondag 5 Aug. Hervormde gemeente, Oosterkerk: 7.30 uur, Ds. Tenthoff Groote kerk10 uur, Ds. van Doorn. Tevens Doops- bediening. Namiddag 12} uur, geen dienst, Lnthersche gemeente10 nur, Ds. J. Visser, i'red. te Enkhuiien. Remonstrantsche gemeente10 nur, Ds. Terwogt. Doopsgezinde gemeente 10 uur, Ds. D. Haars, Pred. te Nienwe-Niedorp. Gereformeerde gemeente10 uuren 5 nur, Ds. Zan tinge. Vereeniging tot Evangelisatie10 nor, de heer Hoen derdos, Godsdienstonderwijzer te Amsterdam. Avond 6 unr, R. R. Posthnma, Evangelist. CORRESPONDENTIE. H. S. Het stnk is reeds verleden jaar vertaald en opge voerd ook te Alkmaar deor de Ned. Tooneelvereeniging onder de titel «Vergeef ons onza schulden.'' mialstcrlcel bezoek. Met den trein van 1.44 arriveerde hedenmiddag uit Haarlem hier ter stede de Minister van Jnstitie, mr. E. E. van Rvalte. Z. Exc. was vesgezeld van mr. J. Simon van der Aa, administrateur en mr. L. J. M. Bisqain referendaris. Een bezoek werd gebracht aan het Rijksopvoedings gesticht voor jongens. Hlndexoutena li. H. B. School. Heden zjjn geslaagd de heeren S. de Moor en W.| Nobel, alhier, J. P. Asjes, J. Dozjj en W. K. Sjjpestein Jr allen te Haarlem, mej. B. H. Giltjes en mej. J. van der Hoeven te Den Helder en de heer M. L. J. Wallast te Hoorn. Afgewezen 1. ln de vorige opgave is vergeten den naam van den heer P. Stapel Czn. Voogdijraad. Tot lid van den Voogdgraad alhier is benoemd de heer F. H. Ringers, lid van de eommissio van onderzoek van Liefdadigheid naar Vermogen en bestuurslid der afdeeling Alkmaar van de Vereeniging tot opvoeding van halfver weesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het hnisgezin. Alknaaarscbe Bad- en Zweminrichting. Aan de Bad- en Zweminrichting alhier zgn van den 28 Jnli tot en met den 3 Aug. genomen 653 baden door heerendoor dames 0, door weezen 1 en 204 door on- vermogenden. Temp. van het water, hoogste 75' op 31 Julicn 2 Aug., laagste temp. 70' op 29 Jnli. Postduiven. Men schrijft ons De Postduiven Vereeniging «Alomaria Victrix* alhier hield Zondag 22 Juli 1.1. een onderling concours met jonge duiven van nit Haarlem. Do duiven werden aldaar gelost des morgens ten 8 uur 15 minuten, terwjjl de prjjzen werden behaald als volgt: le en 2e pr. D. Oostwouder3e pr. F. Fejjen 4e pr. J. H. Wajjboer; 5e pr. W. Hillenics; 6a pr. Hok «Alcmaria*; 7e pr. D. Oostwouder 8e pr. P. L. Volkers 9a pr. J. H. Po ok10e pr. D. Oostwouder. Zondag 29 Juli hield zjj een onderling ooncours nit Roosendaal afstand 123.6 K M. De prjjzen werden behaald als volgt le pr. D. Oostwouder 2e pr. J. Huiberts3e pr. W. Hillenius; 4e pr. J. Huiberts; 5e pr. F. Fejjen. Een zilveren medaille uitgeloofd voor do le getoonde werd behaald door den heer D. Oostwouder. Nog zjj medegedeeld dat door Z. Ex. den Minister van Oorlog aan den heer W. Hillenius is geschonken een Bronzen medaille als eerste prjjswinnaar van de wed vlucht Groningen, ten dienste van het Ministerie van Oorlog gehonden. Morgen Zonuag 5 Aug. houdt zjj een kas wedvlucht met jonge dniven, nit Rozendaal.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1906 | | pagina 2